Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 25 - 28. prosinca 2021.Objavljeno: 29.12.21.

188. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1) u zoni posebnog prometnog režima

Na temelju članaka 35. i 68. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01. 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12., 19/13., 137/15, 123/1798/19, 144/20), članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08., 48/10., 74/11., 80/13.,  158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20), članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21) i uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, Broj: 511-03-03/2-UP/I-142/21 od 23. prosinca 2021., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 7. sjednici, održanoj 27. prosinca 2021., donijelo je

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1) u zoni posebnog prometnog režima

 

 

 

Članak 1.

 

 U Odluci o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1) u zoni posebnog prometnog režima („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj: 10/14, 18/15, 5/16, 8/16, 7/18 i 6/19, 9/20, 14/21, dalje u tekstu: Odluka) naziv Odluke mijenja se i glasi:

„Odluka o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila, kategorije  M1 kapaciteta (7+1) i (8+1) u zoni posebnog prometnog režima“.

 

 

Članak 2.

 

U svim člancima Odluke iza riječi „osobnih automobila“ u odgovarajućem padežu dodaju se riječi „kategorije M1 kapaciteta (7+1) i“ u odgovarajućem padežu.

 

Članak 3.

 

U članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Na cestama i javno prometnim površinama ne smiju se poduzimati bilo kakve radnje ili djelatnosti koje bi mogle oštetiti javno prometnu površinu ili ugroziti sigurnost i protočnost prometa.“

 

U članku 2. dodaju se stavci 3. i 4. i glase:

„Iznimno od stavka 1. ovog članka  turistički autobusi i osobni automobili kategorije M1 kapaciteta (7+1) i (8+1) koji dovoze ili odvoze goste koji imaju osiguran smještaj u hotelima u zoni iz čl. 1. ove Odluke ukrcaj i iskrcaj putnika-gostiju hotela – obavljaju ispred tih hotela.

 

Iznimno od stavka 1. ove Odluke turistički autobusi i osobni automobili kategorije M1 kapaciteta (7+1) i (8+1) koji dovoze ili odvoze goste koji koriste usluge žičare za prijevoz osoba (koja za to ima dodijeljenu koncesiju sukladno pozitivnim propisima) zaustavljanje u svrhu ukrcaja odnosno iskrcaja putnika obavljaju ispred donje postaje žičare (Ploče).“

 

 

Članak 4.

 

Članak 2a briše se.

 

Članak 5.

 

U članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

Parkiranje iz stavka (1) ovoga članka moguće je isključivo pod uvjetom prethodne rezervacije termina parkinga i reguliranog statusa parkinga u smislu članka 6. ove Odluke (plaćanje naknade ili ishođenje pokaza/vinjete), osim ako je drugačije propisano ovom Odlukom.

 

 

Članak 6.

 

U članku 8. brišu se stavci: 2,3, 4,5,6,7,8,9 i 10.

 

 

Članak 7.

 

Članak 8a mijenja se i glasi:

 

„Naknada iz članka 8. ove Odluke, plaća se isključivo unaprijed putem sustava plaćanja - aplikacije objavljene na službenim mrežnim (web) stranicama Grada Dubrovnika www.dubrovnik.hr (dalje u tekstu: web aplikacija). Uplata mora biti evidentirana 48 sati prije  zaustavljanja i parkiranja.

 

Plaćanje naknade uključuje istovremeno i kumulativnu obvezu:

      rezervacije termina parkiranja i zaustavljanja za iskrcaj putnika,

      rezervacije termina parkiranja i zaustavljanja za ukrcaj putnika te

      upisa registarske oznake vozila na kojeg se plaćena naknada odnosi,

osim u slučaju kada se ukrcaj ili iskrcaj obavlja u razdoblju iz članka 9. stavak 4.

 

Naknadna promjena plaćenog termina moguća je jednom, najkasnije do 24 sata prije namjeravanog termina parkiranja i zaustavljanja za kojeg se uplata odnosi i to isključivo pod uvjetom da postoje slobodni termini za traženu promjenu.

 

U slučaju da ne postoje slobodni termini za traženu promjenu u istoj kalendarskoj godini, uplatitelj ima pravo podnijeti zahtjev za povrat uplaćenog iznosa, pod uvjetom da je zahtjev za povrat uplaćenog iznosa podnesen najkasnije 30 dana prije dana za koji je plaćen termin. U slučaju ispunjenih uvjeta za povrat uplaćenog iznosa, uplatitelj snosi manipulativne troškove banke koji nastaju predmetnim transferom/povratom novca.

 

U slučaju da se parkiranje ne obavi u rezerviranom terminu uplatitelj naknade nema pravo na povrat uplaćenog iznosa.

 

U slučaju da se parkiranje na temelju rezervacije i uplate iz stavka (1) ovoga članka, ne obavi na dan rezerviranog termina i to iz razloga što su nastupile okolnosti izvanrednih događaja iz članka 5. stavak (3)  ove Odluke,  uplatitelj naknade ima pravo na povrat uplaćenog iznosa, pod uvjetom da je Upravni odjel Grada Dubrovnika nadležan za promet utvrdio nastanak takvog izvanrednog događaja.

