Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 27. siječnja 2022.Objavljeno: 27.01.22.

8. Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2022. godinu

Na temelju članka 74. u svezi čl. 76. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20 ) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnik(„Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 8. sjednici, održanoj 26. siječnja 2022., donijelo je

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU

GRADA DUBROVNIKA ZA 2022. GODINU

 

 

Članak 1.

 

UVOD

 

Ustavom Republike Hrvatske utvrđena je obveza države da potiče skrb o športu. Stoga Grad Dubrovnik sredstvima iz godišnjeg proračuna sufinancira športsku djelatnost a Programom javnih potreba u športu, Grad Dubrovnik iskazuje svoje opredjeljenje u ovoj djelatnosti.

 

Šport pridonosi zdravom životu građana, odgoju i obrazovanju, te gospodarskom razvoju društva. Bavljenje športom, njegova promidžba športskim priredbama i postizanjem vrhunskih rezultata osnovni su motivi ulaganja u šport ,a održavanje tradicionalnih športskih priredbi od posebne važnosti za grad Dubrovnik pridonosi i raznolikosti turističke ponude. Šport je društvena djelatnost koja uspješno promovira Grad Dubrovnik na raznim natjecanjima u  Republici Hrvatskoj te kroz razna međunarodna natjecanja na kojima uspješno, pojedinačno ili ekipno, nastupaju dubrovački športaši.

 

Grad Dubrovnik športsku djelatnost sufinancira sredstvima gradskog proračuna, kroz  Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnik, sukladno članku 76. stavak 4. i 6.  Zakona o športu (Narodne novine 71. od 26. lipnja 2006. godine)

 

Javne potrebe u športu, sukladno članku 76. stavak 1. Zakona o športu su programi, odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za razvoj dubrovačkog športa i to:

 

1.     poticanje i  promicanje športa

2.    provođenje športskih aktivnosti djece, mladih i studenata

3.    djelovanje športskih udruga i športskih saveza

4.    športska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zaštita športaša,

5.    zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u športu,

6.    športsko-rekreacijske aktivnosti građana,

7.    športske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

8.    planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje športskih građevina značajnih za grad Dubrovnik

9.    provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja športa.

 

Program se planira temeljem raspisanog Javnog poziva za prijave športskih programa u području javnih potreba u športu Grada Dubrovnika u 2022.g. na koji se javljaju klubovi članice Dubrovačkog saveza športova. Sastavni dio Javnog poziva za prijave športskih programa u području javnih potreba u športu Grada Dubrovnika u 2022.g., čine pripadajući Obrasci po svim programskim točkama. Po dostavi Obrazaca Povjerenstvo za formalne uvjete utvrđuje zapisnikom koji su klubovi dostavili uredno sve tražene dokumente te isti dalje dostavlja Povjerenstvu za ocjenu programa i projekata u području javnih potreba u športu koje utvrđuje nacrt prijedloga Programa.

 

Dubrovački savez športova kao zajednica športskih udruga Grada Dubrovnika, sukladno članku 76. stavak 2. Zakona o športu predlaže Program javnih potreba u športu Gradonačelniku i Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo koji prijedlog upućuju Gradskom vijeću na usvajanje, te se nakon usvajanja utvrđuje Program i financijski plan javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2022.g.

 

Sredstva proračuna namijenjena financiranju Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika izdvajaju se temeljem članka 76. stavak 5. Zakona o športu, na račun Dubrovačkog saveza športova koji skrbi o ostvarivanju Programa.

 

 

Članak 2.

 

PROGRAMSKI CILJEVI

 

Programski ciljevi dubrovačkog športa u 2022. godini temelje se na unapređenju razvoja  športskog  sustava  u čemu vrhunski i kvalitetni šport treba biti poticajan ukupnom razvoju grada Dubrovnika, a to znači da treba poduzeti sve da se ta razina sačuva i unaprijedi, te da se športskim djelovanjem nastave uspjesi dubrovačkih športaša na državnim, europskim, svjetskim prvenstvima i olimpijskim igrama.Za ostvarivanje postavljenih programskih ciljeva bitna su tri osnovna zadatka: potpora razvoju mladih perspektivnih športaša u klubovima i športskim školama; potpora vrhunskim kolektivima i pojedincima, koji su zapravo športsko lice grada na nacionalnom i međunarodnom planu i promidžbom športa doprinose njegovom razvoju, te poticanje uključivanja u šport što većeg broja djece, mladeži i građana.

 

Polazno programsko određenje u ostvarivanju ciljeva je podmirenje zahtjeva vrhunskog športa koji je promicatelj gradskog i nacionalnog športa i potrebe jačeg unapređenja tradicionalnih dubrovačkih športova na  vodi i moru te drugih razvijenih kvalitetnih športova za koje vlada javni interes i zajedničkih potreba u športu radi očuvanja i razvoja cjelovitosti sustava športa.

 

Programski ciljevi su:

 

      Ulaganja u razvoj mladih športaša,

 

Ulaganje u športski razvoj mladih provodi se kroz rad športskih škola i mlađih selekcija  klubova uz nadzor  stručnog kadra radi stvaranja široke kvalitetne osnove kao uvjeta za postizanje boljih i većih športskih rezultata. Poticanje što većeg broja mladih da se uključe u različite športske programe i mogućnost selektiranja onih koji svojim motoričkim sposobnostima imaju preduvjet za bavljenjem vrhunskim športom. Provedbom športskih programa u klubovima omogućiti natjecateljski kontinuitet svih dobnih skupina športaša i mogućnost napredovanja i športskog usavršavanja. Osnova za odabir takvih nadarenih mladih športaša je u kvaliteti stručnog trenerskog  kadra koje klub posjeduje.

 

      Stručni rad u športu

 

Prvi preduvjet da bi se mladi športaši pravilno i uspješno razvijali je kvalitetan stručni rad  i stručnost trenera koji svakodnevno rade na njihovom športskom obrazovanju. Ujedno stručni rad  je jedan od najvažnijih elemenata u klupskoj hijerarhiji i temelj je svakog kluba koji želi ulagati i stvarati športaše. Zadaća Dubrovačkog saveza športova je sufinancirati stručni rad trenera u   klubovima koji imaju razrađen sustav mlađih selekcija koje se natječu u obveznom sustavu natjecanja. Programski cilj Saveza obuhvaća i stručno usavršavanje te školovanje trenera u funkciji razvoja postojećeg trenerskog kadra  dubrovačkog športa.

 

      Očuvanje postojeće vrhunske športske kvalitete,

 

Očuvanje postojeće vrhunske športske  kvalitete u Gradu Dubrovniku kao programski cilj zahtjeva ostvarenje športskih programa klubova kroz adekvatno i optimalno korištenje športske infrastrukture kao i osiguravanja sredstava iz Programa javnih potreba u športu za  sufinanciranje  klubova, kako bi se održao njihov kvalitativni nivo. Potrebno je u suradnji s Gradom Dubrovnikom planirati budući razvoj športske infrastrukture čime bi se zadovoljile potrebe i uvjeti za kvalitetniji rad  športskih klubova. Vrhunski šport i dubrovački športaši su prepoznata vrijednost  na svim velikim športskim događajima, te potiču ukupni  razvoja športa i doprinose promidžbi i ugledu  Dubrovnika i Hrvatske.

