Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 9. ožujka 2022.Objavljeno: 03.03.22.

24. Odluka o zaduživanju Grada Dubrovnika

Na temelju odredbe članka 118. Zakona o proračunu („Narodne novine", broj 114/21.), članka 10. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine", broj 55/09, 139/10), članka 24. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 23/21 i 3/22) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 8. ožujka 2022., donijelo je

 

O  D  L  U  K  U

o zaduživanju Grada Dubrovnika

 

 

Članak 1.

 

Odobrava se zaduživanje Grada Dubrovnika za financiranje kapitalnog projekta unapređenja energetske učinkovitosti iz proračuna Grada Dubrovnika za 2022. do 2024. godinu, kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR-a) u iznosu od 14.000.000,00 kuna i to za:

 

Projekt K807210  -  Modernizacija javne rasvjete

 

Uvjeti kreditiranja su slijedeći:

 

1. Iznos kredita:                                             14.000.000,00 kuna

2. Kreditor:                                                     Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

3. Vrsta kredita:                                              Dugoročni kunski kredit

4. Kamatna stopa:                                          0,5% godišnje, fiksna

5. Efektivna kamatna stopa:                         0,5%

6. Interkalarna kamata:                                  u visini redovne kamatne stope

7. Poček:                                                       bez počeka

8.Rok otplate kredita:                                    7 godina (u 84 jednakih mjesečnih rata)

9.Naknada za obradu zahtjeva:                     bez naknade

10.Zatezna kamata:                                        Promjenjiva- u skladu sa važećim odlukama   

                                                                      HBOR-a                                                                             

11.Iznos ukupnih kamata:                              280.933,40 kuna

12.Ukupna cijena kredita:                              14.280.933,40 kuna

13.Konačna cijena kredita:                             14.280.933,40 kuna

14.Instrumenti osiguranja:                              Zadužnica i mjenice Korisnika kredita

 

 

Članak 2.

 

Sredstva za otplatu kredita (glavnice i kamate) osigurat će se u Proračunu Grada Dubrovnika iz općih prihoda i primitaka.

 

 

Članak 3.

 

Odobrena kreditna sredstva koristiti će se za financiranje kapitalnog projekta Grada Dubrovnika iz članka 1. ove odluka u skladu sa Proračunom Grada Dubrovnika za 2022. godinu i projekcije za 2023 i 2024. godinu.

 

 

Članak 4.

 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Dubrovnika za potpisivanje Ugovora o kreditu između Grada Dubrovnika i Hrvatske banke za obnovu i razvitak, a  nakon dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.

 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Dubrovnika za izdavanje mjenica i zadužnice za osiguranje povrata kredita.

 

Članak 5.

 

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

 

 

KLASA: 363-01/22-09/09

URBROJ: 2117-1-09-22-06

Dubrovnik,  8. ožujka 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------