Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 25 - 28. prosinca 2021.Objavljeno: 29.12.21.

194. Zaključak o davanju stanova u najam u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/1798/19, 144/20) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 7. sjednici, održanoj  27. prosinca 2021., donijelo je

 

 

Z A K LJ U Č A K

o davanju stanova u najam u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih

i mladih obitelji

 

 

1.    43 stambene jedinice – stana sa pripadajućim garažnim i/ili parkirališnim mjestima  u stambenoj zgradi službenog naziva Dubrovnik “B” u Mokošici na k.č. br. 1021/31 ZK. UL. 419 K.O. Obuljeno i u stambenoj zgradi službenog naziva  “Dubrovnik C” u Mokošici na k.č. br. 614/18 ZK. UL. br. 420 K.O. Obuljeno uključujući i  zemljište i zajedničke prostorije u zgradi koje su nedjeljivo  povezane sa  stanovima temeljem odredbe članka 68. i 370. stavak 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) (dalje u tekst: stanovi) dati će se u  najam na određeno vrijeme u svrhu rješavanja stambenoj pitanja mladih i mladih obitelji na području Grada Dubrovnika.

 

2.    Stanovi iz točke 1. ovog Zaključka specificirani su u Ugovoru o kupoprodaji stanova sklopljenom između Grada Dubrovnika i Ministarstva hrvatskih branitelja dana 01. veljače 2019. godine KLASA: 940-01/16-01/73, URBROJ: 2117/01-04-19-24.

 

3.    Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku  Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 371-01/21-01/182

URBROJ: 2117/01-09-21-3

Dubrovnik, 27. prosinca 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------