Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 27. siječnja 2022.Objavljeno: 27.01.22.

2. Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Hotela Gruž d.d.

Na temelju članka 127. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 8. sjednici, održanoj 26. siječnja 2022., donijelo je

 

 

Odluku o izmjeni Odluke

o davanju suglasnosti za zaduživanje Hotela Gruž d.d.

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o davanju suglasnosti za zaduživanje Hotela Gruž d.d. članak 1. mijenja se i glasi:

 

„Daje se suglasnost za zaduživanje Hotela Gruž d.d., OIB: 02829627475, putem dugoročnog kunskog kredita kod Erste & Steiermarkische bank d.d. Zagreb, Iva Lučića 2, MB:3337367, OIB: 23057039320, za financiranje Rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) Hotela Gruž u dom za starije i nemoćne osobe tipa hotel.

 

Korisnik kredita:                                             Hotel Gruž d.d., OIB: 02829627475

 

Iznos kredita:                                                 15.000.000,00 kn

 

Kreditor:                                                        Erste & Steiermarkische bank d.d

 

Vrsta kredita:                                                 Dugoročni kunski kredit

 

Metoda obračuna kamata:                             Proporcionalna metoda obračuna na temelju stvarnog broja dana u kamatnom razdoblju i 360 dana u godini

 

Kamatna stopa za korisnika kredita:             1,5% (slovima:jedancijelihpetposto) godišnje na iskorišteni iznos kredita, fiksna na iznos kredita iskazan u kunama, a obračunava se i naplaćuje mjesečno

 

Interkalarna kamata:                                      U razdoblju korištenja kredita na iskorišteni iznos kredita obračunavat će se kamata u visini ugovorene kamatne stope. Kamate se obračunavaju i naplaćuju mjesečno

 

Krajnji rok i način korištenja kredita:              Do 30.11.2022.godine.Kredit se može iskoristiti u cjelokupnom iznosu ili djelomično. Iskorišteni iznos kredita prenosi se u otplatu po isteku Roka korištenja, bez obzira na ugovoreni iznos Kredita.

 

Rok i način otplate kredita:                            U 84 (osamdesetčetiri) jednakih uzastopnih mjesečnih   rata od kojih  prva dospijeva na naplatu 01.12.2022. godine

 

Zatezna kamata:                                            U visini stope zatezne kamate određene                  propisima   Republike hrvatske

 

Naknada za neiskorišteni kredit:                   Bez troškova naknade na neiskorišteni iznos kredita

 

Naknada za obradu zahtjeva.                       Erste & Steiermarkische bank d.d će Korisniku kredita, u roku od 8 (osam) dana od dana sklapanja Ugovora  naplatiti jednokratnu  naknadu u visini 0,25% od iznosa Kredita, odnosno minimalno 450,00 kuna koja će se obračunati na dan sklapanja ugovora o kreditu

 

Instrumenti osiguranja:                                  Hotel Gruž d.d.

- Grad Dubrovnik – jamstvo na  88,18% iznosa odobrenog kredita u skladu sa udjelom vlasništva u Društvu

- Založno pravo na nekretnini zk.ul.1451.k.č.br. 271/6. ko Gruž u vlasništvu Hotela Gruž d.d. u formi i sadržaju prihvatljivom banci, pri čemu će opis i popis nekretnine/a biti određen u Sporazumu te dokaz o osiguranju nekretnine

- 1 (jedna) zadužnica na iznos odobrenog kredita, u obliku i sadržaju prihvatljivom  za Erste & Steiermarkische bank d.d“.

 

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu prvi dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

 

 

KLASA: 301-01/20-01/18

URBROJ: 2117/01-09-22-28

Dubrovnik, 26. siječnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------