Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 27. siječnja 2022.Objavljeno: 27.01.22.

9. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu

Na temelju odredbe članka 20. stavka 2. Zakona o tehničkoj kulturi ("Narodne novine", broj 76/93, 11/94 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada na 8. sjednici, održanoj 26. siječnja 2022., donijelo je 

 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI

GRADA DUBROVNIKA ZA 2022 GODINU

 

 

 

  1. UVOD

 

Javne potreba u tehničkoj kulturi, određene su Zakonom o tehničkoj kulturi („Narodne novine“, br. 76/93., 11/94. i 38/09.). U ožujku 2015. godine Vlada Republike Hrvatske usvojila je Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15.), kojom je propisan način raspodjele financijskih sredstava udrugama koje se financiraju iz javnih izvora. Sukladno Zakonu o tehničkoj kulturi i Uredbi, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika usvojilo je Odluku o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanje financijskih sredstava javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 10/15.), temeljem kojih je propisan postupak dodjele sredstava udrugama tehničke kulture koje djeluju pri Zajednici tehničke kulture Grada Dubrovnika.

 

Djelatnost tehničke kulture obuhvaća odgoj, obrazovanje i osposobljavanje za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, inventivni rad i širenje znanstvenih i tehničkih dostignuća. Temeljni su ciljevi djelatnosti: razvitak i promidžba tehničke kulture, poticanje na stvaralački i znanstveni rad, tehnički odgoj i obrazovanje, znanstveno i tehničko opismenjavanje, posebno mladih.

 

Koordinator svih djelatnosti tehničke kulture za područje Grada Dubrovnika je Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika. Ona se, između ostaloga, brine za ostvarivanje zajedničkih potreba u tehničkoj kulturi i za usklađivanje potreba svih udruga tehničke kulture na području Grada Dubrovnika. To postiže Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi, za koji se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Dubrovnika i ostvarivanjem pojedinačnih programa udruga članica.

 

Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika uskladila se sa Strateškim planom HZTK za razdoblje od 2015. do 2019. godine, kako bi odredila smjernice razvoja koje su u skladu s ciljevima i djelatnostima navedenim u Statutu Zajednice i drugim relevantnim zakonskim i strateškim dokumentima.

 

Ciljevi Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika su:

      razvijanje i promicanje tehničke kulture na području Grada Dubrovnika;

      jačanje prepoznatljivosti i podizanje javne svijesti o značaju tehničke kulture u društvu;

      omogućavanje i/ili unaprjeđenje cjeloživotnog učenja i obrazovanja svih dobnih skupina u području tehničke kulture, poglavito izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti odgoja i obrazovanja djece i mladih;

      omogućavanje i/ili unaprjeđenje uključivanja socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina uključujući osobe s posebnim potrebama u aktivnosti tehničke kulture, poglavito u izvannastavne i izvanškolske aktivnosti odgoja i obrazovanja djece i mladih iz tih skupina;

      pridonošenje razvoju svojih članica te zastupanje njihovih prava i interesa;

      sudjelovanje u izradi javnih politika vezanih uz tehničku kulturu i civilno društvo;

      pridonošenje prepoznatljivosti i vidljivosti postignuća tehničke kulture u inozemstvu.

 

U ostvarivanju svojih ciljeva Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika provodi sljedeće djelatnosti:

      predlaže, usklađuje, provodi i prati programe javnih potreba Grada Dubrovnika u tehničkoj kulturi koji se provode i u Hrvatskoj i inozemstvu te utvrđuje smjernice za planiranje tih programa;

      prati, potiče i podupire razvoj svojih članica, sudjeluje u njihovim aktivnostima, poglavito u onima koje se odnose na izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih, cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih i popularizaciju tehničke kulture, te ih uključuje u provedbu svojih aktivnosti;

      obavlja stručne, pravne, kadrovske, računovodstvene i druge poslove za nacionalne saveze tehničke kulture u ostvarivanju njihovih programa javnih potreba Grada Dubrovnika u tehničkoj kulturi;

      javno dodjeljuje nagrade istaknutim pravnim i fizičkim osobama u tehničkoj kulturi;

      surađuje s ministarstvima, agencijama, obrazovnim, znanstvenim i drugim javnim ustanovama i institucijama, jedinicama lokalne (regionalne) uprave, poduzetnicima te organizacijama civilnoga društva;

      sudjeluje u radu državnih savjetodavnih tijela, radnih skupina, povjerenstava i slično;

      obavlja i druge poslove određene Statutom Zajednice, Zakonom o tehničkoj kulturi i drugim propisima.

