Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 27. siječnja 2022.Objavljeno: 27.01.22.

6. Program javnih potreba u školstvu Grada Dubrovnika za 2022. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17,  98/19, 144/20 ) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 8. sjednici, održanoj 26. siječnja 2022., donijelo je

 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU

GRADA DUBROVNIKA ZA 2022. GODINU

 

 

1. UVOD

 

Programom javnih potreba u školstvu Grada Dubrovnika obuhvaćeni su poslovi, projekti i manifestacije iz područja odgoja i obrazovanja, koji sukladno pozitivnim zakonskim propisima spadaju u nadležnost Grada Dubrovnika ili su od posebnog interesa za Grad Dubrovnik. Programom su obuhvaćeni projekti na tri razine obrazovanja: osnovnom, srednjem i visokom, za koje Grad Dubrovnik, sukladno nadležnostima i proračunskim mogućnostima, osigurava financijska sredstva u svom proračunu.

 

 

2. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU GRADA DUBROVNIKA ZA 2021. GODINU

 

Programom javnih potreba u školstvu Grada Dubrovnika za 2021. godinu obuhvaćeni su poslovi, projekti i manifestacije na području osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja za koje je Grad Dubrovnik osigurao sredstva u svom proračunu.

 

2.1. OSNOVNO ŠKOLSTVO

 

Na području osnovnog školstva proračun Grada Dubrovnika za 2021. godinu predvidio je  sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva, kojima se osigurava minimalni financijski standard te sredstva širih javnih potreba, kojima se obogaćuje sustav osnovnog odgoja i obrazovanja na području Grada Dubrovnika. 

 

Sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva utvrđena su Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2021. godini Vlade Republike Hrvatske (NN 148/20) i iznosila su ukupno 7.758.891,00 kuna. Sukladno uputama iz Odluke Vlade Republike Hrvatske Grad Dubrovnik je donio vlastitu Odluku o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2021. godini. Decentralizirana sredstva utrošila su se sukladno spomenutoj odluci i planu proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu.

Projekti širih javnih potreba, koji su financirani iz izvornih sredstava Grada Dubrovnika,  realizirani su u skladu s prilikama koje je bitno obilježila pandemija koronavirusa. 

 

Uslugu Produženog boravka u šest osnovnih škola Grada Dubrovnika koristila su u pedagoškoj 2020./2021. godini 464 učenika 1. i 2. razreda osnovnih škola: OŠ Marina Getaldića 43 učenika u četiri razredna odjela, OŠ Marina Držića 71 učenik u šest razrednih odjela, OŠ Lapad 94 učenika u šest razrednih odjela, OŠ Ivana Gundulića 123 učenika u šest razrednih odjela, OŠ Mokošica 41 učenik u četiri razredna odjela, OŠ Antuna Masle 14 učenika u dva razredna odjela te u OŠ Montovjerna 78 učenika u pet razrednih odjela.  Zbog poštivanja epidemioloških mjera, prema kojima nije bilo dozvoljeno miješanje učenika iz različitih razrednih odjeljenja, u osnovnim školama Grada Dubrovnika bile su zaposlene 33 učiteljice.

 

Projekt Asistent u nastavi provodio se u pedagoškoj godini 2020./2021. u svim osnovnim školama Grada Dubrovnika. Na poslovima asistenta u nastavi bilo je zaposleno 40 pomoćnika za 45 djece s teškoćama u razvoju:  u OŠ Marina Getaldića 4, OŠ Marina Držića 5, OŠ Lapad 8, OŠ Ivana Gundulića 13, OŠ Mokošica 5, OŠ Antuna Masle 1 i u OŠ Montovjerna 4. Nakon niza godina u kojima je Grad Dubrovnik samostalno financirao projekt Asistent u nastavi, u kolovozu 2017. godine potpisan je ugovor kojim se Gradu Dubrovniku iz Europskog socijalnog fonda odobravaju bespovratna sredstva u iznosu od 5.653.664,64 kune za projekt Asistent u nastavi za četverogodišnje razdoblje. U 2021.godini uplaćeno je za ovaj projekt u proračun Grada Dubrovnika 1.547.237,66 kuna bespovratnih sredstava, a Grad Dubrovnik osigurao je još 236.200,00 kuna vlastitih sredstava. 

