Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 27. siječnja 2022.Objavljeno: 27.01.22.

7. Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Dubrovnika za 2022. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19, 144/20) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 8. sjednici, održanoj 26. siječnja 2022., donijelo je

 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU 

GRADA DUBROVNIKA ZA 2022. GODINU

 

 

 

1. UVOD

 

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece koji se ostvaruju u dječjim vrtićima. Dječji vrtići su javne ustanove koje djelatnost predškolskog odgoja obavljaju kao javnu službu.

 

Prema spomenutom Zakonu, predškolski odgoj se ostvaruje u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama njihovih obitelji. Organizira se i provodi kako bi se doprinijelo očuvanju tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta, poticanju cjelovitog razvoja funkcija u skladu sa zakonitostima djetetova razvoja i stvarnim individualnim mogućnostima.

 

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Dubrovnika (u nastavku teksta: Program javnih potreba) utvrđuje se oblik, opseg, kvaliteta i način zadovoljenja javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi (u nastavku teksta: predškolski odgoj) prema potrebama i interesima građana Grada Dubrovnika.

 

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, djelatnost predškolskog odgoja financira se pretežno sredstvima proračuna lokalne i područne (regionalne) samouprave te sudjelovanjem roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja, u koje su uključena njihova djeca. Određeni programi, kao što su posebni programi za djecu s poteškoćama u razvoju  i darovitu djecu te program predškole, sufinanciraju se iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

 

Programom javnih potreba, za koji se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Dubrovnika, obuhvaćeni su sljedeći programi:

   redoviti programi predškolskog odgoja: cjelodnevni i skraćeni jaslični i vrtićni programi odgoja i obrazovanja, koji se ostvaruju u javnim ustanovama Dječji vrtići Dubrovnik i  Dječji vrtić Pčelica te 3 (tri) privatna vrtića čiji su osnivači fizičke osobe i

   program predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju pri Osnovnoj školi Marina Držića.

 

2. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU GRADA DUBROVNIKA ZA 2021. GODINU

 

Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu obuhvaćao je programe odgoja i obrazovanja koji su se provodili u javnoj ustanovi Dječji vrtići Dubrovnik i od 1. rujna 2021. godine u Dječjem vrtiću Palčica, privatnim dječjim vrtićima „Petar Pan“, „Calimero“ i „Bubamara“ te program predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju pri Osnovnoj školi Marina Držića.

 

U skladu s Izvješćem o radu Dječjih vrtića Dubrovnik tijekom pedagoške godine 2020./2021. rad u Dječjim vrtićima Dubrovnik bio je organiziran u 91 odgojnoj skupini s 1.692 djece. Primarnim programima bilo je obuhvaćeno 1.665 djece jasličke i vrtićke dobi u 88 odgojnih skupina (478 djece u 31 odgojnoj skupini jaslica te 1.187 djece u 57 odgojnih skupina vrtića). Kraći popodnevni program pohađalo je 9 djece u jednoj odgojnoj skupini te 18 djece u dvije odgojne skupine kraćeg petosatnog vrtićkog programa (Šipan i Lopud).

 

 

Tablica 1: Rekonstrukcija programa u pedagoškoj godini 2020./2021.

 

VRSTA PROGRAMA

BROJ ODGOJNIH SKUPINA

BROJ    ODGOJITELJA

BROJ   UPISANE DJECE

BROJ DJECE S TEŠKOĆAMA UKLJUČENA U REDOVNE SKUPINE

BROJ DJECE S TEŠKOĆAMA KOJA IMAJU OSOBNOG POMAGAČA

PROSJEČAN BROJ DJECE PO SKUPINAMA

 
 
 

10-SATNI JASLIČNI

31

62

478

35

8

15,4

 

10-SATNI VRTIĆNI

57

116

1.187

193

27

20,8

 

5-SATNI

2

2

18

/

/

9,0

 

3-SATNI

1

1

9

/

/

9,0

 

UKUPNO

91

181

1.692

228

35

13,6

 

 

 

Prosječan broj djece po jasličnim skupinama je 15, dok je prosjek za vrtićke skupine 21 dijete. U nekim skupinama je broj djece nešto veći od onog propisanog Državnim pedagoškim standardom, posebno u jasličnim skupinama, a sve zbog velikog broja zahtjeva roditelja za smještajem djece u vrtiće i jaslice. S obzirom na navedeno, Dječji vrtići Dubrovnik nastojali su osigurati dovoljan broj odgojitelja I stručnih suradnika, kao I svih drugih zaposlenika, kako bi se zadovoljila kvaliteta kroz sve seg,mente rada u vrtiću.

 

Tijekom pedagoške godine ispisalo se iz vrtića 91 dijete. Na svako upražnjeno mjesto upisivala su se nova djeca te su se zaprimale nove prijave i na taj način je broj djece u skupinama i ukupan broj djece u vrtiću ostao isti.     

 

U redovne programe Dječjih vrtića Dubrovnik bilo je uključeno 228 djece s poteškoćama u razvoju, a njih 35 je imalo osobnog pomagača. S djecom s teškoćama u razvoju radila su 34 pomagača.

 

Programe Dječjih vrtića Dubrovnik provodilo je u protekloj pedagoškoj godini prema izvješću Dječjih vrtića Dubrovnik 370 zaposlenika od čega 224 odgojitelja predškolske djece.

 

Zbog jednostavijeg i učinkovitijeg rada Dječji vrtići Dubrovnik organizacijski su bili podijeljeni u tri cjeline. Prvu cjelinu čine vrtići Palčica, Škatulica, Radost i Lopud, drugu cjelinu čine vrtići Pile, Gruž, Kono, Kono 1, Izviđač i Ciciban i ove dvije cjeline nastavile su s radom unutar javne ustanove Dječji vrtići Dubrovnik.

