Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 25 - 28. prosinca 2021.Objavljeno: 29.12.21.

209. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dubrovnika

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.), na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, službenice ovlaštene za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove, pročelnika Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, službenice ovlaštene za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu i pročelnice Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju, a nakon savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom sukladno članku 150., a u svezi s člankom 153. stavak 3. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14., 127/17. i 98/19.), gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

P R A V I L N I K

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU

GRADSKE UPRAVE

 

 

Članak 1.

 

Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dubrovnika („Službeni glasnik“ Grada Dubrovnika broj 21/17., 1/18., 4/18., 8/18., 12/18., 13/18., 14/18., 21/18., 26/18., 8/19., 9/19., 14/19., 17/19., 1/20., 5/20., 11/20., 15/20., 1/21., 3/21., 4/21., 11/21., 12/21.,15/21. i 19/21) mijenja se na način:

 

Članak 2. mijenja se na način da se iza 17/17 upisuje „6/20 i 18/21“

 

Članak 4. glasi na sljedeći način:

 

Odlukom su utemeljena sljedeća upravna tijela:

-        Upravni odjel za poslove gradonačelnika

-        Upravni odjel za kulturu i baštinu

-        Upravni odjel za proračun, financije i naplatu

-        Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more

-        Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

-        Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima

-        Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove

-        Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje

-        Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

-        Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu

-        Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju

-        Služba Gradskog vijeća

-        Služba za unutarnju reviziju

 

Članak 5. glasi na sljedeći način:

 

Odsjeci i Pododsjeci kao unutarnje ustrojstvene jedinice, ustrojavaju se u sljedećim upravnim tijelima:

 

- u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika ustrojavaju se:

- Odsjek za protokol

- Odsjek za odnose s javnostima

- Odsjek za sigurnost i upravljanje kriznim situacijama

- Odsjek za informatiku

 

- u Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu ustrojavaju se:

- Odsjek za računovodstvo i proračun

- Odsjek za gradske poreze i naplatu

 

- u Upravnom odjelu za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove ustrojavaju se:

- Odsjek za provođenje postupaka nabave

- Odsjek za opće poslove

- Odsjek za stanove i stambeno zbrinjavanje

- Odsjek za poslovne prostore i javne površine

- Odsjek za evidentiranje i uknjižbu gradske imovine i vrednovanje nekretnina

 

U Odsjeku za opće poslove ustrojava se:

- Pododsjek za kadrovske i druge službene evidencije

- Pododsjek za pisarnicu i arhivu

 

- u Upravnom odjelu za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje ustrojava se:

- Odsjek za infrastrukturne projekte grada

 

- u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu ustrojavaju se:

- Odsjek za razrez i naplatu komunalnih pristojbi

- Odsjek za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

- Odsjek za komunalno redarstvo

- Odsjek za mjesnu samoupravu

- Odsjek za promet

- Odsjek za prometno redarstvo

 

U Odsjeku za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ustrojava se:

- Pododsjek za hitne intervencije

 

U članku 23. u tabelarnom prikazu sistematizacije radnih mjesta Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, Ukidaju se radna mjesta čije poslove je, sukladno čl.11. Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 17/17., 6/20. i 18/21) preuzeo Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove, i to:

 