 

      Ulaganja u razvoj kvalitetnih i tradicionalnih dubrovačkih športova

 

Ovaj  programski cilj nadopunjuje prethodni, a prvenstveno se odnosi na, športove na vodi i moru, te kvalitetne športove u Gradu Dubrovniku. Razvoj ovih športova i klubova, te uspjesi športaša preduvjet se za širenje postojeće športske baze što dovodi do slijedećeg cilja Dubrovačkog saveza športova.

 

      Poticanje uključivanja u šport što većeg broja djece i mladeži te građana

 

Stručan rad trenera u klubovima, kvalitetni i vrhunski rezultati športaša privlače i veći interes mladih za bavljenje športom. Cilj je šport programski približiti djeci i mladima kroz što veći broj športskih aktivnosti, razvoj novih  športskih grana i još bolju komunikaciju sa  športskim udrugama razvojem informatičkih aktivnosti Saveza. Krajnji cilj je proširit bavljenje športom na sve dobne skupine građana Grada Dubrovnika i te tako stvoriti uvjete za većim brojem rekreativaca.

 

Članak 3.

 

ŠPORTSKI PROGRAMI

 

Športski su programi podijeljeni u osam točaka. To su: Međunarodna športska natjecanja, Tradicionalne športske priredbe od značaja za Grad Dubrovnik, Poticajni športski programi, Razvojni športski programi, Programi od zajedničkog interesa, Programi športskih klubova, Djelovanje dubrovačkog saveza športova dok je zadnja točka Ostali programi/Programska pričuva.

 

 

 MEĐUNARODNA ŠPORTSKA NATJECANJA

 

Program podržava sudjelovanje dubrovačkih športaša posebno mlađih uzrasta na međunarodnim natjecanjima. Sufinanciraju se nastupi na raznim međunarodnim turnirima i regatama na kojima se natječu dubrovački športaši u svrhu priprema ili održavanja dugogodišnje uspješne suradnje s raznim športskim klubovima u inozemstvu. Važnost kontinuiranog održavanja ovakvih športskih priredbi je u tome što na takvim međunarodnim natjecanjima športaši stječu važna športska i kulturna iskustva, a to se posebice odnosi ma mlađe dobne uzraste. Suradnja dubrovačkih klubova sa raznim inozemnim športskim društvima i klubovima pridonosi i uspješnom  prezentiranju Grada Dubrovnika izvan granica Hrvatske.

 

 

TRADICIONALNE MANIFESTACIJE U ŠPORTU

 

Program podržava sufinanciranje tradicionalnih manifestacija u športu u organizaciji dubrovačkih klubova, a u svrhu unapređenja dubrovačkog športa. Održavanje navedenih športskih manifestacija osigurava i turističku promidžbu dolaskom velikog broja inozemnih športaša i športskih radnika na ova tradicionalna športska natjecanja. Potrebno je naglasiti kako dubrovački  šport  može pridonijeti kroz ovakve športske priredbe boljem razvoju športsko rekreativnog turizma. Od važnosti je zadržati i još više poticati ove programe kako bi  međunarodno športsko djelovanje klubova i u buduće donosile društvene i ekonomske učinke za Dubrovnik.

 

 

 POTICAJNI ŠPORTSKI PROGRAMI 

 

Poticajni športski programi podržavaju stipendiranje športaša te pomažu u razvoju mladih perspektivnih športaša i mladih športaša invalida. Točku sačinjavaju: Potpora perspektivnim mladim športašima, Stipendije športaša, te Rad s osobama s posebnim potrebama koje se žele baviti športom i suradnja s športašima invalidima. Za kvalitetnu provedbu ove programske točke za korisnike su zadana pravila i razrađena mjerila.

 

 

POTPORA  PERSPEKTIVNIM MLADIM ŠPORTAŠIMA

 

Športski program Potpora perspektivnim mladim športašima sačinjava jedan od četiri osnovna programska cilja Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika, a to je ulaganje u razvoj mlađih sportaša radi stvaranja široke kvalitativne osnove kao uvjeta daljnjeg napretka i očuvanja dostignute razine kvalitete dubrovačkog športa.

 

Za kvalitetnu provedbu ove programske točke za korisnike su zadana slijedeća pravila :

 

 1. Financiranje programa perspektivnim sportaša vrši se na temelju mjerila i normativa donesenih za točku 3. Poticajni športski programi.
 2. 2.Sredstva su namijenjena  isključivo dubrovačkim športašima u svojstvu dubrovačkih klubova te nacionalnih reprezentacija, a koji svoj športsku djelatnost tijekom godine obavljaju na dubrovačkom području i to u športovima pojedinačnog karaktera.
 3. Program se usklađuje sa proračunskim mogućnostima sukladno programskoj orijentaciji Dubrovačkog saveza športova za tekuću godinu.
 4. Kriterije za odabir perspektivnih sportaša pojedinog športa utvrdio je Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova, te se na osnovu istih donosi odluka kojom se definira popis perspektivnih športaša uvrštenih u  programsku točku.
 5. Klub te je dužan dostaviti pripadajuće obrasce sukladno Javnom pozivu uz programe rada za perspektivne mlade športaša za tekuću godinu koji su ušli u program.
 6. Program Potpora perspektivnim mladim športašima vrednuje se na temelju zadanih mjerila a realizira se na temelju podnesenog zahtjeva. Sredstva se doznačavaju na račun kluba koji ih dalje dostavlja krajnjem korisniku ili na račun samog kandidata ukoliko se procjeni da je to potrebno.
 7. Svaki zahtjev upućen od strane kluba mora sadržavati:

        ime i prezime korisnika financijskih sredstava programske točke

        cilj i svrhu programa

        kratki opis programa

        specifikaciju troškova

 1. Nakon realiziranog programa podnositelj zahtjeva dužan je Dubrovačkom savezu športova dostaviti izvješće o realizaciji programa ili u protivnome prestaje biti korisnikom ove programske točke.

 

U  Programu javnih potreba u športu Grada Dubrovnika ova se programska točka vodi u dva dijela i u prijedlogu za 2022. godinu obuhvaćeno je više mladih športaša koji udovoljavaju zadanim kriterijima. Savez kroz kriterijske tablice prati potencijalne kandidate, a zahtjeve za sufinanciranjem športskog programa  podnose klubovi predloženih športaša. Ukoliko je kandidat u sustavu praćenja, odnosno ima osigurana sredstva od strane Hrvatskog olimpijskog odbora, klub je dužan u zahtjevu navesti i dostaviti popis tih programa te športaš  može konkurirati samo za onaj program koji se ne podudara sa navedenim programima HOO – a.