 

Treća pak cjelina, koju čine vrtići Pčelica, Opskrbi centar, Vita, POS, Aster, Stara Mokošica, Osojnik, Zaton, Trsteno, Gromača i Šipan osamostalila se i u lipnju 2021. godine stekla preduvjete za početak samostalnog rada. Rezultat je to procesa podjele Dječjih vrtića Dubrovnik koji je započeo 2019. godine i formalno okončan donošenjem rješenja o odobravanju početka obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjem vrtiću Pčelica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Dubrovačko-neretvanske županije KLASA:UP/I-601-01/20-02/01, URBROJ:2117/1-10-21-23 od 23. lipnja 2021. godine. Početkom pedagoške godine 2021./2022. Dječji vrić Pčelica započeo je s radom kao samostalna predškolska ustanova Grada Dubrovnika. 

 

Nakon što su u okviru projekta “Grad ZA djecu” Gradu Dubrovniku odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 14.080.986,10 kuna od 1. travnja 2019. u pojedine vrtiće Dječjih vrtića Dubrovnik uvedeno je desetosatno radno vrijeme od 9,30 do 19,30 sati, kao i rad subotom. Ponuđeni poslijepodnevni program u vrtićima Izviđač, Pile, Ciciban, Palčica, Škatulica i Pčelica pohađalo je u protekloj pedagoškoj godini 15, a program subotom u vrtićima Palčica i Pčelica 25 djece predškolskog uzrasta. Program vrtića obogaćen je ponudom Montessori i sportskog programa, za koje je nabavljena odgovarajuća oprema. Zaposleni su novi odgajitelji, osobni pomagaći, tehničko i stručno osoblje (psiholog i edukacijski rehabilitator - nestručna zamjena). U okviru ovog projekta financirane su brojne edukacije usmjerene na jačanje stručnih kompetencija. Ovaj projekt završio je 24. travnja 2021.

  

Nakon završetka projekta „Grad ZA djecu“ Grad Dubrovnik je sukladno potrebama roditelja nastavio financirati poslijepodnevni program  i rad subotom u Dječjim vrtićima Dubrovnik. Na ovim poslovima ostalo je raditi 6 odgojitelja, 6 djelatnika tehničkog osoblja, 1 djelatnik stručne službe i projektni koordinator. 

 

Cijene programa predškolskog odgoja dječjih vrtića i jaslica u vlasništvu Grada Dubrovnika određene su Zaključkom Gradskog vijeća o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja - korisnika usluga u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u vlasništvu Grada Dubrovnika i iznose:

        - za primarni jaslički i vrtićki desetosatni program                       od 250,00  do 550,00 kn

          (ovisno o mjesečnim primanjima po članu obitelji)

        - za kraći vrtićki popodnevni trosatni program                                                  250,00 kn

        - za kraći vrtićki primarni petosatni program (Gromača,

          Šipan i Lopud)                                                                                                  150,00 kn

 

Mjerama socijalnog programa Grada Dubrovnika utvrđeni su kriteriji za potpuno ili djelomično oslobađanje od obveze sudjelovanja u cijeni programa za pojedine roditelje - korisnike usluga.

 

Ove olakšice koristilo je 404 djece korisnika usluga vrtića u svim programima tijekom godine.  Slijedi tabelarni prikaz korištenja socijalnog programa u protekloj pedagoškoj godini:

 

 

Tablica 2: Socijalni program u pedagoškoj godini 2020./2021. godini

 

Redni broj

PRIMARNI PROGRAM – VRSTA OLAKŠICE

BROJ DJECE

(prosjek 12 mj.)

UKUPNO PED.GODINE

1.

Djeca HRVI Domovinskog rata 90% i više

9

60.500,00

2.

Djeca HRVI i CI Domovinskog rata s invalidnošću od 50% do 80%

7

4180,00

3.

Djeca s teškoćama u razvoju

7

13.035,00

4.

Djeca s teškoćama u razvoju (ne koriste puni program)

24

91.890,00

5.

Djeca samohranih roditelja

27

15.835,00

6.

Roditelji s dvoje i više djece u vrtiću:

-          za drugo dijete 50% umanjene cijene

-          za treće dijete – besplatno

278

899.800,00

7.

Djeca štićenici dječjeg doma „Maslina“

/

/

8.

Dijete iz obitelji s 4 i više djece

47

83.490,00

 

UKUPNO ZA PRIMARNI PROGRAM

399

1.175.330,00

Redni broj

KRAĆI 5–SATNI PROGRAM – VRSTA OLAKŠICE

 

 

1.

Djeca s teškoćama u razvoju

3

2.070,00

 

UKUPNO ZA KRAĆI 5-SATNI PROGRAM

3

2.070,00

Redni broj

KRAĆI POPODNEVNI 3-SATNI PROGRAM

 

 

1.

Roditelji s dvoje i više djece u vrtiću

-          za drugo dijete 50% umanjene cijene

1

825,00

3.

