Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 27. siječnja 2022.Objavljeno: 27.01.22.

5. Odluka o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika – šetnica Solitudo – Hotel President

Na temelju članaka 59. i 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 8. sjednici, održanoj 26. siječnja 2022., donijelo je

 

O  D  L  U  K  U 

o  proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

u vlasništvu Grada Dubrovnika – šetnica Solitudo – Hotel President

 

 

 

Članak 1.

 

Proglašava se komunalna infrastruktura javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika:

 

      novoformirana kat. čest. 5908 k.o. Dubrovnik (n.i.) odnosno čest. zem. 1593 k.o.Gruž (s.i.) - šetnica Solitudo-Hotel President - šetnica

      novoformirana kat. čest. 5909 k.o. Dubrovnik (n.i.) odnosno čest. zem. 1594 k.o.Gruž (s.i.) - šetnica Solitudo-Hotel President - šetnica

 

koje predstavljaju javnu prometnu površinu na kojoj nije dopušten promet motornih vozila.

 

 

Članak 2.

 

Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Dubrovniku, Zemljišno-knjižni odjel, na nekretninama iz članka 1. ove Odluke izvršit će upis komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika.

 

Članak 3.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 363-01/22-09/01

URBROJ: 2117/01-09-22-3

Dubrovnik, 26. siječnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------