 

U okviru projekta sufinanciranja školskog športa Grad Dubrovnik je proračunskim sredstvima sufinancirao školska sportska natjecanja koja je bilo moguće održati u uvjetima pandemije, odnosno   natjecanja učenika gradskih osnovnih škola koje provodi Županijski savez školskog športa (ugovor sa Županijskim savezom školskog športa u iznosu od 40.000,00 kuna te stručni rad u školskim športskim klubovima. 

 

Projekt sufinanciranja stručno razvojnih službi, koji obuhvaća sufinanciranje plaća stručnih suradnika u osnovnim školama (1 socijalnog pedagoga u OŠ Marina Getaldića, 1 socijalnog radnika (do kolovoza 2021.) i 1 socijalnog pedagoga na pola radnog vremena u OŠ Lapad, 1 pedagoga u OŠ Ivana Gundulića, 1 stručnog suradnika struke edukator-rehabilitator na pola radnog vremena u OŠ Mokošica, 1 pedagoga na pola radnog vremena u OŠ Antuna Masle i 1 socijalnog pedagoga na pola radnog vremena u OŠ Montovjerna) realiziran je u planiranom opsegu.  Unutar ovog projekta osiguravala se plaća računovodstvenog referenta u OŠ Mokošica nakon što je zaposlenica škole otišla u mirovinu, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja  odbilo zapošljavanje na upražnjeno radno mjesto. Od 1. kolovoza 2021. godine Ministarstvo je ipak preuzelo financiranje ½ plaće računovodstvenog referenta.

 

U suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i osnovnim školama Grada Dubrovnika realizirani su projekti Sheme školskog voća (tjedna isporuka voća učenicima kontinuirano tijekom pedagoške godine) i Školskog mednog dana (podjela tegli meda učenicima 1.razreda osnovnih škola u prosincu 2021.).

 

U 2021. godini uspješno je završen projekt dodjele obveznih udžbenika i obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola Grada Dubrovnika. Grad Dubrovnik je, u suradnji s osnovnim školama, proveo dva postupka javne nabave, nabavu obveznih udžbenika i nabavu obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola Grada Dubrovnika. Udžbenici i drugi obrazovni materijali su nabavljeni, isporučeni i podijeljeni učenicima osnovnih škola onako kako su bili dostupni na tržištu. Troškove nabave školskih udžbenika i radnih materijala u iznosu  od 3.094.347,99 kune snosili su Ministarstvo znanosti i obrazovanja za obvezne udžbenike (1.578.325,69) i Grad Dubrovnik za druge obrazovne materijale (1.516.022,30), a sve sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN116/18) i Pravilniku o financiranju obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika, 6/19).

 

Iz Proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu financiran je projekt sanacije poda školske športske dvorane u Osnovnoj školi Marina Getaldića u iznosu od 359.943,75 kuna, podmireni su troškovi sanacije istočne fasade u Osnovnoj školi Mokošica u iznosu od 29.612,50 kuna te troškovi ugradnje dojavnog alarmnog sustava i nabava alata u Osnovnoj školi Montovjerna u iznosu od 23.000,00 kuna. 

 

Za projekt školske športske dvorane u Osnovnoj školi Antuna Masle u Orašcu ishođena je građevinska dozvola, a izrađen je i idejni projekt za nadogradnju Osnovne škole Ivana Gundulića.

