Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 25 - 28. prosinca 2021.Objavljeno: 29.12.21.

196. Zaključak o izmjeni Zaključka o razvoju i unapređenju projekta Dubrovačke kartice (Dubrovnik Card)

Na temelju članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 7. sjednici, održanoj 27. prosinca 2021., donijelo je

 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K

 

  1. U Zaključku o razvoju i unapređenju projekta Dubrovačke kartice (Dubrovnik Card), Klasa: 612-01/10-02/14, Urbroj: 2117/01-09-15-16 od 25. i 26. srpnja 2015. godine, objavljenog u Službenom glasniku Grada Dubrovnika broj 10/15, točka 8. mijenja se i glasi:

 

„Gradonačelnik Grada Dubrovnika predlaže Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na usvajanje svaku izmjenu cijene Dubrovačke kartice.“

 

  1. Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 612-01/21-02/06

UR.BROJ: 2117/01-09-21-03

Dubrovnik, 27. prosinca 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------