 

      Natjecateljski programi  perspektivnih mladih športaša

 

Temeljem mjerila i  zadanih normativa ( prijevoz i smještaj ), potencijalnim korisnicima ove točke Programa odobravaju se  financijska sredstva za sufinanciranje sudjelovanja na domaćem i međunarodnom natjecanju sukladno podnesenom zahtjevu. Sredstva će se realizirati temeljem zahtjeva za svaku pojedinu akciju u suradnji sa Savezom, te su dužni nakon natjecanja dostaviti izvješće. S tim u vezi, potrebna je kvalitetna izrada dvogodišnjih i četverogodišnjih programa treninga, priprema i nastupa, za čiju su izradu opet potrebni educirani kadrovi. Bolja povezanost sa Hrvatskim olimpijskim odborom, koji također prate najdarovitije mlade športaše kroz program individualne skrbi o perspektivnim športašima, omogućilo bi precizniji pristup u planiranju financiranja dubrovačkih perspektivnih mladih  športaša. Jednako tako, važna je suradnja i sa obrazovnim institucijama (osnovne i srednje škole) kako bi športaši mogli pratiti obvezne obrazovne programa jer je to od izuzetne važnosti u ukupnom životu i radu perspektivnog mladog športaša.

 

Odluku o  korisnicima programske točke donosi Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova.

 

      Stipendije perspektivnim mladim športašima

 

Program podržava i planira financijska sredstva za stipendije perspektivnim mladim športašima upotrebom  zadanih mjerila i  parametara. Odluku o korisnicima točke Stipendije perspektivnim mladim športašima donosi Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova

 

 

STIPENDIJE ŠPORTAŠA

 

      Stipendije kategoriziranih športaša prema rješenjima HOO-a :

 

Program podržava osiguranje dijela sredstava za stipendije vrhunskih športaša u skladu s rješenjima  HOO – a, o kategorizaciji vrhunskih športaša. Planirana financijska sredstva za stipendije športaša upotrebom  zadanih mjerila i  normativa.

 

Odluku o stipendijama športaša donosi Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova

 

 

 RAZVOJNI ŠPORTSKI PROGRAMI

 

Točku sadržavaju programske zadaće za kvalitetniji razvoj dubrovačkog športa: Organizacija Olimpijskog festivala dječjih vrtića Grada Dubrovnika, Svečanost proglašenja najuspješnijih dubrovačkih športaša, Promidžbena djelatnost, Informatičku djelatnost u športu, Program „Aktivne zajednice, Športski program „Projekt  Odaberi šport“, Erasmus + Sport projekt pod nazivom Du Motion Volunteers

 

 

OLIMPIJSKI FESTIVAL DJEČJIH VRTIĆA GRADA DUBROVNIKA

 

Program podržava organizaciju 19. Olimpijskog festivala dječjih vrtića Hrvatske, kojeg u cijelosti organizira Dubrovački savez športova. Na Olimpijskom festivalu sudjelovat će dječji vrtića Grada Dubrovnika, a najuspješnija dva vrtića nastupit će na županijskoj završnici. Mali natjecatelji koji sudjeluju na ovoj športskoj priredbi u duhu olimpizma se nadmeću u nekoliko disciplina, te tako razvijaju športsku kulturu u duhu fair playa.

 

 

ŠKOLOVANJE KADROVA

 

Osnova za razvoj športa, posebno mlađih uzrasnih kategorija je kvalitetan trenerski kadar. To je ujedno i jedan od najvažnijih ciljeva Dubrovačkog športskog saveza, a to podrazumijeva podupiranje mladih, perspektivnih i motiviranih trenera u školovanju i daljnjem stručnom usavršavanju. Program osigurava troškove semestralnih kotizacija kandidata za zvanje višeg športskog trenera (izvanredni studij) na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu, nacionalnim savezima i ostalim ustanovama koje provode programa obrazovanja za trenere te troškove kotizacija za stručno usavršavanje na športskim akademijama u organiziraju nacionalnih športskih saveza. Program podržava i stipendiranje športaša na Visokom školom za sportski menadžment “Aspira” iz Splita. Odluku o stipendistima te namjeni i rasporedu sredstava  donosi Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova.

 

 

PROMIDŽBENA DJELATNOST

 

      Športski godišnjak

 

Program podržava izdavanje već tradicionalnog dubrovačkog športskog godišnjaka gdje su prikupljeni podaci o svim nastupima i uspjesima športaša kroz godinu. Također je promidžbena djelatnost vezana za sređivanje arhivske građe o dubrovačkom športu i ostale aktivnosti važnih za promociju dubrovačkog športa.

 

      Informatička djelatnost u športu

 

Program podržava redovito ažuriranje, održavanje i informatičku podršku web stranice i ostalih usluga, kao i za obradu te analitiku podataka prikupljenih od strane klubova temeljem dostave obrazaca za prijave programa što čini podlogu za bazu podataka koja služi kao priprema izrade softverskog programa Informatičkog sustava Saveza čime se omogućuje kvalitetnije praćenje športskih programa klubova.

 

 

SVEČANOST PROGLAŠENJA NAJUSPJEŠNIJIH DUBROVAČKIH ŠPORTAŠA

 

Program podržava tradicionalnu svečanost proglašenja najuspješnijih dubrovačkih športaša koju organizira Dubrovački savez športova. Ova svečanost je prigoda za okupljanjem i druženjem dubrovačkih športaša s naglaskom na podsjetnik športskih uspjeha u protekloj godini.

 

 

PROGRAMI HOO - A I ŠPORTSKIH ZAJEDNICA (PROGRAM AKTIVNE ZAJEDNICE ZA 2022 g.)

 

Program „Aktivne zajednice“ (dalje u tekstu: program) provodi se sa svrhom poticanja razvoja športa u zajednicama. Program se provodi u suradnji sa športskim zajednicama koje se aktivno zalažu za stvaranje osnovnih materijalnih uvjeta za rad sa športašima. Hrvatski olimpijski odbor potiče razvoj športa u zajednicama na način da dodjeljuje inicijalnu novčanu potporu za ulaganje u osnovne materijalne uvjete za razvoj športa u zajednicama. Ovim programom daje se potpora stvaranju osnovnih materijalnih uvjeta za rad sa športašima. Korisnici ovog programa mogu biti športski klubovi koji kontinuirano, tijekom čitave godine rade sa mladim športašima koji su registrirani u športskom klubu i natječu se za svoj športski klub. Da bi predloženi korisnik mogao ući u razmatranje za dodjelu novčane potpore, mora zadovoljiti sljedeće preduvjete:

 

 1. športski klub mora imati amaterski status;
 2. športski klub mora biti registriran za obavljanje športske djelatnosti sudjelovanja u športskim natjecanjima:
 3. športski klub mora biti učlanjen u nacionalni športski savez – punopravnu članicu Hrvatskog olimpijskog odbora;
 4. športski klub mora biti učlanjen u gradsku ili općinsku športsku zajednicu koja je član županijske športske zajednice – punopravne članice Hrvatskog olimpijskog odbora, odnosno ako se radi o manjoj sredini ovaj uvjet se smatra ispunjenim ako je športski klub – kandidat za korištenje programa  član pripadajućeg saveza istog športa grada i/ili županije, a koji je učlanjen u pripadajuću športsku zajednicu.

 

Športske zajednice  predlažu korisnike ovog programa Hrvatskom olimpijskom odboru, a Odluku o sufinanciranju donosi Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova.