Dijete iz obitelji s 4 i više djece

1

1.980,00

 

UKUPNO KRAĆI POPODNEVNI 3-SATNI PROGRAM

2

2.805,00

 

UKUPNO SOCIJALNI PROGRAM

404

1.173.605,00

 

 

EKONOMSKA CIJENA

1.765,00

PROSJEČNA CIJENA

434,00

 

Zbog vala epidemije u proljeće 2021. godine Upravno vijeće Dječjih vrtića Dubrovnik donijelo je, uz prethodnu suglasnost Grada Dubrovnika (zaključak gradonačelnika), Odluku o umanjenju cijene vrtićkih usluga zbog epidemije koronavirusa. Sukladno navedenoj Odluci korisnici usluga Dječjih vrtića Dubrovnik imali su pravo na umanjenje cijene od:

      50% u slučaju da korisnik ne koristi vrtićke usluge cijeli mjesec

      50% dnevne cijene za svaki dan izostanka u slučaju da korisnik ne koristi vrtićke usluge najmanje 11 radnih dana u kontinuitetu.

 

Odluka je bila na snazi od 1. travnja do 1. kolovoza 2021. godine. 

Tijekom svibnja i lipnja 2021. godine (od 25. svibnja do 4 lipnja) proveden je upis djece u dječje vrtiće i jaslice za pedagošku 2021./2022.godinu. Upisi su se provodili elektronski putem mreže CARNET. U upisnom roku zaprimljeno je 415 zahtjeva za upis od čega 229 zahtjeva za jaslice i 107 za vrtić, 4 zahtjeva za kraći popodnevni program te 75 zahtjeva koji ne ispunjavaju uvjete natječaja.  

 

Upravno vijeće Dječjih vrtića Dubrovnik na sjednici održanoj 15. srpnja 2021.godine donijelo je na temelju pregledane dokumentacije i kontrole bodovanja Rješenje o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjih vrtića Dubrovnik za pedagošku 2021./2022. godinu. Sukladno spomenutom rješenju svoje mjesto u vrtiću dobila su 304 djeteta predškolske dobi, od čega je 206 djece primljeno u jaslice i 98 djece u vrtić. Ostala prijavljena djece ostala su na listi čekanja. Ova lista čekanja ažurira se svaki mjesec, zaključno do veljače.

 

Na listi prvenstva svoje mjesto nije našlo 75 djece i to: 15 djece koja nemaju prebivalište na području Grada, 52 djece koja su rođena poslije 31. kolovoza 2020.godine i 8 djece zbog nepotpunog cijepnog statusa.

 

Članovi Stručnog tima upis djece u vrtić provode putem inicijalnog intervjua i upitnika za roditelje. Upitnik sadrži bitne anamnestičke podatke o razvoju djeteta i njegovom obiteljskom statusu. To je prilika da se od samog uključivanja djeteta u vrtić ostvari dobar kontakt te potakne  roditelje na suradnju i pravovremeno otkrivanje eventualnih zdravstvenih, razvojnih i emocionalnih poteškoća djeteta.

 

Članovi Stručnog tima primjećuju da iz godine u godinu raste broj djece sa zdravstvenim poteškoćama, posebno djece s alergijskim bolestima, a raste i broj djece iz jednoroditeljskih obitelji.

 

Grad Dubrovnik je tijekom pedagoške godine 2020./2021. godine uložio znatna sredstva u uređenje i opremanje dječjih vrtića na svom području.

U tablici u nastavku daje se pregled ulaganja u radove, opremu i didaktički materijal.

 

Tablica 3: Ulaganja u opremu u Dječjim vrtićima Dubrovnik

 

RED. BROJ

VRTIĆ

NAMJEŠTAJ I OPREMA

IZNOS

1.

Palčica, Izviđač, Mala kuća, Ciciban, Sunce

Klizna vrata, ograda, suđe, drobilica hrane, oprema za dvorište, stolice, prozori, nadstrešnica, tepisi

 

 

180.514,57

2.

Škatulica, Sunce, Izviđač, Pile

Hladnjak, klima, ograda

43.425,31

3.

Palčica, Mala kuća, Ciciban, Pčelica, Radost, Sunce, Škatulica

Vrata, uredska oprema, kopirni aparat, didaktika, ormari, arhivske police, prozori, vjetrobran, plafonijere, kamere

 

 

124.409,45

 

Ukupno:

 

346.851,83

 

Tablica 4 : Ulaganja u radove

 

RED. BROJ

VRTIĆ

RADOVI

IZNOSI

1.

Palčica, Mokošica, Gromača, Opskrbni centar, Ciciban, Zaton, Radost

Radovi na krovu, izmjena vrata, servis klima, radovi u dvorištu, izrada dječje grupe jaslice, izrada rasvjete, građevinski radovi oko prozora

 

 

241.301,85

2.

Izviđač, Gromača, Palčica, Mokošica, Sunce

Dio oborinske odvodnje, popravak krova, uređenje dvorišta uređenje vrtićke grupe

 

119.970,75

3.

Izviđač, Pčelica, Gromača

Uređenje igrališta, izrada sanitarnih čvorova, izrada krova i rekonstrukcija kuhinje

1.346.071,57

 

Ukupno:

 

1.707.344,17

 

 

Tablica 5: Didaktika, likovni materijal i literatura

 

1.

Svi vrtići

Stručna literatura, didaktika

64.480,00

2.

Svi vrtići

Slikovnice, likovni materijal

100.800,00

3.

Svi vrtići

Likovni materijal, didaktika

76.800,00

 

Ukupno

 

242.080,00

 

 

Planirana sredstva za subvenciju rada privatnih vrtića isplaćena su sukladno Odluci o sufinanciranju i subvencioniranju privatnih dječjih vrtića i djelatnosti dadilja na području Grada Dubrovnika prema kojoj subvencija za dijete u jaslicama iznosi 825,00 , a za dijete u vrtiću 750,00 kuna. Ukupno je privatnim vrtićima u 2021. isplaćeno 1.151.450,00 i to: Dječjem vrtiću Calimero 635.750,00, Dječjem vrtiću Bubamara 320.175,00 i Dječjem vrtiću Petar Pan 195.525,00.

