Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 25 - 28. prosinca 2021.Objavljeno: 29.12.21.

193. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o naknadama za prometovanje prijevoznim sredstvima unutar pješačkih zona na području Grada Dubrovnika

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 172. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 12/20, 16/20, 1/21, 5/21 i 16/21) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 7. sjednici, održanoj 27. prosinca 2021., donijelo je

 

 

P r a v i l n I k

 o izmjenama Pravilnika  o naknadama za prometovanje prijevoznim sredstvima

 unutar pješačkih zona na području Grada Dubrovnika

 

 

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o naknadama za prometovanje prijevoznim sredstvima unutar pješačkih zona na području Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 14/20) članak 2. mijenja se i glasi:

 

“Naknada iz članka 1. ovoga Pravilnika plaća se za sva prijevozna sredstva u visini:

 

a)    Za prometovanje motornim vozilima, radnim strojevima i traktorima najveće dopuštene mase do 3500 kg, s tim da masa vozila ne smije prelaziti 2000 kg u Povijesnoj jezgri Grada:

 

JEDNOKRATNO PROMETOVANJE

vrijeme (dani)

vrijeme (sati)

dnevno (kuna)

mjesečno (kuna)

tromjesečno (kuna)

ponedjeljkom, srijedom i petkom

5:00-7:30

350,00

3.000,00

6.000,00

utorkom i četvrtkom

5:00-7:00

350,00

3.000,00

6.000,00

 

VIŠEKRATNO PROMETOVANJE

vrijeme (dani)

vrijeme (sati)

dnevno (kuna)

mjesečno (kuna)

tromjesečno (kuna)

ponedjeljkom, srijedom i petkom

5:00-7:30

3.000,00

60.000,00

100.000,00

utorkom i četvrtkom

5:00-7:00

3.000,00

60.000,00

100.000,00

 

Za prometovanje interventnih vozila Elektrojuga i vozila Hrvatske pošte u Povijesnoj jezgri Grada Dubrovnika tromjesečna naknada za višekratno prometovanje po jednom vozilu iznosi 6.000,00 kn.

 

Za prijevoz osoba koje sklapaju brak i osoba koje sudjeluju u sklapanju braka odobrit će se prometovanje samo u ulicama Sv. Dominika i Pred Dvorom prema vremenu održavanja vjenčanja i to maksimalno do tri vozila po cijeni od 350,00 kn po vozilu (jednokratno).

 

Prometovanje motornim vozilima, radnim strojevima i traktorima  u Povijesnoj jezgri Grada može se odobriti za potrebe dopreme roba za opskrbu prodavaonica, tržnica i ugostiteljskih objekata, hotela, domova, samostana i sl., dopreme plina i ogrjeva, prijevoza pokućstva i bijele tehnike, prijevoza građevinskog materijala, te odvoza građevinskog otpada, otpadnih ulja, elektroničnog i krupnog otpada samo na ulicama Sv. Dominik, Pred Dvorom, Placa i Poljana Marina Držića.

 

b)    Za prometovanje motornim vozilima, radnim strojevima i traktorima najveće dopuštene mase do 3500 kg, s tim da masa vozila ne smije prelaziti 2000 kg Šetalištem Kralja Zvonimira:

 

JEDNOKRATNO PROMETOVANJE

vrijeme (sati)

dnevno (kuna)

mjesečno (kuna)

tromjesečno (kuna)

od 5:00-8:00

250,00

1.500,00

3.000,00

 

VIŠEKRATNO PROMETOVANJE

vrijeme (sati)

dnevno (kuna)

mjesečno (kuna)

tromjesečno (kuna)

od 5:00-8:00

1.500,00

30.000,00

60.000,00

 

 

Članak 2.

 

U članku 3. stavku 2. riječ: “višestrukim” zamjenjuje se riječju: “višekratnim”.

 

 

Članak 3.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Dubrovnika.

 

 

KLASA: 363-01/20-09/22

URBROJ: 2117/01-09-21-06

Dubrovnik, 27. prosinca 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------