 

 

  1. POPIS ČLANICA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE GRADA DUBROVNIKA

 

Zajednicama tehničke kulture gradova, zakonodavac je namijenio, između ostalih, zadaću brinuti se o ostvarivanju zajedničkih potreba, te usklađivanju potreba svih udruga tehničke kulture na području gradova.

 

To je moguće postići identificiranjem javnih potreba za koja se sredstva osiguravaju iz proračuna Grada, te ostvarivanjem pojedinačnih programa članica.

 

Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika krovna je organizacija udruga tehničke kulture, te klubova mladih tehničara pri osnovnim školama s područja Grada, a čine je:

 

1.    Radio klub "Dubrovnik"

2.    Radio klub „Libertas“

3.    Ronilački klub "Dubrovnik"

4.    Jedriličarsko društvo "Orsan" Dubrovnik

5.    Foto klub “Marin Getaldić”

6.    Foto klub “Ragusa” Dubrovnik

7.    Kino-video klub "Dubrovnik"

8.    Audiovizualni centar Dubrovnik

9.    Klub informatičara "Dubrovnik"

10.  Informatički klub "Futura"

11.  Društvo brodomodelara "Argosy"

12.  Modelarski institut Nave Dumins

13.  Aero klub "Dubrovnik"

14.  Aeroklub Nimbus

15.  Hrvatsko planinarsko društvo "Dubrovnik"

16.  Društvo pedagoga tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije

17.  Udruga inovatora Dubrovačko-neretvanske županije

18.  Centar tehničke kulture Dubrovnik

19.  Hrvatsko planinarsko društvo „Sniježnica“

20.  Udruga RC modela Dubrovnik

21.  Avioradar

22.  Škola filma „Šipan“

23.  Klub mladih tehničara - Osnovna škola Marin Getaldić

24.  Klub mladih tehničara - Osnovna škola Ivana Gundulića

25.  Klub mladih tehničara - Osnovna škola Marin Držić

26.  Klub mladih tehničara – Osnovna škola Lapad

27.  Klub mladih tehničara – Osnovna škola Mokošica

28.  Klub mladih tehničara – Osnovna škola Antun Masle

29.  Astronomska udruga – Osnovna škola Lapad

30.  Učenička zadruga - Osnovna škola Ivana Gundulića

31.  Učenička zadruga - Osnovna škola Mokošica

32.  Učenička zadruga – Osnovna škola Lapad

 

 

  1. PROGRAMSKA DJELATNOST ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE GRADA DUBROVNIKA

 

Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika u 2022. godini posebnu će pozornost posvetiti sljedećim aktivnostima:

      skrb o pribavljanju novčanih sredstava za udruge tehničke kulture,

      skrb za osiguranje uvjeta za djelatnost udruga,

      poticanje svekolike djelatnosti tehničke kulture,

      stvaranje uvjete za osnivanje novih udruga tehničke kulture,

      predlaganje programa djelatnosti u tehničkoj kulturi, te sudjelovanje u utvrđivanju prijedloga kriterija i programa javnih potreba u tehničkoj kulturi, od zajedničkog interesa za Grad Dubrovnik,

      usklađivanje interesa i poduzimanje radnji poradi ravnomjernog razvoja tehničke kulture,

      predlaganje odnosa u financiranju tehničke kulture, vodeći računa o ravnomjernom razvoju svih udruga,

      poticanje stvaranja i unapređivanja materijalnih i drugih uvjeta zadovoljavanja javnih potreba u tehničkoj kulturi,

      poticanje osnivanja novih gradskih zajednica i strukovnih saveza tehničke kulture,

      usklađivanje djelatnosti udruga i saveza tehničke kulture na ostvarivanju svekolikog razvoja tehničke kulture,

      djelovanje na promicanje stručnog rada u tehničkoj kulturi i skrbi o stručnom osposobljavanju djelatnika u tehničkoj kulturi,

      poticanje rada s nadarenom djecom i mladeži,

      održavanje redovne skupštine s utvrđivanjem konačnog plana rada i financijskog plana,

      održavanje redovitih sastanaka Izvršnog odbora i to najmanje četiri puta godišnje.

      sudjelovat će u radu Zajednice tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije.

