Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 25 - 28. prosinca 2021.Objavljeno: 29.12.21.

206. Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove u kulturi Gradsko kazalište Marina Držića

Na temelju članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 7. sjednici, održanoj 27. prosinca 2021., donijelo je

              

R  J  E  Š  E  NJ  E

o imenovanju ravnatelja

Javne ustanove u kulturi Gradsko kazalište Marina Držića

 

 

  1. Paolo Tišljarić iz Zagreba, imenuje se ravnateljem Javne ustanove u kulturi Gradsko kazalište Marina Držića, na mandatno razdoblje od 9. studenog 2022. do 9. studenog 2026.

 

  1. Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

                                                                                                   

 

O B R A Z L O Ž E NJ E:

 

Kazališno vijeće Gradskog kazališta Marina Držića raspisalo je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice koji je objavljen 3. studenoga 2021. u Slobodnoj Dalmaciji i u Narodnim novinama.

 

U zakonskom roku na natječaj su pristigle dvije (2) prijave, i to prijava od Frane Perišina i Paola Tišljarića.

 

Kazališno vijeće Kazališta Marina Držića, na sjednici održanoj 6. prosinca 2021., otvorilo je i pregledalo svu pristiglu dokumentaciju i utvrdilo da obadvije prijave sadrže sve potrebne dokumente po raspisanom natječaju čime su ušle na razmatranje. Na sjednici održanoj 9. prosinca 2021., nakon razmatranja prijava, Kazališno vijeće Kazališta Marina Držića jednoglasno je odabralo Paola Tišljarića za kandidata koji se predlaže Gradskom vijeću Grada Dubrovnika za imenovanje ravnatelja Kazališta Marina Držića u sljedećem četverogodišnjem mandatu.

 

Kulturno vijeće za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti Grada Dubrovnika na sjednici održanoj 14. prosinca 2021., pregledalo je prijave kandidata sa predloženim programima rada i suglasni su sa prijedlogom Kazališnog vijeća o imenovanju Paola Tišljarića za ravnatelja javne ustanove Gradsko kazalište Marina Držića.

Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, na sjednici održanoj 27. prosinca 2021., razmotrio je pristiglu dokumentaciju za obadva kandidata, te je utvrdilo da su oba kandidata priložila svu potrebnu dokumentaciju.

 

Odbor za izbor i imenovanje smatra da kandidat Paolo Tišljarić udovoljava svim uvjetima iz natječaja, te da je program Paola Tišljarića usklađen sa zaključkom Gradskog vijeća Grada Dubrovnika kojim je prihvaćen Osnovni programski i financijski okvir Gradskog kazališta Marina Držića za razdoblje od 2022 do 2025. godine te da je program usklađen i sa Strategijom razvoja kulture Grada Dubrovnika 2015. – 2025. godine. Odbor za izbor i imenovanja mišljenja je da predloženi program kandidata Paola Tišljarića odgovara potrebama Kazališta Marina Držića u smislu poznavanja problematike Kazališta, dodatno nadograđeno mjestom ravnatelja u protekle tri godine. Program realno sagledava trenutne kadrovske mogućnosti Kazališta, kako umjetnički tako i tehnički te uspješno koristi višestranost članova umjetničkog ansambla za uspješniju realizaciju programa. Program Paola Tišljarića daje mogućnost njegovog osobnog angažmana u funkciji redatelja, scenografa i kostimografa na više projekata, bez financijske nadoknade kao način održavanja programa u situaciji smanjenih prihoda, a realno provediv koncept repertoara za period od studenog 2022. do listopada 2026., proizlazi iz struke kandidata, kazališnog redatelja i iskustva u vođenju Kazališta. Program Paola Tišljarića realno postavlja ciljeve razvoja Kazališta Marina Držića u četverogodišnjem razdoblju, uvažavajući financijsku i kadrovsku situaciju te potrebe stanovnika Grada Dubrovnika, što je već potvrđeno u uvjetima pandemije COVID 19.

 

Slijedom iznesenog Odbor za izbor i imenovanja predlaže Gradskom vijeću Grada Dubrovnika da se za ravnatelja Gradskog kazališta Marina Držića izabere Paolo Tišljarić.

 

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 7. sjednici, održanoj 27. prosinca 2021., prihvatilo je prijedlog Upravnog vijeća i Odbora za izbor i imenovanja te je odlučilo kao u izreci ovog Rješenja.

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može u zakonskom roku pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.                    

 

 

KLASA: 013-03/21-03/41

URBROJ: 2117/01-09-18-03                                         

Dubrovnik, 27. prosinca 2021

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------