 

 

2.2. OSTALO ŠKOLSTVO

 

Pravo na subvenciju troškova pripreme za državnu maturu ostvarilo je tijekom 2021. godine  37 učenika četvrtog razreda srednje škole. Svi učenici koji su ostvarili pravo na subvenciju pohađali su pripreme za državnu maturu u Otvorenom učilištu Algebra. Ostvarili su pravo na subvenciju u iznosu od 1/3 ukupnih troškova pripreme za što je utrošeno 26.996,13 kuna. Sukladno izvješću organizatora pripreme za državnu maturu za školsku godinu 2020./2021. održale su se u tri  ciklusa i to:

      1. ciklus: 13.2. – 12.6.2021.

      2. online ciklus: 13.2. – 12.6.2021.

      3 online ciklus: 06.4. – 12.6.2021.

 

Nastava je u prvom ciklusu održana u učionici u Dubrovniku. Druga dva ciklusa održana su u online formatu, sinkrono, preko platforme Teams.

 

Sukladno Pravilniku o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima/cama srednjih škola pravo na refundaciju za nabavu udžbenika u iznosu do 1000,00 kuna ostvarila su 964 srednjoškolaca. Iz proračuna Grada Dubrovnika potrošeno je za ovu namjenu 845.674,64 kuna.

 

Sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 27/17) u školskoj godini 2020./2021. dodijeljeno je ukupno 80 stipendija, 22 učeničkih i 58 studentskih (11 učenika i 5 studenata u kategoriji djece stradalnika Domovinskog rata, 23 stipendije u kategoriji nadarenih studenata, 5 učenika i 17 studenata  u kategoriji deficitarnih zanimanja, 6 učenika i 12 studenata u kategoriji djece iz obitelji slabijeg imovnog stanja te 1 studentica s invaliditetom).

 

Tijekom 2021. godine Grad Dubrovnik je stipendirao ukupno 179 učenika i studenata te je odlukom gradonačelnika dodijeljeno još 18 jednokratnih novčanih pomoći za školovanje.

 

Projekt kreditiranja školovanja, koji Grad Dubrovnik provodi u suradnji sa Zagrebačkom bankom i dalje je vrlo aktualan. Tijekom akademske godine 2020./2021. upućen je prema poslovnoj banci 38 zahtjev za realizacijom kredita za školovanje. 

 

 

3. PROGRAM OSNOVNOG ŠKOLSTVA U 2022. GODINI

 

Djelatnost osnovnog školstva od posebnog je društvenog interesa i obuhvaća odgoj i obvezno obrazovanje sa svrhom da učeniku omogući stjecanje znanja, umijeća, stavova i navika potrebnih za život i rad te daljnje školovanje. Jedan od temeljnih ciljeva osnovnoškolskog obrazovanja je osiguranje uvjeta za intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj djeteta u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima.

 

Temelji se, između ostalog, na načelu jednakosti obrazovnih šansi za sve učenike te na partnerstvu svih odgojno-obrazovnih čimbenika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

 

Sva pitanja vezana za osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj regulirana su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08).

 

Na temelju Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave i tada važećeg Zakona o osnovnom školstvu Grad Dubrovnik je počevši od 1. srpnja 2001. godine preuzeo obvezu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za osnovne škole na svom području i to:

 

OŠ MARINA GETALDIĆA, Frana Supila 3, Dubrovnik

OŠ LAPAD, Od Batale 14, Dubrovnik

OŠ MARINA DRŽIĆA, Volantina 6, Dubrovnik

OŠ IVANA GUNDULIĆA, Sustjepanska 4, Dubrovnik

OŠ MOKOŠICA, Bartola Kašića 2, Mokošica

OŠ ANTUNA MASLE, Lujaci 2, Orašac

 

Osnivačka prava nad spomenutim osnovnim školama prenesena su na Grad Dubrovnik Odlukom Ministarstva prosvjete i športa od 20. veljače 2002. godine.

