Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 25 - 28. prosinca 2021.Objavljeno: 29.12.21.

197. Izmjene i dopune cjenika Dubrovačke kartice

Na temelju članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 7. sjednici, održanoj 27. prosinca 2021., donijelo je

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K

 

 

  1. Usvajaju se  Izmjene i dopune cjenika Dubrovačke kartice broj 1/2018.

 

  1. Izmjene i dopune cjenika Dubrovačke kartice broj 1/2018. čine sastavni dio ovog Zaključka.

 

  1. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 307-03/21-01/02

UR.BROJ: 2117/01-09-21-03

Dubrovnik, 27. prosinca 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------