Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 27. siječnja 2022.Objavljeno: 27.01.22.

13. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu

Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Narodne novine“, broj 26/15, 37/21), članka 20. Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 23./18,11/19, 14/21) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 8. sjednici, održanoj 26. Siječnja 2022., donijelo je

 

 

Z A K L J U Č A K

 

 

Članak 1.

 

Ovim Zaključkom imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenjivanje projekata/programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

 

Članak 2.

 

U Povjerenstvo se imenuju:

1.      Ivan Maslać

2.      Dinko Mandić

3.      Dubravko Tullio

4.      Nives Radović

5.      Stjepan Ćavar

 

Članak 3.

 

Zadaće Povjerenstva su:

      razmatranje i ocjenjivanje prijava koje su ispunile propisane uvjete Javnog poziva sukladno kriterijima javnog poziva te Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 23/18.,11/19., 14/21.);

      izrada prijedloga odluke o odobravanju, neodobravanju financijskih sredstava za programe, projekte i manifestacije;

      i druge zadaće propisane poslovnikom povjerenstva.

 

Članak 4.

 

Članovi Povjerenstva imenuju se na mandat od 1 (jedne) godine i mogu se ponovno imenovati.

 

Članak 5.

 

Administrativno – tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika.

Članak 6.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 630-01/22-01/02

URBROJ: 2117/01-09-22-04

Dubrovnik, 26. siječnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------