 

Grad Dubrovnik postao je 2020.godine osnivač još jedne osnovne škole, Osnovne škole MONTOVJERNA na adresi Vladka Mačeka 11, Dubrovnik. Osnivanje Osnovne škole Montovjerna započelo je Odlukom o podjeli Osnovne škole Lapad KLASA:602-01/19-01/50, URBROJ:2117/01-09-19-07 od 10. prosinca 2019.godine, a dovršeno rješenjem KLASA: UP/I-602-02/20-01/00010, URBROJ: 533-05-20-0004 od 17. kolovoza 2020.godine kojim  je Ministarstvo znanosti i obrazovanja utvrdilo da Osnovna škola Montovjerna ispunjava sve uvjete propisane zakonom za početak rada.

 

Osnovne škole Grada Dubrovnika u tekućoj pedagoškoj godini pohađaju 3592 učenika što je 9 djece manje nego u protekloj godini. Godinama su osnovne škole na području Grada Dubrovnika bilježile porast broja učenika. Od 2015. godine broj učenika je kontinuirano rastao, no ove godine bilježi se lagani pad broja učenika u osnovnim školama Grada Dubrovnika. 

 

U sljedećoj tablici prikazan je broj učenika po pojedinoj školi od 2012. do 2022. godine.

 

Broj učenika u osnovnim školama Grada Dubrovnika

 

Osnovna škola

2012

 

2013

2014

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

MARINA GETALDIĆA

333

 

326

319

309

303

292

299

312

305

315

305

-10

MARINA DRŽIĆA

511

548

556

568

579

570

570

567

578

555

529

-26

LAPAD

970

932

911

885

853

883

895

887

922

506

527

+21

IVANA GUNDULIĆA

687

665

689

705

746

785

813

840

839

840

841

+1

MOKOŠICA

643

627

613

622

645

654

674

696

735

735

756

+21

ANTUNA MASLE

118

108

110

113

131

151

169

181

193

208

213

+5

MONTOVJERNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

442

421

-21

Ukupno:

3262

3206

3198

3202

3257

3335

3420

3483

3572

3601

3592

-9

 

 

Decentralizacija školstva nezavršeni je proces, jer su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dobile samo jedan dio kompleksnog sustava školstva u svoju nadležnost.

 

Država je kroz resorno ministarstvo, primjerice, zadržala u svojoj nadležnosti cijelo područje radnih odnosa i plaća zaposlenika u školstvu.

 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao osnivači imenuju svoje predstavnike u školske odbore te na taj način sudjeluju u upravljanju školom, odlučuju o imovini škole i svim važnim pitanjima vezanim za funkcioniranje škole kao pravne osobe. Shodno tome osiguravaju u svojim proračunima sredstva za materijalne i financijske rashode škola, rashode za tekuće i investicijsko održavanje, rashode za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje školskog prostora, prijevoz učenika osnovnih škola te sredstva za sufinanciranje širih javnih potreba u osnovnom školstvu.

 

Sredstva za spomenute namjene osiguravaju se dijelom iz decentraliziranih funkcija osnovnog školstva s razine Ministarstva znanosti i obrazovanja, čime se osigurava minimalni financijski standard, a dijelom su to vlastita proračunska sredstva lokalne samouprave ili sredstva iz Europskog socijalnog fonda i državnog proračuna.

 

3.1. Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - minimalni financijski standard

 

Sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda osnovnih škola Grada Dubrovnika u 2022. godini planirana su na temelju Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022. – 2024. U proračunu za 2022. godinu decentralizirana sredstva planirana su u prošlogodišnjem iznosu od 7.758.900,00 kuna.   

 

Planirana sredstva u iznosu od 5.256.000,00 kuna ravnomjerno su raspoređena po školama za financiranje materijalnih i financijskih rashoda te rashoda za tekuće i investicijsko održavanje školskih objekata. Dio sredstava (1.535,000,00 kuna) namijenjen je podmirenju troškova prijevoza učenika, dio u iznosu od 147.900,00 kuna ostavljen je za moguće hitne intervencije u školama, a dio za nabavu opreme (820.000,00 kuna).

