Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 25 - 28. prosinca 2021.Objavljeno: 29.12.21.

207. Rješenje o razrješenju dužnosti ravnateljice Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice Dubrovnik

Na temelju članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 7. sjednici, održanoj 27. prosinca 2021., donijelo je

 

R J E Š E NJ E

o razrješenju Jelene Bogdanović dužnosti ravnateljice

Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice Dubrovnik

               

 

1.    Jelena Bogdanović razrješuju se dužnosti ravnateljice Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice Dubrovnik, na osobni zahtjev.

  

2.    Ovo rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".                    

 

KLASA: 013-03/21-03/50                                                    

URBROJ: 2117/01-09-21-02

Dubrovnik, 27. prosinca 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------