Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 27. siječnja 2022.Objavljeno: 27.01.22.

10. Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu

Na temelju članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (''Službeni glasnik Grada Dubrovnika'', broj­ 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 8. sjednici, održanoj 26. siječnja 2022., donijelo je

 

 

P R O G R A M

javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu

 

 

 

1. UVODNA RAZMATRANJA

 

Programom javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značaja za Grad Dubrovnik, kao i za njegovu promociju na svim razinama međugradske, međužupanijske i međunarodne suradnje.

 

Upravni odjel za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika, sukladno zakonskim propisima, proveo je natječaj po Pozivu za predlaganje javnih potreba u kulturi grada Dubrovnika za 2022. godinu. Sve programe koji su u propisanom roku prijavljeni na natječaj ocijenila su kulturna vijeća Grada Dubrovnika, sukladno Pravilniku o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika.

 

Programom javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu financira se:

   redovna djelatnost ustanova u kulturi kojima je Grad Dubrovnik osnivač;

   potpora velikom broju aktivnih udruga civilnog društva i umjetničkih organizacija;

   poticanje pojedinaca, društava i drugih organizacija kulture na kreativno stvaralaštvo u glazbenoj djelatnosti, dramskoj i plesnoj umjetnosti te izvedbenim umjetnostima, muzejsko-galerijskoj djelatnosti, likovnoj umjetnosti i zaštiti i očuvanju kulturne baštine, knjižnično-izdavačkoj djelatnosti te audio-vizualnoj djelatnosti i novim medijskim kulturama.

 

Programom javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu obuhvaćene su kulturne aktivnosti koje doprinose zadovoljavanju kulturnih potreba građana Dubrovnika, obogaćivanju kulturnoga života i podizanju kulturne ponude Grada, kao i poboljšanju materijalnih uvjeta za razvoj kulture. Također, Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu ostvaruje se u suradnji javnog i privatnog sektora, u partnerstvu Grada Dubrovnika i gradskih kulturnih ustanova, umjetničkih organizacija, udruga, samostalnih umjetnika, umjetničkih obrta i ostalih kulturnih institucija.

 

Nažalost, uslijed pandemije koronavirusa te posljedične ekonomske krize, priljev sredstava u Proračun Grada Dubrovnika nije na razini predpandemijskih godina. Stoga ni opseg finaniranja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2022. nije na toj razini, mada je u odnosu na prethodnu godinu značajno povećan.  

 

Prioritet u financiranju Programa javnih potreba je  redovna djelatnost ustanova u kulturi kojima je Grad Dubrovnik osnivač. Osim navedenog, kao i svake godine, sufinanciraju se i drugi kulturni programi koji su pozitivno ocijenjeni od strane kulturnih vijeća. Ukupna financijska sredstva za ove programe iznose 1.000.000,00 kuna (slovima: milijun kuna).

 

U  trenutnim okolnostima financiranja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika, ove godine su prednost imale sljedeće kulturne aktivnosti:

 

        kulturni projekti koji se izvode u Dubrovniku i čiji su organizatori prijavitelji koji imaju

sjedište/prebivalište na području Grada Dubrovnika,

        projekti koji se ostvaruju u suradnji više udruga/ustanova/institucija, s ciljem objedinjavanja proračuna programa, stvaranja partnerskih suradnji te razvijanja nove publike bilo u digitalnom, bilo u fizičkom okruženju,

        projekti koji imaju jasno i detaljno razrađene ciljeve, aktivnosti i proračun,

        dugogodišnji uspješni projekti međunarodne suradnje, kao i umjetnički i edukativni projekti koji imaju snažnu vidljivost u lokalnoj zajednici i izvode se u Dubrovniku, a čiji su organizatori prijavitelji koji nemaju sjedište/prebivalište na području Grada Dubrovnika.

 

Ovako koncipiranim Programom javnih potreba Grad Dubrovnik nastoji očuvati dubrovačku kulturnu produkciju u ovim kriznim vremenima, omogućiti primjerenu zaštitu umjetničkog nasljeđa i baštine, kao i pružiti podršku tradicionalnim umjetničkim izrazima, ali i suvremenim umjetničkim praksama.

 

 

2. STRATEGIJA RAZVOJA KULTURE GRADA DUBROVNIKA OD 2015. – 2025.

 

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika od 29. prosinca 2014. godine usvojena je Strategija razvoja kulture Grada Dubrovnika od 2015. – 2025. godine.

 

Strategija kulturnog razvoja Grada Dubrovnika bavi se primarno kulturnim i umjetničkim stvaralaštvom i proizvodnjom što uključuje i kreativne industrije i kulturni turizam, zaštitom i očuvanjem kulturnih dobara te upravljanjem kulturnim dobrima.  Posebna važnost pridana je interakciji kulture s drugim područjima (obrazovanje, turizam, poduzetništvo, prostorno uređenje i urbano planiranje, komunalno gospodarstvo itd.), s naglaskom na kontinuitet u budućem održivom korištenju kulturnih resursa kako bi se sačuvale sve vrijednosti koje grad Dubrovnik posjeduje. Na taj način kultura je shvaćena kao jedna od osnovnih poluga njegovog razvoja što proizlazi već iz same činjenice da je njegova povijesna jezgra uvrštena 1979. godine na UNESCO-ov popis svjetske kulturne i prirodne baštine, pa se i razvoj Grada promatra s tog polazišta.

 

Istodobno, naglasak se stavlja na razvoj samog sektora kulture koji se često koristi kao instrument općeg razvoja, zanemarujući potrebu kulturnog razvoja te posebno zanemarujući ulogu kulture u osiguranju kvalitete života svih građana. Ovaj dokument strukturiran je tako da su temeljem analize stanja, prikaza glavnih činjenica i iskazanih ocjena utvrđeni razvojni problemi i potrebe.

 

 

3. TEMELJNI CILJEVI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI

 

Temeljni ciljevi Programa javnih potreba u kulturi u suglasju su s vizijom razvoja kulture navedenoj u Strategiji i odnose se na:

      održivo upravljanje kulturnom baštinom;

      razvijanje lokalnog kulturnog stvaralaštva i suvremene kulturne produkcije;

      razvijanje publike kroz približavanje kulturnog proizvoda Grada najširem građanstvu;

      oblikovanje kulturne politike Grada kroz podizanje razine kulturne ponude u svim gradskim kulturnim ustanovama i drugim umjetničkim organizacijama, usmjerenih prije svega na usklađivanje repertoarne politike s potrebama građana i posjetitelja Dubrovnika, kao i na kreiranje projekata koji će povećati razinu samofinanciranja.

 

 

4. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA DUBROVNIKA

 

Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima (“Narodne novine” broj 48/04, 44/09 i 68/13) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika   4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na 8. sjednici održanoj 24. siječnja 2018. godine donijelo je Odluku o osnivanju Kulturnih vijeća Grada Dubrovnika. Vijeće su osnovana radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njeno provođenje, predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Dubrovnika, ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost. Osnovano je pet kulturnih vijeća vijeća Grada Dubrovnika i to za: glazbenu djelatnost, dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti, muzejsko-galerijsku djelatnost, likovnu umjetnost i zaštitu i očuvanje kulturne baštine, knjižnično-izdavačku djelatnost te audio-vizualne djelatnosti i nove medijske kulture.

 

Sukladno odredbama Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika, kao i Kriterija Kulturnog vijeća za vrednovanje javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika, programe i projekte koji su pristigli na temelju Poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu, stručno su ocijenila  kulturna vijeća Grada Dubrovnika. U ocjenjivanju programa i projekata iz muzejsko-galerijske djelatnosti, likovne umjetnosti te zaštite i očuvanja kulturne baštine, sudjelovala su samo dva člana nadležnog kulturnog vijeća. Budući je jedan od tih članova osobno uključen u realizaciju prijavljenog godišnjeg programa Hrvatskog društva likovnih umjetnika Dubrovnik, sukladno članku 11. Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika u kojem je propisano kako član pojedinog kulturnog vijeća ne može sudjelovati u raspravi i izuzet je od odlučivanja kulturnog vijeća o pitanju koje se odnosi na umjetnički ili kulturni projekt u kojemu sudjeluje, navedeni član se morao izuzeti od vrednovanja spomenutog programa. Preostali član Kulturnog vijeća u svojem obrazloženju ocjene godišnjeg programa HDLU Dubrovnik ističe kako je program zadovoljio sve potrebne kriterije za sufinanciranje te predlaže  iznos koji bi bio dostatan za njegovu realizaciju. Budući nadležno kulturno vijeće u ovom prijedlogu nema kvorum, a bilo je potrebno ocijeniti i evaluirati prijavljeni program, Upravni odjel za kulturu i baštinu predložio je njegovo sufinanciranje dolje navedenim iznosom.

 

Financijska sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika osiguravaju se u Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. godinu. Raspodjelu financijskih sredstava obavlja Upravni odjel za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika, sukladno mišljenju kulturnih vijeća te sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

 

Proračun Odjela je u većem dijelu određen zakonskim i pod - zakonskim aktima, dok se manji dio raspoređuje na posebne projekte. Grad Dubrovnik kao osnivač ili suosnivač ustanova u kulturi, ima obvezu financirati plaće i troškove zaposlenih u skladu s Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama u kulturi Grada Dubrovnika, osigurati sredstva za rad ustanova te za održavanje i opremanje prostora koje ustanove koriste. Izdvajanja za ustanove u kulturi i druge manje obvezne redovite rashode zauzimaju oko 90 posto rashoda proračuna za kulturu.

 

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu po korisnicima nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog programa. Grad Dubrovnik sklopit će posebne ugovore o sufinanciranju programske djelatnosti, temeljem Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu, sa svim korisnicima Proračuna Grada Dubrovnika, čije financiranje ne podliježe zadanim zakonskim aktima ili prethodno ugovorenim obvezama. Odjel gradske uprave za kulturu i baštinu može odobriti prenamjenu sredstava samo iznimno, na temelju pisanog zahtjeva korisnika. O izvršavanju programa i utrošku odobrenih sredstava, korisnik podnosi izvješće Upravnom odjelu za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika, koji prati namjensko trošenje odobrenih sredstava.

 

 

5. PROGRAMI JAVNIH USTANOVA U KULTURI GRADA DUBROVNIKA

Zavod za obnovu Dubrovnika

 

Zavod za obnovu Dubrovnika javna je ustanova osnovana 1979. godine kao specijalizirana institucija za organizaciju i koordinaciju poslova na obnovi objekata stradalih od potresa 15. travnja 1979. Danas Zavod za obnovu Dubrovnika obavlja stručne i druge poslove organiziranja i provođenja programa obnove ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika. Osnivači Zavoda, s visinom osnivačkih udjela su: Grad Dubrovnik - 55%, Republika Hrvatska - 35% i Dubrovačko-neretvanska županija - 10% te oni u svojim godišnjim proračunima osiguravaju plaće i materijalna sredstva potrebna za rad Zavoda. Za Redovni program – program zaštite kulturnih dobara prihodi se osiguravaju iz proračuna Grada Dubrovnika, sredstava vlasnika ili korisnika građevina na području spomeničke cjeline, zaklada, legata i fondacija te sponzorstva i drugih potpora, kao i sredstava jedinica lokalne samouprave područja IX. seizmičke zone Dubrovačko – neretvanske županije.

 

Iz Prijedloga programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2022. godinu mogu se izdvojiti: Aseizmička sanacija (za područje između Straduna i Prijekog, koje je prema karti seizmičkog mikrozoniranja najugroženije, planirana je izrada projektne dokumentacije za blok B – 17 i izvođenje radova na bloku B – 48, za koji je izrađena projektna dokumentacija), Zgrada na adresi Braće Andrijića 5. i 7. (potrebna je rekonstrukcija krovišta i izmjena vanjske stolarije), Knežev dvor (planirana je izrada elaborata kojim bi se sveobuhvatno sagledala problematika objekta i donio prijedlog programa aktivnosti s rokovima), Ljetnikovac Gučetić - Lazarević (u 2022. godini planirano je ishođenje građevinske dozvole te priključak na distribucijske mreže, kao i izrada izvedbenog projekta), Ljetnikovac Bozdari - Škaprlenda (potrebno je predložiti idejno rješenje, odnosno izraditi dio dokumentacije za obnovu ljetnikovca), Arheološki lokalitet na Pustijerni s ulicom Ispod mira, bastion sv. Spasitelja (planirana je izrada konzervatorske dokumentacije koja je preduvjet za izradu projektne dokumentacije za uspostavljanje in situ muzeja), Palača Banac - Umjetnička galerija Dubrovnik (sanacija ograde na taraci palače).

 

Osim Programa obnove, Zavod za obnovu Dubrovnika je odlukom Gradskog vijeća zadužen za koordinaciju aktivnosti na provođenju Plana upravljanja Svjetskim dobrom UNESCO-a „Starim gradom Dubrovnikom“. Prema planu, u 2022. godini je potrebno izraditi Strategiju za izgradnju kapaciteta dionika te oformiti Dijalog svjetske baštine, platformu koja omogućuje sudjelovanje najšireg kruga dionika u upravljanju i jačanje njihovih kapaciteta, što je praksa koju propisuje UNESCO.

 

Dubrovački simfonijski orkestar

 

Dubrovački simfonijski orkestar je profesionalni glazbeni orkestar grada Dubrovnika i glavni nositelj glazbenih zbivanja u Dubrovniku, čime nastavlja dugu i značajnu dubrovačku glazbenu tradiciju koja se kao takva počela organizirano razvijati još od vremena Dubrovačke Republike.

U 2022. godini Dubrovački simfonijski orkestar planira zadržati već postojeću programsku koncepciju te ponuditi vrlo atraktivne projekte s najljepšim djelima iz glazbene povijesti. Programska shema Orkestra bazira se na pažljivo odabranim glazbenim djelima i nastupima renomiranih solista, a bit će realiziran kroz veliki broj koncerata tijekom cijele godine.

 

Uz redovni godišnji koncertni program, Orkestar tijekom godine planira niz edukativnih koncerata, koncerata u sklopu proslava praznika i blagdana te obilježavanje Svjetskog dana glazbe i Svjetskog dana turizma. Ovisno o osiguranju sponzorskih sredstava, i ove godine se za kraj rujna i početak listopada planira organizirati festival ''Stradun Classic'' pod umjetničkim vodstvom renomirane hrvatske klarinetistice Marije Pavlović.

 

Dom Marina Držića

 

Dom Marina Držića zamišljen je kao mjesto sjećanja na dubrovačkog renesansnog književnika i koncipiran kao sinteza iskustava iz područja kazališne znanosti, scenografije i kostimografije. U svojoj ukupnosti Dom Marina Držića postoji kao kazališni muzej i znanstveno-dokumentaristički centar, izložbeni prostor, kulturni i turistički doživljaj jednog segmenta dubrovačke prošlosti. Dom Marina Držića u 2022. godini planira nastaviti prikupljati građu otkupom predmeta iz razdoblja kasne Renesanse, prvenstveno onih sa Držićeve zadužnice, u svrhu nadogradnje ambijentalnosti Držićeve kuće. Planirana su i terenska istraživanja radi prikupljanja materijala za nadopunu muzejskih zbirki, redovite aktivnosti preventivne zaštite muzejske građe, stručna i znanstvena obrada muzejske građe, sustavna nabava stručne literature i knjižnične građe, kao i informatizacija te prezentacija vlastitih sadržaja i aktivnosti na internetu, društvenim mrežama i elektronskim medijima.