 

 

PROJEKT „ODABERI SPORT “

 

Športski program „Projekt  Odaberi šport“, promiče športsku kulturu i olimpijska načela, te uz demonstraciju pojedinih športova i uz gostovanje poznatih športaša motivira uključivanje djece u šport. Cilj je djecu motivirati i educirati tako da i sama, zajedno s roditeljima odaberu šport koji će im najviše odgovarati.

 

Osnovna vodilja je tjelesna aktivnost, tj. tjelesno vježbanje kroz dimenziju športa kao zaštita zdravlja, osnove svih ljudskih djelatnosti. Program motivira, educira i pomaže djeci trećeg razvojnog razdoblja od 1.- 4. razreda da pronađu optimalni način kontinuiranog vježbanja, tj. šport u kojem će uživati i dobro se zabaviti, stvarajući pozitivnu naviku tjelesnog vježbanja od rane mladosti do duboke starosti te tako razvijati svijest o športskoj kulturi kao jednom od temelja kvalitetnog društva.

 

Dubrovački savez športova sudjeluje u razvoju projekta te se planira organizacija športske priredbe za predškolski uzrast čime bi se program usmjerio ka djeci te dobi u svrhu najranijeg upoznavanja sa raznim vrstama športova. U tome će im pomoći serijal knjiga „Mali športaši“ nudeći im preporuke kod odabira. Program je  pod potporom HOO-a, te bi trebao biti poveznica između osnovnih škola i uključivanja u športske klubove, s ciljem poticanja aktivnosti kod djece, tj. tjelesnog vježbanja kao zaštita zdravlja, osnove svih ljudskih djelatnosti. Program će se provoditi ukoliko se za to osiguraju financijska sredstava u financijskom planu programa javnih potreba u športu za tekuću godinu.

 

 

ERASMUS + SPORT

 

Dubrovački savez športova redovito prijavljuje projekte na fondove Europske unije kroz Erasmus + Sport. U periodu od 2019 – 2022 g. kao nositelj projekta Dubrovački savez športova sa šest europskih partnera, provodi Erasmus + Sport projekt pod nazivom Du Motion Volunteers. Sama provedba podrazumijeva opravdati ciljeve projekta u skladu sa EU politikama u okviru sporta i to na način da se priprema i izvrše odgovarajuće analize te opravda sudjelovanje partnera na projektu u domeni volontera. Sektor sporta može mobilizirati više volontera nego i jedan drugi sektor. Volonteri su fundamentalni za uspješnu provedbu organizacije sportskih evenata. U većini europskih zemalja, sport ne bi mogao egzistirati bez volontera. Tijekom provedbe projekta educirati će se minimalno 240 volontera.

 

Cilj projekta je educirati volontere u organizaciji nacionalnim i međunarodnih natjecanja. Organizacija natjecanja iziskuje veliki broj volontera. Sva velika međunarodna natjecanja iziskuju od 300 pa na više volontera. Sve partnerske zemlje imaju volonterske organizacije, ali vrlo često nemaju dovoljno kvalificiranih volontera, zato je ovaj oblik neformalne edukacije vrlo važan. Veliki izazov u pripremi projekta je kako, kada i gdje uključiti volontere u organizaciju natjecanja. Vrlo često volonteri imaju ograničena znanja o jednom dijelu svojih aktivnosti, ali slabo su upoznati sa organizacijom cijelog natjecanja.

 

Ovim projektom želi se potaknu volontere da se u svojim daljnjim aktivnostima, osim što će sudjelovati u organizaciji natjecanja, aktivnije uključe u rad sportskih klubova i organizacija. Kroz neformalnu edukaciju, koju će provoditi stručnjaci, volonteri će biti upoznati sa svim elementima organizacije natjecanja.

 

 PROGRAMI OD ZAJEDNIČKOG INTERESA

 

Programe od zajedničkog interesa čine; Zdravstvena zaštita športaša, Školovanje kadrova,  Športski rekviziti i oprema, Nagrađivanje najboljih športskih rezultata ostvarenih u protekloj godini i Korištenje športskih objekata.

 

 

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŠPORTAŠA

 

-       Obvezni godišnji sistematski pregledi za športaše : Ordinacija Dr. Jadranko Madunović

 

Program osigurava preventivnu zaštitu športaša, sistematske preglede i ocjenu sposobnosti bavljenja športom za sve registrirane športaše članica Dubrovačkog saveza športova. Zakonska obaveza svih športaša u sustavu natjecanja je šestomjesečni liječnički pregled.

 

Zdravstvena zaštita športaša osigurana je u okviru  zdravstvene ambulante dr. športske medicine Jadranka Madunovića.  

 

-       Stručna rehabilitacija i saniranje ozljeda športaša

 

Programska točka planira i  podržava rehabilitaciju športaša, obavljanje terapija za saniranje športskih povreda pod stručnim nadzorom fizioterapeuta Tonija Zoranića. Klubovima i športašima se omogućava korištenje fizioterapeutske usluge kako bi se što prije vratili u trenažni i natjecateljski proces.

 

 

ŠPORTSKI REKVIZITI  I OPREMA

 

Programska točka sufinancira  nabavku športskih rekvizita i opreme u skladu s financijskim mogućnostima. Pri planiranju i provedbi športskog programa klubova, te treniranju športaša nužna je odgovarajuća športska oprema, odnosno  potrebni rekviziti koji ovise o tehnologiji športa.

 

Odluku o financijskoj potpori za športske rekvizite i opremu donosi Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova.

 

 

NAGRAĐIVANJE NAJBOLJIH ŠPORTSKIH REZULTATA OSTVARENIH U PROTEKLOJ GODINI

 

Športski sustav godišnje se valorizira kroz uspješnost športskog rada, odnosno postignute  rezultate  športaša koji sudjeluju na državnom i međunarodnom nivou. Ova programska točka novčano stimulira klubove koji tijekom godine najuspješnije predstavljaju gradski i hrvatski šport s posebnim naglaskom na velika međunarodna natjecanja na kojima se natječu dubrovački športaši. Nagrađuju se vrhunski rezultati pojedinaca i športskih klubova koji samim time dostojanstveno pridonose ugledu športa Grada Dubrovnika. Stimulira se i stručni rad, osobito najuspješnijih trenera koji su svojim radom pridonijeli ostvarenju uspješnih postignuća svojih športaša.

 

Program će se izvršiti u skladu s mogućnostima gradskog Proračuna, a odluku o raspodijeli financijskih sredstava namijenjenih za ovaj program, donosi Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova.

 

 

KORIŠTENJE ŠPORTSKIH OBJEKATA

 

Postojeća športska infrastruktura ne zadovoljava sve potrebne uvjete za kontinuirani športski rad klubova. To se posebno odnosi na dvoranske športove kojima nedostaju potrebni termini za treninge mlađih selekcija. U suradnji s Gradom Dubrovnikom pojedinim klubovima djelomično je omogućeno korištenje školskih športskih dvorana u večernjim terminima čime se pomaže rad športskih klubova. Programska točka podržava suradnju sa ostalim športskim objektima na dubrovačkom području u kojima klubovi treniraju.

 

Odluku o korisnicima ove točke donosi Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova.

