Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 25 - 28. prosinca 2021.Objavljeno: 29.12.21.

199. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dom Marina Držića

Na temelju članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 7. sjednici, održanoj 27. prosinca 2021., donijelo je

 

R J E Š E NJ E

o imenovanju članova Upravnog vijeća

Javne ustanove u kulturi Dom Marina Držića

                         

                                                    

                

1.    U Upravno vijeće Javne ustanove u kulturi Dom Marina Držića, na mandatno razdoblje od četiri (4)  godine, imenuju se:

 

1.    Iris Mihajlović Labaš,

2.    Hana Čerimagić Sarić.

  

        2.  Ovo rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave  u „Službenom glasniku   

             Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 013-03/21-03/45

URBROJ: 2117/01-09-21-02

Dubrovnik, 27. prosinca 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------