 

Vlada Republike Hrvatske donijela je 31. prosinca 2021.godine Uredbu o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022.godinu te Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijsko standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022.godini kojima Grad Dubrovnik ostvaruje pravo na 7.760.264,00 kuna decentraliziranih sredstava minimalnog standarda. Temeljem članka 5. spomenute Odluke Grad Dubrovnik će donijeti vlastitu odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022. godinu.

 

Minimalni financijski standard financira se iz prihoda iz dodatnog udjela poreza na dohodak (1,9%)  te na teret prihoda državnog proračuna.

 

3.2. Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - iznad minimalnog financijskog standarda

 

Programom javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Dubrovnika za 2022. godinu obuhvaćeni su i projekti širih javnih potreba koji se financiraju iz izvornih sredstava Grada Dubrovnika. To su različiti projekti poboljšanja standarda u osnovnom školstvu te projekti izvanškolskih aktivnosti koji učenicima osnovnih škola omogućavaju razvijanje različitih  sposobnosti i zanimanja za određena područja i specijalnosti. Cilj im je također pomoći djeci, roditeljima i školama u svladavanju odgojno-obrazovnih izazova koje sa sobom nosi osnovnoškolsko obrazovanje.

 

U proračunu Grada Dubrovnika za 2022. godinu osiguravaju se sredstva za sljedeće projekte u osnovnim školama Grada Dubrovnika:

 

Produženi boravak

Stručno razvojne službe

Asistent u nastavi

Sufinanciranje školskog športa

Ostali projekti u osnovnom školstvu

 

Produženi boravak

 

Produženi boravak je oblik organiziranog zbrinjavanja djece nakon redovite nastave koji se  nudi u svih sedam osnovnih škola Grada Dubrovnika.  U školskoj godini 2021./2022. program produženog boravka odvija se u 27 odgojnih skupina. 

 

U program Produženog boravka uključeno je u ovoj školskoj godini 551  dijete 1. i 2. razreda osnovnih škola i to: OŠ Marina Getaldića 38, OŠ Marina Držića 78, OŠ Ivana Gundulića 148, OŠ Lapad 114, OŠ Mokošica 65, OŠ Antuna Masle 20 i OŠ Montovjerna 88. Pet osnovnih škola (OŠ Marina Držića, OŠ Ivana Gundulića, OŠ Lapad, OŠ Mokošica i OŠ Montovjerna) imaju dobre uvjete za organiziranje Produženog boravka, što znači da imaju uređene učionice i školske kuhinje u kojima se svakodnevno priprema hrana za djecu. Učenici OŠ Marina Getaldića hrane se izvan škole u restoranu Konobe Pupo, a učenicima OŠ Antuna Masle hranu priprema  Studentski centar Dubrovnik. Obroci za djecu u Produženom boravku  pripremaju se sukladno Uputama o prehrani i jelovnicima koje je izradio Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. 

 

Sukladno Pravilniku o organizaciji Programa produženog boravka u osnovnim školama Grada Dubrovnika dnevna cijena usluge produženog boravka za roditelje iznosi 25,00 kuna, a razliku do ekonomske cijene programa podmiruje Grad Dubrovnik. Izmjenama i dopunama ovog Pravilnika za drugo dijete u produženom boravku odobrava se popust od 50%, a za svako sljedeće dijete odobrava se oslobođenje od 100% cijene za roditelje. Roditelji koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu Centra za socijalnu skrb oslobođeni su plaćanja usluge produženog boravka.

 

Na poslovima Produženog boravka zaposleno je 27 učiteljica i 6 kuharica.

  

Stručno-razvojne službe

 

U cilju što kvalitetnije skrbi o učenicima osnovnih škola, posebno učenika s poteškoćama   koje im onemogućavaju uspješno svladavanje nastavnih sadržaja te učenika koji pokazuju neprimjerene oblike ponašanja, Grad Dubrovnik osigurava sredstva za rad stručnih službi u osnovnim školama i to: OŠ Lapad - 1 stručni suradnik struke edukator – rehabiltator na pola radnog vremena, OŠ Marina Getaldića – 1 socijalni pedagog, OŠ Ivana Gundulića - 1 pedagog, OŠ Mokošica – 1 socijalni pedagog na pola radnog vremena, OŠ Antuna Masle – 1 pedagog na pola radnog vremena i OŠ Montovjerna – 1 socijalni pedagog na pola radnog vremena i 1 stručni suradnik struke edukator-rehabilitator na pola radnog vremena.