 

3.1.        PREGLED IZDVOJENIH PROGRAMA

 

Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika u 2022. godini će organizirati i provesti sljedeće posebne programe:

 

  1.  STEM promocija

 

Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika je prijavila više projekata s temom STEM usmjerenja, te će se baviti implementacijom i pripremom za realizaciju nadolazećih aktivnosti. U sklopu projekta naglaska će biti na vidljivosti i promidžbi sudjelovanjem na konferencijama, uradi sam sajmovima (Maker Faire) i sličnim događajima. Nabaviti će se i dodatna oprema za opremanje novih prostora 3D laba i tehničke radionice u sklopu Centra za mlade Dubrovnik.

 

  1.  Peek & poke izložba

 

Sredinom ožujka u Centru za mlade Dubrovnik će biti postavljena Peek & Poke izložba. Peek & Poke je muzej starih računala i informatičke tehnologije iz Rijeke. U Centru za mlade Dubrovnik će biti izložen dio velike kolekcije starih računala i informatičke tehnologije Peek & Poke muzeja. Izložba će biti interaktivna, pa će posjetitelji moći koristiti i isprobati izložene eksponate. Izložba će biti otvorena 2-3 tjedna.

 

  1.  (e)odrastanje

 

Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika je 2021. godine krenula s nizom aktivnosti vezanih uz sigurnost djece na Internetu. U suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku i Dječjim vrtićima Dubrovnik su u 2021. godini održali niz predavanja i radionica namijenjenih roditeljima i odgajateljima, online anketu o sigurnom korištenju Interneta, tiskali bojanku (e)odrastanje. Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika planira i slijedeće godine nastaviti s aktivnostima s ciljem podizanja razine svijesti o sigurnosnim aspektima upotrebe Internetskih servisa kod roditelja, edukatora i djece.

 

  1. „Jadranski susreti“

 

Jadranski susreti priobalnih zajednica tehničke kulture se održavaju već preko 20 godina. Dubrovnik je 2015. godine zadnji put bio domaćim susreta. Na jadranskim susretima se sastaju predstavnici zajednica tehničke kulture iz Pule, Zadra, Splita, Rijeke i Dubrovnika. Susreti su zamišljeni za upoznavanje i razmjenu iskustava kolega iz priobalnih zajednica tehničke kulture, te za dogovor budućih suradnja. Dubrovnik je trebao biti domaćin Jadranskih susreta 2020. godine, ali je zbog smanjenja proračuna uslijed COVID-19 pandemije prebačeno domaćinstvo u Zadar. 2021. se nisu uspjeli organizirati Jadranski susreti. Sljedeće izdanje se očekuje u Dubrovniku tijekom 202. godine.

 

Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika sudjelovat će sa svojim aktivnostima i projektima na:

      Festivalu Znanosti 2022,

      Nacionalnom Festivalu tehničke kulture 2022,

      Festival tehničke kulture Split 2022,

      Jadranskim susretima zajednica tehničke kulture,

      Ljetne / Zimske škole tehničke kulture,

      Robo.DU Day 2022,

      Natjecanju mladih tehničara,

      Robocup natjecanjima,

      Modelarskoj ligi,

      Dubrovački Zimski Festival 2022,

      Izložbi Rukama složeno 2022,

      Europskom tjednu programiranja,

      Europskom tjednu robotike,

      Satu kodiranja,

      Svjetskom danu Arduina,

      All Digital Week-u,

      Danima otvorenih vrata udruga i sl.

 

  1. PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE

 

Sredstva osigurana u proračunu Grada za djelatnosti udruga su nedostatna s obzirom na broj aktivnosti i broj prijava udruga na javni poziv. Proteklih godina je došlo i do povećanja broja udruga na području Grada, ali i do povećanja broja i kvalitete aktivnosti postojećih udruga. Zato su raspoloživa sredstva postala ograničavajući čimbenik za daljnji razvoj područja tehničke kulture na području Grada.

 

S druge strane, više strateških dokumenata na razini EU, Republike Hrvatske, Županije i Grada jasno prepoznaju STEM područje (Science, Technology, Engineering and Mathematics) kao prioritetno. Zato trenutna ulaganja u edukaciju djece, učenika, studenata i svih zainteresiranih građana na području programiranja, robotike, inženjerstva i svih ostalih grana tehničke kulture sigurno potiču razvoj inovacija i poduzetničkog duha, što će u budućnosti predstavljati značajnu komparativnu prednost.

 

Međutim, ta ulaganja trenutno nisu na razini koja bi se mogla očekivati prema spomenutim strateškim dokumentima, a pogotovo nisu na razini raspoloživih ljudskih resursa u našim udrugama ili potencijala učenika u osnovnim i srednjim školama. Posljedica je da se financira i realizira u cijelosti samo dio planiranih projekata.

