Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 25 - 28. prosinca 2021.Objavljeno: 29.12.21.

204. Rješenje o imenovanju članova Kazališnog vijeća Javne ustanove u kulturi Kazalište Marina Držića

Na temelju članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 7. sjednici, održanoj 27. prosinca 2021., donijelo je

 

R  J  E  Š  E  NJ  E

o imenovanju članova Kazališnog vijeća

Javne ustanove u kulturi Gradsko kazalište Marina Držića

                         

                

1.     U Kazališno vijeće Javne ustanove u kulturi Gradsko kazalište Marina Držića, na mandatno razdoblje od četiri (4)  godine, imenuju se:

 

1.    Đuro Market,

2.   Davor Mojaš,

1.    Marko Blažek.

  

1.      Ovo rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave  u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.                    

                     

 

KLASA: 013-03/21-03/42

URBROJ: 2117/01-09-21-02

Dubrovnik, 27. prosinca 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------