Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 9. ožujka 2022.Objavljeno: 03.03.22.

22. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu

Na temelju članka 7. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08. i 136/12. i 15/15) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj  2/21), razmotrivši Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2022., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 8. ožujka 2022., donijelo je

 

 

 IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

GRADA DUBROVNIKA ZA 2022. GODINU

 

I.  OPĆI DIO

 

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

 

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

 

Članak 3.

 

 Obrazloženje  općeg i posebnog dijela sastavni su dio ovih Izmjena i dopuna proračuna.

 

Članak 4.

 

Opći i posebni dio ovih izmjena i dopuna objavit će se  u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“, a stupa na snagu dan nakon dana objave.

 

KLASA: 400-06/21-02/01

URBROJ: 2117-1-09-22-19

Dubrovnik, 8. ožujka 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

 

----------------------------------------