 

 

 PROGRAMI ŠPORTSKIH KLUBOVA

 

Ovo je najobimnija točka Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika. Programi športskih klubova sačinjeni su od dvije stavke :

- Troškovi obveznog sustava natjecanja

- Stručni rad u športu

 

Troškovi obveznog sustava natjecanja podrazumijevaju sufinanciranje redovite djelatnosti klubova pri sudjelovanju u obveznim sustavima natjecanja sukladno propisima matičnih nacionalnih te međunarodnih saveza. Isti obuhvaćaju sudjelovanje na natjecanjima sa svim klupskim selekcijama. Mjerilima za vrednovanje programa sufinanciraju se troškovi nastupi na državnim i međunarodnim natjecanjima, odnosno obveznih kotizacija savezima, organizacijski troškovi domaćih natjecanja, troškovi prijevoza, smještaja i prehrane, te sve ostale troškove koji su obuhvaćeni prilikom provođenja redovitih športskih aktivnosti klubova. Programska točka planski određuje financijska sredstva  za  klubove članice Saveza, sufinancirajući njihov tekući godišnji rad. Sukladno mjerilima za vrednovanje programa planiraju se sredstva i za redovito sufinanciranje stručnog rada. Stručnim se radom podiže nivo kvalitete pojedinog kluba koji u konačnici rezultira stvaranjem seniorskih momčadi sastavljenih od dubrovačkih športaša. Klupski se rad također prenosi i na poboljšanje kvalitete života i razvoja kod mladih koji su pod nadzorom takvog stručnog rada. Takav je pristup osnova za razvoj športa, a  posebno mlađih uzrasnih kategorija u svim športskim granama. Ovaj dio programske točke ujedno uvelike sačinjava i jedan od najvažnijih ciljeva Dubrovačkog športskog saveza. Sufinanciranje stručnog rada odobrava se športskim klubovima prve tri kategorije. Športski klubovi i udruge su podijeljeni u četiri kategorije Dubrovačkog saveza športova:

 

 

·        I Kategorija - vrhunski šport

 

/ Klubovi  međunarodne razine i kvalitete /

 

Uvjeti: I stupanj natjecanja u državnom prvenstvu s visokim rezultatima svih kategorija, sudjelovanje športaša u reprezentativnim  državnim selekcijama, klubovi koji se kontinuirano natječu u razvijenim i složenim sustavima natjecanja na državnoj te  međunarodnoj razini, sustav natjecanja mlađih kategorija, osiguran objekt, stručno kadrovska ekipiranost, visoka organiziranost kluba, imaju status nositelja kvalitete u svojoj športskoj grani na području Grada Dubrovnika, duga tradicija, veliki interes  gledatelja i medijska popularnost te klubovi koji doprinose promidžbi i ugledu Grada Dubrovnika i Republike Hrvatske.

 

I kategoriju čini  1 klub – Vaterpolski klub “Jug CO”

 

 

·         II Kategorija - kvalitetni šport

 

 / Klubovi nacionalne razine i kvalitete – nositelji kvalitete /

Uvjeti: Klubovi momčadskih i ekipnih športova  koji redovito nastupaju u razvijenim i složenim sustavima natjecanja I  i II stupnja liga natjecanja u državnom prvenstvu te klubovi koji redovito nastupaju u obveznom sustavu sa svim selekcijama u športu  koji ima više od IV stupnjeva liga natjecanja, neovisno o tome u kojem se stupnju natječu. Klubovi iz športova pojedinačnog karaktera čiji športaši redovito nastupaju u I stupnju prvenstvenih i kup sustava natjecanja nacionalnih saveza i međunarodnih asocijacija ( turniri, regate, utrke )  te klubovi koji su nositelji kvalitete u svojoj športskoj grani na području Grada Dubrovnika.

 

Klubovi koji imaju dugu tradiciju športa u Gradu Dubrovniku, interes kod medija i gledatelja, osiguran objekt, osiguran stručni kadar  te dobru organiziranost kluba. Klubovi II kategorije imaju status nositelja kvalitete u svojoj športskoj grani na području Grada Dubrovnika. Neovisno o stupnju natjecanja status nositelja kvalitete mogu imati klubovi koji jedini predstavljaju športsku granu i za koje vlada javni interes a imaju dugu tradiciju djelovanja ( športovi na vodi i na moru ) te su od posebnog interesa za Grad. Zbog različitosti športova i razlika u sustavu natjecanja, te  vrednovanja troškova obveznog sustava natjecanja nositelji kvalitete razvrstani su u grupe športova:

 

                 momčadski i ekipni športovi,

                 pojedinačni športovi

                 športovi na vodi i moru.

 

II kategoriju čini 16 klubova:

 

a) Momčadski i ekipni športovi – (Košarkaški klub ”Dubrovnik”, Ženski košarkaški klub “Ragusa”, Ženski odbojkaški klub “Dubrovnik 06”, Malonogometni klub “Square” ,Rukometni klub HM “Dubrovnik”, i  Nogometni klub “Gošk Dubrovnik 1919”)

 

b) Pojedinačni športovi – (Auto klub “Dubrovnik racing“, Judo klub “Dubrovnik 1966.”, Stolnoteniski klub “Libertas Marinkolor”, Šahovski klub “Dubrovnik”,  Streljačko društvo “Dubrovnik” i Športski tenis klub “Dubrovnik”)

 

c) Športovi na vodi i moru – (Plivački klub “Jug”, Jedriličarsko klub “Orsan”, Veslački klub “Neptun” i Ronilački klub “Dubrovnik”)

 

 

·         III Kategorija   -  nacionalni i regionalni rangovi

 

 / Klubovi nacionalne razine i regionalne kvalitete /

 

Kategoriju čine športovi, gradski športski savezi, klubovi i športske udruge koji su stabilizirali svoj razvoj, ili imaju status nositelja kvalitete u svojoj športskoj grani na području Grada Dubrovnika, a natječu se u  II, III ili nižem nacionalnom razredu ili se natječu u slabije razvijenom sustavu natjecanja sa osiguranim skromnijim uvjetima za rad te oni klubovi koji imaju osiguran stručni kadar te osiguran  rad sa mlađim uzrasnim kategorijama.

 

III kategoriju čini ukupno 20 klubova i 1 savez:

 

(Atletski klub “Dubrovnik”, Ženski nogometni klub “Ombla”,  Badmintonski klub “Dubrovnik”, Judo klub Dubrovnik”, Odbojkaški klub “Nova Mokošica”, Gimnastički klub “Dubrovnik”, Ženski vaterpolski klub “Jug”, Hrvatsko planinarsko društvo “Dubrovnik”, te Boćarski savez Grada Dubrovnika : Boćarski klub “Hidroelektrana”, Boćarski klub “Gromača”, Boćarski klub “Komolac”, Boćarski klub “Petka, Športsko boćarsko društvo “Strijelac”, Boćarski klub “Osojnik”, Boćarski klub “Montovjerna”, Karate klub “Kakato, Boćarski klub “Ombla”, Boćarski klub “Hajduk Rašica”,  Boćarski klub “ Bosanka”, Boćarski klub “ Orašac”)

 

 

·         IV Kategoriju – organizirani šport gradske razine

 

/ Klubovi  nacionalne, regionalne i gradske razine te športska rekreacija s naznakama športa i  športska rekreacija /

 

Ovu kategoriju sačinjavaju oni klubovi i športske udruge koje se redovito ili neredovito natječu u razvijenim i nerazvijenim sustavima natjecanja na nacionalnoj razini ali nisu nositelji kvalitete u svojoj športskoj grani, športske škole koje su registrirane kao športske udruge isključivo za rad sa mlađim uzrastima, novoosnovane članice te klubovi koji imaju povremene i neobvezne sustave natjecanja ( kao što su veteranski športski klubovi, studentska športska društva, amaterska športska društva, rekreativna športska društva i sl.)

