Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 25 - 28. prosinca 2021.Objavljeno: 29.12.21.

189. Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja Urbanog područja Dubrovnik za financijsko razdoblje 2021.-2027

Na temelju članka 15. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14, 123/17 i 118/18 ), članka 38. stavka 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske(„Narodne novine“, broj 123/17) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 7. sjednici, održanoj 27. prosinca 2021., donijelo je 

 

 

O D L U K U

o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja Urbanog područja Dubrovnik

za financijsko razdoblje 2021.-2027.

                     

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom pokreće se postupak izrade Strategije razvoja Urbanog područja Dubrovnik za financijsko razdoblje 2021.-2027. (u daljnjem tekstu: Strategija) i pripadajućih provedbenih akata, odnosno Akcijskog plana za provedbu Strategije i Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana te provedba svih provedbenih i popratnih aktivnosti vezanih za izradu i donošenje Strategije.

 

Članak 2.

 

Strategija razvoja Urbanog područja temeljni je strateški plan u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za urbana područja, a njezin indikativni sadržaj, prilozi i provedbeni akti definirani su u  Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izrade strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027., verzija 2.0. donesenih od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, KLASA: 910-08/21-07/1, URBROJ:538-06-3-1-1/280-21-7 od 12. srpnja 2021. godine.

 

 

                                                     Članak 3.

 

Zadužuje se Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju za koordinaciju izrade predmetne Strategije.

 

Članak 4.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 910-01/20-01/09

URBROJ: 2117/01-09-21-29

Dubrovnik, 27. prosinca 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------