Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 25 - 28. prosinca 2021.Objavljeno: 29.12.21.

198. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice Dubrovnik

Na temelju članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 7. sjednici, održanoj 27. prosinca 2021., donijelo je

 

R J E Š E NJ E

o imenovanju članova Upravnog vijeća

Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice

                        

 

  1. U Upravno vijeće Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice, na mandatno razdoblje od četiri (4)  godine, imenuju se:

 

1. Katarina Doršner – predsjednica,

2. Silvija Jukić – član,

3. Ivana Raič – član.

 

  1. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a  objavit će se  u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.  

 

 

KLASA: 013-03/21-03/43

URBROJ: 2117/01-09-21-02

Dubrovnik, 27. prosinca 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------