 

Program predškolskog odgoja za djecu s poteškoćama u razvoju pri Osnovnoj školi Marina Držića pohađalo je u protekloj školskoj godini osmero djece.

 

Osnovna škola Marina Držića je šestu godinu zaredom organizirala „ Ljetni kamp za djecu s poteškoćama“. Kamp je trajao od 12. srpnja do 13. kolovoza 2021. godine. U rad kampa bilo je uključeno 23 djece s poteškoćama, od kojih 17 školskog uzrasta, a 6 vrtićke dobi. Bili su raspoređeni u jednu vrtićku i 6 školskih skupina, sve sukladno epidemiološkim mjerama koje su tada bile na snazi. U rad kampa bilo je uključeno 11 stručnih voditelja skupina, 5 asistenata,  2 spremačice i vozač kombija. 

 

 

3. REDOVITI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA U 2022. GODINI - OBLICI,

    OPSEG I NOSITELJI DJELATNOSTI

 

Redoviti programi predškolskog odgoja u obliku cjelodnevnih i skraćenih jasličkih i vrtićkih programa odgoja i obrazovanja ostvaruju se u Gradu Dubrovniku u javnoj ustanovi Dječji vrtići Dubrovnik i od rujna 2021. u javnoj ustanovi Dječji vrtić Pčelica kao glavnim nositeljima programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 3 (tri) privatna vrtića čiji su osnivači fizičke osobe.

 

Dječji vrtić Pčelica osnovan je Odlukom o podjeli Dječjih vrtića Dubrovnik KLASA:601-01/19-01/14, URBROJ:2117/01-09-19-04 koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Dubrovnika od 27. lipnja 2019. i Odlukom o njezinoj izmjeni i dopuni KLASA:601-01/19-01/14,URBROJ:2117/01-09-19-10 od 23. rujna 2019.godine. Odlukom o podjeli predviđeno je osnivanje novog Dječjeg vrtića Pčelica sa sjedištem u Mokošici, Bartola Kašića 25, dok ustanova Dječji vrtići Dubrovnik nastavlja s obavljanjem djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi u smanjenom opsegu.

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdalo je dana 7. studenog 2019. Rješenje KLASA:UP/I-601-02/19-01/00028, URBROJ:533-08-19-0004 kojim ocjenjuje da je Odluka o podjeli sukladna sa zakonom, a 13. siječnja 2020. daje suglasnost na redoviti desetosatni program odgojno-obrazovnog rada.

 

Na osnovu dostavljene dokumentacije i obavljenog očevida, Upravni odjel za društvene djelatnosti Dubrovačko-neretvanske županije izdao je Rješenje KLASA:UP/I-601-01/20-02/01, URBROJ:2117/01-10-21-23 od 23. lipnja 2021.godine, kojim se Dječjem vrtiću Pčelica odobrava početak obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi.

 

Dječji vrtići Dubrovnik i Dječji vrtić Pčelica sklopili su 31. kolovoza 2021. Sporazum o preuzimanju radnika i Sporazum o preuzimanju korisnika usluga i ugovora o pružanju usluga ranog i predškolskog odgoja, obrazovanja i skrbi te su od 1. rujna 2021. nastavili s radom kao samostalne predškolske ustanove.

 

 

3.1. JAVNA USTANOVA „DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK“

 

Dječji vrtići Dubrovnik organiziraju i provode programe njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite i prehrane djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima od starosne dobi od godinu dana do polaska u prvi razred osnovne škole.  

 

U skladu s Planom i programom rada za pedagošku 2021./2022. godinu Dječji vrtići Dubrovnik organiziraju sljedeće programe odgoja i obrazovanja:

   primarni jutarnji program (desetosatni),

   popodnevni vrtićki program (petosatni),

   popodnevni vrtićki program (trosatni) te

   drugi kraći programi tijekom godine .

 

Primarni desetosatni jutarnji program

Primarni jutarnji program organizira se kao desetosatni vrtićki (za djecu od 3. godine života do polaska u osnovnu školu) i desetosatni jaslički program (za djecu od 1. do 3. godine života) kojim je u pedagoškoj 2021./2022. obuhvaćeno 1.107 djece u 59 odgojnih skupina, 798 djece vrtićkog uzrasta u 40 odgojnih skupina i 309 djece jasličkog uzrasta u 19 skupina.

Radno vrijeme primarnih programa usklađeno je s radnim vremenom roditelja i traje od 6,30 do 16,30 sati (dežurstvo od 16,30 do 17,00 sati) odnosno od 9,30 do 19,30 sati.

Desetosatni program u vremenu od 9,30 do 19,30 sati organiziran je u vrtićima Palčica i Škatulica. Rad subotom, u vremenu od 6,30 do 16,30 sati, organiziran je u vrtiću Palčica.

 

Popodnevni petosatni vrtićki program

Vrtićki petosatni program organiziran je na otoku otoku Lopudu, pohađa ga  petero djece u mješovitoj skupini. Radno vrijeme vrtića na Lopudu je od 12,00 do 17,00 sati.

 

Popodnevni trosatni vrtićki program

Popodnevni program organiziran je u ovoj pedagoškoj godini samo u Dječjem vrtiću Gruž s jednom skupinom od sedmero djece. 

Program zadovoljava potrebe djece od 3. godine života do polaska u prvi razred osnovne škole, a radno vrijeme ovog programa je od 14,00 do 17,00 sati. Ovaj program pohađaju i djeca u programu predškole. Ukoliko bude potrebno, za potrebe programa besplatne predškole, otvorit će se i nove skupine.

