Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 27. siječnja 2022.Objavljeno: 27.01.22.

17. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika Kvartetu Sorkočević

Na temelju članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21.) i članka 8. Odluke o javnim priznanjima Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 6/97.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 8. sjednici, održanoj 26. siječnja 2022., donijelo je

 

Z A K LJ U Č A K

o dodjeli „Nagrade Dubrovnika“

 

 

Kvartetu Sorkočević dodjeljuje se „Nagrada Dubrovnika“ za 2021. godinu.

 

 

KLASA: 061-01/22-02/03

URBROJ: 2117/01-09-22-1

Dubrovnik, 26. siječnja 2022.

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------