Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 9. ožujka 2022.Objavljeno: 03.03.22.

23. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21)   Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 8. ožujka 2022., donijelo je

 

 

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠAVANJU

PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2022. GODINU

 

Članak 1.

 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2022.  godinu  («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», broj  23/21  u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

 

Stvarni rashodi i izdaci Grada Dubrovnika uključujući rashode i izdatke proračunskih korisnika financiranih iz njihovih namjenskih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda za 2022.  godinu  ne  smiju biti veći od  576.929.300 kuna.

 

 

Članak 2.

 

U članku 24. mijenjaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

 

Grad Dubrovnik se  planira zaduživati u proračunskoj 2022. godini u iznosu 14.000.000 kuna.

 

Očekivani iznos duga Grada Dubrovnika, po osnovi glavnice dugoročnih kredita za investicije, na   kraju 2022. godine bio bi 257.150.000 kuna, a sukladno planiranim rokovima iskorištenja odnosno otplate predmetnih kredita.

 

Očekivani iznos duga temeljem dodijeljenih beskamatnih zajmova iz Državnog proračuna, na osnovu oslobođenja, odgode ili odobrene obročne otplate  poreza i prirezu porezu na dohodak, odnosno na osnovu pada prihoda tijekom 2020. godine i prvih devet mjeseci 2021. godine iznosi 74.148.300 kuna.

 

Članak 3.

 

U članku 26. stavak 3. mijenja se i glasi:

 

 

Postotak zaduženja Grada Dubrovnika prema sadašnjem izračunu iznosi 30,45%, što je posljedica pada prihoda i korištenja beskamatnih zajmova po toj osnovi.

 

 

Članak 4.       

 

Ova odluka stupa na snagu prvog dan od dana objave u  "Službenom glasniku Grada Dubrovnika"

 

 

KLASA: 400-06/21-02/01  

URBROJ: 2117-1-09-22-20

Dubrovnik,  8. ožujka 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------