 

Slijedi prikaz programa i broja djece sa stanjem na dan 30. rujna 2021.

 

Tablica 6: Primarni jaslički desetosatni program

 

 

 

 

V R T I ć

 

 

SKUPINE

 

 

ODGOJITELJI

 

 

UPISANA DJECA

DJECA S  TUR

UKLJUČENA U REDOVITE SKUPINE

DJECA S TUR KOJA IMAJU OSOBNOG POMAGAČA

 

 

DAROVITA DJECA

 

PROSJEK BROJA DJECE PO GRUPAMA

 

PALČICA

7

14

122

3

/

/

17,43

 

ŠKATULICA

 

5

10

77

9

1

2

15,4

 

CICIBAN

 

3

 

6

50

4

1

5

16,66

 

IZVIĐAČ

 

3

 

6

47

5

/

1

15,66

 

KONO

 

1

 

2

 

15

 

1

/

 

/

15,00

 

UKUPNO

19

38

309

22

2

8

16,03

 

 

Tablica 7: Primarni vrtićki desetosatni program

 

 

 

 

VRTIĆ

SKUPINE

ODGOJITELJI

UPISANA DJECA

DJECA S TUR UKLJUČENA U REDOVITE SKPINE

DJECA S TUR KOJA IMAJU OSOBNOG POMAGAČA

DAROVITA DJECA

PROSJEK BROJA DJECE PO GRUPAMA

PALČICA

14

28

302

64

8

63

21,57

ŠKATULICA

6

12

113

21

1

44

18,83

RADOST

3

6

53

13

2

10

17,67

GRUŽ

3

5

48

14

3

3

16,00

CICIBAN

5

10

114

16

3

44

22,8

IZVIĐAČ

4

8

83

19

3

14

20,75

KONO

2

4

31

3

1

3

15,5

PILE

3

6

54

13

3

10

18,00

UKUPNO

40

79

798

163

23

191

18,89

 

 

Tablica 8: Kraći vrtićki petosatni program

 

 

  

 

 

 

 

V R T I Ć

 

 

SKUPINE

 

 

ODGOJITELJI

 

UPISANA  DJECA

DJECA S TUR

UKLJUČENA U REDOVITE SKUPINE

DJECA S TUR KOJA IMAJU OSOBNOG

POMAGAČA

 

DAROVITA  DJECA

 

PROSJEK BROJA DJECE PO GRUPAMA

LOPUD

1

1

5

/

/

/

5

UKUPNO

1

1

5

/

/

/

5

 

 

 

 

V R T I Ć

 

 

SKUPINE

 

 

ODGOJITELJI

 

UPISANA  DJECA

DJECA S TUR

UKLJUČENA U REDOVITE SKUPINE

DJECA S TUR KOJA IMAJU OSOBNOG

POMAGAČA

 

DAROVITA  DJECA

 

PROSJEK BROJA DJECE PO GRUPAMA

LOPUD

1

1

5

/

/

/

5

UKUPNO

1

1

5

/

/

/

5

 

 

Tablica 9: Kraći vrtićki program 3 – satni

 

 

 

VRTIĆ

 

 

SKUPINE

 

 

ODGOJITELJI

 

UPISANA DJECA

DJECA S TUR UKLJUČENA U REDOVITE SKUPINE

DJECA S TUR KOJA IMAJU OSOBNOG

POMAGAČA

 

DAROVITA DJECA

PROSJEK BROJA DJECE PO GRUPAMA

GRUŽ

POPODNE

 

1

 

1

 

7

 

/

 

/

/

 

7

UKUPNO

1

1

7

/

/

/

7

 

 

Tablica 9: Rekapitulacija programa

 

 

VRSTA PROGRAMA

 

 

SKUPINE

 

 

ODGOJITELJI

 

UPISANA DJECA

DJECA S TUR UKLJUČENA U REDOVITE

SKUPINE

 

DJECA S TUR

KOJA IMAJU OSOBNOG

POMAGAČA

 

DAROVITA

 DJECA

PROSJEK BROJA DJECE PO GRUPAMA

 

10-SATNI JASLIČKI

 

19

38

309

23

2

8

16,03

 

10-SATNI VRTIĆKI

40

79

798

163

23

191

18,89

 

5-SATNI

1

1

5

/

/

/

5,00

 

3-SATNI

1

1

7

/

/

/

7,00

 

UKUPNO

61

119

1119

186

25

199

11,73

 

 

Od 186 djece s poteškoćama u razvoju uključene u redovne programe, njih 25 ima pomoćnika. Pomoćnici rade sa svakim djetetom po 2 odnosno 4 sata dnevno.

 

U ovoj pedagoškoj godini prepoznato je 199 potencijalno darovite djece s kojima se provodi Program za darovitu djecu. Cilj programa je rano prepoznavanje potencijalno darovite djece, utvrđivanje načina odgojno-obrazovnog djelovanja u cilju zadovoljavanja potreba i poticanja razvoja darovite djece u vrtiću i izvan vrtića. 

 

           

Drugi kraći programi tijekom godine

 

U Dječjim vrtićima Dubrovnik nude se i drugi redoviti i povremeni programi kao što su:

- Program predškole u trajanju od 250 sati

- Vjerski program (vrtić Radost),

- Rano učenje engleskog jezika,  tečaj francuskog jezika

- Program za darovite u svim vrtićima

- Programi umjetničkog, kulturnog i športskog sadržaja uz sudjelovanje na javnim nastupima.

Opisani opseg programa Dječjih vrtića Dubrovnik planira se realizirati s 208   djelatnika  Dječjih vrtića Dubrovnik.