 

U 2022. godini Dom Marina Držića planira izložbu Jasmine Runje naziva ''Za ugodit zlu bremenu…'' na kojoj će biti prezentirani radovi započeti u posebnim okolnostima pojave pandemije COVIDA 19,  a bit će održana i likovna radionica za odrasle ''Držićeve životne pozornice''. U izdavačkoj djelatnosti planiran je novi nastavak stripa ''Dundo Maroje'', autora prof. Dubravka Kastrapelija, kao i engleski prijevod komedije Marina Držića ''Novela od Stanca'', autora Filipa Krenusa. Planiran je i nastavak projekta DAR.SA (Darujmo i sačuvajmo Držića), on-line program ''Stav'mo pamet na Držića'' (poziv na suradnju institucijama i istaknutim pojedincima koji se bave Marinom Držićem), kao i tematsko vođenje ''Živi teatar Držićevog grada'' u čijem su središtu pučki običaji, ceremonijali vlasti Dubrovačke Republike te crkvene procesije.

 

Dubrovačke ljetne igre

 

Dubrovačke ljetne igre ustanova je u kulturi koja kroz svoju djelatnost organizira i ostvaruje tradicionalni kazališni i glazbeno-scenski ljetni festival te priređuje glazbene, dramske, operne, baletne, literarne, likovne, filmske i ostale kulturne priredbe i manifestacije od nacionalnog značaja i interesa za Republiku Hrvatsku. Od 1956. godine učlanjena je u Europsku udrugu festivala (EFA - European Festivals Association). Manifestacija Dubrovačke ljetne igre najstarija je, najveća i najuglednija kulturna manifestacija u Hrvatskoj. Za vrijeme trajanja 73. Dubrovačkih ljetnih igara od 10. srpnja do 25. kolovoza 2022. godine održat će se velik broj dramskih i glazbeno-scenskih predstava, koncerata, folklornih izvedbi, izložbi i drugih programa uz sudjelovanje brojnih umjetnika iz Hrvatske i svijeta. Ključne odrednice dramskog programa su i dalje jedinstvena dubrovačka ambijentalnost, što podrazumijeva i propitivanje prošlosti te budućnosti ambijentalnosti te njegovanje suodnosa tradicije i modernosti. Od dramskih premijera planiraju se premijere predstava ''Krvavi svatovi'' i ''Ljubovnici'', dok se u repriznom dijelu programa planiraju izvesti predstave ''Hamlet'', ''Glava lava'', ''Mara i Kata''.

Planirano je i gostovanje HNK Zagreb s baletnim djelom ''Ponos i predrasude'' te tri izvedbe FA Linđo. U glazbenom dijelu programa nastupit će Anuradha Pal, Est Western Divan Orchestra, Dubrovački simfonijski orkestar, Alina Baeva, Vladimir Kholodenko, Nuria Rial, Lovro Pogorelić, a planiran je i program ''Dubrovnik na hridi'' – koncert dubrovačkih glazbenika u Dvoru. Na programu će se naći i glazbeno - scensko djelo ''Čudesna šuma'', dok će se u okviru popratnog programa realizirati dvije izložbe u Sponzi, programi razvoja publike u suradnji sa Zakladom Kaboga, predstavljanje knjige poezije Milana Milišića, kao i projekcija ''Areteja'' (HRT-pedeseta godišnjica premijere ''Areteja'' na igrama). Javna ustanova u kulturi "Dubrovačke ljetne igre" sudjelovat će i u drugim programima od značaja za grad Dubrovnik, poput ''Zimskog festivala'' i kulturnih programa u ljetnikovcu Bunić - Kaboga (''Božić u Kabogi'', radionice i dr.). Dubrovačke ljetne igre sudjeluju u EU projektu #synergy. Sharpening the capacities of the classsical music industry in the Western Balkans. Projektom se želi potaknuti skladanje novih djela klasične glazbe inspiriranih lokalnom baštinom zemalja partnera projekta te umrežiti mlade glazbenike, skladatelje i organizacije koje se bave klasičnom glazbom.

 

Dubrovački muzeji

 

Dubrovački muzeji složena su muzejska ustanova u čijem se sastavu nalaze četiri specijalizirana muzeja/ustrojbene jedinice bez pravne osobnosti: Kulturno-povijesni muzej, Pomorski muzej, Etnografski muzej i Arheološki muzej. Dubrovački muzeji bave se skupljanjem, čuvanjem, istraživanjem, stručnom i znanstvenom obradom, dokumentiranjem te trajnom zaštitom kulturne i povijesne baštine Dubrovnika i dubrovačkog područja te njezinim neposrednim prezentiranjem javnosti na stalnim i povremenim izložbama.

 

U skladu sa svojom misijom i vizijom Dubrovački će muzeji, kao referentno mjesto interpretacije povijesne i suvremene baštine grada Dubrovnika, i u 2022. godini kroz svoju djelatnost promicati i aktivno raditi na očuvanju, zaštiti, prezentaciji i interpretaciji lokalnog identiteta, povijesti i kulture Dubrovnika na dobrobit šire javnosti, a u cilju obrazovanja svih skupina društva i održivog korištenja kulturne baštine. Budući da u 2022. godini Dubrovački muzeji obilježavaju 150. godišnjicu postojanja, glavnina programske djelatnosti bit će usmjerena upravo ka obilježavanju ove velike obljetnice kroz središnji izložbeni projekt koji uključuje središnju izložbu, prezentaciju 150 najvrjednijih predmeta iz fundusa, prateća izdanja, predavanja, radionice, prezentacije i promocije. Cilj projekta je povećati razinu svijesti o kulturno-povijesnoj baštini o kojoj Muzeji skrbe, ali i doprinijeti kvalitetnijoj i raznovrsnijoj kulturnoj ponudi Dubrovnika. Izložbena djelatnost uključuje i jedno gostovanje izložbe Dubrovačkih muzeja (u Pomorskom muzeju u Orebiću) te izložbu najboljih baštinskih dostignuća u protekloj godini, koja će biti realizirana u suradnji s međunarodnom konferencijom ''The Best in Heritage''. Uz stručna vodstva kroz stalne postave i izložbe te predavanja za sve dobne skupine, planira se i održavanje radionica i igraonica, promocija i prezentacija, obilježavanje Noći muzeja, kao i bogata izdavačka djelatnost Muzeja. Tako je uz dva prateća kataloga obljetničke izložbe, planirano i izdavanje kataloga ''Majolika iz fundusa Arheološkog muzeja'' te edukativne publikacije ''Brojke dubrovačkih muzeja''.

 

Dubrovačke knjižnice

 

Dubrovačke knjižnice sastoje se od dvije ustrojbene jedinice: Znanstvene i Narodne knjižnice. Dok je Znanstvena knjižnica akademsko središte kao informacijski, obrazovni, kulturni i komunikacijski centar akademskog osoblja, studenata, ostalih korisnika i posjetitelja, Narodna knjižnica Grad obavlja funkciju matične knjižnice za područje Dubrovačko-neretvanske županije. U prostorijama Knjižnice redovito se održavaju kulturne aktivnosti i edukativne radionice, što je još jedan doprinos unapređivanju kulturnog života u Gradu.

 

Dubrovačke knjižnice u 2022. godini planiraju nabavu, obradu i zaštitu knjižnične građe, kao i brojne kulturno-promotivne djelatnosti. Planirane su sljedeće manifestacije: Mjesec hrvatske knjige, Mjesec hrvatskog jezika, Noć knjige, 750 godina Statuta Grada Dubrovnika – predavanje, Dani europske baštine, Amor u Knjižnici, Putositnice, kviz Kreativno znanje, Radionice kreativnog pisanja za mlade, Zlatno doba Dubrovnika – ciklus predavanja, Raspravljački klub, Tolkienovo putovanje u Međuzemlje, Nacionalno natjecanje u čitanju naglas, Emocionalno opismenjavanje djece i mladih, Čitateljski klub, Priprema državne mature iz hrvatskog jezika, Robotika, Tjedan medijske pismenosti. Planiraju se i izložbe, (gostujuće i iz fundusa), kao i opremanje restauratorske radionice Znanstvene knjižnice.

 

Folklorni ansambl "Linđo"

 

Folklorni ansambl Linđo specifična je javna ustanova čiji program nose amateri koji izravno postaju dionicima očuvanja i razvoja svjesnosti te edukacije o kulturnoj baštini. Posebna briga posvećuje se očuvanju kulturne baštine te uključivanju što većeg broja djece i mladih u folklorne aktivnosti kroz projekt ''Linđovo blago'', kao i međunarodnoj i domaćoj kulturnoj suradnji te izdavačkoj djelatnosti. FA ''Linđo'' prezentira hrvatsku kulturnu baštinu putem svojih koncerata u zemlji i inozemstvu. U 2022. godini FA Linđo planira održati 40 većih i 10 manjih nastupa za domaće i strane turiste, kao i promotivne nastupe u zemlji. Ansambl će održavati probe s A, B, C i D sastavom te s polaznicima programa ''Linđovo blago''. U glazbenom dijelu planira se nastavak rada s velikim orkestrom koji se sastoji od aktivnih članova i veterana sa završnim velikim koncertom na Svjetski dan glazbe u lipnju. Planira se i realizirati odgođeno putovanje u Rusiju, kao i gostovanja u Dugom Selu na smotri amaterskih tamburaških orkestara s tamburaškim podmlatkom i Velikoj Gorici s mladim plesačima u pratnji mladih tamburaša amatera, kao i tradicionalno gostovanje na Podgorskom ljetu. U skladu s mogućnostima, planira se realizirati i odgođeni koncert u Zagrebu u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Nastavlja se i rad na monografiji ansambla.

 

Uz redovne nastupe u Lazaretima, FA Linđo očekuju nastupi na Dubrovačkim ljetnim igrama, agencijski nastupi, individualni nastupi na zahtjev te nastupi u promidžbene svrhe Grada i Dubrovačko – neretvanske županije. Planira se i nastavak suradnje s gospodinom Krešimirom Magdićem (završetak i tisak 4. i 5. notne edicije Krešimira Magdića: „Zbirka obrada Marijanskih skladbi“ i ''Glazba za folklorne ansamble, tamburaške i mandolinske orkestre'').

 

Muzej Domovinskog rata Dubrovnik

 

Muzej Domovinskog rata – Dubrovnik specijalizirani je povijesni muzej. U skladu sa svojim poslanjem, Muzej se bavi proučavanjem Domovinskog rata na dubrovačkom području te doprinosa dubrovačkih branitelja i građana u procesu obrane i stvaranja suverene Republike Hrvatske. Temeljne ciljeve iz Plana i programa rada u 2022. godini Muzej će ostvariti redovitom programskom djelatnošću, koju obavlja stručno muzejsko osoblje, a čine je sljedeći poslovi: prikupljanje građe, zaštita građe, izrada muzejske dokumentacije, obogaćivanje stalnog postava, stručni rad, izložbena djelatnost, izdavačka djelatnost, edukativna djelatnost i odnosi s javnošću.

 

Nastavit će se promicati muzejska struka suradnjom sa srodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu te sa školskim, visokoškolskim, znanstvenim i drugim ustanovama, pravnim osobama i zainteresiranim pojedincima. Stručni djelatnici Muzeja pripremaju stručne povijesne tekstove za tisak knjige ''Dani pobjede – Vojno redarstvena operacija oslobađanja juga Hrvatske (travanj – listopad 1992.)'', čiji se predstavljanje javnosti planira za obilježavanje 30. obljetnice izlaska Hrvatske vojske na međunarodno priznate granice RH, na jugu Hrvatske. Nastavit će se i rad na izradi projekta realizacije budućeg stalnog postava, kao i daljnjoj izradi i nadopuni koncepcije i scenarija stalnog postava te obogaćivanju, redizajnu i održavanju stalne izložbe ''Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991. – 1995.''. Planira se i stručno predavanje u tvrđavi Imperijal, 5. kolovoza, uz obilježavanje Dana domovinske zahvalnosti, Dana pobjede i Dana hrvatskih branitelja, pod naslovom ''Ratne dubrovačke postrojbe, 163. dubrovačka brigada – 30. obljetnica osnutka (1992. – 2022.)''. Izložbena djelatnost obuhvatit će niz od četiri pojedinačne izložbe pod zajedničkim nazivom ''Dani ponosa – 30 godina od oslobađanja dubrovačkog područja'', a odnose se na obradu i izlaganje muzejske građe koja prezentira oslobodilačke akcije HV-a od travnja do listopada 1992. godine na dubrovačkom području.

 

Prirodoslovni muzej Dubrovnik

 

Prirodoslovni muzej Dubrovnik otvoren je za javnost 2009. godine kao nasljednik Domorodnog muzeja osnovanog daleke 1872. godine. Predškolska i školska dob su u središtu programskog planiranja Prirodoslovnog muzeja, a njegova vizija teži statusu referentne ustanove u mreži hrvatskih prirodoslovnih muzeja koja će svojim utjecajem aktivno sudjelovati u kreiranju i unaprjeđivanju muzejske prakse i postavljati temelje izvrsnosti u načinu upravljanja javnom muzejskom ustanovom uz povezivanje s drugim znanstvenim institucijama te punu participaciju građana i javnosti. Predmeti prirodoslovne građe imaju pretežito povijesni značaj, a veliki dio zooloških zbirki je dragocjena dokumentacija sastava faune u okolici Dubrovnika i njenih promjena.

 

Prirodoslovni muzej u 2022. godini planira organizirati gostovanje izložbe ''Lepidoptera'' u Muzeju krapinskih neandertalaca u Krapini (od svibnja do rujna 2022.). Riječ je o izložbi primjeraka iz Zbirke leptira Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik. Planirana je i izložba ''Početak'' u auli Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik koja će biti postavljena od siječnja do prosinca 2022. godine, povodom 150. obljetnice osnivanja Domorodnog muzeja. Ovom izložbom prezentirat će se dokumenti pohranjeni u Državnom arhivu u Dubrovniku, koji se odnose na prikupljanje građe za prirodoslovni kabinet s ciljem osnivanja Tehničke škole, a kasnije i za osnivanje Domorodnog muzeja. Uz edukativnu djelatnost Muzeja, radionice i igraonice, kao i suradnju s odgojno-obrazovnim ustanovama s područja Dubrovnika, bit će predstavljen i pedagoški vodič ''Učimo o prirodi kroz stihove u boji'', autorice teksta i ilustracija Dubravke Tullio, a planirano je i sudjelovanje na Dubrovačkom zimskom festivalu s edukativno-kreativnim programom pod nazivom ''Prirodoslovna božićna stvaraonica''.