 

IV kategoriju čini 47 športskih klubova i udruga:

 

(VK “Bellevue – Dubrovnik”, Odbojkaški klub “Dubrovnik 2001.”m, Škola košarke “Dubrovnik”, NK škola nogometa “Božo Broketa”, Pomorsko športsko ribarsko društvo “Batala, Amatersko ribolovno društvo “Orhan”, Ju jutsu klub “Dubrovnik”, Stolnoteniski klub “Dubrovnik”, Tenis klub “Libertas”, Judo klub “Ura nage”, Dubrovačko akademsko športsko društvo “Sveučilište”, Malonogometni klub “Lembo”, Malonogometni klub “Zaton”, Malonogometni klub “Ponedjeljak u 16”, Amatersko športsko društvo “Du docs”, Amatersko športsko društvo “Lopud, Vaterpolo klub “Taurus”, Bridge klub “Dubrovnik”, Vaterpolo klub “Šipan”, Ultimate fight club “Gladiator”, Biljar klub “Dubrovnik”, Vaterpolski klub “Dubrovački veterani”, Hrvatski nogometni klub Dubrovnik “Veteran 79”, Auto moto klub "Ragusa racing", Škola odbojke " Dubrovnik", Hrvatski jedriličarski klub ˝Busola˝, Jedriličarski klub "Zaton", Streličarski klub "Sagitta libera", Sportsko društvo Mokošica, Sportska školica" Dubrovnik", Športsko društvo "Osojnik", Malonogometni klub "Ombla", Sportsko društvo ˝Mokošica˝, NK Nogometna akademija "Libertas" , Škola juda Mokošica, Škola bridža Dubrovnik, Udruga Kalamota, Streljačko društvo Dragovoljac, Pikado klub Ragusa, Tenis klub Ragusa, Udruga “Sport i zabava”, Penjački klub “Pauk”, Hrvatsko Planinarsko Društvo Sniježnica, Klub Američkog Nogometa Sharks, Tae kwon-do klub Shark, Klub za praktično streljaštvo Dubrovnik, Ragbi klub Dubrovnik, Triatlon klub Dubrovnik)

 

Športski klubovi i  udruge iz ove kategorije će se sufinancirati u skladu s financijskim mogućnostima, te će se im se pomoći u korištenju športskih objekata ukoliko za to postoje uvjeti.

 

Da bi stekli pravo za korištenjem financijskih sredstava športski klubovi i udruge IV kategorije, obvezni su  dostaviti zahtjev sa godišnjim  planom i  programom rada kao dokaz obavljanja  športske djelatnosti, a po primitku istih, o uvrštenju u Financijski plan, realizaciji i odobravanju iznosa za sufinanciranju odlučuje Izvršni odbor, te u iznimnim slučajevima predsjednik Saveza.

 

Športske udruge i klubovi se sufinanciraju se u skladu sa Mjerilima za vrednovanje programa kroz Program javnih potreba u športu sukladno prethodno dostavljenim dokumentima po javnom pozivu. Nakon pregleda dostavljene dokumentacije pristigle po raspisu Javnog poziva, Povjerenstvo za formalne po utvrđivanju zapisnika, dalje prosljeđuje Povjerenstvu za ocjenu programa, nakon čega se klubovi uvrštavaju u financijski plan programa. U obzir su uzeti svi potrebni parametri radi unapređenja te održanja razine športskog sustava i očuvanja postojeće vrhunske športske kvalitete. Programsko planiranje radi se po klupskim selekcijama. Pri programskom planiranju vodi se računa o tome da klubovi  prema trenutnoj kvaliteti prelaze u viši ili niži rang natjecanja, te treba ostaviti prostora za eventualne korekcije. Klubove koji prelaze u niži razred treba u određenom vremenskom razdoblju pomno pratiti ukoliko postoji realna mogućnost da svojim športskim rezultatima ponovo steknu uvjete za prelazak u viši razred, a Odluku o tome donosi Izvršni odbor Saveza.

 

 

DJELOVANJE DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA

 

Dubrovački savez športova, zajednica je športskih udruga Grada Dubrovnika u skladu s člankom 48. stavak 1. Zakona o športu, u svom djelokrugu osobito:

 

             utvrđuje i ostvaruje politiku promicanja športa u skladu s Nacionalnim programom športa;

             potiče i promiče svekoliki šport, osobito šport djece i mladeži;

             usklađuje aktivnosti svojih članica i obavlja zadaće u provedbi Nacionalnog programa športa; objedinjuje i usklađuje programe športa, te daje prijedlog programa javnih potreba u športu i skrbi o njegovom ostvarivanju;

             skrbi o kategoriziranim športašima, te sudjeluje u stvaranju uvjeta za njihovu športsku pripremu za najkvalitetnije razine natjecanja;

             sudjeluje u stvaranju uvjeta za provođenje zdravstvene skrbi o športašima;

             sudjeluje u ostvarivanja programa i politike Hrvatskog olimpijskog odbora i Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog športskog saveza gluhih;

             sudjeluje u unapređenju stručnog rada i skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika;

             obavlja i druga poslove i zadaće određene zakonom, Statutom Hrvatskog olimpijskog odbora i njegovim pravilima.

 

Dubrovački savez športova najrazvijenija je gradska zajednica športskih udruga u Dubrovačko - neretvanskoj županiji, koja kroz redovno članstvo objedinjuje djelatnost 85 športskih udruga u okviru 34 športske grane, a u privremeno članstvo s rokom trajanja od četiri godine primljeno su 2 nove članice. Dubrovački savez športova ima Stručnu službu koju čine 4 djelatnika i to glavni tajnik, voditelj projekata, tehnički referent i administrativni referent. Stručna služba obavlja sve poslove Saveza; opće, administrativne, stručne, knjigovodstvene i financijske poslove, opslužuje tijela Saveza i pomaže u radu članovima Saveza. Program u cijelosti osigurava sredstva za djelovanje Dubrovačkog saveza športova.

 

 

 OSTALI PROGRAMI

 

Točka 8.Ostali programi, podržava one programe koji se odnose na redovitu djelatnost klubova ali ih nije moguće unaprijed planirati. Isti se tijekom godine mogu uvrstiti u Financijski plan sukladno mogućem rebalansu Proračuna Grada Dubrovnika..

 

 

PROGRAMSKA PRIČUVA

 

Program podržava planiranje sredstava za  programsku pričuvu Dubrovačkog saveza športova iz razloga što je karakter športskih programa podložan promjenama, a neke programe nije moguće unaprijed predvidjeti i isplanirati, te je za takve okolnosti potrebno predvidjeti sredstva. O namjeni sredstava programske pričuve odlučuje Izvršni odbor i predsjednik. U programu Programske pričuva, predsjednik Saveza može samostalno odlučivati o raspodjeli pričuve u visini sredstava do 35.000 kuna.