 

 

Tablica 10: Zaposlenici Dječjih vrtića Dubrovnik po radnim mjestima

 

REDNI BROJ

 

RADNO MJESTO

BROJ IZVRŠITELJA

1.

Ravnatelj

1

3.

Pedagog

2

4.

Psiholog

2

6.

Defektolog

1

7.

Edukacijski rehabilitator

1

8.

Logoped

2

9.

Zdravstveni voditelj

2

10.

Osobni pomagač

23

11.

Odgojitelj

115

13.

Odgojitelj – pripravnik

4

14.

Tajnik

1

15.

Administrativni referent

1

16.

Voditelj računovodstva i knjigovodstva

1

17.

Samostalni referent za planiranje i nabavu

1

18.

Računovodstveni referent:

-   osnovnih sredstava, sitnog inventara i blagajne

-   obračun plaća

-   saldokonti

-   financijski knjigovođa

-   materijalnog knjigovodstva - skladištar

 

 

5

20.

Voditelj kuhinje

2

21.

Kuharica

3

23.

Kućni majstor – ložač - vozač

4

24.

Pomoćna radnica u kuhinji

16

25.

Radnica u praonici

2

26.

Spremačica

19

UKUPNO:

 

208

 

 

 

3.2.  JAVNA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ PČELICA

 

Dječji vrtić Pčelica organizira i provodi programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i prehrane za djecu od navršenih godinu dana života do polaska u osnovnu školu. Kroz provedbu različitih programa utemeljenih na Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje te zakonskim odredbama koje određuju predškolski sustav, usmjereni su stvaranju bogatog materijalnog i socijalnog konteksta koji omogućuje razvoj dječjih potencijala, poštivanje dječjih prava i uvažavanje individualnih potreba djece.

 

U okviru svoje djelatnosti Vrtić organizira i provodi:

- primarni jutarnji vrtićki i jaslički program (desetosatni)

- jutarnji vrtićki program (petosatni) 

- drugi kraći programi tijekom godine

 

Primarni desetosatni jutarnji program

 

Primarni jutarnji program organiziran je kao 10-satni vrtićki (za djecu od 3. godine do polaska u školu) i desetosatni jaslički program (za djecu od 1 do 3 godine života), a  kojim je obuhvaćeno ukupno 531 dijete u 20 skupina, od toga 116 djece jasličkog uzrasta u  8 skupina te  415 djece vrtićkog uzrasta, u 20 odgojnih skupina.

Radno vrijeme primarnih programa usklađeno je s potrebama roditelja i traje od 6,30 do 16,30 sati te dežurstvo od 16,30 do 17,00 sati.

 

Jutarnji petosatni vrtićki program

 

Vrtićki petosatni program je organiziran u jednoj odgojnoj skupini na otoku Šipanu za jedanaestero djece. Radno vrijeme vrtića na otoku Šipanu je od 7,30 do 13,00 sati.

 

Slijedi prikaz programa i broja djece sa stanjem na dan 30. rujna 2021.

 

 

Tablica 11: Primarni jaslički desetosatni program

 

 

VRTIĆ /PODRUČNI OBJEKT

SKUPINE

ODGOJITELJI

UPISANA DJECA

DJECA S TUR UKLJUČENA U REDOVITE SKUPINE

DJECA S TUR KOJA IMAJU OSOBNOG POMAGAČA

DAROVITA DJECA

PROSJEK BROJA DJECE PO SKUPINAMA

PČELICA

3

6

48

6

/

/

16,0

PČELICA

2 I 3

2

4

26

1

/

/

13,0

POS

1

2

12

4

1

/

12,0

VITA

1

2

16

2

/

/

16,0

ZATON

1

2

14

/

/

/

14,0

UKUPNO

8

16

116

13

1

0

14,2

 

 

Tablica 12: Primarni vrtićki desetosatni program

 

V R T I Ć

SKUPINE

ODGOJITELJI

UPISANA DJECA

DJECA S TUR UKLJUČENA U REDOVITE SKUPINE

DJECA S TUR KOJA IMAJU OSOBNOG POMAGAČA

DAROVITA DJECA

PROSJEK BROJA  DJECE PO SKUPINAMA

PČELICA

5

11

128

17

2

1

25,6

PČELICA 1,2,3

4

8

67

4

/

/

16,8

MALA KUĆA

4

9

66

16

/

2

16,5

POS

1

2

23

7

/

/

23,0

ASTER

1

2

18

3

1

5

18,0

OSOJNIK

1

4

31

2

/

/

31,0

ZATON

2

5

39

7

/

1

19,5

GROMAČA

1

3

19

1

/

/

19,0

TRSTENO

1

3

24

4

/

8

24,0

UKUPNO

20

47

415

67

7

17

21,5

 

 

Tablica 13: Kraći vrtićki trosatni program

 

V R T I Ć

SKUPINE

ODGOJITELJI

UPISANA DJECA

DJECA S TUR UKLJUČENA U REDOVITE SKUPINE

DJECA S TUR KOJA IMAJU OSOBNOG POMAGAČA

DAROVITA DJECA

PROSJEKBROJA DJECE PO SKUPINAMA

ŠIPAN

1

1

11

/

/

/

11

UKUPNO

1

1

11

/

/

/

11

 

 

Tablica 14: Rekapitulacija programa

 

 

VRSTA PROGRAMA

SKUPINE

ODGOJITELJI

UPISANA DJECA

DJECA S TUR UKLJUČENA U REDOVITE SKUPINE

DJECA S TUR KOJA IMAJU OSOBNOG POMAGAČA

DAROVITA DJECA

PROSJEK BROJA DJECE PO SKUPINAMA

10-SATNI JASLIČKI

8

16

116

13

1

/

14,2

10-SATNI VRTIĆKI

20

47

415

67

7

17

21,5

5-SATNI

1

1

11

/

/

/

11,0

UKUPNO

29

64

542

80

8

17

15,57

 

 

Od 80 djece s poteškoćama u razvoju uključene u redovne programe, njih 8 ima pomoćnika. Pomoćnici rade sa svakim djetetom po 4 sata dnevno.