 

Umjetnička galerija Dubrovnik

 

Umjetnička galerija Dubrovnik je, usmjerivši svoj interes na likovnu produkciju realiziranu u vremenu od pojave Vlaha Bukovca do danas, u svom višedesetljetnom trajanju uspjela prikupiti vrijedan fundus od oko dvije i pol tisuće umjetničkih djela: slika, skulptura, grafika, crteža, fotografija, video radova, umjetničkih instalacija i video dokumentacije te se afirmirati kao presudni činitelj likovno-umjetničkog života Dubrovnika i šireg regionalnog okvira. Fundus Galerije sadrži djela sistematizirana u trima različitim zbirkama - regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj. Među sakupljenim i čuvanim umjetninama, djela su gotovo svih najvažnijih dubrovačkih i hrvatskih slikara, kipara i grafičara. Umjetnička galerija Dubrovnik u svom sastavu ima Galeriju Dulčić Masle Pulitika. Na prvom katu zgrade nalazi se stalni postav ove trojice slikara, dok se na drugom katu izmjenjuju izložbe važnih umjetnika, modernih klasika, najčešće iz fundusa Umjetničke galerije Dubrovnik. U sklopu Galerije djeluje i Atelijer Pulitika u Tvrđavi sv. Ivana.

 

U 2022. godini Ustanova je prijavila realizaciju sljedećih izložbi: ''Vlaho Bukovac iz zbirke Umjetničke galerije - izložba povodom stogodišnjice smrti slikara'', ''Đuro Pulitika – retrospektivna izložba povodom stogodišnjice rođenja slikara'', ''Murtić 101'', ''Autići'' (izložba Josipa Ivanovića), ''Mara Bratoš'', ''Rođen u Puli – istarska suvremena scena'', ''Marojica Mitrović'', ''Virtualna izložba 60-e u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik'', ''Događanje boje'' (izložba slikara Nika Ančića). Ustanova planira i sudjelovanje u katalogu izložbe  ''Vidljive'', u suradnji s Muzejom suvremene umjetnosti iz Zagreba, Galerijom umjetnina iz Splita, Muzejom moderne i suvremene umjetnosti iz Rijeke, Muzejom likovnih umjetnosti iz Osijeka. U 2022. godini planirano je predstavljanje monografije Dubravke Lošić, autorice Margarite Sveštarov Šimat, kao i monografije Antuna Masle, autora Igora Zidića. Edukativna djelatnost u 2022. godini, osim stručnih vođenja kroz izložbu i likovnih radionica, uključuje i nastavak suradnje s Društvom arhitekata Dubrovnik, kao i s obrazovnim ustanovama s područja Dubrovačko – neretvanske županije. Koncept stručnog vodstva ''Subotnja kava u Galeriji'' nastavit će se provoditi sukladno epidemiološkim mjerama, a planira se i održavanje edukativnih likovnih radionica ''Pulitikine subote'', u ciklusima kroz cijelu godinu.

 

Kinematografi Dubrovnik

 

Kinematografi Dubrovnik ustanova su u kulturi koja se bavi svim segmentima audiovizualne djelatnosti, s posebnim naglaskom na razvoj i očuvanje medijske kulture te kao takva čini nezaobilazni dio kulturne ponude Grada, kako za lokalno stanovništvo, tako i za njegove goste. Pored osnovne djelatnosti, zbog zahtjeva tržišta su se posljednjih nekoliko godina razvili i brojni popratni sadržaji, koji su s vremenom postali sastavni dio redovite ponude. Veliku ulogu u godišnjem planu rada imaju i programi edukativnog karaktera. U 2022. godini planirani su sljedeći projekti: Kino prikazivačka djelatnost – redovni program, Autorske večeri, Filmska karta, DokuKino srijedom, Festivalski programi (ZFF putuje, program FMFS-a, i projekcije kina Mediteran, tjedan Motovuna u Dubrovniku, Subversive, Human Rights film Festival – izbor iz programa).

 

Planiran je i program naziva „Film dostupan svima“ namijenjen društveno ranjivim skupinama, a sadrži programe s posebnim pogodnostima za umirovljenike uz suradnju s Klubom 65+ ; senzorne projekcije za djecu s poteškoćama u razvoju suradnji sa školom za osobe s poteškoćama „Marin Držić“, projekcije filmova uz aplikaciju MovieReading. Grupa programa „Film je U KINU“ namijenjena je učenicima osnovnih i srednjih škola, a sadrži različite edukativne programe kroz ciljane projekcije, tematske cikluse o odrastanju, kritičke večeri, filmske kvizove i dr. Nastavlja se s HD Live prijenosima opernog, baletnog i izložbenog sadržaja. Planirani su suradnički i participativni programi s drugim ustanovama, udrugama i organizacijama (programi udruge Luža, Art radionice Lazareti, Udruge Slagalica, program gradskih ustanova u kulturi ''Kultura u điru'', ''PoetiKakao – Movies'' – gastro filmski suradnički projekt, filmski program ''Good food festivala'' i projekcije u sklopu Dubrovačkih ljetnih igara; projekti ''Ljeto u Gružu'', ''Tap festival'' i festival ''Pupica''), kao i ostali programi za djecu, mlade i obitelj. Jedanaestu godinu zaredom, Ustanova će organizirati Festival djece i mladih zemalja Mediterana – Duff 2022. Jedna od niti vodilja ovog festivala je upoznati međusobno mlade filmske stvaratelje, dijeliti i širiti kreativnu energiju, a istovremeno poticati i razvijati filmsku i medijsku pismenost djece.

 

Kazalište Marina Držića

 

Kazalište Marina Držića (KMD) jedina je profesionalna kazališna kuća u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i dužna je zadovoljiti kazališne potrebe cijelog pučanstva na prostoru gdje djeluje, vodeći računa o različitim kazališnim ukusima i dobi posjetitelja. Ta kazališna ustanova sa stalnim umjetničkim ansamblom izvodi vlastite produkcije te surađuje s drugim kazališnim ustanovama i kazališnim skupinama. Sukladno usvojenom programskom okviru Gradsko kazalište Marina Držića u 2022. godini nastavlja postavljati najbolja djela klasične domaće i svjetske dramske baštine te provoditi programe koji promiču stvaralaštvo hrvatskih autora.

 

U novoj kazališnoj sezoni uz premijerne naslove, predviđene su i reprizne izvedbe, kao i gostovanja. Planirane su premijere predstava: ''Jel’ tako Zorane?'' (autorski projekt po motivima priče Tanje Mravak; redateljica: Tamara Damjanović; koprodukcija s Kazalištem Moruzgva), ''Hamlet: dan ubojstava u priči o Hamletu'' (prema motivima Hamleta W. Shakespeara, B. M. Koltèsa i H. Müllera; režija i adaptacija: Livija Pandur), ''Čaruga'' (redatelj: Krešimir Dolenčić; koprodukcija s HNK u Osijeku), ''Nora – lutkina kuća'' (redatelj: Paolo Tišljarić; koprodukcija s Gradskim kazalištem Joza Ivakić Vinkovci), ''Stolice''  (redatelj: Ivica Kunčević), ''Čarobni frulaš'' (autorski projekt Marije Grazio i Željke Turčinović). Reprizne predstave koje Kazalište planira izvesti u 2022. godini su: ''Kate Kapuralica'', ''Priče iz davnine'', ''Prosidba'', ''Maškarate ispod kuplja'', ''Suton'', ''Alkestida'', ''Bajka o baki Mokoš'', ''Tramvaj zvan žudnja'', ''Južina'', ''Amfitrion'', ''Night Writer'', ''Orašar''. U planu su i gostovanja predstava: ''Višnjik'' (HNK Osijek), ''Balon'' (HNK Zadar), ''Kabanica'' (Drama plus i HNK Zadar), ''Sad sam Lucky'' (Emanat), ''Stambeno pitanje'' (POU Velika Gorica), GKM Split ''Splićanke/Split in Space'', ''Kolo'' (De Facto).

 

 

6. OSTALI PRIJAVLJENI KULTURNI PROGRAMI

 

6.1. GLAZBENA DJELATNOST

 

Udruga Trubadur – ''La musica di notte – Dani Đela Jusića''

 

Udruga Trubadur osnovana je s ciljem promicanja, poticanja, razvitka i unapređenja glazbene umjetnosti, stvaralaštva svih glazbenih pravaca te promicanja i očuvanja glazbe i glazbene baštine. Udruga Trubadur produkcijski i organizacijski potpisuje brojne koncerte održane u prestižnim dvoranama u Hrvatskoj i inozemstvu. U 2022. godini Udruga planira održavanje festivala ''La musica di notte – Dani Đela Jusića''. Navedeni festival objedinit će sve najznačajnije glazbene trenutke i pjesme koje su obilježile cjelokupno glazbeno stvaralaštvo ovog velikog skladatelja. Festival bi se održao ispred crkve sv. Vlaha, a na njemu bi nastupila renomirana hrvatska glazbena imena. Uz Udrugu Trubadur, u organizaciji projekta sudjeluju Paula Jusić i Đelo Jusić mlađi, koji iza sebe imaju bogato iskustvo u organizaciji i produkciji velikih koncerata i kulturnih događanja.

 

Filip Merčep – projekt: Videoigranje s umjetnošću

Filip Merčep jedan od najtalentiranijih mladih glazbenika Hrvatske na udaraljkama, koji svojim mnogobrojnim projektima konstantno dokazuje da je umjetnik širokog spektra interesa i djelovanja. Nakon što je diplomirao 2015. godine na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, usavršavao se na Live Electronics studiju pri Konzervatoriju u Amsterdamu kod priznatog audio vizualnog umjetnika i skladatelja Marcela Wierckxa. Od 2017. godine počinje održavati svoj vlastiti marimbistički seminar. U 2022. godini planira realizirati autorski projekt „Videoigranje s umjetnošću“  (suradnja Filipa Merčepa i Boy van Ooijena) u prostoru Lazareta. Cilj projekta je pokazati djeci i mladima kako će o svojim mobitelima i igraćim konzolama razmišljati kao o instrumentima koji se mogu koristiti u vlastite kreativne svrhe, što će doprinijeti razvijanju individualnih kreativnih ideja.

 

KUU Izvor Zaton – godišnji program

 

KUU Izvor Zaton nastoji okupiti što veći broj mladih ljudi, educirati ih i omogućiti im sudjelovanje u glazbenim aktivnostima Udruge. Nastupima u Dubrovniku, Zatonu i okolici, Društvo redovito obilježava blagdane i državne praznike te sudjeluje u poboljšanju turističke ponude. Posebno se ističe organizacija Zatonskog ljeta, u suradnji s Gradom Dubrovnikom i Turističkom zajednicom Grada Dubrovnika. U 2022. godini planiraju održavati redovite probe te sudjelovati na različitim manifestacijama u Dubrovniku, Zatonu i Elafitima.

 

Glazbena radionica Sorgo – glazbeni teatar ''Frulaš iz Hamelina''

 

Glazbena radionica Sorgo u svom radu afirmira dubrovačku glazbenu baštinu, istražuje notne zapise i promovira nove načine izvođačke prakse i suvremenog autorskog rada. U dvadeset godina djelovanja održali su preko devedeset koncerata s brojnim glazbenicima te prepisali i priredili za izvođenje veliki broj notnih tekstova iz glazbenih arhiva. U 2022. godini planiraju realizaciju projekta glazbenog teatra pod nazivom ''Frulaš iz Hamelina'', u suradnji s Kazalištem Marina Držića, Umjetničkom školom Luka Sorkočević i Kazališnom družinom Kolarin. Ovaj glazbeno-scenski projekt temelji se na poznatoj njemačkoj legendi iz 13. stoljeća, koju su prepričali braća Grimm. Autor glazbe je Marija Grazio, dramaturginja Željka Turčinović, a redatelj Paolo Tišljarić.

 

Udruga Zvuci tišine – LAUS Akademija i Nagrada Ivo Dražinić

 

''Zvuci tišine'' udruga je osnovana s ciljem unaprjeđenja i promicanja hrvatske glazbene kulture i umjetnosti. Udruga već dugi niz godinu u Dubrovniku uspješno organizira LAUS Akademiju na kojoj sudjeluje veliki broj međunarodno priznatih glazbenika i pedagoga. LAUS Akademija osmišljena je i pokrenuta s ciljem da Dubrovnik postane središtem u kojem bi mladi glazbenici iz cijelog svijeta, tijekom školovanja u matičnoj ustanovi ili nakon završetka redovitog studija, proveli određeno razdoblje usavršavanja, radeći s najznačajnijim svjetskim pedagozima. U 2022. godini Udruga planira  organizirati Akademiju u dva vremenska intervala tijekom mjeseca kolovoza, rujna i studenog. Drugi planirani program nosi naziv Nagrada Ivo Dražinić, koncert uz praizvedbu kantate Borisa Papandopula na libreto Luka Paljetka – Pohvala Dubrovniku. Ovom nagradom želi se održati živom uspomena na maestra Dražinića, jednog od utemeljitelja LAUS Akademije. Nagradu dodjeljuje Dubrovački simfonijski orkestar i LAUS Akademija. 

 

Ženska klapa FA Linđo – godišnji glazbeni program

 

Ženska klapa FA Linđo osnovana je u veljači 2000. godine na inicijativu plesačica Folklornog ansambla Linđo. Izvodeći dalmatinsku klapsku pjesmu, Klapa je održala niz samostalnih koncerata, nastupila na brojnim festivalima, natjecanjima, a sudjelovala je u brojnim radijskim i TV emisijama. Klapa je sudjelovala na svim značajnim susretima klapa, osvojivši brojne nagrade i priznanja. U 2022. godini Klapa je prijavila godišnji glazbeni program koji obuhvaća redovne probe, pripremu dvije nove obrade popularnih pjesama, dvije nove izvorne ili komponirane skladbe, dvije nove crkvene pjesme, 15 do 30 javnih nastupa raspoređenih kroz svih dvanaest mjeseci, od čega minimalno jedno sudjelovanje na Festivalu klapske pjesme natjecateljskog karaktera (Klape Gospi Sinjskoj, kolovoz 2022.). Planira se i nastavak snimanja CD-a te zamjena postojećih klapskih uniformi.

 

Udruga Festa Dubrovnik – Festa 2022. Dubrovnik

 

Udruga Festa Dubrovnik svake godine u sklopu proslave sv. Vlaha i Dana Grada Dubrovnika organizira višednevnu kulturno - zabavnu manifestaciju sastavljenu od različitih programskih sadržaja pod nazivom Festa Dubrovnik. Manifestacija se već tradicionalno održava u vremenu od 24. siječnja do 2. veljače. U 2022. godini planira se realizacija sljedećih programa: izložba ''Grad je sv. Vlaho'', Festa od klapa, Dubrovačka rock parada, središnji gala koncert na kojem sudjeluju klape i pjevači uz Dubrovački simfonijski orkestar, koncert ''Dive u sv. Vlahu'', program ''Festa od vina na Kandeloru''. Humanitarna namjena Feste usmjerena je prikupljanju sredstava za obnovu crkve sv. Vlaha i za covid odjel Opće bolnice Dubrovnik.

