Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 25 - 28. prosinca 2021.Objavljeno: 29.12.21.

195. Zaključak o osnivanju i imenovanju članova povjerenstva za provođenje postupka davanja u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području Grada Dubrovnika

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), članka 10. Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 25/21, dalje u tekstu: Odluka), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 7. sjednici, održanoj 27. prosinca 2021., donijelo je

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

 

Članak 1.

 

Osnivaju se: Povjerenstvo za provjeru  administrativne ispravnosti, Povjerenstvo za provedbu postupka i odlučivanje o najmu stanova i Povjerenstvo za rješavanje prigovora, za provođenje postupka davanja u najam 43 stambene jedinice – stana sa pripadajućim garažnim i/ili parkirališnim mjestima  u stambenoj zgradi službenog naziva Dubrovnik “B” u Mokošici na k.č. br. 1021/31 ZK. UL. 419 K.O. Obuljeno i u stambenoj zgradi službenog naziva  “Dubrovnik C” u Mokošici na k.č. br. 614/18 ZK. UL. br. 420 K.O. Obuljeno.

 

 

Članak 2.

 

Povjerenstvo za provjeru administrativne ispravnosti vrši provjeru prihvatljivosti odnosno ispunjavanja propisanih uvjeta pristiglih zahtjeva u skladu sa odredbama Odluke i Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje  stanova u najam (dalje u tekstu: Javni poziv).

 

 

Članak 3.

 

Povjerenstvo za provedbu postupka i odlučivanje o najmu stanova u skladu sa odredbama Odluke i Javnog poziva:

      boduje pravodobne i uredne zahtjeve u sladu s odredbama Odluke  i Javnog poziva,

      uvrštava pravodobne i uredne zahtjeve na prijedlog Liste prvenstva,

      predlaže Gradonačelniku Konačnu listu reda prvenstva,

      utvrđuje prijedlog odluke o davanju stanova u najam na temelju Konačne liste reda prvenstva.

 

 

Članak 4.

 

Povjerenstvo za rješavanje prigovora rješava prigovore izjavljene na prijedlog Liste reda prvenstva koji se odnosi na utvrđeni redoslijed odnosno neuvrštavanje na istu, u skladu s  odredbama Odluke i Javnog poziva.

 

 

Članak 5.

 

U Povjerenstvo za provjeru  administrativne ispravnosti imenuju se:

za predsjednika: Marin Jurić

za članove:

1.    Marija Deranja

 1. Stela Sušić, 
 2. Nikola Đurić
 3. Loredana Pavličević Banović.

 

 

Članak 6.

 

U Povjerenstvo za provedbu postupka i odlučivanje o najmu stanova imenuju se:

za predsjednika: Marija Šimunović

za članove:

1.    Ivan Raguž

 1. Željko Raguž, vijećnik Gradskog vijeća
 2. Jasmin Deraković, vijećnik Gradskog vijeća
 3. Katarina Doršner, vijećnica Gradskog vijeća
 4. Ivan Cetinić, vijećnik Gradskog vijeća
 5. Maro Kristić, vijećnik Gradskog vijeća
 6. Anita Bonačić Obradović, vijećnica Gradskog vijeća
 7. Nikša Selmani, vijećnik Gradskog vijeća

 

 

Članak 7.

 

U Povjerenstvo za rješavanje prigovora imenuju se:

za predsjednika: Anita Korda

za članove:

 1. Matea Šagarjelo Brbora
 2. Ivana Šepak, vijećnica Gradskog vijeća
 3. Slavica Grkeš, vijećnica Gradskog vijeća
 4. Olga Muratti, vijećnica Gradskog vijeća
 5. Ivica Roko, vijećnik Gradskog vijeća
 6. Ivan Tropan, vijećnik Gradskog vijeća
 7. Petra Marčinko, vijećnica Gradskog vijeća
 8. Krešimir Marković, vijećnik Gradskog vijeća.

 

 

Članak 8.

 

Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 371-01/21-01/183

URBROJ: 2117/01-09-21-

Dubrovnik, 27. prosinca 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------