Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 27. siječnja 2022.Objavljeno: 27.01.22.

19. Planom prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2022. godinu

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.), a sukladno Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 23/21.) gradonačelnik Grada Dubrovnika utvrđuje sljedeći

 

 

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA

GRADA DUBROVNIKA ZA 2022. GODINU

(kratkoročni plan)

 

 

Članak 1.

 

Planom prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2022. godinu (kratkoročni plan) - u daljnjem tekstu Plan, utvrđuje se plan prijma službenika i namještenika u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

 

Članak 2.

 

Plan prijma u službu službenika i namještenika u upravna tijela Grada Dubrovnika sadrži:

        stvarno stanje popunjenosti;

        potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme;

        potreban broj vježbenika.

 

Članak 3.

 

U Gradu Dubrovniku na neodređeno vrijeme zaposleno je 256 službenika i 17 namještenika, a koji su raspoređeni na radna mjesta sukladno važećem Pravilniku o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dubrovnika i sistematizaciji radnih mjesta upravnih tijela.  

 

Struktura službenika i namještenika u službi na neodređeno vrijeme po upravnim odjelima i službama je sljedeća:

1.       u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika - 27 službenika

2.       u Upravnom odjelu za kulturu i baštinu – 10 službenika

3.       u Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu – 21 službenika

4.       u Upravnom odjelu za turizam, gospodarstvo i more  - 11 službenika

5.       u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo - 13 službenika

6.       u Upravnom odjelu za izgradnju i upravljanje projektima – 9 službenika

7.       u Upravnom odjelu za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove – 44 službenika i 15 namještenika

8.       u Upravnom odjelu za izdavanje i provedbu dokumenata prostornoga uređenja i gradnje - 20 službenika

9.       u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša - 13 službenika

10.     u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu - 77 službenika

11.     u Upravnom odjelu za Europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju – 9 službenika

12.     u Službi gradskog vijeća - 2 službenika

13.     u Službi za unutarnju reviziju - 2 službenika.

 

 

Članak 4.

 

Utvrđuje se potreban broj službenika za prijam u službu na neodređeno vrijeme za 2022. godinu:

          1 službenik/ca magistar ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke na radno mjesto pročelnik Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove

          1 službenik/ca magistar ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke na radno mjesto pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu

          1 službenik/ca srednja stručna sprema ekonomske, matematičke, pravne ili turističke struke ili gimnazija na radno mjesto Referent – računovodstveni referent u Upravni odjel proračun, financije i naplatu, Odsjek za računovodstvo i proračun

          1 službenik/ca magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke na radno mjesto viši savjetnik I za zakup poslovnih prostora u Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove, Odsjek za poslovne prostore i javne površine

          1 službenik/ca magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke na radno mjesto viši savjetnik I u Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove, Odsjek za stanove i stambeno zbrinjavanje

          2 službenika/ce magistar struke ili stručni specijalist pravne struke na radno mjesto viši savjetnik I u Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove, Odsjek za evidentiranje i uknjižbu gradske imovine i vrednovanje nekretnina  

           1 službenik/ce magistar struke ili stručni specijalist pravne struke na radno mjesto viši savjetnik I u Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove, Odsjek za evidentiranje i uknjižbu gradske imovine i vrednovanje nekretnina

          1 službenik/ca magistar pravne struke ili stručni specijalist javne uprave na radno mjesto viši savjetnik II za poslove e-Nekretnina u Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove, Odsjek za evidentiranje i uknjižbu gradske imovine i vrednovanje nekretnina

          1 namještenik/ca sa nižom stručnom spremom ili osnovna škola na radno mjesto čistačica u Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove, Odsjek za opće poslove

          1 službenik/ca magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili građevinske struke na radno mjesto Viši stručni suradnik III za komunalni doprinos u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu, Odsjek za razrez i naplatu komunalnih pristojbi

          1 službenik/ca magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske, politološke ili tehničke struke na radno mjesto Savjetnik III za razrez i naplatu komunalnih pristojbi u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu, Odsjek za razrez i naplatu komunalnih pristojbi

          1 službenik/ca magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske, građevinske, humanističke, društvene ili tehničke struke na radno mjesto zamjenik pročelnika u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu

          2 službenika/ce srednja stručna sprema ekonomske, građevinske, prometne ili druge tehničke struke na radno mjesto referent-prometni redar u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu, Odsjek za prometno redarstvo

          2 službenika/ce srednja stručna sprema, IV stupanj stručne spreme, trgovinske, pravne, ekonomske, turističke ili ugostiteljske ili tehničke struke ili gimnazija na radno mjesto referent- komunalni redar u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu; Odsjek za komunalno redarstvo

          3 službenik/ca magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske ili građevinske struke na radno mjesto viši savjetnik I u Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Odsjek za infrastrukturne projekte grada

 

 

Članak 5.

 

Utvrđuje se potreban broj vježbenika za 2022. godinu:

          1 vježbenik/ca magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke na radno mjesto Viši stručni suradnik I za zelene i javne površine u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu, Odsjeku za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

          1 vježbenik/ca magistar struke ili stručni specijalist međunarodnih odnosa i diplomacije, pravne ili ekonomske struke na radno mjesto viši stručni suradnik I u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu

 

 

Članak 6.

 

Na temelju ovog Plana, slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja ili na drugi način sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravu („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.).

 

 

Članak 7.

 

Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“,  te na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

 

 

KLASA: 112-01/22-01/02

URBROJ: 2117/1-01-22-6

Dubrovnik, 10. siječnja 2022.

 

Gradonačelnik:          

Mato Franković, v. r.

-----------------------------