 

KUD "Komolac" – godišnji program

 

Kulturno umjetničko društvo "Komolac" njeguje višedesetljetnu tradiciju kulturnog amaterizma na području Rijeke dubrovačke. KUD Komolac okuplja djecu uzrasta od 9 do 18 godina, s prostora cijele Rijeke dubrovačke i šire. KUD sadrži glazbenu, dramsku, sportsku i sekciju za održavanje kulturne baštine Rijeke dubrovačke. Treba naglasiti i kako je, zbog neriješenog stanja oko osiguranja prostorija za rad Udruge, Gradsko poglavarstvo Grada Dubrovnika donijelo zaključak kojim se obvezuje pokrivati troškove zakupa prostora i režija za potrebe KUD-a Komolac do iznalaženja trajnog rješenja. U  2022. godini KUD Komolac pored redovitih koncertnih aktivnosti, planira i edukaciju novih članova kroz tečajeve učenja glazbenih osnova i sviranja glazbenih instrumenata.

 

Gradska glazba Dubrovnik – godišnji program

 

Gradska glazba Dubrovnik osnovana je 1843. godine. Kao jedna od najstarijih udruga u Hrvatskoj, Gradska glazba Dubrovnik okuplja u svom članstvu profesionalne glazbenike i amatere svih naraštaja i zanimanja. U 2022. godini planiraju nastupe prigodom Feste sv. Vlaha, sudjelovanje u programu Dubrovačkog karnevala, nastup na Uskrsni ponedjeljak, obilježavanje Praznika rada, obilježavanje Dana Dubrovačko – neretvanske županije, nastup prigodom Dana Državnosti, Dana Domovinske zahvalnosti, Dana neovisnosti, blagdana Svih svetih, Dana branitelja grada Dubrovnika. Planiraju i nastup na Badnji dan i Staru godinu (mimohod Stradunom i kolenda ulicama Grada), kao i četiri dodatna nastupa po pozivu Grada Dubrovnika.

 

Dubrovački komorni zbor – godišnji program

 

Od svog osnutka 1994. godine Dubrovački komorni zbor uspješno djeluje kao ambasador kulturnog stvaralaštva Dubrovnika i Hrvatske te surađuje s uglednim orkestrima, dirigentima i solistima. Repertoar Zbora je širok, pa tako izvode djela od Gregorijanskog korala pa do skladbi 20. stoljeća, a posebnu pažnju posvećuju hrvatskoj zborskoj literaturi. DKZ je jedini hrvatski amaterski zbor koji je član ''Europa Cantat'', najvećeg europskog udruženja pjevačkih zborova. U 2022. godini Dubrovački komorni zbor planira realizirati redovni godišnji program, s redovnim probama i ukupno četiri koncerta raspoređena od mjeseca ožujka do kraja prosinca. Riječ je o koncertu Zbora u Saloči od zrcala, koncertu duhovne glazbe, tradicionalnom koncertu Requiem za dubrovačke branitelje, kao i Božićnom koncertu.

 

Ana Rucner – koncert ''Pozdrav ljetu''

 

Festival ''Ana u Gradu'' glazbeni je projekt koji je pokrenula hrvatska čelistica prepoznatljivoga glazbenog stila Ana Rucner. Riječ je o glazbenici koja svojim energičnim nastupima i atraktivnom koreografijom od svojih koncertnih nastupa radi prave glazbene spektakle. Pomno odabran glazbeni program, kvalitetni izvođači i jedinstveni dubrovački ambijent, razlozi su zašto je ovaj festival za kratko vrijeme postao jedno od najatraktivnijih hrvatskih glazbenih događanja. Zbog epidemioloških razloga i pomanjkanja sponzorskih sredstava, u 2022. godini u sklopu ovog glazbenog projekta planiran je samo tradicionalni koncert ''Pozdrav ljetu'', koji će se održati na 21. lipnja na Srđu.

 

Paulina Đapo – koncert hrvatske lokalne lirike

 

Paulina Đapo svoje glazbeno obrazovanje započinje u Umjetničkoj školi Luke Sorkočevića gdje se opredjeljuje za smjer solo pjevanje, a nastavlja ga na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, gdje je i diplomirala u klasi prof. Vlatke Oršanić. Dobitnica je brojnih nagrada na međunarodnim pjevačkim natjecanjima. Nastupila je u opereti Ivana pl. Zajca ''Momci na brod'' kazališta Mala scena, a tumačila je naslovnu ulogu u operi  ''Amelija ide na ples'' Giancarla Menottija. Članica je nagrađivane ženske klape Armorin iz Zagreba. U 2022. godini planira realizirati koncert hrvatske lokalne lirike u rodnom Dubrovniku. Na repertoaru će se naći najljepše pjesme izabranih hrvatskih skladatelja (Hatze, Bersa, Zajc, Pejačević, Comnen, Magdić, Jusić). Koncert će se održati u Saloči od zrcala Dubrovačkih knjižnica.

 

Udruga Aklapela – Festival ''Aklapela''

 

Udruga je osnovana s prvenstvenim ciljem da organizirano promiče i njeguje tradicionalno klapsko a capella pjevanje koje je, kao visoko vrijedni pučki glazbeni izričaj, upisano na UNESCO-ov Reprezentativan popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Namjera je skrenuti pozornost šire javnosti na raznolikost izričaja i zemljopisnih područja gdje se izvodi klapska pjesma, na specifičnosti, elemente koji tvore klapski pokret, na sve posebnosti, stilove i žanrove. U 2022. godini Udruga će organizirati deveti po redu festival ''Aklapela'' u vremenu od 22.  do 24. travnja. Programi će se odvijati u Lazaretima i jednoj od gradskih crkvi. Namjera organizatora je da Aklapela postane tradicionalno okupljanje ponajboljih hrvatskih klapa u Dubrovniku na Mali Uskrs. Umjetnički direktor Festivala je maestro Joško Ćaleta.

 

Udruga ''Sve ostalo je glazba'' – ''Renesansni vrt-interpretacija baštine''

 

Djelatnost Udruge „Sve ostalo je glazba“ je autorsko pripremanje i ostvarivanje edukativnih ciklusa glazbeno – scenskih kolaža koji prikazuju različita razdoblja glazbene prošlosti za različite dobne i obrazovne skupine. Za 2022. godinu Udruga prijavljuje projekt pod nazivom ''Renesansni vrt-interpretacija baštine''. Projekt ''Renesansni vrt'' osmišljen je kao ciklus multimedijalnih koncerata uz vodstvo, temeljenih na suvremenoj interpretaciji kulturne baštine. Projekt se izvodi u ljetnikovcu Bunić – Kaboga, a inovativnost u kreiranju izvedbi projekta je korištenje suvremenih izričaja i tehnologija unutar izvedbe koja je naizgled klasična. Planirano je šest izvedbi novog izdanja projekta naslovljenog Amaryllis, koji pred domaće i strane posjetitelje donosi nekonvencionalno koncipiran program kroz intermedijalnu izvedbu. Glazbeni program temeljen je na bogatoj dubrovačkoj i europskoj glazbenoj ostavštini.

 

Klavirski trio Dubrovnik – ciklus koncerata klasične glazbe u okviru manifestacije ''Lopudsko ljeto''

 

Klavirski trio Dubrovnik umjetnička je organizacija osnovana 2008. godine kao rezultat dugogodišnjeg prijateljstva troje glazbenika, koji se mogu pohvaliti brojnim i raznovrsnim uspjesima u svojim samostalnim karijerama. Trio redovito nastupa na manifestaciji ''Dubrovački glazbeni salon'', kao i na ''Lopudskom ljetu'', izvodeći svake sezone nove programe. U 2022. godini Trio planira program pod nazivom: ''Ciklus koncerata klasične glazbe u okviru manifestacije ''Lopudsko ljeto 2022.''. U sklopu navedene manifestacije, već dugi niz godina izvodi se program cjelovečernjih koncerata klasične glazbe u organizaciji Klavirskog trija Dubrovnik. Koncerti se redovito održavaju tijekom srpnja i kolovoza u crkvi sv. Nikole na Lopudu. U 2022. godini planiraju izvesti ukupno osam koncerata.

 

Mješoviti zbor Libertas -  godišnji glazbeni program

 

Mješoviti zbor ''Libertas'' kao nezaobilazni dio dubrovačke kulturne ponude, osnovan je 1980. godine i godinama sudjeluje u svim važnijim kulturnim događanjima u Dubrovniku. U 2022. godini Zbor je prijavio svoj redovni godišnji rad, pod vodstvom svog umjetničkog voditelja prof. Viktora Lenerta. Zbor će raditi na osposobljavanju pjevača amatera te unapređenju glazbenog umijeća svojih članova, sudjelovati u javnim manifestacijama, proslavama i obilježavanjima značajnih blagdana, a planirani su i nastupi u Hrvatskoj (Festival žena u Koprivnici) i inozemstvu.

 

Klapa Kaše – nastupi u Kanadi

 

Studentska klapa Kaše osnovana je 2007. na inicijativu dubrovačkih studenata, a ime dobiva po lukobranu Kaše, koji se nalazi ispred stare gradske jezgre. Osim tradicionalnog a capella pjevanja, Klapa ubrzo započinje i sa sviranjem te dodatnu ljepotu zvuka postiže uz pratnju većeg mandolinskog orkestra. Osvojivši Prvu nagradu publike i prvu nagradu stručnog ocjenjivačkog žirija, postali su apsolutni pobjednik 46. Festivala dalmatinskih klapa u Omišu. U 2022. godini Klapa planira niz nastupa u Kanadi. Kao jedna od najuspješnijih hrvatskih klapa, pozvana je od strane klape Kartolina iz Windsora da održi mini turneju (3 nastupa) u Kanadi. Cilj ove turneje je promovirati klapsko pjevanje kao dio hrvatske i svjetske kulturne baštine. Turneja bi uključivala tri nastupa u Ontariu (London Ontario, Windsor i Toronto) te jednu klapsku radionicu u Torontu.

 

Udruga Dječji zbor ''Dubrovnik'' – program ''Zašto volimo pjevati?''

 

Dječji zbor ''Dubrovnik'' osnovan je 2015. godine. Osnovna ideja kod osnivanja ovog zbora bila je pokretanje kvalitetnog dječjeg zbora na gradskom nivou, koji bi njegovao kultivirano dječje pjevanje uživo, a  capella i uz instrumentalnu pratnju. Repertoar Zbora gradi se na njegovanju tradicionalnih dubrovačkih pjesama i pjesama iz okolice Dubrovnika, pjesama dubrovačkih skladatelja, kao i skladatelja klasike zborskog dječjeg pjevanja. Viktor Lenert umjetnički je voditelj Zbora, Sanja Dražić autorica programa i voditeljica edukativne glazbene radionice za najmlađe, a Paola Dražić Zekić voditeljica scenske koncepcije u radu radionica te njihove programske koordinacije. Cilj ovog kulturnog projekta je razvijanje kvalitetnog i kreativnog odnosa prema glazbi kod djece najšireg raspona uzrasta. Pored proba i nastupa u Lazaretima, planirani su i nastupi na Stradunu, u dječjim vrtićima, Forumu mladih i manifestacijama povodom gradskih festa.

 

Umjetnička škola Luke Sorkočevića – Opera u Umjetničkoj školi

 

U sklopu Umjetničke škole Luke Sorkočevića djeluju osnovna glazbena i baletna škola te srednja škola sa smjerovima za glazbu i likovni dizajn koja radi po gimnazijskom programu. U 2022. godini Luke Sorkočevića planira realizirati projekt pod nazivom ''Opera u Umjetničkoj školi Luke Sorkočevića'', kao rezultat suradnje s Akademijom za umjetnost i kulturu Osijek. Dvije su institucije potpisale četverogodišnji ugovor o suradnji s ciljem da se na kraju svake školske godine postavi jedna opera u skraćenoj verziji. U 2022. godini suradnja će rezultirati realizacijom opere W.A. Mozarta ''Cosi fan tutte''. Rad na pripremi opere odvijat će se na način odvojenih proba u Dubrovniku i Osijeku. U Dubrovniku će učenici raditi na probama orkestra, dok će se u Osijeku uvježbavati solistički dio pjevača s korepetitorom. Nakon toga slijedi zajednički rad i izvedba opere u parku UŠ Luke Sorkočevića. Realizaciju ove ideje provodi  prof. Berislav Jerković, kao redatelj i mentor solističkog dijela od strane Akademije te ravnatelj UŠ Luke Sorkočevića Slobodan Begić, kao organizator i dirigent.

 

 

6.2. DRAMSKA I PLESNA UMJETNOST TE IZVEDBENE UMJETNOSTI

 

Umjetnička organizacija Genijator – Između nas 3

Umjetnička organizacija Genijator osnovana je 2016. godine. Putem ove umjetničke organizacije, samostalne umjetnice Lena Kramarić i Martina Tomić nude razne kreativne programe namijenjene svim društvenim skupinama, kroz multimedijske projekte, izložbe i edukativne radionice. U 2022. godini planiraju realizirati projekt pod nazivom Između nas 3. Riječ je o projektu suradnje ove dvije umjetnice koji se bavi dvostrukom, majčinsko – umjetničkom pozicijom i stvaranjem u (ne) idealnim uvjetima u kojima je uloga majke u svakom trenutku nadređena onoj umjetnice. Planirana je i realizacija knjižice, pisanog traga umjetničkog procesa.

 

Art radionica Lazareti – Scena Karantena 2022.

 

Art radionica Lazareti kao nezavisna umjetnička inicijativa djeluje od 1988. godine te se do danas razvila u stabilnu organizaciju s cjelogodišnjim umjetničkim i edukativnim programima. U 2022. godini ARL planira realizirati program pod nazivom ''Scena Karantena 2022.''. Riječ je o programu suvremenih izvedbenih umjetnosti koji ARL u prostoru Lazareta u kontinuitetu realizira od 2007. godine, nakon prelaska s festivalske forme na kontinuirani godišnji program. Program čine umjetnički projekti pojedinaca i skupina koji kroz svoj rad otvaraju kritički prostor, propituju ustaljene forme umjetničkog djelovanja i šireg promišljanja društva. Program obuhvaća gostovanja suvremenih izvedbenih projekata i predstava, radionice, rezidencijalne i koprodukcijske boravke u ARL, kao i gostovanja suvremenih plesnih projekata i predstava.

 

Plesni studio Step'n'Jazz – godišnji program

 

Plesni studio Step'n'Jazz  djeluje već dugi niz godina na području grada Dubrovnika, pružajući plesnu edukaciju dubrovačkoj mladeži s naglaskom na posebnu plesnu tehniku step. Dubrovnik je kroz dugogodišnji rad plesnog studija Step'n'Jazz postao jedan od centara stepa u Hrvatskoj. U 2022. godini Udruga planira realizirati svoj redovni program koji uključuje: plesni program za predškolsku djecu, plesni program za školsku djecu (rekreativni i natjecateljski), dodatni program za nadarenu djecu, plesni program za odrasle, DPAA Musical Theatre radionice u suradnji s ''Husar&Tomčić škola pjevanja'', plesnu predstavu u suradnji s Kazalištem Marina Držića, snimanje spota za međunarodni dan stepa, ''Dubrovnik Tap Festival'', nastupe na državnim i svjetskim prvenstvima stepa, završnu i božićnu priredbu. 