 

Drugi kraći programi tijekom godine

 

U dječjem vrtiću Palčica nude se i drugi redoviti i povremeni programi kao što su:

-   Program predškole u trajanju od 250 sati;

-   Vjerski program (u vrtićima Osojnik i Mala kuća);

-   Program za darovite u svim vrtićima;

-   Kraći program ranog učenja engleskog jezika

-   Programi umjetničkog, kulturnog i sportskog sadržaja - sudjelovanje u javnim nastupima

-   Alternarivni Montessori program

 

Montessori program se provodi u DV Mala kuća, a njime je obuhvaćeno 19 djece u jednoj odgojnoj skupini. Program provode odgojiteljice predškolske djece sa završenim jednogodišnjim programom stručnog usavršavanja iz područja pedagogije Marije Montessori za djecu u dobi od 3. godine života do polaska u školu.

 

U Dječjem vrtiću Pčelica se trenutno ne organizira poslijepodnevni rad ni rad subotom, ali se prati interes roditelja te će se po potrebi organizirati ovakvi oblici izvođenja programa.

 

Organizacija rada vrtića ljeti kao i u vrijeme blagdana (Badnjak, Stara godina, blagdan Svetog Vlaha) provodi se prema iskazanom interesu roditelja organizacijom dežurstava u određenim objektima.

 

Opisani opseg programa Dječjeg vrtića Pčelica planira se realizirati s 110  djelatnika  Dječjeg vrtića Pčelica.

Tablica 15: Zaposlenici Dječjeg vrtića Pčelica po radnim mjestima

 

REDNI

BROJ

RADNO MJESTO

BROJ IZVRŠITELJA

 

 1.  

Ravnatelj

1

 1.  

Pedagog

1

 1.  

Psiholog

1

 1.  

Edukacijski rehabilitator

1

 1.  

Zdravstveni voditelj

1

 1.  

Osobni pomagač

9

 1.  

Odgojitelj

64

 1.  

Tajnik

1

 1.  

Voditelj računovodstva i knjigovodstva

1

 1.  

Računovodstveni referent za obračun plaća, vođenje blagajne

1

 1.  

Računovodstveni referent-saldakonti i financijski knjigovođa

1

 1.  

Računovodstveno-administrativni referent

1

 1.  

Voditelj kuhinje

1

 1.  

Kuharica

3

 1.  

Kućni majstor – ložač – vozač

2

 1.  

Pomoćna radnica u kuhinji

3

 1.  

Radnica u praonici

1

 1.  

Spremačica  

17

UKUPNO:

 

 

110

 

 

U osiguravanju uvjeta za rad zaposlenih u Dječjim vrtićima Dubrovnik i Dječjem vrtiću Pčelica primjenjuju se odredbe Kolektivnog ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Dubrovnika, koji je potpisan u lipnju 2016. godine. Tijekom 2020. i 2021. godine trebali su biti završeni pregovori i potpisan novi Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Dubrovnika, no epidemija je omela pregovore koji će biti nastavljeni u 2022. godini. U međuvremenu je bio na snazi zaključak gradonačelnika Grada Dubrovnika kojim se za 10% smanjuje osnovica za isplatu plaća svim zaposlenicima kojima se plaća isplaćuje iz proračuna Grada Dubrovnika te zaključak kojim se privremeno odgađa isplata materijalnih prava. Materijalna prava iz 2020. godine isplaćena su zaposlenicima dječjih vrtića tijekom 2021. godine u ratama, a od 1. kolovoza 2021. godine vraćeno im je Dodatkom kolektivnom ugovoru  za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja za Grad Dubrovnik 10% osnovice  za obračun plaće.

 

Financiranje djelatnosti ustanova Dječji vrtići Dubrovnik i Dječji vrtići Pčelica

 

Djelatnost predškolskog odgoja u predškolskim ustanovama Grada Dubrovnika financira se iz dvaju osnovnih izvora:

   iz sredstava Proračuna Grada Dubrovnika i

   sudjelovanjem roditelja u cijeni programa kojima su obuhvaćena njihova djeca.

 

U Proračunu Grada Dubrovnik za 2022. godinu planirana proračunska sredstva za djelatnost ustanove Dječji vrtići Dubrovnik iznose 22.367.400,00 kuna. Dječji vrtić Pčelica planiran je s iznosom od 12.034.200,00 kuna.

 

Sudjelovanje roditelja djece s prebivalištem na području Grada Dubrovnika u cijeni programa što ih njihova djeca ostvaruju u javnoj ustanovi Dječji vrtići Dubrovnik, određuje se ovisno o vrsti i trajanju programa te socijalnom i imovnom statusu obitelji.