 

 

POTPORA KLUBOVIMA NOSITELJIMA KVALITETE ZA DOMAĆA I MEĐUNARODNA NATJECANJA

 

Točka služi kao potpora klubovima nositeljima kvalitete, te se sufinanciraju troškovi redovite djelatnosti klubova, stručnog rada te obveznog sustava natjecanja. Programska točka podržava: sufinanciranje troškova nastalih ulaskom klubova u veći rang natjecanja koje su isti ostvarili tijekom natjecateljske godine; širenje postojećih sustava natjecanja po svim klupskim selekcijama; povećane troškova odlaska na gostujuća natjecanja u odnosu na prethodnu natjecateljsku sezonu kao i organiziranje domaćih utakmica; povećane troškove organizacije domaćih i međunarodnih natjecanja po kalendarima nacionalnih i međunarodnih saveza; završnice na domaćim i međunarodnim natjecanjima; veći broj gostujućih i domaćih natjecanja sa mlađim selekcijama; kao i sufinanciranje troškova stručnog rada s obzirom na povećanje broja mlađih selekcija kluba, te sve ostale troškove koje nije bilo moguće planirati prilikom prijave programa kluba. Sufinanciranje će se vršiti u skladu sa Mjerilima za vrednovanje programa javnih potreba u športu, a odluku o raspodijeli financijskih sredstava donosi Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova

 

 

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA ŠPORTSKIM KLUBOVIMA

 

Programska točka 9. Sufinanciranje troškova prijevoza športskim klubovima će se provoditi ukoliko se za to osiguraju financijska sredstava u financijskom planu programa javnih potreba u športu za tekuću godinu. Ista se odnosi na subvencioniranje putovanja na gostujuća domaća prvenstvena i kup te obvezna međunarodna natjecanja te će se izvršavati sukladno Mjerilima za vrednovanje programa. Odluku o raspodijeli financijskih sredstava namijenjenih za ovaj program, donosi Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova.

 

 

Članak 4.

 

FINANCIJSKI PLAN PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU GRADA DUBROVNIKA ZA 2022. GODINU

 

 

Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2022 g.

Financijski plan Dubrovačkog saveza športova za 2022 g.

A

PRIHODI

13.306.400,00

 

1.

Sredstva iz proračuna Grada Dubrovnika

13.306.400,00

B

IZDACI

 

 

1.

Međunarodna športska suradnja

105.000,00

2.

Tradicionalne manifestacije u športu

183.000,00

3.

Poticajni športski programi

216.000,00

4.

Razvojni športski programi

255.000,00

5.

Programi od zajedničkog interesa

333.000,00

6.

Programi športskih klubova

10.782.600,00

7.

Djelovanje Dubrovačkog saveza športova

741.800,00

8.

Ostali programi/Programska pričuva

90.000,00

9.

Sufinanciranje troškova prijevoza športskim klubovima

600.000,00

10.

UKUPNO:

13.306.400,00

1.

Međunarodna športska suradnja

105.000,00

 

 

1.1

Veslački klub "Nepun"- Međunarodna veslačka regata,Pescara,Italija 2022.g

18.000,00

 

1.2

Košarkaški klub "Dubrovnik"- Međunarodni koš.turnir za kadete,Ardres,Francuska,2022.g

18.000,00

 

1.3

Veslački klub "Nepun"- Međunarodni veslački maraton,Vukovar - Ilok, 2022.g

18.000,00

 

1.4

Rukometni klub HM "Dubrovnik"- Međunarodni turnir za mlade Teramo,Italija 2022.g

15.000,00

 

1.5

Nogometni klub ˝Gošk Dubrovnik 1919˝- Nogometni turnir za mlade "Antonio Prlenda" 2022.g

6.000,00

 

1.6

Košarkaški klub "Dubrovnik"- Uskršnji turnir za mlađe kadete 2022.g

15.000,00

 

1.7

Rukometni klub HM "Dubrovnik"- Međunarodni turnir za juniore,lipanj 2022.g

15.000,00

 

2.

Tradicionalne manifestacije u športu

183.000,00

 

 

2.1

Športski tenis klub "Dubrovnik"- Dubrovnik open,M i Ž, 2022.g

18.000,00

 

2.2

Jedrilčarski klub "Orsan"- Južnodalmatinska regata-Krstaš, 2022.g

15.000,00

 

2.3

Jedrilčarski klub "Orsan"- Dubrovačka regata,Optimist i Laser, 2022.g

15.000,00

 

2.4

Veslački klub "Nepun"- Međunarodna veslačka regata,Sempres primus, 2022.g

18.000,00

 

2.5

Stolnoteniski klub "Libertas"- Kup Nancy Evans, 2022.g

18.000,00

 

2.6

Rukometni klub HM "Dubrovnik"- Memorijalni turnir za kadete "Bruno Glanz",2022.g

15.000,00

 

2.7

Judo klub "Dubrovnik"- Međunarodni turnir " Dubrovnik open,  2022.g"

15.000,00

 

2.8

Plivački klub "Jug"- Plivački miting "Dubrovnik", 2022.g

15.000,00

 

2.9

Škola košarke ˝Dubrovnik˝- Međunarodna škola košarke Libertas 2022.g

18.000,00

 

2.10

Stolnoteniski klub "Libertas"- Međunarodni stolnoteniski Božični turnir, 2022.g

6.000,00

 

2.11

ŽKK Ragusa - Međunarodni Uskršnji turnir za mlađe kadetkinje 2022.g

6.000,00

 

2.12

Nogometni klub ˝Gošk Dubrovnik 1919˝- Memorijalni nogometni turnir za mlade "Josip Zvono" 2022.g

6.000,00

 

2.13

Sportsko društvo "Mokošica" - Rukometni međunarodni turnir Memorijal Josip Tomašević,2022

6.000,00

 

2.14

BK Hajduk Rašica -Međunarodni memorijalni turnir Đuro Miletić,2022

6.000,00

 

2.15

JK Dubrovnik 1966 - Međunarodni judo turnir za mlade Sv.Vlaho,2022

6.000,00

 

3.

Poticajni športski programi

216.000,00

 

 

3.1.

Potpora  perspektivnim mladim športašima

100.800,00

 

 

3.1.2.

Stipendije perspektivnim mladim športašima

100.800,00

 

3.2.

Stipendije  športaša

115.200,00

 

 

3.2.1.

Stipendije kategoriziranih športaša prema rješenjima HOO-a

115.200,00

 

4.

Razvojni športski programi

255.000,00

 

 

4.1.

18. Olimpijski festival dječjih vrtića Grada Dubrovnika

25.000,00

 

4.2.

Školovanje kadrova

60.000,00

 

4.3.

Promidžbena djelatnost

70.000,00

 

 

4.3.1.

Športski godišnjak Dubrovačkog saveza športova

50.000,00

 

4.3.2.

Informatička djelatnost u športu

20.000,00

 

4.4.

Svečanost proglašenja najuspješnijih dubrovačkih športaša

35.000,00

 

4.5.