 

Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika je 2020. godine od Grada Dubrovnika je dobila na korištenje tehničku radionicu i 3D laboratorij u sklopu Centra za mlade Dubrovnik. U navedenim prostorima Zajednica i njene članice mogu organizirati i održavati edukacije, radionice i druga događanja iz svih grana tehničke kulture.

 

Za Grad Dubrovnik ustanovljeni su sljedeći poslovi i djelatnosti, koje bi se trebale financirati iz sredstava proračuna Grada namijenjenih za javne potrebe u tehničkoj kulturi:

 

a.   DJELATNOST PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE

 

a)     održanje tematskih skupova pedagoga tehničke kulture, radi stručnog usavršavanja, putem različitih edukacija,

b)     održavanje smotre tehničkog stvaralaštva učenika u školama te ispomoć kod održavanja županijskih smotri,

c)      održavanje smotri i natjecanja mladih informatičara u školama te ispomoć kod županijskih smotri i natjecanja,

d)     rad sekcija u izvannastavnim aktivnostima,

e)     sudjelovanje na ljetnoj školi tehnike 2022.g.,

f)       natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske,

g)     zadrugarstvo i klubovi mladih tehničara,

h)     modelarska liga.

 

b.      ZRAKOPLOVNA DJELATNOST

 

a)     organizacija i održavanje predavanja i certificiranih radionica zrakoplovne tematike,

b)     organizacija natjecanja za učenike zrakoplovne tematike u suradnji s Zrakoplovnim savezom (Liga dronova, zrakoplovno modelarstvo i maketarstvo),

c)      vođenje plovidbenosti klupskih zrakoplova,

d)     organiziranje dječjih zmajada,

e)     organiziranje certificiranih tečajeva: PPL, zrakoplovno jedriličarstvo, padobranstvo, parajedriličarstvo, obuka osoba za voditelja letačkih operacija,

f)       priprema, predlaganje, održavanje registriranih / operativnih površina,

g)     zrakoplovna baština Grada,

h)     posjet muzejima.

c.      DJELATNOST FOTOTEHNIKE

 

a)     održavanje tečajeva iz fotografije, za mlade i učenike osnovnih i srednjih škola,

b)     održavanje izložbi fotografije na gradskoj razini,

c)      sudjelovanje na ljetnoj školi,

d)     održavanje ljetne foto-radionice,

e)     nabavka opreme.

 

d.      KINO-VIDEO DJELATNOST

 

a)         održanje seminara za voditelje filmskih i video udruga,

b)         održavanje smotri i susreta mladeži na području Grada iz kino video djelatnosti,

c)         održavanje kino video tečajeva za članstvo uz pomoć Hrvatskog filmskog saveza i to:

a.         tečaj za rukovanje video tehnikom,

b.         tečaj o filmskoj i video gramatici,

c.         tečaj video montaže,

d)         nabavka opreme.

 

e.      INFORMATIČKA DJELATNOST

 

a)     održavanje tečajeva za mlade, učitelje, profesore (pedagoge/mentore tehničke kulture) radi praćenja novih IT trendova,

b)     održavanje tečajeva programiranja za web stranice (HTML, CSS, PHP)

c)      održavanje tečajeva programiranja za djecu i mlade iz programskih jezika Scratch, Python, C, Java, Objective C, ...

d)     održavanje radionica robotike,

e)     održavanje smotri, susreta i natjecanja za učenike osnovnih i srednjih škola u Gradu

f)       održavanje priprema za natjecanje učenika (InfoCup, Liga programiranja, RoboCup)

g)     održavanje priprema za natjecanje na državnoj razini,

h)     sudjelovanje na natjecanju mladih informatičara,

i)       robotička natjecanja,

j)       nabavka opreme,

k)      održavanje godišnjeg rada u 3D LAB-u.

 

f.       RADIOAMATERIZAM

 

a)     održavanje tečajeva za osposobljavanje voditelja i instruktora za radio amatere,

b)     održavanje natjecanja radioamatera na Europskoj razini,

c)      održavanje natjecanja radio amatera na svjetskoj razini,

d)     održavanje godišnjih susreta i natjecanja radio amatera na državnoj razini,      

e)     sudjelovanje na kampu za radioamatere,

f)       nabavka opreme.   

 

g.      RONILAČKA DJELATNOST I ZAŠTITA PODMORJA

 

a)     održavanje tečaja za HGSS ronioce,

b)     seminari za ronioce,

c)      zaštita i čišćenje podmorja,

d)     sudjelovanje u službi spašavanja,

e)     održavanje i ispitivanje opreme prema propisima,

f)       tečaj za članove žurnih službi.