1.2.2. Zamjenik pročelnika, 1.3. Pomoćnik pročelnika za upravljanje ljudskim potencijalima, 1.4. Viši savjetnik – specijalist za pravna pitanja, 1.6.2. Viši savjetnik - specijalist za javnu nabavu, 1.8. Viši savjetnik I za pravna pitanja, 1.8.1. Viši savjetnik I za planiranje i izvršenje proračuna, 1.10. Viši savjetnik III, 1.11. Savjetnik I za planiranje i izvršenje proračuna, 1.13.1. Savjetnik I za pravna pitanja, 1.14. Viši stručni suradnik I, 1.15.1. Referent - administrativni referent, 1.24. Voditelj odsjeka za provođenje postupaka nabave, 1.25. Viši savjetnik I za nabavu, 1.26. Savjetnik I za nabavu, 1.28. Stručni suradnik I, 1.29. Referent za javnu nabavu, 1.30. Voditelj odsjeka za opće poslove, 1.30.1. Viši savjetnik I za zaštitu na radu i zaštitu od požara, 1.30.2. Savjetnik I, 1.30.3. Viši stručni suradnik I za zaštitu na radu, civilnu zaštitu i zaštitu od požara, 1.31. Stručni suradnik I za civilnu zaštitu, 1.31.1. Stručni suradnik I za zaštitu na radu, civilnu zaštitu i zaštitu od požara, 1.32. Viši referent I za zaštitu od požara, 1.33. Referent – ekonom, 1.33.1. Referent, 1.35. Tehničar za održavanje, 1.35.1. Vozač, 1.36. Čistačica, 1.37. Kave kuharica, 1.38. Portir – telefonist, 1.40. Voditelj Pododsjeka za kadrovske i druge službene evidencije, 1.41. Stručni suradnik I za kadrovske poslove, 1.42. Viši referent I za zaštitu na radu, 1.43. Referent – administrativni referent, 1.44. Voditelj Pododsjeka za pisarnicu i arhivu, 1.45. Stručni suradnik I, 1.45.1. Viši referent I, 1.46. Referent u pisarnici, 1.47. Referent arhivar, 1.48. Dostavljač, 1.59. Voditelj Odsjeka za imovinsko-pravne poslove, 1.60. Viši savjetnik I, 1.61. Viši savjetnik II za imovinsko-pravne poslove, 1.62. Savjetnik I, 1.63. Viši stručni suradnik II za imovinsko-pravne poslove, 1.64. Viši stručni suradnik III za imovinsko-pravne poslove, 1.65. Referent, 1.66. Voditelj Odsjeka za gospodarenje poslovnim prostorima, javnim površinama i stanovima, 1.67. Viši savjetnik I za upravljanje javnim površinama, 1.68. Viši savjetnik I za zakup poslovnih prostora, 1.69. Viši savjetnik I za stanove, 1.70. Viši savjetnik III, 1.71. Savjetnik I za stanove, 1.72. Savjetnik I za zakup poslovnih prostora, 1.73. Savjetnik I za upravljanje javnim površinama, 1.74. Savjetnik III za upravljanje javnim površinama, 1.75. Viši stručni suradnik III za stanove, 1.76. Viši stručni suradnik III za zakup poslovnih prostora.

 

Dalje, ukidaju se radna mjesta pod rednim brojem: 1.2.1. Zamjenik pročelnika, 1.14.1. Viši stručni suradnik II, 1.17. Voditelj Odsjeka za protokol i informiranje, 1.18. Viši savjetnik I - glasnogovornik, 1.19. Viši savjetnik I, 1.19.1. Savjetnik I, 1.19.2. Savjetnik I, 1.20. Viši stručni suradnik III, 1.20.1. Viši stručni suradnik III, 1.21. Stručni suradnik I, 1.54. Viši stručni suradnik III – GIS operater/analitičar, 1.57. Viši referent II za informatiku.

 