Aktivne zajednice HOO

30.000,00

 

4.6.

Erasmus + Sport

35.000,00

 

5.

Programi od zajedničkog interesa

333.000,00

 

 

5.1.

Zdravstvena zaštita športaša

188.000,00

 

 

5.1.1.

Obvezni godišnji sistematski pregledi za športaše : Ordinacija Dr. Jadranko Madunović

140.000,00

 

5.1.2.

Stručna rehabilitacija i saniranje ozljeda športaša

48.000,00

 

5.2.

Športski rekviziti i oprema

20.000,00

 

5.3.

Nagrađivanje najboljih športskih rezultata u protekloj godini

125.000,00

 

6.

Programi  športskih klubova

 

 

10.782.600,00

 

 

KLUBOVI

Stručni rad

Redoviti program

Ukupni program kluba

 

I Kategorija

 

 

10.782.600,00

 

 

6.1.

Vaterpolski klub ˝Jug˝

583.200,00

1.951.026,00

2.534.226,00

 

II Kategorija

 

 

 

 

a

Momčadski i ekipni sportovi

 

 

 

 

 

6.2

Košarkaški klub ˝Dubrovnik"

291.600,00

269.280,00

560.880,00

 

6.3

Ženski košarkaški klub ˝Ragusa˝

230.400,00

359.228,00

589.628,00

 

6.4

Ženski odbojkaški klub ˝Dubrovnik˝

291.600,00

228.756,00

520.356,00

 

6.5

Malonogometni klub "SQUARE"

133.200,00

338.188,00

471.388,00

 

6.6

Rukometni klub HM ˝Dubrovnik˝

230.400,00

346.846,00

577.246,00

 

6.7

Nogometni klub ˝Gošk Dubrovnik 1919˝

291.600,00

449.636,00

741.236,00

 

b

Pojedinačni športovi

 

 

 

 

 

6.8

Auto klub "Dubrovnik racing"

36.000,00

239.430,00

275.430,00

 

6.9

Judo klub ˝Dubrovnik 1966˝

194.400,00

117.612,00

312.012,00

 

6.10

Stolnoteniski klub ˝Libertas Marinkolor˝

194.400,00

178.562,00

372.962,00

 

6.11

Šahovski klub ˝Dubrovnik˝

36.000,00

32.400,00

68.400,00

 

6.12

Streljačko društvo "Dubrovnik˝

36.000,00

89.792,00

125.792,00

 

6.13

Športski tenis klub ˝Dubrovnik˝

194.400,00

84.630,00

279.030,00

 

c

Športovi na vodi i moru

 

 

 

 

 

6.14

Plivački klub ˝Jug˝

388.800,00

120.961,00

509.761,00

 

6.15

Jedriličarski klub ˝Orsan˝

194.400,00

130.080,00

324.480,00

 

6.16

Veslački klub ˝Neptun˝

194.400,00

191.268,00

385.668,00

 

6.17

Ronilački klub "Dubrovnik"

36.000,00

20.500,00

56.500,00

 

                                 

III Kategorija

Stručni rad

Redoviti program

Ukupni program kluba

 

6.18

Atletski klub ˝Dubrovnik˝

169.200,00

43.040,00

212.240,00

6.19

Športski ženski nogometni klub ˝Ombla˝

36.000,00

75.120,00

111.120,00

6.20

Badmintonski klub ˝Dubrovnik˝

123.600,00

73.920,00

197.520,00

6.21

Judo klub ˝Dubrovnik˝

194.400,00

37.920,00

232.320,00

6.22

Ženski odbojkaški klub ˝Nova Mokošica˝

97.200,00

86.400,00

183.600,00

6.23

Gimnastički klub ˝Dubrovnik˝

97.200,00

33.120,00

130.320,00

6.24

Ženski vaterpolski klub ˝Jug˝

36.000,00

66.172,50

102.172,50

6.25

Karate klub ˝Kakato˝

36.000,00

25.600,00

61.600,00

6.26

Planinarsko društvo ˝Dubrovnik˝

0,00

29.120,00

28.702,50

6.27

Boćarski savez Grada Dubrovnika

 

 

 

6.27.1

Boćarski klub "Hajduk"

0,00

57.275,00

57.275,00

6.27.2

Boćarski klub "KOMOLAC"

0,00

57.275,00

57.275,00

6.27.3

Boćarski klub "GROMAČA"

0,00

34.510,00

34.510,00

6.27.4

Boćarski klub "Torcida OSOJNIK"

0,00

34.510,00

34.510,00

6.27.5

Boćarski klub "OMBLA"

0,00

16.380,00

16.380,00

6.27.6

Boćarski klub "Montovjerna"

0,00

16.380,00

16.380,00

6.27.7

Športsko boćarsko društvo "STRIJELAC"

0,00

16.380,00

16.380,00

6.27.8

Boćarski klub "ORAŠAC "

0,00

16.380,00

16.380,00

6.27.9

Boćarski klub "PETKA"

0,00

16.380,00

16.380,00

6.27.10

Boćarski klub "BOSANKA "

0,00

16.380,00

16.380,00

6.27.11

Boćarski klub ˝Hidroelektrana˝

0,00

16.380,00

16.380,00

6.27.12

Funkcioniranje gradskog saveza za 2022 g.

0,00

24.780,00

24.780,00

6.28

IV Kategorija

0,00

495.000,00

495.000,00

6.29

Ukupno :

4.346.400,00

6.436.200,00

10.782.600,00

7.

Djelovanje Dubrovačkog saveza športova

741.800,00

 

7.1.

Bruto plaće za zaposlene

418.750,00

7.2.

Doprinosi na plaće

174.050,00

7.3.

Prijevoz na posao

12.000,00

7.4.

Ostali nenavedeni rashodi na zaposlene

21.000,00

7.5.

Materijalni i ostali troškovi

116.000,00

 

 

8.

Ostali programi

90.000,00

 

1.8.1

Programska pričuva

90.000,00

 

 

9.

Sufinanciranje troškova prijevoza športskim klubovima

600.000,00

 

1.9.1

Sufinanciranje troškova prijevoza športskim klubovima za domaća natjecanja

300.000,00

1.9.2

Sufinanciranje troškova prijevoza športskim klubovima za međunarodna natjecanja

300.000,00

 

 

Članak 5.

 

Sredstva za provedbu Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2022. godinu osiguravaju se u Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. i isplaćivati će se temeljem zaključenog Ugovora.

 

Članak 6.

 

Zadužuje se Dubrovački savez športova  da po realizaciji Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2022. godinu podnese narativno i financijsko izvješće Gradskom vijeću Grada Dubrovnika.

 

Članak 7.

 

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika može po potrebi svojom Odlukom izmijeniti i dopuniti odredbe po pojedinim oblicima financiranja iz ovog Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2022. godinu, te eventualno obustaviti daljnje korištenje sredstava, ukoliko procijeni da će troškovi biti veći od planiranih proračunskih iznosa, a rebalansom Proračuna neće biti pokriveni.

 

Članak 8.

 

Ovaj program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2022. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 620-01/21-01/01

URBROJ: 2117/01-09-21-15

Dubrovnik, 26. siječnja 2022

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------