 

Kazališna družina Kolarin – godišnji dramski program

 

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruge je izvođenje dramskih djela, poglavito dubrovačkih pisaca za odrasle i djecu, razvijanje programa međunarodne suradnje, savjetodavni rad s djecom i mladeži, organiziranje stručnih skupova, javnih potreba, seminara, predavanja, izložbi, revija, koncerata, suradnja sa znanstvenim i kulturnim institucijama. Za 2022. godinu Kazališna družina Kolarin planira godišnji program pod naslovom ''Entuzijazam kazališnih amatera u izazovnim vremenima'', koji uključuje novu premijeru, izvođenje repriznih predstava, gostovanja, dramske radionice, sudjelovanje u različitim kulturnim i humanitarnim manifestacijama, njegovanje suradnje s amaterskim kazalištima iz naše županije, kao i iz cijele Hrvatske i inozemstva.

 

Kulturno društvo ''Aster'' – Mali festival lutkarstva ''Pupica''

 

Udruga ''Aster'' osnovana je kao društvo za poticanje kreativnosti  kroz umjetnost. Pet godina Udruga je organizirala međunarodni ljetni Festival pripovijedanja bajki, koji je osim večernjeg programa, sadržavao i različite kreativne radionice. U 2022. godini Udruga planira realizaciju projekta pod nazivom ''Mali festival lutkarstva Pupica''. Festival će se održati  od 30. kolovoza do 5. rujna, u parku Gradac i kinu Slavici, a gostovat će i u kući Bukovac u Cavtatu. Riječ je o festivalu namijenjenom prvenstveno djeci, njihovim roditeljima i ostalim zaljubljenicima u lutkarsko kazalište. Uz nove lutkarske predstave, Festival će činiti i pripovijedanje bajki,  radionice te popratni filmski program.

 

Udruga Mažoretkinje Grada Dubrovnika – godišnji program

 

Osnovna djelatnost Udruge je promicanje, razvitak i unapređenje mažoret i plesne kulture kod djece, mladeži i građana te promicanje umjetničkog i kreativnog izražavanja. U 2022. godini Udruga planira realizirati bogat godišnji program. Njegujući i predstavljajući običaje, tradiciju i kulturnu baštinu Grada Dubrovnika, Udruga će predstavljati Grad na raznim kulturno-umjetničkim manifestacijama, protokolarnim događanjima, natjecanjima, proslavama, obilježavanjima gradskih, županijskih i državnih blagdana i svetkovina. Mažoretkinje će aktivno surađivati s Gradskom glazbom Dubrovnik, kao i s ostalim udrugama, organizacijama i institucijama istog ili sličnog interesa.

 

Hrvatsko - francusko društvo Francuska alijansa Dubrovnik – predstava ''Varaš ga, ne ostavljaš ga''

 

Francuska alijansa Dubrovnik osnovana je kao udruga hrvatsko – francuskog prijateljstva 1999. godine s ciljem promicanja frankofonije i širenja hrvatsko – francuskih veza, posebno kulturnih, na području Dubrovačko – neretvanske županije. Međunarodni dan frankofonije obilježava se 20. ožujka u cijelom svijetu pa tako i u Republici Hrvatskoj. Francuska alijansa Dubrovnik nositelj je organizacije ove manifestacije u Dubrovniku. Svake godine program obilježavanja Dana frankofonije sadrži nastupe učenika osnovnih i srednjih škola koji uče francuski jezik, ciklus frankofonih filmova, razna edukativna predavanja iz područja francuske književnosti, gastronomije, povijesti. Kao glavno događanje za 2022. godinu planirali su izvedbu predstave ''Varaš ga, ne ostavljaš ga''. Autorica ovog satiričnog komada je Arijana Čulina, a uz nju u predstavi nastupaju i Mirella Meić i pijanist Zoran Velić.

 

Brilliant Events d.o.o. - Midsummer Scene 2022.

 

Festival ''Midsummer Scene'' kazališni je projekt nastao 2014. godine u partnerstvu Grada Dubrovnika, Turističke zajednice Grada Dubrovnika, agencije Brilliant Events Dubrovnik i Honey-tongued Theatre Productions Ltd London. Jedinstvenost ovog festivala je što prikazuje kazališne predstave na engleskom jeziku, a koje se premijerno izvode na scenskom prostoru tvrđave Lovrijenac. Riječ je o Festivalu koji na poseban način upotpunjuje dubrovačku kulturnu ponudu jer jamči vrhunski kazališni ansambl i kvalitetnu programsku politiku, upotpunjenu jedinstvenim dubrovačkim ambijentom. Trajanje ovogodišnjeg izdanja Festivala predviđeno je od 21. lipnja do 05. srpnja. Festival će svoju osmu sezonu obilježiti glasovitom Shakespearovom tragedijom Romeo i Julija.

 

Udruga Domino – Festival perforacije Dubrovnik 2022.

 

Udruga Domino djeluje na tematskim područjima nezavisne kulturne scene, manjinskih identiteta i istraživanja inovativnih pristupa ekološkim pitanjima. Festival Perforacije, kojeg Udruga od 2009. godine provodi u Zagrebu, Splitu i Dubrovniku te posljednjih nekoliko godina i u Zadru, Koprivnici i Osijeku, nastao je upravo kao rezultat prikupljanja dugogodišnjeg iskustva rada na nezavisnoj kulturnoj sceni i povezanosti s inozemnim kulturnim organizacijama. Festival perforacije će i u 2022. godini nastaviti podržavati nezavisnu, eksperimentalnu i istraživačku umjetnost, s fokusom na marginalizirane umjetničke forme, mlade autore, programe razvoja publike, kao i jačanje regionalne vidljivosti domaćih umjetnika i autora. Festival će se održati u vremenu od 8. do 10. srpnja u prostorima Art radionice Lazareti.

 

Studentski teatar Lero – projekti ''Čitanje Grada'',  ''Srce u oblacima'', ''Uglavnom vedro''

 

Studentski teatar Lero od samog osnutka davne 1968. godine iznova prilagođava svoj teatarski rukopis nastojeći biti drugačiji, ali uvijek jednako svoj i prepoznatljiv. U razdoblju zadnjih petnaestak godina, na suvremen i originalan način, Lero propituje dubrovačku književnu baštinu. U 2022. godini Studentski teatar Lero planira projekt ''Čitanje Grada''. Riječ je o posebno promišljenom ciklusu sastavljenom od programa kojima se želi, izborom naslova, tema i autora, pokušati teatralizirati sam čin čitanja i predstavljanja odabranog književnog štiva u polusatnoj scenskoj izvedbi kojoj je Dubrovnik izbor, povod i zagovor. Drugi planirani projekt nosi naziv ''Srce u oblacima'' i predstavlja nastavak posebnog Lerovog izvedbenog programa namijenjenog djeci i mladima kojima se želi u Dubrovniku etablirati rijetka praksa umijeća i vještina pričanja bajki. Interpretatorica i nositeljica programa je Jasna Held. Trećim planiranim projektom, predstavom ''Uglavnom vedro'', Lero želi otvoriti i scenski propitati dosad manje poznate stranice povijesti dubrovačke svakodnevice i preispitati moguće inscenacije sudbina žena koje su ostavile svoj književni trag ili su bile važnim sastavnicama javnog, duhovnog i umjetničkog života Dubrovnika.

 

Camerata Ragusina d.o.o. – dramska romanca ''Enigma Jarnović''

 

Camerata Ragusina osnovana je 1991. godine u Dubrovniku sa željom da upotpuni kulturnu ponudu Grada Dubrovnika. Dosad je realizirala veliki broj glazbenih, scenskih i likovnih projekata u Dubrovniku i diljem Hrvatske. U 2022. godini planira realizaciju projekta dramske romance pod nazivom ''Enigma Jarnović''. Ivan Mane Jarnović jedan je od možda najuzbudljivijih violinista 18. stoljeća. Skladao je pedesetak djela, uglavnom za violinu. Djela su mu još za života tiskali mnogi europski nakladnici, što potvrđuje popularnost među izvođačima, a i drugi su skladatelji često koristili njegove teme u svojim djelima.  Glazbeno – scenski dramolet o Ivanu Jarnoviću životna je priča koja postavlja pitanja o umjetničkom talentu, ljubavi, glazbi, karijeri, poroku, o životu. Autori teksta su Brigita Masle i Ivica Kunčević, dramaturg i redatelj Ivica Kunčević, glumci Nataša Dangubić, Maro Martinović i Frano Mašković.

 

 

6.3. KNJIŽNIČNO-IZDAVAČKA DJELATNOST

 

Udruga Mjera – tisak časopisa Mjera

 

Udrugu Mjera zajednički su 2021. godine osnovali Društvo arhitekata Dubrovnik i Uredništvo časopisa Mjera. Udruga je osnovana s ciljem jednostavnijeg i operativnijeg poslovanja u izdavačkoj djelatnosti, u prvom redu pripremi i realizaciji tiska časopisa Mjera. Časopis Mjera jedini je nacionalni stručni časopis o arhitekturi, urbanizmu i kulturi prostora. Namjera ovog časopisa je kontinuirano bilježiti i kritički vrednovati aktualne teme s područja arhitekture, urbanizma, kulture stanovanja, estetike prostora, kulturne baštine i njene zaštite te dizajna, likovne i primijenjene umjetnosti, ponajprije u Dubrovniku i Dubrovačko – neretvanskoj županiji, a onda i u Hrvatskoj i svijetu. U 2022. godini planira se tisak petog broja Mjere na temu vizije budućnosti prostorno – planskog razvoja.

 

Družba “Braća hrvatskoga zmaja” – predstavljanje knjige

 

Družba ''Braća hrvatskog zmaja'' najstarija je građanska udruga u Hrvatskoj i bavi se očuvanjem kulturne i prirodne baštine hrvatskog naroda. U Dubrovniku je postavila i obnovila petnaestak spomen ploča znamenitim Dubrovčanima, organizirala brojne tribine, književne promocije i glazbena događanja. U 2022. godini Udruga planira predstavljanje knjige i predavanje: “Zločin u Katynskoj šumi i hrvatski član katynskog Međunarodnog liječničkog povjerenstva Eduard Luka Miloslavić (porijeklom Dubrovčanin)”. Autor knjige i predstavljač je dr. Mario Jareb.

 

Udruga samostalnih umjetnika Dubrovnik /Ana Bašić – izdavački program

 

Udruga samostalnih umjetnika Dubrovnik - Ana Bašić organizira događanja iz područja likovne, glazbene i književno-izdavačke djelatnosti te dizajna. U 2022. godini Udruga planira realizirati projekt slikovnice ''Varljivi vrt''. Riječ je o slikovnici napisanoj u stihu koja opisuje zgode psića Srećka u vrtu, autorice Ane Bašić. Drugi planirani projekt nosi naziv ''Dubrovački spomenar''. Riječ je o on-line programu koji se odnosi na književne recenzije suvremenih književnih djela. Program rezultira tiskom knjige u kojoj se objavljuju tekstovi različitih autora nastalih tijekom godine.

 

Zavod za povijesne znanosti HAZU – godišnji izdavački program i stručni simpozij

 

Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku osnovan je 1949. godine kao jedna od znanstvenih jedinica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Zavod je ujedno i najstarija dubrovačka znanstveno – istraživačka ustanova. Osnovna djelatnost Zavoda je istraživanje povijesti Dubrovnika i njegovog šireg mediteranskog okruženja, osobito u periodu postojanja Dubrovačke Republike. Zavod objavljuje dva časopisa: Anali zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku i Dubrovnik Annals (na engleskom jeziku). U 2022. godini Zavod planira objaviti dvije knjige (''Dubrovački ples s kugom: vrijeme Lazareta na Pločama'', autorice Vesne Miović te ''Libro deli signori Cazamorbi / Knjiga gospode zdravstvenih službenika'', prir. Zlate Blažina Tomić, Vesne Blažina, Zdravka Šundrice i Nelle Lonze). Planira se i tisak novih brojeva časopisa Anali zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku i Dubrovnik Annals te digitalizacija knjige Cvito Fisković ''Kultura dubrovačkog ladanja (Sorkočevićev ljetnikovac na Lapadu).

 

Drugi prijavljeni program odnosi se na simpozij ''Petsto godina ljetnikovca Petra Sorkočevića na Lapadu''. Dvodnevni skup bit će artikuliran kroz tri cjeline. U prvoj će se, kroz niz klasičnih izlaganja meritornih stručnjaka, prezentirati nove znanstvene spoznaje o samom ljetnikovcu. Nakon toga održat će se okrugli stol na kojem će se tematizirati i problematizirati pitanja očuvanja kulturnog blaga ovog ljetnikovca kroz model smještaja znanstvene ustanove. Također, prezentirat će se rezultati restauracija umjetničkih predmeta koje su u tijeku te raspraviti dinamika i prioriteti budućih restauratorskih zahvata. U trećoj cjelini znanstvenici Zavoda vodit će manje grupe posjetitelja po prostorima ljetnikovca kako bi živi doživljaj kulture dubrovačkog ladanja upotpunio znanstvene argumente i informacije iz prve dvije cjeline ovog simpozija.

 

Društvo dubrovačkih pisaca – godišnji izdavački program

 

Društvo dubrovačkih pisaca osnovano je 2009. godine. Među osnivačima je tridesetak pisaca književnog i publicističkog stila. U trinaest godina djelovanja Društvo je objavilo 78 knjiga, a svake godine objavljuje i zbornik književnih radova ''Literat''. U sklopu ''Biblioteke Mirac'' objavljuju se autorska djela dubrovačkih pisaca. U 2022. godini Društvo planira realizirati program godišnje izdavačke djelatnosti, što uključuje tiskanje zbornika ''Literat'' i knjige iz programa biblioteke ''Mirac'' (autora Stanka Krnjića, Irje Jerković i Vesne Čelebić).  Objavljivanjem ''Literata'' namjera je postići daljnju afirmaciju pisane riječi u Dubrovniku te omogućiti tiskanje pisanih uradaka znanim dubrovačkim piscima, ali i autorima koji su nepoznati široj javnosti.

 

Camerata Ragusina d.o.o. – monografija Pavo Urban

 

Camerata Ragusina osnovana je 1991. godine u Dubrovniku sa željom da upotpuni kulturnu ponudu Grada. Dosad je realizirala veliki broj glazbenih, scenskih i likovnih projekata u Dubrovniku, ali i diljem Hrvatske. U 2022. godini Camerata Ragusina planira realizaciju projekta monografije posvećene poginulom dubrovačkom ratnom fotoreporteru Pavu Urbanu, autorice Ive Prosoli. Monografija je zamišljena kao knjiga dimenzija 200x280 mm, tvrdog uveza, tiskana na dvjestotinjak stranica. Podijeljena je u tri cjeline, od kojih će se svaka razlikovati zasebnim vizualnim oblikovanjem, a koje metaforički prate Pavov život kroz fotoobjektiv i njegovu snažnu povezanost s rodnim gradom. Osim uvoda i biografije, Monografija se sastoji od dijela u kojem je opisan Urbanov predratni fotografski rad i dijela koji je posvećen umjetnikovom ratnom opusu.