Kod radnog mjesta 1.2. Zamjenik pročelnika mijenja se broj izvršitelja na način da se briše „2“ a upisuje „1“; radno mjesto pod rednim brojem 1.5. Viši savjetnik-specijalist postaje redni broj 1.3.; radno mjesto pod rednim brojem 1.6. Viši savjetnik – specijalist za opće poslove postaje redni broj 1.4.; radno mjesto pod rednim brojem 1.6.1. Viši savjetnik - specijalist za medije, kulturu i međunarodne odnose postaje redni broj 1.5.; radno mjesto pod rednim brojem 1.6.3. Viši savjetnik – specijalist za informatiku postaje redni broj 1.6.; radno mjesto pod rednim brojem 1.9. Viši savjetnik I postaje redni broj 1.7.; radno mjesto pod rednim brojem 1.12. Savjetnik I postaje redni broj 1.8. i mijenja mu se opis poslova i zadataka; radno mjesto pod rednim brojem 1.13. Savjetnik I – tajnik gradonačelnika postaje redni broj 1.9.; otvara se novo radno mjesto pod rednim brojem 1.10. Stručni suradnik I; radno mjesto pod rednim brojem 1.14.2. Stručni suradnik I - tajnik gradonačelnika postaje redni broj 1.11.; radno mjesto pod rednim brojem 1.15. Viši referent I postaje redni broj 1.12.; otvaraju se nova radna mjesta po  rednim brojevima: 1.13. Voditelj Odsjeka za protokol, 1.14. Savjetnik I, 1.15. Viši stručni suradnik III, 1.16. Vozač; 1.17. Voditelj Odsjeka za odnose s javnostima, 1.18. Viši savjetnik I-glasnogovornik, 1.19. Viši savjetnik I, 1.20. Savjetnik I, 1.21. Viši stručni suradnik III, 1.22. Viši stručni suradnik III, 1.23. Stručni suradnik I; 1.24. Voditelj Odsjeka za sigurnost i upravljanje kriznim situacijama, 1.25. Savjetnik I za zaštitu na radu, civilnu zaštitu i zaštitu od požara, 1.26. Viši stručni suradnik I za zaštitu na radu, civilnu zaštitu i zaštitu od požara, 1.27. Stručni suradnik I za zaštitu na radu, civilnu zaštitu i zaštitu od požara; radno mjesto pod rednim brojem 1.49. Voditelj odsjeka za informatiku postaje redni broj 1.28.; radno mjesto pod rednim brojem 1.50. Viši savjetnik I  postaje redni broj 1.29.; radno mjesto pod rednim brojem 1.51. Viši savjetnik I  za održavanje informatičke opreme postaje redni broj 1.30.; radno mjesto pod rednim brojem 1.52. Savjetnik I postaje redni broj 1.31.; radno mjesto pod rednim brojem 1.53. Viši stručni suradnik I postaje redni broj 1.32.; radno mjesto pod rednim brojem 1.55. Viši stručni suradnik III – programer postaje redni broj 1.33. Viši stručni suradnik III; radno mjesto pod rednim brojem 1.56. Stručni suradnik I za informatikupostaje redni broj 1.34.; radno mjesto pod rednim brojem 1.58. Informatički referent postaje redni broj 1.35.;

 

U članku 23. u tabelarnom prikazu sistematizacije radnih mjesta svih upravnih tijela iz čl. 4. briše se „06. Upravni odjel za promet.“

 

U članku 23. dodaje se tabelarni prikaz sistematizacije radnih mjesta Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove i radna mjesta pod rednim brojevima: 8.1. Pročelnik;  8.2. Zamjenik pročelnika;  8.3. Zamjenik pročelnika ; 8.4. Zamjenik pročelnika;  8.5. Pomoćnik pročelnika za upravljanje ljudskim potencijalima;  8.6. Viši savjetnik – specijalist za pravna pitanja;  8.7. Viši savjetnik - specijalist za javnu nabavu;  8.8. Viši savjetnik I za pravna pitanja;  8.9. Viši savjetnik I; 8.10. Viši savjetnik III; 8.11. Savjetnik I za planiranje i izvršenje proračuna; 8.12. Savjetnik I za pravna pitanja; 8.13. Viši stručni suradnik I; 8.14. Referent - administrativni referent; 8.15. Voditelj odsjeka za provođenje postupaka nabave;  8.16. Viši savjetnik I za nabavu;  8.17. Savjetnik I za nabavu;  8.18. Stručni suradnik I;  8.19. Referent za javnu nabavu;  8.20. Voditelj odsjeka za opće poslove;  8.21. Referent – ekonom; 8.22. Referent; 8.23. Tehničar za održavanje;  8.24. Čistačica;  8.25. Kave kuharica;  8.26. Portir – telefonist; 8.27. Voditelj Pododsjeka za kadrovske i druge službene evidencije;  8.28. Stručni suradnik I za kadrovske poslove; 8.29. Referent – administrativni referent; 8.30. Voditelj Pododsjeka za pisarnicu i arhivu;  8.31. Stručni suradnik I;  8.32. Viši referent I;  8.33. Referent u pisarnici;  8.34. Referent arhivar; 8.35. Dostavljač;  8.36. Voditelj Odsjeka za stanove i stambeno zbrinjavanje;  8.37. Viši savjetnik I;   8.38. Savjetnik I;   8.39. Referent;   8.40. Voditelj Odsjeka za poslovne prostore i javne površine;  8.41. Viši savjetnik I;  8.42. Viši savjetnik I za zakup poslovnih prostora;  8.43. Viši savjetnik III;   8.44. Savjetnik I za poslovne prostore;  8.45. Savjetnik III za upravljanje javnim površinama;  8.46. Voditelj Odsjeka za evidentiranje i uknjižbu gradske imovine i vrednovanje nekretnina; 8.47. Viši savjetnik I;    8.48. Viši savjetnik I;  8.49. Viši savjetnik II za poslove e-Nekretnina;  8.50. Savjetnik I;   8.51. Viši stručni suradnik II za imovinsko-pravne poslove;  8.52. Viši stručni suradnik III za imovinsko-pravne poslove;  8.53. Referent.