 

Unutar ovog projekta osigurava se i ½ plaće računovodstvenog referenta u Osnovnoj školi Mokošica nakon što je Ministarstvo znanosti i obrazovanja najprije odbilo zapošljavanje na upražnjeno radno mjesto, a onda ipak prihvatilo financiranje druge polovice plaće računovodstvenog referenta.

  

Asistent u nastavi

 

S ciljem uključivanja učenika s posebnim obrazovnim potrebama u redoviti sustav odgoja i obrazovanja, Grad Dubrovnik već dugi niz godina provodi projekt Asistent u nastavi. Sredstva za ovaj projekt osiguravaju se dijelom iz Europskog socijalnog fonda, a dijelom iz proračuna Grada Dubrovnika. Naime, u lipnju 2021. godine Grad Dubrovnik se u partnerstvu s Dubrovačkom razvojnom agencijom (DURA) i osnovnim školama javio na otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama faza IV“ koji je raspisalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja za dodjelu sredstava iz Europskog socijalnog fonda.

 

Odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od  1.886.819,97 kuna za jednogodišnje razdoblje odnosno pedagošku godinu 2021./2022.

 

Sukladno Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN102/18, 59/19 i 22/20) postupak odobravanja pomoćnika u nastavi započinje zahtjevom škole prema nadležnom županijskom odjelu koji predmete zaprimljene od škola dostavlja Stručnom povjerenstvu. Mišljenje Stručnog povjerenstva s cjelokupnom dokumentacijom županijski odjel dostavlja osnivaču koji donosi odluku o uključivanju pomoćnika u nastavi te istu dostavlja Ministarstvu znanosti i obrazovanja na prethodnu suglasnost.

 

U osnovnim školama Grada Dubrovnika zaposlen je 51 pomoćnik u nastavi koji radi s 57 učenika s poteškoćama u razvoju. U suradnji s Dubrovačkom razvojnom agencijom DURA podnesen je zahtjev Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za sufinanciranje plaća svih pomoćnika iz Europskog socijalnog fonda s tim da je Grad Dubrovnik dužan osigurati dio sredstava iz svojih izvornih prihoda.

 

Pomoćnici u nastavi rade u svim osnovnim školama Grada Dubrovnika: OŠ Marina Getaldića 4, OŠ Marina Držića 8, OŠ Lapad 9, OŠ Ivana Gundulića 14, OŠ Mokošica 8, OŠ Antuna Masle 1, OŠ Montovjerna 7.

 

Sufinanciranje školskog športa

 

S ciljem reguliranja rada školskih športskih klubova u osnovnim školama, Grad Dubrovnik u proračunu osigurava ove godine samo minimalna sredstva za sufinanciranje školskog športa. To se u prvom redu odnosi na rad školskih športskih klubova u kojima rade vanjski suradnici. Oni sa školom sklapaju ugovor o djelu, koji se financira dijelom iz članarina (u svim školama članarina iznosi 50,00 kuna), a dijelom iz proračuna.  

 

Projekt će se provoditi u OŠ Marina Držića, OŠ Lapad i OŠ Montovjerna ukoliko to budu dopuštale epidemiološke mjere. 

 

Unutar ovog projekta osiguravaju se također sredstva za gradska natjecanja osnovnih škola koje provodi Županijski savez školskog športa.