 

Glas Koncila – slikovnica ''Uskrsna priča malog češljugara''

Glas Koncila je novinsko – medijska kuća koja objavljuje istoimeni tjednik ''Glas Koncila'' i brojne druge vjerske časopise. U vlastitoj nakladi dosad su objavili gotovo 900 tiskanih izdanja. U 2022. godini planiraju tiskanje slikovnice Jelice Gjenero ''Uskrsna priča malog češljugara''. Ova slikovnica za temelj ima prošireno tumačenje simbolike češljugara u kršćanskoj umjetnosti, a donosi priču o ptičici češljugaru kojeg je autorica smjestila u ''školsku dob''. Dobivši za zadaću napisati sastavak na temu ''Nešto na što sam posebno ponosan'', češljugar počinje propitivati svoje mjesto u svijetu. Autorica teksta slikovnice je dubrovačka vjeroučiteljica Jelica Gjenero, dok je likovni dio slikovnice priredila dubrovačka ilustratorica Sandra Sekulić.

 

Društvo Dubrovčana i prijatelja dubrovačke starine u Zagrebu – časopis ''Dubrovački horizonti''

 

Društvo Dubrovčana i prijatelja dubrovačke starine u Zagrebu djeluje već dugi niz godina, nastojeći oplemeniti život Dubrovčanima na privremenom ili stalnom boravku u Zagrebu. Društvo tiska časopis ''Dubrovački horizonti''. Riječ je o časopisu koji neprekidno izlazi već više od pola stoljeća. Središnje teme časopisa ''Dubrovački horizonti'' uvijek se odnose na Dubrovnik, njegovu prošlost i sadašnjost, kulturnu baštinu, književnost, kazalište, glazbena i likovna događanja. Svojom koncepcijom kroz stalne rubrike, ''Dubrovački horizonti'' nastoje biti vjerni kroničari života našeg grada. 2022. godine trebao bi izaći novi broj ovog vrijednog časopisa u čijem stvaranju sudjeluju eminentna imena dubrovačke i hrvatske književnosti, umjetnosti, kulture i znanstvene misli.

 

Matica hrvatska, Ogranak Dubrovnik – godišnji izdavački  program, slikovnica ''Bambin''

 

Program Matice Hrvatske Dubrovnik sastoji se od bogate izdavačke djelatnosti vrijednih povijesnih djela, djela živih autora, organizacije predavanja, književnih večeri, predstavljanja, izložbi, obilježavanja obljetnica, skupova te prezentacije dubrovačkog ogranka Matice izvan Dubrovnika. U 2022. godini dubrovački Ogranak planira realizirati izdavački program koji će obuhvaćati tiskanje i promociju četiri broja časopisa Dubrovnik, kao i knjigu Lovra Kunčevića ''Mit o Dubrovniku''. Ogranak Matice u Dubrovniku objavit će i slikovnicu s tematikom Bambina, djetešca Isusa koji se na osobit način slavio u Dubrovniku u božićno vrijeme, ali i tijekom cijele godine. Slikovnica će pokazati kako se u Dubrovniku štovalo i još uvijek štuje Bambina, molitve i pjesmice koje su se pjevale i izgovarale pred njegovim likom. Autorica slikovnice je Slavica Stojan, a ilustratorica Andrea Vukoja.

 

HKD Napredak Dubrovnik – Književni, znanstveni i kulturni susret ''Nikola Zvonimir Bjelovučić-hrvatski književnik, povjesničar i etnograf''

 

Hrvatsko kulturno društvo Napredak intenzivno radi na razvoju kulturnog i prosvjetnog djelovanja u našem gradu, promicanju hrvatske duhovnosti, jačanju nacionalne svijesti, njegovanju izvornosti hrvatskog jezika, surađujući sa znanstvenim, kulturnim, odgojno-obrazovnim, vjerskim i gospodarskim institucijama. U 2022. godini Društvo planira projekt pod nazivom ''Književni, znanstveni i kulturni susret ''Nikola Zvonimir Bjelovučić (1882.-1952.) - hrvatski književnik, povjesničar i etnograf''. Nikola Zvonimir Bjelovučić svojim likom i djelom intrigirao je svoje suvremenike, ali i mlađe naraštaje istraživača. Autor je mnogih pravnih, arheoloških, povijesnih i etnografskih članaka te novela, pjesama i književnih kritika.

 

Ivana Pegan Baće – umjetnička knjiga ''Sjeverni ugao''

 

Ivana Pegan Baće diplomirala je na kiparskom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Članica je brojnih strukovnih udruženja, a od 2014. godine voditeljica je Galerije Flora. Radi samostalno kao konzervator – restaurator. Izlagala je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama, a autorica je i nekoliko knjiga umjetnika te audio vodiča za projekt ''Razotkrivanje''. U 2022. godini planira realizaciju umjetničke knjige ''Sjeverni ugao''. Knjiga je zamišljena u formi dijaloga pjesnika i vizualnog umjetnika, koji u svojim umjetničkim praksama nalaze snažno uporište u fenomenima prolaznosti i efemernosti osjetilnog i vizualnog iskustva. U 2022. godini obilježit će se 30 godina od izdanja knjige ''Sjeverni ugao'', prerano preminulog hrvatskog pjesnika Hrvoja Pejakovića. Knjigom i grafičkom mapom umjetnica će obilježiti obljetnicu objavljivanja ove knjige.

 

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik –''HDLU Dubrovnik: povijest, djelovanje, značaj''

 

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik od samog svog utemeljenja promiče likovnu produkciju na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj kulturnoj sceni. Kao krovna udruga likovnih umjetnika Grada, od samih početaka djeluje u Galeriji Flora. Društvo ima bogato izlagačko iskustvo te okuplja dubrovačke akademske umjetnike i promiče njihov rad. Za 2022. godinu Društvo prijavljuje projekt ''HDLU Dubrovnik: povijest, djelovanje, značaj''. Dosadašnja arhivska građa svjedoči o zaista bogatoj stvaralačkoj i radnoj prošlosti Društva. Istraženu i sakupljenu građu Društvo želi oblikovati u publikaciju, kako bi cjelokupan rad Društva i doprinos kulturnoj sceni tijekom vremena ostao trajno zabilježen i prezentiran javnosti. U 2022. godini planira se nastaviti s daljnjom razradom već započetih aktivnosti, poput istraživanja arhivske građe, intervjua s uglednim članovima Društva (nazvanih Dijalozi), pisanja tekstova i koncipiranja planiranih monografskih cjelina.

 

Petra Jelača – godišnja umjetnička kritika u Dubrovniku

 

Petra Jelača je rođena u Dubrovniku, diplomirala je komparativnu književnost i talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a magistrirala na Sveučilištu Paul Valery u Montpellieru. Objavljivala je teatrološke i književnopovijesne radove, eseje i kazališne kritike u različitim časopisima, kao i na Hrvatskom radiju. Radila je kao dramaturginja te prevoditeljica, a surađivala je i s Dubrovačkim ljetnim igrama. U 2022. godini planira objaviti najmanje 12 kazališnih kritika na portalu Dubrovniknet.hr, gdje namjerava pratiti produkcije Kazališta Marina Držića, Dubrovačkih ljetnih igara, Studentskog teatra Lero te kazališne družine Kolarin.

 

Hrvatski filmski savez – knjiga ''Dubrovnik kao filmska kulisa''

 

Od 2000. godine nakladništvo je jedna od ravnopravnih statutarnih djelatnosti Hrvatskog filmskog saveza, krovne organizacije hrvatskih filmskih udruga i kino klubova posvećene, među ostalima, filmskoj edukaciji i promociji audiovizualne umjetnosti i filmske kulture. U 2022. godini HFS planira tisak knjige Hrvoja Ivankovića radnog naziva ''Dubrovnik kao filmska kulisa: Povijest snimanja igranih filmova i serija u Dubrovniku i okolici''. Knjiga će pratiti povijest snimanja filmova i serija na povijesnom dubrovačkom području (od Konavala do Pelješca), baveći se okolnostima njihovog nastanka, recepcijom koju su imali te odnosom prema ambijentima u kojima su snimani. Knjiga će imati oko 250 stranica, a bit će podijeljena u petnaestak poglavlja pisanih publicističkim stilom s bogatom vizualnom opremom (fotografije iz filmova i sa snimanja, portreti najvažnijih autora i glumaca, faksimili plakata, preslike novinskih objava).

 

Art radionica Lazareti – manifestacija ''Književnost u Lazaretima''

 

Art radionica Lazareti kao nezavisna umjetnička inicijativa djeluje od 1988. godine te se do danas razvila u stabilnu organizaciju s cjelogodišnjim umjetničkim i edukativnim programima. Jasnom definicijom programa i odlučnošću da se kritički bavi suvremenom umjetnošću i njezinom interakcijom s političkim, socijalnim, globalnim i lokalnim pitanjima, ARL je s godinama postala nezavisni kulturni centar poznat i izvan Dubrovnika. U 2022. godini ARL planira realizirati program pod nazivom ''Književnost u Lazaretima''. Riječ je o programskoj cjelini ARL-a koja se izdvojila i postigla značajan razvoj i zanimanje publike i samih autora za književni diskurs kroz posljednje tri godine. Manifestacija ''Književnost u Lazaretima_PRILOG 1.-4. ima festivalsko-radioničku formu podijeljenu u četiri cjeline: Književnost na Komardi (dvodnevni festival književnog stvaralaštva), Odjeci Dubrovnika u književnosti (4 razgovorna događanja), Pišem žene/napisane (radionica i izvedba teksta), Suradnja s Festivalom europske kratke priče (rezidencijalni boravak i razgovor s jednim od festivalskih autora).

 

Umjetnička organizacija Tkivo – Dubrovački bijenale (umjetnička knjiga)

 

Umjetničku organizaciju za otvaranje novih polja djelovanja kroz inovativne umjetničke prakse Tkivo osnovale su umjetnice Tina Gverović i Ivana Pegan Baće s ciljem otvaranja novih polja djelovanja kroz inovativne umjetničke prakse. Umjetnička organizacija Tkivo započela je 2021. godine razvoj projekta ''Dubrovački bijenale'', koji uključuje prezentaciju i organizaciju javne tribine, seminara, radionica i popratne izložbe koja bi se fokusirala na razvoj Dubrovačkog bijenala. Umjetnička knjiga planirana za 2022. godinu predstavila bi prvu fazu ovog projekta kroz fotografije na radionicama ručno izrađenih plakata koji će se javno distribuirati po Gradu i kojima će se prikazati pitanja kakva su sudionici radionice postavljali u vezi s idejom Dubrovačkog bijenala. Serija od pet radionica odvijala bi se tijekom lipnja, srpnja i kolovoza, dok bi se promocija knjige održala krajem listopada.

 

 

6.4. AUDIO-VIZUALNE DJELATNOSTI I NOVE MEDIJSKE KULTURE

 

Udruga Artarea/Ivana Đula – projekt Locked Room: zvukopis djetinjstva

 

Udruga Artarea je registrirana za obavljanje djelatnosti edukacije iz područja glazbeno-scenskog umjetničkog djelovanja, audio-vizualne produkcije, organizaciju glazbeno-scenskih događanja te ostalih oblika izvedbenih umjetnosti, produkciju glazbeno-scenske i filmske umjetnosti organizaciju igraonica. U 2022. godini Udruga planira realizaciju projekta Locked Room: zvukopis djetinjstva. Ideju i koncept projekta, izvedbu i tekst potpisuje umjetnica Ivana Đula. Riječ je o projektu istraživanja autoričinog odnosa s rodnim gradom kroz razrađenu praksu audio snimanja i montaže. Prva faza projekta podrazumijeva audio snimanje odabranih lokacija, unutarnjih i vanjskih prostora djetinjstva. Druga faza obuhvaća preslušavanje i montiranje audio materijala i pripremu za izvedbu. Paralelno sa snimanjem i komponiranjem glazbenog broja nastaje materijal radnog naziva Knjiga snimanja.

 

Udruga ''Sve ostalo je glazba'' – #therestismusic 2022.

 

Djelatnost Udruge „Sve ostalo je glazba“ je autorsko pripremanje i ostvarivanje edukativnih ciklusa glazbeno – scenskih kolaža koji prikazuju različita razdoblja glazbene prošlosti za različite dobne i obrazovne skupine. Za 2022. godinu Udruga prijavljuje program pod nazivom #therestismusic (The Rest is Music) 2022. Planirani program predstavlja nastavak postojećeg  projekta s ciljem razvoja publike putem novih medijskih kultura. Prethodni ciklus projekta, koji je zaokružen polusatnim audio-vizualnim uratkom u dokumentarno-reality formi, tematski je bio vezan za prostore dubrovačkih ljetnikovaca i aktere povijesnih salona. Nastavak projekta usmjeren je k propitivanju fenomena salonskih okupljanja gdje se kroz različite umjetničke i audio-vizualne medije i prakse stvara dijalog s publikom u fizičkom i virtualnom prostoru. Planira se snimanje sadržaja i post-produkcija kratkih audio-vizualnih formi koji će javnosti biti dostupni posredstvom You Tube kanala i web platforme udruge.

 

Dubrovnik partner d.o.o. – Ponta Lopud Festival

 

Agencija Dubrovnik Partner u svom dugogodišnjem radu prepoznata je kao vodeći pružatelj usluga vezanih za osmišljavanje, produkciju i koordinaciju projekata koji zahtijevaju kreativne ideje, komunikacijske i organizacijske vještine (Julian Rachlin & Friends, Aklapela, DubrovnikFestiWine). U 2022. godini planiraju realizirati projekt pod nazivom Ponta Lopud Festival. Prvo izdanje ovog festivala održano je 2021. godine na otoku Lopudu. Poseban gost, oskarovac Pawel Pawlikovski održao je masterclass, case study i otvorene razgovore u kojima je razložio principe svog rada na pripremi, produkciji i postprodukciji svojih filmova. I u 2022. godini Festival će biti jedinstvena kreativna platforma za regionalne filmske profesionalce, s osiguranim brojem mjesta za hrvatske sudionike. Održavanje programa na otoku Lopudu značajno je za lokalni razvoj i promociju dubrovačke regije kao lokacije za snimanje i filmske susrete. Festival će se održati u vremenu od 22. do 27. lipnja.

 

Škola filma Šipan -  Ljetna škola filma Šipan

 

''Ljetna škola filma Šipan'' organizira se već devetnaest godina. Škola filma na Šipanu traje 10 dana i odvija se svake godine u kolovozu. Djeca u dobi od 8-15 godina biraju jednu od četiri zanimljive i obrazovne radionice: školu animiranog filma, školu igranog i/ill dokumentarnog filma, školu fotografije iii filmski dječji vrtić (za najmlađe polaznike). Tijekom nastave uče i teorijska znanja, ali ipak većinu vremena provode koristeći ta znanja u praksi — osmišljavajući scenarij filmova i izrađujući ih uz pomoć dostupne opreme i uz nadzor i vodstvo renomiranih voditelja radionice. Projekt je strukturiran kroz provedbu slijedećih aktivnosti: odabir i angažman 5 do 6 predavača, osiguranje materijalnih uvjeta za održavanje radionica, promociju Ljetne škole, provedbu 4 radionice tijekom 10 dana u kolovozu, prikazivanje filmova, predstava, koncerata i igrokaza u na otvorenom, prezentaciju dječjih uradaka s radionica zadnjeg dana Ljetne škole, prezentaciju filmova na raznim festivalima s posebnim osvrtom na suorganizaciju DUFF-a.

