Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 25 - 28. prosinca 2021.Objavljeno: 29.12.21.

191. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku davanja školskih športskih dvorana osnovnih škola Grada Dubrovnika na korištenje bez naknade

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17, 98/19, 144/20) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika  (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika” broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 7. sjednici, održanoj 27. prosinca 2021., donijelo je

 

 

P r a v i l n i k 

o uvjetima, kriterijima i postupku davanja školskih športskih dvorana

 osnovnih škola Grada Dubrovnika na korištenje bez naknade

 

 

 

Članak 1.

 

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, postupak i kriteriji pod kojima školske ustanove (u nastavku teksta: Škole) kojima je osnivač Grad Dubrovnik  (u nastavku teksta: Grad) mogu davati školske športske dvorane s pripadajućim prostorima (sanitarni čvorovi, svlačionice i ostalo)  na korištenje bez naknade  u svrhu optimalnog stavljanja u funkciju školskih sportskih dvorana za potrebe provođenja Programa javnih potreba u sportu Grada Dubrovnika ( u nastavku teksta: Program).

 

Članak 2.

 

Školske športske dvorane s pripadajućim prostorima (u nastavku teksta: Dvorane) čiji je osnivač Grad Dubrovnik su:

      Dvorana Osnovne škola Mokošica;

      Dvorana Osnovne škola Ivana Gundulića;

      Dvorana Osnovne škola Marina Držića,

      Dvorana Osnovne škola Montovjerna;

      Dvorana Osnovne škole Lapad;

      Dvorana Osnovne škole Marina Getaldića.

 

Dvorane se mogu davati na korištenje bez naknade s pripadajućim prostorima opisanim i označenim u čl. 1. ovog Pravilnika.

    

Članak 3.

 

Dvorane pobrojane u prethodnom članku prvenstveno se koriste

        za potrebe nastave Tjelesne i zdravstvene kulture;

        za potrebe školskog športa kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti planirane u godišnjem planu i programu rada Škole i školskom kurikulumu;

        za potrebe Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik u svrhu provedbe Programa  

javnih potreba u športu Grada Dubrovnika, prioritetno za mlađe selekcije;

        za potrebe organizacije športskih manifestacija od značaja za Grad sukladno potrebama organizatora i

        za potrebe organizacije športskih manifestacija od humanitarnog značaja sukladno potrebama organizatora uz prethodnu suglasnost nadležnog odjela za obrazovanje.

 

   

Članak 4.

 

Škole su dužne za tekuću školsku godinu donijeti Plan korištenja Dvorane u kojem će se propisati prvenstvena potreba korištenja Dvoranom na način opisan u prethodnom članku te da će se nakon toga slobodni termini usuglasiti s Javnom ustanovom športski objekti Dubrovnik ( u nastavku teksta: Javna ustanova) u svrhu provođenja Programa.

    

 

Članak 5.

 

Pri izradi Plana korištenja  treba voditi računa da se za potrebe pobrojane u čl. 3. ovog Pravilnika Dvorane u pravilu koriste radnim danima od ponedjeljka do petka i to najdulje do 22:00 sati.

 

Plan korištenja ne odnosi se na subotu, blagdane i neradne dane osim u izuzetnim slučajevima navedenim u čl. 3 uz prethodnu pismenu suglasnost Škole.

 

Škole su za potrebu izrade Plana korištenja dužne dostaviti popis sekcija školskih sportskih klubova za svaku školu pojedinačno Javnoj ustanovi, a sve u svrhu usuglašavanja Plana korištenja prema Programu. 

   

Članak 6.

 

Škole su prije početka nove školske godine, a najkasnije do 30. rujna tekuće godine dužne dostaviti Plan korištenja nadležnom upravnom odjelu za šport, nakon usuglašavanja Plana korištenja s Javnom ustanovom športski objekti.

 

Plan korištenja Dvorane dužne su objaviti na mrežnim stranicama Škole.

 

 

Članak 7.

 

U slučaju izvanrednih okolnosti moguća je promjena već donesenog Plana korištenja na način da se  pri tome poštuje proceduru donošenja istog navedenog u člancima. 4. – 6. ovog Pravilnika.

   

Članak 8.