 

h.      JEDRILIČARSTVO, BRODOMODELARSTVO I BRODOMAKETARSTVO

 

a)     poticati i promicati jedriličarstvo,

b)     odgajati i osposobljavati mornare i kormilare, rekreativce i natjecanja putem teoretskog i praktičnog rada,

c)      organizirati škole jedrenja,

d)     organizirati jedriličarska natjecanja,

e)     poticati razvoj motonautike,

f)       razvijati i poticati brodomodelarstvo i brodomaketarstvo

 

i.       ASTRONOMIJA

 

a)     održavanje tečaja iz astronomije u Dubrovniku,                      

b)     predavanja i video projekcije i promatranje zvijezda za učenike na području Grada,

c)      nabavka opreme.

 

j.       INOVATORSKA DJELATNOST

 

a)     inovatorska djelatnost-potpora u realizaciji,

b)     izrada dokumentacije projekta,

c)      prezentacija inovacija,

d)     izložba inovacija,

e)     promidžbeni materijal

f)       održavanje postojećih inovacija (električni bicikl, solarni automobil)

 

k.      CENTAR TEHNIČKE KULTURE

 

a)     program Lego edukacije ''Obnovljivi izvori energije''

b)     radionice za strojarstvo, elektrotehniku, brodomaketarstvo, robotiku,

c)      održavanje radionica iz navedenih područja.

 

l.       SPELEOLOZI, PLANINARI I ZAŠTITA OKOLIŠA

 

a)     tečajevi za markacioniste HPD-a,

b)     speleološki tečaj,

c)      seminar o crtanju i mjerenju speleoloških objekata i računalna obrada istih sa grafičkom obradom.

 

m.    NAGRADE ZA OSTVARENE REZULTATE NA NATJECANJIMA I SMOTRAMA

 

a)     za vrlo uspješan rad nagrađivat će se uspjeh pojedinaca, grupa i udruga u tehničkoj kulturi.

b)     zaslužne pojedince i udruge predlagat će se za državna priznanja.

 

n.      UČENIČKE ZADRUGE I KLUBOVI MLADIH TEHNIČARA

 

a)     sudjelovanje na državnom natjecanju učeničkih zadruga,

b)     održavanje radionica i priprema za natjecanja u 12 kategorija županijskih i državnih natjecanja mladih tehničara.

 

 

5.      FINANCIJSKI PLAN PROGRAMA JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI GRADA DUBROVNIKA ZA 2022. GODINU

Red. br.

OPIS

IZNOS

1.

PRIHODI

18063 Javne potrebe u tehničkoj kulturi

682.700,00

1.1.

18063001 Djelatnost Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

352.700,00

1.2.

18063002 Djelatnost udruga tehničke kulture i posebni

                 programi

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

330.000,00

 

 

 

2.

RASHODI

18063 Javne potrebe u tehničkoj kulturi

682.700,00

2.1.

18063001 Djelatnost Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika

Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu I religiju koji nisu drugdje svrstani

381 Tekuće donacije

352.700,00

2.2.

18063002 Djelatnost udruga tehničke kulture I posebni programi

Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

381 Tekuće donacije

330.000,00

2.2.1.

Djelatnost udruga tehničke kulture

280.000,00

2.2.2.

Posebni programi

50.000,00

2.2.2.2.

STEM promocija

20.000,00

2.2.2.3.

Izložba Peek & Poke

15.000,00

2.2.2.1

(e)odrastanje

8.000,00

2.2.2.4.

Jadranski susreti

7.000,00

 

 

Sredstva za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu osiguravaju se u Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. godinu i isplaćivati će se temeljem zaključenog Ugovora.

 

Zadužuje se Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika da po realizaciji Programa  javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu podnese narativno i financijsko izvješće Gradskom vijeću Grada Dubrovnika.

 

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika može po potrebi svojom Odlukom izmijeniti i dopuniti odredbe po pojedinim oblicima financiranja iz ovog Programa, te eventualno obustaviti daljnje korištenje sredstava, ukoliko procijeni da će troškovi biti veći od planiranih proračunskih iznosa, a rebalansom Proračuna neće biti pokriveni.

 

Ovaj program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika  za 2022. godinu stupa

na snagu osmog dana od dana  objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

                                                                                                                                                  

 

KLASA: 630-01/22-01/01

URBROJ: 2117/01-09-22-04

Dubrovnik, 26. siječnja 2022

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------