 

Udruga Liburnia film festival dokumentarno-eksperimentalni film ''Na brdu''

 

Udruga Liburnia film festival osnovana je s ciljem promicanja, poticanja stvaranja i pružanja podrške razvoju i unapređenju domaće filmske, video i medijske kulture i umjetnosti. U 2022. godini planiraju realizirati produkciju dokumentarno – eksperimentalnog filma ''Na Brdu''. Redateljica i scenaristica filma je Karla Crnčević. Scenarij predviđa snimanje azila za napuštene životinje na Žarkovici kroz životnu priču voditeljice Sandre Sambrailo. Autorica želi prikazati posebnost prostora, improvizirane nastambe i kontakte Sandre Sambrailo sa psima kroz svakodnevne aktivnosti. Filmski tim čine umjetnici Jelena Androić, Dario Matić, Saša Rajković, Sara Salamon, Lucija Bužančić.

 

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik – godišnji program Medijateke Flora

 

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik od samog utemeljenja 1974. godine promiče likovnu produkciju na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj kulturnoj sceni. Kao krovna udruga likovnih umjetnika Grada, djeluje od samih početaka u zgradi Florin dom, u kojoj je 2021. godine započeto uređenje i djelovanje Medijateke Flora. Cilj osnutka medijateke je razvoj nove publike i unapređenje audio vizualnog stvaralaštva i kulture. Medijateka djeluje kao knjižnica, čitaonica, slušaonica, produkcijski centar, video i audio arhiva te kao prostor eksperimenta, radionica, suradnji, razgovora i druženja. Program će biti baziran na site-specific radovima, izložbama, predstavljanju monografije, podcastu, radionicama, otvorenom ateljeu, razgovoru s umjetnicima, stvaranju aktivnog arhiva i aktivne publike. Program će se odvijati tijekom cijele godine, u dogovoru s gostujućim autorima.

 

 

6.5. MUZEJSKO - GALERIJSKA DJELATNOST, LIKOVNA UMJETNOST TE ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

 

Art radionica Lazareti – Galerija Otok // godišnji izložbeni program 2022.

U 2022. godini ARL planira realizirati program pod nazivom Galerija Otok // godišnji izložbeni program 2022. Program će se realizirati kroz više vrsta aktivnosti: samostalne izložbe, skupne izložbe, javni poziv za predlaganje aktivnosti i programa za 2023., komplementarne aktivnosti, radionice, prezentacije, razgovore, istraživačke i rezidencijalne boravke, kao i kroz produkcijsku podršku i sudjelovanje u produkciji novih umjetničkih radova dubrovačkih i drugih autora te tisak publikacija u ediciji knjige umjetnika ARL. Tijekom 2022. godine planiraju predstaviti i omogućiti rad suvremenih umjetnica i umjetnika putem samostalnih i skupnih izložbi.  Programi će se odvijati  u kontinuitetu tijekom godine u prostoru Galerije Otok i Lađe X. Svaku izložbu pratit će izlaganje autora ili kustosa o procesu realizacije umjetničkog rada ili razgovor autora s posjetiteljima i publikom.

 

Ivona Šimunović – Izložba ''Nemjerljive dužine''

 

Ivona Šimunović diplomirala je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi prof. Zlatka Kauzlarića Atača. Osim slikarskim, bavi se i pedagoškim radom. U 2022. godini slikarica planira realizirati izložbu ''Nemjerljive dužine''. U svojoj novoj seriji radova umjetnica propituje stanje pojedinca i njegove uloge u svijetu. Dužine u seriji apstraktnih radova ulja na platnu mogu se iščitati na nekoliko razina, od fizičkih dužina na primjeru meridijana koji dijele svijet kako bismo njegove dimenzije lakše percipirali i razumjeli do psiholoških dužina u smislu valnih duljina, granica koje nam društvo postavlja, ali i granica koje smo sami sebi nametnuli. Izložba će biti postavljena u dubrovačkoj palači Sponza i u zagrebačkoj Galeriji Forum.

 

Dječji zbor Dubrovnik – Radionica kolende i božićne pjesme

 

Dječji zbor ''Dubrovnik'' osnovan je 2015. godine. Osnovna ideja kod osnivanja ovog zbora bila je pokretanje kvalitetnog dječjeg zbora na gradskom nivou, koji bi njegovao kultivirano dječje pjevanje uživo, a  capella i uz instrumentalnu pratnju. Repertoar Zbora gradi se na njegovanju tradicionalnih dubrovačkih pjesama i pjesama iz okolice Dubrovnika, pjesama dubrovačkih skladatelja, kao i skladatelja klasike zborskog dječjeg pjevanja. Viktor Lenert umjetnički je voditelj Zbora, Sanja Dražić autorica programa i voditeljica edukativne glazbene radionice za najmlađe, a Paola Dražić Zekić, voditeljica scenske koncepcije u radu radionica te njihove programske koordinacije. U 2022. godini planiraju realizaciju radioničkog programa kolendi i božićnih pjesama. Radionice za naše najmlađe sugrađane obuhvaćaju glazbenu baštinu šireg dubrovačkog područja, a polaznike upoznaje s uvjetima nastanka (zemljopisna, povijesna i društvena određenost) pjesme te načinom njene izvedbe.

 

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik – godišnji izložbeni program

 

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik od samog svog utemeljenja promiče likovnu produkciju na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj kulturnoj sceni. Kao krovna udruga likovnih umjetnika Grada, djeluje od samih početaka u Galeriji Flora. Društvo ima bogato izlagačko iskustvo te okuplja dubrovačke akademske umjetnike i promiče njihov rad. Za 2022. godinu Društvo prijavljuje godišnji izložbeni program u Galeriji Flora sljedećih umjetnika: Lav Paripović, Ivan Midžić, Iva Korenčić, Jasmina Runje, Teuta Gatolin, Nika Radić, Jospi Tirić, Siniša Ilić, Anssi Kasitonn, Aljaž Celarc i Eva Pavlič. U planu je i izložbeno – rezidencijalna suradnja Galerije Flora i Ateliera Žitnjak pod nazivom Centar periferije.

 

Dubrovačka udruga likovnih umjetnika (DULU) – Izložbe i likovne kolonije

 

DULU je udruga koja pomaže, organizira i prezentira likovni rad svojih članova te na taj način sudjeluju u kulturnom životu Grada. Tijekom 2022. godine planiraju održavanje likovne kolonije na kojoj će sudjelovati članovi udruge i gosti iz drugih dijelova Hrvatske. Planiraju nekoliko tematskih izložbi u različitim izložbenim prostorima. Neke od izložbi posvetit će aktualnim trenutcima u životu Grada. Tematika, tehnika i format slika mijenjat će se ovisno o izložbi. Redovito se organizira žiriranje radova kako bi se dodatno potakla aktivnost članova i kvaliteta izložbi. Sve izložbene aktivnosti planiraju se tijekom mjeseci koji nisu dio udarne turističke sezone kako bi udruga dala svoj doprinos kulturnoj ponudi Grada u vrijeme kad je intenzitet kulturnih zbivanja niži.

 

Udruga ''Tvornica Umjetnosti podRoom'' – Škola Konvergirane Umjetnosti

 

Udruga „T.U.P.“ osnovana je od strane iskusnih pojedinaca koji su sudjelovali u mnogim uspješnim glazbenim projektima dubrovačke alternativne scene. Kao entuzijastični glazbenici, mladi stanovnici grada Dubrovnika odlučili su pokušati riješiti problem nedostatka adekvatnog i dostupnog multimedijalnog studija i tako dubrovačkim glazbenicima omogućiti kvalitetnu proizvodnju. Udruga je realizirala projekt ''Tup session'' u kojem su spojili glazbenu i video produkciju. U 2022. godini planiraju projekt pod nazivom ''Škola Konvergirane Umjetnosti'' (ŠKArt), kojim bi ujedinili autorski rad bendova Grada, nudeći mu vizualni identitet kroz prostorne instalacije samostalne umjetnice Ivane Miloglav.

 

Dorinda Bulić Čotić – autorska izložba ''about:blank''

 

Dorinda Bulić Čotić rođena je u Dubrovniku. Srednju školu likovnih umjetnosti završila je u Splitu, a diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 1984. godine. Osim slikarstvom, bavila se grafičkim dizajnom i pedagoškim radom. Predsjednica je Hrvatskog društva likovnih umjetnika Dubrovnik od 2014. godine. U 2022. godini planira realizirati izložbu ''about:blank''. U svojoj najnovijoj izložbi umjetnica raščlanjuje vlastito iskustvo povjerenja i nekritičkog korištenja elektroničkih tehnologija. Izložba će se ostvariti u suradnji s Art radionicom Lazareti.

 

Studio Bonsenjo – Street art/Art park - Gruž

 

Bonsenjo je interdisciplinarni dizajn studio u Dubrovniku kojeg vodi diplomirana dizajnerica Kristina Mirošević. Studio djeluje na polju grafičkog i produkt dizajna u privatnom i javnom sektoru, te se bavi projektima vezanim za umjetnost i kulturu. Street art/Art park – Gruž nastavak je započetog projekta koji je realiziran u ljeto 2021. na prostoru gruškog parka Luja Šoletića. Projekt je zamišljen kao urbana platforma za suvremenu umjetnost koja aktivira javni prostor te park i umjetnike čini vidljivima široj javnosti. U 2022. godini zamišljeno da se Street art/Art park – Gruž pretvori u manifestaciju koja će se u periodu od 23.7. do 13. 8. dvijati u tri programska smjera: street art, edukativni i izložbeni. Pored oslikavanja urbane opreme i edukativnih umjetničkih radionica za djecu, priredit će se i izložba suvremenih umjetnika i predstavljanje oslikanih klupa.

 

Udruga Najbolji u baštini - ''Najbolji u baštini/The Best in Heritage 2022.''

 

U Dubrovniku će se od 28. do 30. rujna održati manifestacija ''Najbolji u baštini'', jedinstvena manifestacija te vrste u svijetu, na kojoj se predstavljaju najuspješniji muzejski, baštinski i konzervatorski projekti nagrađeni u protekloj godini nekom nacionalnom ili međunarodnom nagradom za strukovnu kvalitetu i poslovni uspjeh. Svake godine se na ovom festivalu okupe predstavnici velikog broja zemalja s prezentacijama nagrađivanih projekata. Među važnijim zadacima ovog dubrovačkog okupljanja je i potreba edukacije, budući se na jednom mjestu djelatnicima muzejske profesije omogućuje uvid u najbolje primjere struke u protekloj godini. Ovaj vrhunski događaj u svijetu muzeologije izvorni je hrvatski kulturni proizvod koji uspješno širi percepciju o nužnosti očuvanja kulturnog nasljeđa, kako u velikim kulturnim središtima, tako i u manjim mjestima koja su često nepoznata svjetskoj kulturnoj javnosti.

 

Udruga ''Atelier Tina'' – multimedijalni projekt ''Izvan okvira – Dubrovčani u izbjeglištvu''

 

Udruga ''Atelier Tina'' osnovana je 2020. godine u cilju promicanja kreativnog, umjetničkog i kulturnog izražavanja i stvaralaštva, promicanja i očuvanja tradicionalnih vrijednosti i dubrovačkog govora, promicanja i očuvanja materijalne i nematerijalne kulturne baštine. U 2022. godini planiraju realizirati projekt ''izvan okvira – Dubrovčani u izbjeglištvu''. Riječ je o dvogodišnjem međunarodnom multimedijalnom projektu kojim se obilježava trideseta obljetnica napada na Dubrovnik i odlazak građana Dubrovnika u izbjeglištvo u Lido di Jesolo u Italiji te njihov povratak u Dubrovnik. Rezultat prvog dijela projekta bila bi izložba slika ''Izvan okvira – Dubrovčani u izbjeglištvu'' akademske slikarice Tine Violić nastalih za vrijeme izbjeglištva 1991./1992. i 30 godina poslije. Izložba se planira postaviti u palači Sponza. Rezultat drugog dijela projekta bila bi istoimena izložba u Italiji te predstavljanje dokumentarnog filma na hrvatskom i talijanskom jeziku ''Izvan okvira/Out of Frame''.

 

Izvor Pende – samostalna izložba slika

 

Izvor Pende rođen je u Zagrebu 1976. godine. Nakon dvije godine studiranja na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti, završava studij slikarstva u Kunstakademie u njemačkom Dusseldorfu, gdje je diplomirao 2005. godine. Od tada je samostalno izlagao u Bonnu, Munchenu, Hannoveru, Dusseldorfu, Zagrebu i Dubrovniku. U 2022. godini planira projekt samostalne izložbe slika. Izložba će biti postavljena u Nacionalnom muzeju moderne umjetnosti, Modernoj galeriia Zagreb. Predstavit će se s četrdeset recentnih radova, slika velikih formata, u tehnici ulja na platnu. Kustos izložbe je Branko Franceschi.

 

Dubravka Lošić – produkcija i izvedba umjetničkog djela ''Tondo''

 

Dubravka Lošić diplomirala je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi prof. Ferdinanda Kulmera. Od 1983. godine izlaže na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. Osim slikarstvom, bavi se scenografijom i kostimografijom. U više od tri desetljeća stvaranja slikarica je realizirala izniman opus, osebujan u izrazu, koji nadilazi tradicionalne definicije slikarskog. U 2022. godini planira realizirati produkciju umjetničkog djela iz likovnih umjetnosti i novih medijskih kultura radnog naslova ''Tondo''. Ciklus od 8 objekata bit će izveden u kombiniranoj tehnici, veličine promjera cca 250 cm. Cilj projekta je upoznati publiku sa slikaričinim radom na tri složena i velika ciklusa, konceptom umjetničkih instalacija kao jednim posebnim likovnim eksperimentom. Umjetnička djela iz ciklusa „Tondo“ izvode se od rujna 2021. do 31. listopada 2022. u radionici u Dubrovniku, a bit će prezentirana u nacionalnom muzeju moderne umjetnosti u Zagrebu.

 

Umjetnička škola Luke Sorkočevića – godišnji izložbeni program Galerije mladih

 

U sklopu Umjetničke škole Luke Sorkočevića djeluju osnovna glazbena i baletna škola te srednja škola sa smjerovima za glazbu i likovni dizajn koja radi po gimnazijskom programu. U 2022. godini UŠ Luke Sorkočevića planira realizirati godišnji izložbeni program Galerije mladih. Programska koncepcija ukupne izlagačke aktivnosti Galerije mladih za 2022. godinu temelji se na programskim načelima Galerije mladih: poticanju stvaralaštva mladih s područja Grada Dubrovnika i okolice kroz redovnu i integriranu nastavu i izvannastavne aktivnosti. Planirane su dvije radionice/izložbe: ''Dezinformacije i stereotipi'' te ''750 godina Dubrovačkog statuta''. Cilj ovih projekata je, kroz različite tradicionalne i suvremene medije, primjenjujući temeljna načela gradnje forme, ulaziti u suvremenu problematiku te poticati učenike na razvoj osobnosti, kreativnosti i originalnosti.