 

U članku 23. u tabelarnom prikazu sistematizacije mjesta Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje kod radnog mjesta 9.3. Viši savjetnik I mijenja se broj izvršitelja na način da se briše broj „8“ a upisuje broj „9“ otvaraju se nova radna mjesta 9.11. Voditelj Odsjeka i 9.12. Viši savjetnik I.

 

U članku 23. u tabelarnom prikazu sistematizacije radnih mjesta Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu kod radnog mjesta 11.2. Zamjenik pročelnika mijenja se broj izvršitelja na način da se briše broj „1“ a upisuje broj „3“; ukida se radno mjesto 11.2.1. Viši savjetnik – specijalist za javnu rasvjetu; otvara se novo radno mjesto rednog broja 11.2.2. Viši savjetnik – specijalist za oborinsku odvodnju; kod radnog mjesta 11.3. Viši savjetnik - specijalist za pravna pitanja kod potrebno stručno znanje iza riječi položen briše se „pravosudni“ a upisuje „državni stručni“ ; kod radnog mjesta 11.6.1. Savjetnik I za pravna pitanja kod potkategija briše se „viši savjetnik“ a upisuje „savjetnik“ i pod klasifikacijski rang briše se „4“ a upisuje „5“; otvara se novo radno mjesto rednog broja 11.6.2. Viši stručni suradnik I;  kod radnog mjesta 11.9. Viši savjetnik I za razrez i naplatu komunalnih pristojbi mijenja se broj izvršitelja na način da se briše broj „1“ a upisuje broj „2“; otvara se novo radno mjesto rednog broja 11.10.1. Viši savjetnik III za razrez i naplatu komunalnih pristojbi; kod radnog mjesta 11.13.1. Savjetnik III za vatrogastvo i spomeničku rentu kod potkategija briše se „viši stručni suradnik“ a upisiva „savjetnik“ i pod klasifikacijski rang briše se „6“ a upisuje „5“;  kod radnog mjesta 11.30.1. Savjetnik I za javne površine pod klasifikacijski rang briše se „4“ a upisuje „5“; ukida se radno mjesto 11.32. Savjetnik III;  otvara se novo radno mjesto rednog broja 11.32.2. Viši stručni suradnik I za zelene i javne površine; ukida se radno mjesto 11.33. Viši stručni suradnik III za javne površine;  ukida se radno mjesto 11.34. Viši stručni suradnik III;  ukida se radno mjesto 11.35.1. Viši stručni suradnik III za javnu i blagdansku rasvjetu; ukida se radno mjesto 11.36.1. Viši referent II za javnu i blagdansku rasvjetu; otvaraju se nova radna mjesta rednog broja: 11.37.1. Voditelj pododsjeka za hitne intervencije, 11.37.2. Referent za hitne intervencije: 11.46. Voditelj odsjeka za promet, 11.47. Viši savjetnik I za promet, 11.48. Viši savjetnik I za održavanje javnih prometnih površina, 11.49. Savjetnik I za promet, 11.50. Savjetnik I za održavanje oborinske odvodnje, 11.51.  Savjetnik I za planiranje i izvršenje proračuna, 11.52. Viši stručni suradnik III za održavanje oborinske odvodnje i 11.53. Referent – administrativni referent. 11.54. Voditelj odsjeka za prometno redarstvo i 11.55. Referent – prometni redar.

 

U članku 23. u tabelarnom prikazu sistematizacije radnih mjesta Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju otvaraju se nova radna mjesta rednog broja 12.6.1. Savjetnik II i 12.6.2. savjetnik III.

 

Nastavno u tekstu je tabelarni prikaz izmjene sistematizacije radnih mjesta Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove, Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu i Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju.

 

Članak 2.

 

Ovaj Pravilnik objaviti će se u Službenom glasniku Grada Dubrovnika i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

 

Ovaj Pravilnik objaviti će se i na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

 

KLASA: 023-05/18-01/01

URBROJ: 2117/01-01-21-159          

Dubrovnik, 28. prosinca 2021.

 

Gradonačelnik:

Mato Franković, v. r.

------------------------------