 

- primarni jutarnji desetosatni program                                 od 250,00 do 550,00 kuna

- kraći vrtićki trosatni popodnevni program                                      250,00 kuna

- primarni kraći petosatni program (Gromača, Šipani Lopud)          150,00 kuna

 

Na traženje roditelja - korisnika usluga cijena spomenutih programa djelomično se umanjuje za sljedeće kategorije korisnika:

 

      za djecu hrvatskih ratnih vojnih i civilnih invalida Domovinskog rata

            s utvrđenim stupnjem trajne invalidnosti od 50% do 80%................    10%

      za djecu s poteškoćama u razvoju……………………………………..   30%

      za djecu korisnika prava na pomoć za uzdržavanje………………...     70%

      za djecu samohranih roditelja……………………………………...….     10%

      roditelji s dvoje i više djece u vrtiću

           - za drugo dijete: …………………………………………………….......    50%

           - za treće dijete: …………………………………………………….......   100%

      roditelji s četvero i više djece, za dijete koje pohađa vrtić…………       30%

      djece štićenici Dječjeg doma „Maslina“ u Dubrovniku…………..….      70%.

 

Djeca roditelja koji nemaju prebivalište na području Grada Dubrovnika plaćaju ekonomsku cijenu programa koja sukladno Zaključku o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja – korisnika usluga u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u vlasništvu Grada Dubrovnika iz 2015. godine iznosi 1.765,00 kuna.

 

No, ekonomska cijena vrtića u međuvremenu je jako porasla. Kad se zbroje ukupni tekući troškovi i troškovi zaposlenika dječjih vrtića  u 2021. godini i podijele s brojem djece u vrtiću dobije se ekonomska cijena vrtića koja je za 2021. godinu iznosila 2.103,00 kune.

 

Po prvi put nakon niza godina predškolske ustanove Grada Dubrovnika nisu uspjele primiti svu prijavljenu djecu, a pošto se upisi obavljaju kontinuirano, lista čekanja, na kojoj se nalaze djeca iz obje predškolske ustanove, izrazito je promjenljiva. Na dan 31. prosinca 2021. na listi čekanja nalazilo se 83 djece, od čega 52 djece zaposlenih roditelja.

 

Stoga Grad Dubrovnik, pored postojećeih, iznalazi i nova rješenja za smještaj u jaslice i dječje vrtiće.

 

Osim postojećih objekata dječjih vrtića, na području Grada Dubrovnika predviđa se gradnja novih objekata dječjih vrtića ili uključivanja postojećih objekata na kojima postoji mogućnost prenamjene građevine za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi, u suglasju s prostornim planovima Grada Dubrovnika.

 

U izradi je glavni projekt dječjeg vrtića u Komolcu. Ishođenje građevinske dozvole za gradnju vrtića očekuje se u prvom tromjesečju 2022. S ciljem proširenja kapaciteta dječjeg vrtića Pčelica u Mokošici ishođena je građevinska dozvola. Dogradnjom i nadogradnjom Dječjeg vrtića Pčelica dobit će se 15 novih odgojnih skupina, 9 jasličkih i 6 vrtićkih. Gradnja dječjih vrtića u Komolcu i Mokošici kandidirat će se za financiranje putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) na urbanom području Dubrovnika.

 

 

3.3. PRIVATNI DJEČJI VRTIĆI

 

U Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Dubrovnika za 2022. godinu  uključeno je i sufinanciranje programa 3 privatna dječja vrtića kojima su osnivački fizičke osobe, a to su:

 

Dječji vrtić «Petar Pan»

 

Dječji vrtić Petar Pan ima jednu odgojnu skupinu desetosatnog jasličkog programa s 19 djece od jedne do tri godine života s prebivalištem na području Grada Dubrovnika. Planirana sredstva za sufinanciranje programa Dječjeg vrtića Petar Pan u 2022. godini iznose 198.000,00 kuna.

 

Dječji vrtić «Calimero»

 

Dječji vrtić Calimero ima tri odgojne skupine desetosatnog vrtićkog programa sa 63 djece (od 3 godine do polaska u osnovnu školu) s prebivalištem na području Grada Dubrovnika. Planirana sredstva za sufinanciranje programa Dječjeg vrtića Calimero u 2022. godini iznose 638.000,00 kuna.

 

Dječji vrtić «Bubamara»

 

Dječji vrtić Bubamara ima dvije odgojne skupine desetosatnog vrtićkog i jasličkog programa s 36 djece s prebivalištem na području Grada Dubrovnika. Planirana sredstva za sufinanciranje programa Dječjeg vrtića Bubamara u 2022. godini iznose 330.000,00 kuna.

Kriterij za sufinanciranje programa privatnih vrtića je broj djece korisnika programa predškolskog odgoja. Zbog pandemije korona virusa i drastičnog smanjenja proračunskih prihoda Grada Dubrovnika donesena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju i subvencioniranju privatnih dječjih vrtića i djelatnosti dadilja na području Grada Dubrovnika kojom je iznos mjesečne subvencije po djetetu smanjen te iznosi 750,00 kuna za dijete u vrtiću, odnosno 825,00 kuna za dijete u jaslicama, uz uvjet da cijena za roditelje ne prelazi 1.000,00 kuna.

 

 

4. PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA ZA DJECU S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU PRI OSNOVNOJ ŠKOLI MARINA DRŽIĆA

 

Temeljem suglasnosti Ministarstva prosvjete i športa iz 2002. godine, pri Osnovnoj školi Marina Držića utemeljen je program predškolskog odgoja za djecu s posebnim potrebama. Ovim programom obuhvaćeno je u školskoj godini 2021./2022. devetero djece vrtićkog uzrasta. U ovom projektu Grad Dubrovnik osigurava plaće za medicinsku sestru, pedagoga, fizioterapeuta i dva stručna suradnika struke edukator-rehabilitator. Sveukupno je za ovaj projekt u Proračunu Grada Dubrovnika osigurano 727.500,00 kuna proračunskih sredstava. 

 

 

KLASA: 601-01/22-01/01

URBROJ: 2117/01-09-22-03

Dubrovnik, 26. siječnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------