 

DEŠA –  Edukativni program ''Vuna u s(p)retnim rukama''

 

DEŠA Dubrovnik od svog osnutka promiče nematerijalnu kulturnu baštinu i njezinu revitalizaciju raznim istraživanjima, radionicama, predavanjima i obnovom konkretnih izgubljenih običaja i vrijednosti (poput povratka svilarstva u Konavle, revitalizacije mljetskog veza, i primorskog veza). Ovim projektom nastojat će popularizirati nematerijalnu baštinu djeci, mladima i općoj populaciji Grada Dubrovnika te im ukazati na potrebu očuvanja vrijednosti koje baštine od svojih predaka.  Djeca će kroz radionice učiti o vještinama svojih predaka, o sebi i svojoj zajednici. Planirane su sljedeće radionice: uvod u tajne vune, radionice kukičanja i radionice tkanja, kao i izložba radova nastalih u radionicama veza.

 

Zavod za povijesne znanosti HAZU – priprema prostora za izlaganje djela renesansnog slikara Michele Giambona

 

Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku osnovan je 1949. godine kao jedna od znanstvenih jedinica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Zavod je ujedno i najstarija dubrovačka znanstveno – istraživačka ustanova. Osnovna djelatnost Zavoda je istraživanje povijesti Dubrovnika i njegovog šireg mediteranskog okruženja, osobito u periodu postojanja Dubrovačke Republike. U 2022. godini Zavod planira realizirati projekt pripreme prostora za izlaganje djela ranorenesansnog slikara Michelea Giambonoa. Sliku je HAZU kupila 1950-ih godina i otada se čuva u Zavodu za povijesne znanosti kao zaštićeno kulturno dobro. Slika se želi, prije planirane restauracije, izložiti na primjerenom mjestu te omogućiti građanima i drugim posjetiteljima da je dođu razgledati. Pripremom prostora za izlaganje ove vrijedne slike želi se obogatiti kulturna ponuda Grada.

 

Klara Knego – samostalna izložba ''Obrisi grada''

 

Akademska slikarica Klara Knego diplomirala je na Likovnoj akademiji u Zagrebu u klasi profesora Igora Rončevića. Vrativši se nakon studija u Dubrovnik, u svom rodnom gradu pronašla je inspiraciju za seriju radova s obrisima grada u kojima dominira plavetnilo, odnosno sveprisutna mediteranska plava boja. U prvi plan slika velikog formata postavljeni su prepoznatljivi obrisi stare gradske jezgre Dubrovnika. Ovom figurativnom prikazu suprostavlja se pozadina koja je ispunjena tendencijom ka apstraktnom prikazu. U apstrakciji autorica utjelovljuje svoje emocije prema Gradu, neprestano tražeći novu formu te se ne zadržavaju na prvotnoj impresiji. Otvorenje izložbe je planirano  u studenome 2022. godine u palači Sponza.

 

Anamarija Bezek – samostalna izložba ''Nedokučive visine''

 

Anamarija Bezek diplomirala je konzervaciju - restauraciju na Sveučilištu u Dubrovniku. Umjetnički se izražava u glini, a radila je na poslovima zaštite kulturne baštine u Hrvatskoj i Italiji. Članica je Art radionice Lazareti, HDLU-a Dubrovnik i GLINART-a. Kreirala je i vodila radionice keramike za djecu i odrasle. U 2022. godini planira realizirati izložbu ''Nedokučive visine''. Ovom izložbom autorica nastoji prikazati umjetničko djelo kao prostornu instalaciju u unutarnjem i vanjskom prostoru. Izložba će biti postavljena u Dubrovniku, Šibeniku i Sarajevu. Cilj izložbe je potaknuti publiku na korištenje vanjskog prostora za vizualna iskustva te im približiti pojam prostorne instalacije.

 

Dubravka Tullio – samostalna izložba ''Neponovljivi svjetovi''

 

Dubravka Tullio diplomirala je slikarstvo na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu u klasi profesorice Nine Ivančić. Bavi se slikarstvom, ilustracijom i fotografijom, a radi u Prirodoslovnom muzeju Dubrovnik na radnom mjestu muzejskog pedagoga. Članica je Hrvatskog društva likovnih umjetnika. U 2022. godini slikarica se planira predstaviti novom serijom slika u okviru  prve samostalne izložbe u Dubrovniku i Šibeniku. Iz najnovijih radova Dubravke Tullio izvire Mediteran, koji je njezin intiman pejzaž u maniri slikara romantizma. Slikarica vanjski pejzaž ne prikazuje realistički na platnu, već ga u potpunosti intimizira. Izložba će bit postavljena u palači Sponza i Galeriji sv. Krševana u Šibeniku.

 

Marija Vukić Pende – samostalna izložba ''Novi radovi''

 

Marijana Vukić Pende rođena je u Dubrovniku. Studirala je na Accademia delle Belle Arti u Veneciji, gdje je pohađala kiparsku klasu prof. Andrea Grassija i Roberta Pozzobona. Diplomirala je kod prof. Nicole Cisternina s radom ''Arte e musica contemporanea''. U 2022. godini planira realizirati samostalnu izložbu ''Novi radovi''. Nakon dugogodišnjeg profesionalnog umjetničkog rada, umjetnica se želi po prvi puta sa samostalnom izložbom predstaviti u Galeriji Otok Art radionice Lazareti. Dubrovačkoj publici predstavit će svoj najnoviji umjetnički rad koji će, u procesu suradnje s njemačkim umjetnikom Olafom Nicolaiem, dalje razvijati u smislu istraživanja inovativnih i eksperimentalnih materijala i tehnika. Dubrovačkoj će publici biti predstavljen segment izložbe koja će u cijelosti biti predstavljena u Nacionalnom muzeju moderne umjetnosti.

 

Umjetnička organizacija Tkivo – Dubrovački bijenale: radionice

 

Umjetničku organizaciju za otvaranje novih polja djelovanja kroz inovativne umjetničke prakse Tkivo osnovale su umjetnice Tina Gverović i Ivana Pegan Baće. Umjetnička organizacija Tkivo započela je 2021. godine razvoj projekta ''Dubrovački bijenale'' koji je zamišljen kao neformalan, dugoročan niz događanja i radionica, kao uvod u izložbu koja bi se odvijala svake dvije godine. Projekt uključuje prezentaciju i organizaciju javne tribine, seminara, radionica i popratne izložbe koja bi se fokusirala na razvoj Dubrovačkog bijenala. U 2022. godini planira se održavanje pet radionica koje bi se odvijale tijekom ljetnih mjeseci. Voditelji radionica su umjetnici Ben Cain, Ivana Pegan Baće i Tina Gverović.

 

PRILOG 1: Pregled financiranja programske djelatnosti ustanova u kulturi za 2022. godinu

 

 

 

Ustanova

Financiranje programa ustanova

iz sredstava

Grada Dubrovnika

Ukupno financiranje programske djelatnosti ustanova

1

Prirodoslovni muzej

104.000

119.000

2

Dubrovačke knjižnice

410.000

805.000

3

Dubrovačke ljetne igre

1.983.000

9.659.000

4

Dubrovački muzeji

605.100

1.051.900

5

Dubrovački simfonijski orkestar

800.000

1.327.600

6

Kazalište Marina Držića

800.000

1.180.000

7

Kinematografi Dubrovnik

218.000

768.000

8

Folklorni ansambl Linđo

452.000

753.000

9

Umjetnička galerija Dubrovnik

264.000

611.100

10

Dom Marina Držića

220.000

280.000

11

Muzej domovinskog rata

111.800

116.500

12

Zavod za obnovu Dubrovnika

3.830.000

3.850.000

 

 

Ukupno

 

9.797.900

 

20.521.100

 

PRILOG 2: Pregled financiranja programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika u 2022. godine izvan djelatnosti ustanova

 

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2022. GODINU

1.000.000,00

 

 

 

GLAZBENA  DJELATNOST    

                                                                           

250.000,00

Udruga Trubadur – ''La musica di notte: Dani Đela Jusića''

19.000,00

Filip Merčep – projekt: Videoigranje s umjetnošću

5.000,00

KUU Izvor Zaton – godišnji program

20.000,00                             

Glazbena radionica Sorgo – glazbeni teatar Frulaš iz Hamelina

8.000,00

Udruga Zvuci tišine – LAUS Akademija i Nagrada Ivo Dražinić

24.000,00

Ženska klapa FA Linđo – godišnji glazbeni program

6.000,00

Udruga Festa Dubrovnik – Festa 2022. Dubrovnik

20.000,00

KUD "Komolac" – godišnji program

30.000,00

Gradska glazba Dubrovnik – godišnji program

20.000,00

Dubrovački komorni zbor – godišnji program

20.000,00

Ana Rucner – koncert ''Pozdrav ljetu''

5.000,00

Paulina Đapo – koncert hrvatske lokalne lirike

3.000,00

Udruga Aklapela – Festival ''Aklapela''

10.000,00

Udruga ''Sve ostalo je glazba'' – ''Renesansni vrt-interpretacija baštine''

4.000,00

Klavirski trio Dubrovnik – ciklus koncerata klasične glazbe u okviru manifestacije ''Lopudsko ljeto''

6.000,00

Mješoviti zbor Libertas -  godišnji glazbeni program

20.000,00

Klapa Kaše – nastupi u Kanadi

10.000,00

Udruga Dječji zbor ''Dubrovnik'' – program ''Zašto volimo pjevati?''

15.000,00  

Umjetnička škola Luke Sorkočevića – Opera u Umjetničkoj školi

5.000,00

 

DRAMSKA I PLESNA DJELATNOST

                             

150.000,00

Umjetnička organizacija Genijator – Između nas 3

8.000,00                          

Art radionica Lazareti – Scena Karantena 2022.

17.000,00

Plesni studio Step'n'Jazz – godišnji program

13.000,00

Kazališna družina Kolarin – godišnji dramski program

15.000,00

Kulturno društvo ''Aster'' – Mali festival lutkarstva ''Pupica''

15.000,00

Udruga Mažoretkinje Grada Dubrovnika – godišnji program

15.000,00

Hrvatsko - francusko društvo Francuska alijansa Dubrovnik – predstava ''Varaš ga, ne ostavljaš ga''

6.000,00

Brilliant Events d.o.o. - Midsummer Scene 2022.

18.000,00

Udruga Domino – Festival perforacije Dubrovnik 2022.

8.000,00                             

Studentski teatar Lero – projekti ''Čitanje Grada'',  ''Srce u oblacima'', ''Uglavnom vedro''

18.000,00

Camerata Ragusina d.o.o. – dramska romanca ''Enigma Jarnović''

17.000,00

KNJIŽNIČNO – IZDAVAČKA DJELATNOST 

 

200.000,00

Udruga Mjera – tisak časopisa Mjera

6.000,00

Družba “Braća hrvatskoga zmaja” – promocija knjige

3.000,00                             

Udruga samostalnih umjetnika Dubrovnik /Ana Bašić – izdavački program

3.000,00                             

Zavod za povijesne znanosti HAZU – godišnji izdavački program i stručni simpozij

33.000,00

Društvo dubrovačkih pisaca – godišnji izdavački program

25.000,00

Camerata Ragusina d.o.o. – monografija Pavo Urban

17.000,00

Glas Koncila – slikovnica ''Uskrsna priča malog češljugara''

2.000,00

Društvo Dubrovčana i prijatelja dubrovačke starine u Zagrebu – časopis ''Dubrovački horizonti''

20.000,00

Matica hrvatska, Ogranak Dubrovnik – godišnji izdavački  program, slikovnica ''Bambin''

45.000,00 

HKD Napredak Dubrovnik – Književni, znanstveni i kulturni susret ''Nikola Zvonimir Bjelovučić''

13.000,00

Ivana Pegan Baće – umjetnička knjiga ''Sjeverni ugao''

2.000,00

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik –''HDLU Dubrovnik: povijest, djelovanje, značaj''

5.000,00

Petra Jelača – godišnja umjetnička kritika u Dubrovniku

2.000,00

Hrvatski filmski savez – knjiga ''Dubrovnik kao filmska kulisa''

10.000,00

Art radionica Lazareti – manifestacija ''Književnost u Lazaretima''

11.000,00

Umjetnička organizacija Tkivo – Dubrovački bijenale (umjetnička knjiga)

3.000,00

AUDIO-VIZUALNE DJELATNOSTI I NOVE MEDIJSKE KULTURE

100.000,00

Udruga Artarea/Ivana Đula – projekt Locked Room: zvukopis djetinjstva

5.000,00

Udruga ''Sve ostalo je glazba'' – #therestismusic 2022.

5.000,00

Dubrovnik partner d.o.o. – Ponta Lopud Festival

15.000,00

Škola filma Šipan -  Ljetna škola filma Šipan

35.000,00

Udruga Liburnia film festival – dokumentarno-eksperimentalni film ''Na brdu''

25.000,00

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik – godišnji program Medijateke Flora

15.000,00

 

MUZEJSKO - GALERIJSKA DJELATNOST, LIKOVNA UMJETNOST TE ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

250.000,00

Art radionica Lazareti – Galerija Otok // godišnji izložbeni program

57.650,00

Ivona Šimunović – Izložba ''Nemjerljive dužine''

4.000,00

Dječji zbor Dubrovnik – Radionica kolende i božićne pjesme

10.000,00

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik – godišnji izložbeni program

57.650,00

Dubrovačka udruga likovnih umjetnika (DULU) – Izložbe i likovne kolonije

15.000,00

Udruga ''Tvornica Umjetnosti podRoom'' – Škola Konvergirane Umjetnosti

6.000,00

Dorinda Bulić Čotić – autorska izložba ''about:blank''

4.000,00

Studio Bonsenjo – Street art/Art park - Gruž

14.000,00

Udruga Najbolji u baštini - ''Najbolji u baštini/The Best in Heritage 2022.''

15.000,00

Udruga ''Atelier Tina'' – multimedijalni projekt ''Izvan okvira – Dubrovčani u izbjeglištvu''

4.000,00

Izvor Pende – samostalna izložba slika

4.000,00

Dubravka Lošić – produkcija i izvedba umjetničkog djela ''Tondo''

4.000,00

Umjetnička škola Luke Sorkočevića – godišnji izložbeni program Galerije mladih

10.000,00

DEŠA –  Edukativni program ''Vuna u s(p)retnim rukama''

10.000,00

Zavod za povijesne znanosti HAZU – priprema prostora za izlaganje djela renesansnog slikara Michele Giambona

4.700,00

Klara Knego – samostalna izložba ''Obrisi grada''

4.000,00

Anamarija Bezek – samostalna izložba ''Nedokučive visine''

4.000,00

Dubravka Tullio – samostalna izložba ''Neponovljivi svjetovi''

4.000,00

Marija Vukić Pende – samostalna izložba ''Novi radovi''

4.000,00

Umjetnička organizacija Tkivo – Dubrovački bijenale: radionice

14.000,00

 

OSTALI KULTURNI PROGRAMI - izvan natječaja

 

50.000,00

 

 

KLASA: 611-01/22-02/01

URBROJ: 2117/01-09-22-03

Dubrovnik, 26. siječnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------