Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 27. siječnja 2022.Objavljeno: 27.01.22.

3. Odluka o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području grada Dubrovnika za 2023. godinu

Na temelju članka 11. stavka 3.Zakona o turističkoj pristojbi („Narodne novine“, broj 52/19, 32/20, 42/20) i članka 5. Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe („Narodne novine“, broj 71/19), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 - pročišćeni tekst,123/17,98/19,144/20) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 8. sjednici, održanoj 26. siječnja 2022., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U   

o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju

u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci

ili sidrištu luke na području grada Dubrovnika za 2023. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom odlukom određuje se turistička pristojba za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području grada Dubrovnika kao i iznos navedene turističke pristojbe u 2023. godini.

 

 

Članak 2.

 

Visina turističke pristojbe iz članka 1. ove Odluke iznosi:

 

KAPACITET PUTNIKA

 PO BRODU

IZNOS TURISTIČKE PRISTOJBE

PO BRODU (KN)

50 – 200

2000,00

201- 500

5000,00

501 -1000

10.000,00

1001 – 2000

20.000,00

2001 – 3000

30.000,00

3001 – i više

40.000,00

 

 

Članak 3.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023.

 

KLASA: 363-01/21-09/18

URBROJ: 2117/01-09-22-03

Dubrovnik, 26. siječnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------