Tekuće i investicijsko održavanje

 

Osnovne škole Grada Dubrovnika prijavile su za sufinanciranje iz Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu nekoliko projekata tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata. Slijedom prijava osigurano je na zajedničkoj stavci tekućeg i investicijskog održavanja iznad minimalnog standarda 800.000,00 kuna proračunskih sredstava koji će se dodijeliti školama sukladno utvrđenim prioritetima u 2022. godini.   

 

Ostali projekti u osnovnom školstvu

 

Sve osnovne škole Grada Dubrovnika sudjeluju u projektu e-škole. Škole su u okviru ovog projekta dobile vrijednu informatičku opremu, a Grad Dubrovnik u svom proračunu osigurava sredstva za plaćanje tzv. e-tehničara koji pruža pomoć zaposlenicima škole pri korištenju lokalne mreže škole i računalne opreme. 

Osnovne škole Grada Dubrovnika sudjeluju i u 2022. godini u programima Shema školskog voća i Školski medni dan.

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. godinu osigurana su na stavkama škola sredstva za kupnju školskih udžbenika  koje financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja te sredstva za nabavu obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola Grada Dubrovnika.

 

Oprema

 

Sukladno iskazanim potrebama osnovnih škola Grad Dubrovnik je u svom proračunu za 2022. godinu osigurao 820.000,00 kuna decentraliziranih sredstava za nabavu potrebne opreme u osnovnim školama. 

 

 

4. OSTALO ŠKOLSTVO

 

Za razliku od osnovnih škola na području Grada Dubrovnika, kojima je Grad Dubrovnik osnivač, na području srednjeg i visokog školstva Grad Dubrovnik sufinancira samo određene projekte od posebnog interesa za Grad. 

 

4.1. Srednje školstvo

 

Na području srednjeg školstva Grad Dubrovnik u 2022. godini osigurava sredstva za dva projekta: projekt pripreme za državnu maturu i projekt subvencioniranja udžbenika za srednje škole.

 

S ciljem poboljšanja uspjeha naših srednjoškolaca pri upisima na željene fakultete Grad Dubrovnik sufinancira organizirane oblike priprema za državnu maturu koje se organiziraju na području Grada Dubrovnika. Sukladno zaključku gradonačelnika pravo na subvenciju troškova pripreme za državnu maturu imaju svi polaznici koji imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika u iznosu od 1/3 ukupnih troškova pripreme. Pravo na subvenciju troškova za dodatnu 1/3 ukupnih troškova pripreme imaju polaznici koji ispunjavaju uvjet imovine i prihoda iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Dubrovnika. Za ovaj projekt osigurano je u proračunu za 2022. godinu 30.000,00 kuna. 

 

U srpnju 2017. godine Gradsko vijeće Grada Dubrovnika je donijelo Pravilnik o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima/cama srednjih škola. Sukladno spomenutom Pravilniku pravo na sufinanciranje nabave školskih udžbenika ostvaruju učenici čija oba roditelja imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika najmanje šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za sufinanciranje nabave udžbenika za srednju školu, te koji pohađaju kao redoviti učenici jednu od srednjih škola na području Republike Hrvatske.

 

Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu srkb i civilno društvo predložit će Gradskom vijeću novi Pravilnik o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima srednjih škola u kojem će se predvidjeti kategorije učenika koji imaju pravo na sufinanciranje nabave udžbenika na teret Grada Dubrovnika.

 

4.2. Stipendije i krediti za školovanje

 

Sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Dubrovnika  (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 27/17) Grad Dubrovnik je raspisao natječaje za školsku godinu 2021./2022. i to: 

 

      natječaj za učenike i studente koji su sami stradalnici ili su djeca stradalnika iz Domovinskog rata 

      natječaj za nadarene studente: 10 stipendija u području prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti te području biomedicine i zdravstva, 9 stipendija u području društvenih i humanističkih znanosti i 3 stipendije u umjetničkom području

      natječaj za učenike i studente u deficitarnim zanimanjima: 9 stipendija za učenike i 12 stipendija za studente,

      natječaj za učenike i studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja: 6 stipendija za učenike i 10 stipendija za studente

      natječaj za studente koji su osobe s invaliditetom

 

