Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 25 - 28. prosinca 2021.Objavljeno: 29.12.21.

208. Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice Dubrovnik

Na temelju članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 7. sjednici, održanoj 27. prosinca 2021., donijelo je

                                                                   

R  J  E  Š  E  NJ  E

o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja

Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice Dubrovnik

 

 

  1. Lucija Bjelokosić, iz Dubrovnika imenuje se vršiteljicom dužnosti ravnatelja Dubrovačkih knjižnica Dubrovnik do izbora novog ravnatelja, a najduže na vrijeme od godine dana.

 

  1. Ovo rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

                                                                                                  

O B R A Z L O Ž E NJ E:

 

Na temelju Statuta Dubrovačkih knjižnica utvrđeno je da će u slučaju razrješenja ravnatelja prije isteka mandata Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na prijedlog Upravnog vijeća Dubrovačkih knjižnica, imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja i to najduže na vrijeme od godine dana.

 

Stoga je Upravno vijeće Dubrovačkih knjižnica, jednoglasno predložilo Gradskom vijeću da se za vršiteljicu dužnosti ravnatelja izabere Lucija Bjelokosić.

 

Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, na sjednici održanoj 27. prosinca 2021., razmotrio je prijedlog Upravnog vijeća te je  predložilo Gradskom vijeću imenovati Luciju Bjelokosić vršiteljicom dužnosti ravnatelja Javne ustanove Dubrovačke knjižnice.

 

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 7. sjednici, održanoj 27. prosinca 2021., prihvatilo je prijedlog Upravnog vijeća te je odlučilo kao u izreci ovog Rješenja.

 

 

KLASA: 013-03/21-03/50

URBROJ: 2117/01-09-21-03                                        

Dubrovnik, 27. prosinca 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------