Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 25 - 28. prosinca 2021.Objavljeno: 29.12.21.

190. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o određivanju obveznika plaćanja i o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje slobodno ugovorene najamnine za korištenje stanom u vlasništvu Grada Dubrovnika i naknade glede koristi od uporabe stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika bez valjane pravne osnove

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 1120. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15,29/18 i 126/21) članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 7. sjednici, održanoj 27. prosinca 2021., donijelo je

 

 

Pravilnik

o izmjenama i dopunama Pravilnika o određivanju obveznika plaćanja

 i o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje slobodno ugovorene najamnine

za korištenje stanom u vlasništvu Grada Dubrovnika

i naknade glede koristi od uporabe stanova u vlasništvu

Grada Dubrovnika bez valjane pravne osnove

 

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o određivanju obveznika plaćanja i o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje slobodno ugovorene najamnine za korištenje stanom u vlasništvu Grada Dubrovnika i naknade glede koristi od uporabe stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika bez valjane pravne osnove („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj: 11/16) u članku 1. iza riječi najmoprimci dodaju se riječi: „za stan“.

 

Članak 2.

 

Iza članka 3. dodaje se članak 3a koji glasi:

„Visina mjesečne slobodno ugovorene najamnine (Ns) za pojedini stan namijenjen stambenom zbrinjavanju mladih i mladih obitelji (novogradnja) izračunava se prema izrazu:

(Ns)= P x 20,00 kn

P= neto korisna površina stana

Visina mjesečne najamnine za garažno mjesto koji je pripadak stanu iznosi 15,00 kn/m2.

Visina mjesečne najamnine za vanjsko parkirno mjesto koje je pripadak stanu iznosi 4,00 kn/m2“.

 

Članak 3.

 

Članak 5. mijenja se i glasi:

„Visina mjesečne naknade (N) za pojedini stan izračunava se prema izrazu:

N = P x 25,00 kn

P = korisna površina stana“

 

Članak 4.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“. 

 

KLASA: 371-01/16-01/58

URBROJ: 2117/01-09-21-6

Dubrovnik, 27. prosinca 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------