Grad Dubrovnik isplaćuje stipendije u sljedećim iznosima:

      učenicima koji se školuju u Dubrovniku 500,00 kuna

      učenicima koji se školuju izvan Dubrovnika 1.000,00 kuna

      studentima koji studiraju u Dubrovniku 800,00 kuna

      studentima koji studiraju izvan Dubrovnika 1.500,00 kuna

 

Grad Dubrovnik će sukladno sporazumu stipendirati 10 studenata Grada Vukovara s ukupnim iznosom od 80.000,00 kuna.

 

Pored stipendiranja Grad Dubrovnik već dugi niz godina provodi projekt kreditiranja školovanja koji se provodi u suradnji sa Zagrebačkom bankom.

 

Ovim projektom želi se omogućiti svakom dubrovačkom studentu da, neovisno o materijalnim mogućnostima roditelja, završi željeno školovanje. Projekt bilježi pojačani interes studenata za ovim oblikom pomoći, no realizacija kredita odvija se otežano što u poslovnoj banci objašnjavaju trenutnom situacijom na bankarskom tržištu.

 

Ova poslovna banka predložit će Gradu Dubrovniku izmijenjeni oblik kreditiranja školovanja koji će biti u skladu s uputama Hrvatske narodne banke.

 

 

5. KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSTVO

 

Kapitalna ulaganja u školstvo spadaju u djelokrug rada Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima. U proračunu Grada Dubrovnika za 2022. godinu planirani su sljedeći projekti iz područja školstva:

 

5.1. Adaptacija zgrade u Ulici Ilije Sarake za potrebe Osnovne škole Marina Getaldića

 

Osnovna škola Marina Getaldića radi na dvije lokacije: u zgradi Gimnazije Dubrovnik te u zgradi Područne škole Centar. S ciljem prelaska svih odjela škole u povijesnu jezgru te jednosmjenski rad, Grad Dubrovnik je sklopio ugovor s Dubrovačkom biskupijom o korištenju zgrade u Ulici Ilije Sarake 7 za potrebe Osnovne škole Marina Getaldića. Grad Dubrovnik je financirao izradu idejnog rješenja adaptacije zgrade za potrebe škole i ishodio suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, izrađena je novelacija projekta prema kojem bi se u zgradu u Ulici Ilije Sarake smjestila prva tri razredna odjela ove škole, dok bi se četvrti razred te zajedno s predmetnom nastavom smjestili u zgradu Područne škole Centar koju također treba renovirati. Svi troškovi adaptacije zgrada za potrebe Osnovne škole škole Marina Getaldića financirat će se dobrotvornom donacijom zaklade Caboga Stiftung.

 

Za ovaj je projekt u gradskom proračunu za 2022. godinu osigurano 11.209.800,00 kuna.

 

5.2. Energetska obnova zgrada osnovnih škola

 

U 2022. godini nastavit će se s projektom energetske obnove zgrada dubrovačkih osnovnih škola: Osnovne škole Mokošica i Osnovne škole Marina Držića (škole za djecu s posebnim programom) za koje su u proračunu Grada Dubrovnika osigurana inicijalna sredstva.

 

Za projekt dogradnje i nadogradnje Osnovne škole Mokošica u tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole.

 

5.3. „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama Grada Dubrovnika – STEM  u DU“

 

U suradnji s razvojnom agencijom DURA i osnovnim školama Grad Dubrovnik se javio na natječaj „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području“. U okviru ovog projekta prijavljeni su građevinski radovi i nabava vrijedne opreme za osnovne škole u područjima biologija i kemija, fizika, informatika i tehnička kultura, matematika, meteorologija i atronomija. Ukupna vrijednost projekta za dvogodišnje razdoblje iznosi 4.916.683,74 kune.

 

 

KLASA: 602-01/22-01/01

URBROJ: 2117/01-09-22-03

Dubrovnik, 26. siječnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------