 

Za potrebe Javne ustanove kao i za potrebe organizacije športskih manifestacija od značaja za Grad i za potrebe organizacije športskih manifestacija humanitarnog značaja, Škole su dužne sklopiti Ugovor o korištenju s Javnom ustanovom na određeno vrijeme, odnosno za tekuću školsku godinu, a temeljem Plana korištenja.

 

    

Članak 9.

 

Ugovor o  korištenju obvezno sadrži:

    naznaku ugovornih strana;

    podatke o  Dvorani i opremi (adresa, površina i drugo);

    podatke o aktivnostima koja će se obavljati u Dvorani;

    vrijeme na koje se ugovor zaključuje, odnosno uz točno precizirane termine korištenja

            Dvorane potrebno je zaključiti novi ugovor svake godine nakon donošenja Plana

            korištenja Dvorane za tekuću školsku godinu ;

    odredbu o zabrani davanja Dvorane u podzakup;

    odredbu o podmirenju troškova nastalih od oštećenja Dvorane;

    odredbe o korištenju zajedničkih prostorija;

    odredbu da korisnik nije ovlašten bez pisane suglasnosti ravnatelja činiti preinake prostora ili izvoditi radove radi adaptacije i poboljšanja uvjeta u dvorani;

    odredbu prema kojoj je Javna ustanova športski objekti Dubrovnik u obvezi održavanja Dvorane urednom i čistom za vrijeme korištenja;

    odredbu prema kojoj Javna ustanova športski objekti  za vrijeme korištenja dvorane snosi troškove potrošnog materijala za održavanje Dvorane urednom i čistom kao i pripadajućih prostorija (WC, hodnik i svlačionica) za vrijeme korištenja;

    odredbu prema kojoj je Javna ustanova športski objekti Dubrovnik dužna osigurati osobu koja će provoditi nadzor i voditi evidenciju o korištenju Dvorane za vrijeme dodijeljenih termina, koju je potrebno dostaviti Školi

    odredbu o pravu otkaza u slučaju potrebe korištenje prostora za održavanje redovnog nastavnog plana i programa školske ustanove;

 

 

Članak 10.

 

Škole su dužne nacrt ugovora o korištenju bez naknade s Javnom ustanovom dostaviti nadležnom Upravnom  odjelu za upravljanje imovinom Grada Dubrovnika radi dobivanja suglasnosti za sklapanje istog.

 

Po potpisivanju ugovora o korištenju bez naknade Škole su dužne iste dostaviti nadležnom odjelu za obrazovanje, a sve u svrhu vođenja evidencije.

 

 

Članak 11.

 

Prilikom primopredaje Dvorane na korištenje Javnoj ustanovi sastavlja se  zapisnik u kojem se unose podaci o stanju dvorane i opreme koja se u njoj nalazi.

Zapisnik je potrebno priložiti kao sastavni dio Ugovora.

 

Prilog zapisniku iz prethodnog članka bit će potpisna lista za svaki pojedini dan koju će potpisati zadnji korisnik bilo Škole, bilo Javne ustanove da Dvoranu predaje u urednom stanju.

 

 

Članak 12.

 

Škole su dužne prije potpisivanja Ugovora s Javnom ustanovom upoznati ih s kućnim redom dvorane i pripadajućih prostorija, a potpisom ugovora o korištenju bez naknade druga ugovorna strana potvrđuje da je upoznata s navedenim aktom.

 

 

Članak 13.

 

Ugovori o korištenju/odnosno zakupu ostaju na snazi do isteka vremena na koji su zaključeni.

 

Ugovore iz prednjeg članka potrebno je revidirati u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ovog Pravilnika odnosno uskladiti ugovorne obveze primjenjujući odredbe ovog Pravilnika.

 

Sve započete postupke davanja na  korištenje/zakup prije stupanja na snagu ovog Pravilnika Škole su dužne obustaviti.

 

Članak 14.

 

Škole su dužne u roku od 6 (šest) mjeseci od stupanju na snagu ovog Pravilnika uskladiti sve svoje  akte kojim se regulira predmetno područje s istim. 

                                                         

                                                            

Članak 15.

 

 

Na sva pitanja koja nisu regulirana ovim Pravilnikom primjenjuju se važeći akti Grada Dubrovnika kojim se regulira navedeno područje.

 

 

Članak 16.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 602-01/21-01/41

URBROJ: 2117/01-09-21-03

Dubrovnik, 27. prosinca 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------