Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 27. siječnja 2022.Objavljeno: 27.01.22.

18. Rješenje o imenovanju ravnateljice javne ustanove Muzej Domovinskog rata Dubrovnik

Na temelju članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 8. sjednici, održanoj 26. siječnja 2022., donijelo je

                                                    

              

R  J  E  Š  E  NJ  E

o imenovanju ravnateljice

Javne ustanove Muzej Domovinskog rata Dubrovnik

 

 

  1. Varina Jurica Turk, iz Dubrovnika imenuje se ravnateljicom Javne ustanove Muzej Domovinskog rata Dubrovnik, na mandatno razdoblje od 4. veljače 2022. do 4. veljače 2026. godine.

 

  1. Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

                                                                                                   

O B R A Z L O Ž E NJ E:

 

Natječajno povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ice Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik raspisalo je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice koji je objavljen 8. prosinca 2021. u Narodnim novinama i Slobodnoj Dalmaciji.

 

U zakonskom roku na natječaj je pristigla jedna prijave, i to prijava gđe. Varine Jurica Turk dosadašnje ravnateljice.

 

Natječajno povjerenstvo za izbor ravnatelja/ice Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik, na sastanku održanom 27. prosinca 2021., otvorilo je i pregledalo prijavu i utvrdilo da prijava sadrži sve potrebne dokumente po raspisanom natječaju, te je jednoglasno donijelo zaključak kojim predlaže Gradskom vijeću Grada Dubrovnika za ravnateljicu Javne ustanove Muzej Domovinskog rata Dubrovnik imenovati gospođu Varinu Jurica Turk.

 

Sukladno članku 5. stavku 4. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, Kulturno vijeće za muzejsko-galerijsku djelatnost, likovnu umjetnost te zaštitu i očuvanje kulturne baštine Grada Dubrovnika, na sjednici održanoj 3. siječnja 2022., razmotrilo je dostavljenu dokumentaciju uz provedeni natječaj i temeljito proučilo priloženi prijedlog programa rada Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik za četverogodišnje razdoblje, te je suglasno sa prijedlogom Natječajnog povjerenstva o imenovanju Varine Jurice Turk ravnateljicom Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik.

 

Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, na sjednici održanoj 26. siječnja 2022., razmotrio je prijedlog Natječajnog povjerenstva i Kulturnog vijeća, kao i dokumentaciju kandidatkinje te je  predložilo Gradskom vijeću imenovati Varinu Jurica Turk ravnateljicom Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik.

 

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 8. sjednici, održanoj 26. siječnja 2022., prihvatilo je prijedlog Natječajnog povjerenstva te je odlučilo kao u izreci ovog Rješenja.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može u zakonskom roku pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.                    

 

KLASA: 013-03/21-03/36

URBROJ: 2117/01-09-22-07                                          

Dubrovnik, 26. siječnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------