 

Naknadna promjena upisane registarske oznake vozila za koje je rezerviran termin i plaćena naknada za parkiranje i zaustavljanje moguća je jednom, najkasnije 30 minuta prije rezerviranog termina parkiranja i zaustavljanja.

 

U slučaju okolnosti iz članka 3. stavak 3. ove Odluke ishođenje posebne dozvole preduvjet je rezerviranja termina parkiranja i zaustavljanja na Pločama.“

 

 

Članak 8.

 

Iza članka 8.a dodaje se članak 8.b i glasi:

„Osim naknade iz članka 8. stavka 1. ove Odluke može se ishoditi i pokaz/vinjeta koja vrijedi za razdoblje tekuće godine.

 

Pokaz/vinjetu mogu ishoditi:

1)    Hoteli smješteni u povijesnoj jezgri Grada Dubrovnika - za autobuse i osobne automobile kategorije  M1 kapaciteta (7+1) i (8+1) u svrhu prijevoza gostiju tih hotela na Pile (Oznake „A“),

2)    Hoteli smješteni u zoni posebnog prometnog režima - za autobuse i osobne automobile M1 kapaciteta (7+1) i (8+1) u svrhu prijevoza gostiju hotela i to isključivo ispred tih hotela (Oznake „H“),

3)    Pravna ili fizička osoba kojoj je dodijeljena koncesija za žičaru - za autobuse i osobne automobile M1 kapaciteta (7+1) i (8+1) koji prevoze goste koji koriste usluge žičare i to isključivo na donju postaju žičare na Pločama (Oznake „Ž“),  

4)    Korisnici koji su oslobođeni od plaćanja naknade sukladno odredbama članka 11. Odluke (Oznake „X“),

5)    turističke agencije, vlasnici vozila; pravne ili fizičke osobe, obrtnici, kojima je dodijeljena koncesija Lučke uprave Dubrovnik - za autobuse i osobne automobile M1 kapaciteta (7+1) i (8+1) u svrhu organiziranog prijevoza putnika sa brodova na kružnim putovanjima na Pile (Oznake „I“).

 

Naknada za pokaz/vinjetu iz stavka 2. podstavak 1), 2), 3) i 4) ovog članka se ne naplaćuje i u naravi predstavlja oslobođenje od plateža pod uvjetima iz članka 11. ove Odluke.

 

Korisnici pokaza/vinjeta iz stavka 2. podstavak 2) i 3) ovog članka oznaka „H“ i „Ž“ nemaju pravo parkiranja i zaustavljanja na Pilama i Pločama, osim pod jednakim uvjetima kao i drugi korisnici sukladno odredbama ove Odluke.

 

Naknada za pokaz/vinjetu iz stavka 2. podstavak 5), oznake „I“ iznosi 17.000,00 kuna, a korisnik prava na pokaz/vinjetu, može kupiti minimalno 5 (pet) pokaza/vinjeta.

 

Uvjeti i način plaćanja pokaza/vinjeta biti će regulirani posebnim ugovorom između Grada Dubrovnika i korisnika prava na pokaz/vinjetu.

 

Pokaz/vinjeta oznaka „A“ i „X“ tijekom jednog kalendarskog dana vrijedi za:

      jedno vozilo određene upisne registarske oznake u web aplikaciju prilikom rezerviranja termina po izboru korisnika tog pokaza/vinjete,

      za neograničeni broj iskrcaja – ukrcaja putnika pod uvjetom rezerviranog termina parkiranja i zaustavljanja na web aplikaciji sukladno odredbama članka 8a ove Odluke pri čemu se kupljeni pokaz/vinjeta izjednačuje sa plaćenom naknadom u smislu odredbi toga članka.

 

Pokaz/vinjeta oznaka „H“, „Ž“ tijekom jednog kalendarskog dana vrijedi za:

      jedno vozilo određene upisne registarske oznake u web aplikaciju

      za neograničeni broj ukrcaja – iskrcaja putnika isključivo ispred tih hotela odnosno donju postaju žičare na Pločama

Pokaz/vinjeta oznake „I“ vrijedi za:

      vozilo određene registarske oznake upisane u web aplikaciju prilikom rezerviranja termina po izboru korisnika tog pokaza/vinjete. Registarska oznaka se može izmijeniti najviše tri (3) puta dnevno na način da u određenom razdoblju pokaz/vinjetu može koristiti isključivo jedna registarska oznaka. Vrijeme u kojem određena registarska oznaka koristi određeni pokaz/vinjetu  evidentira se u web aplikaciji

      za neograničeni broj ukrcaja – iskrcaja putnika

 

Pokaz/vinjeta oznaka „A“, „H“, „Ž“ i „X“ je samo u elektronskom obliku i korisnici je ostvaruju putem web aplikacije bez obveze isticanja na vidljivo mjesto na prednjem vjetrobranskom staklu vozila.

 

Pokaz/vinjeta oznake „I“ ističe se na vidljivo mjesto na prednjem vjetrobranskom staklu vozila.

 

Ukoliko se prilikom provjere utvrdi da se pokaz/vinjeta, neovisno o oznaci, koristi protivno odredbama ove Odluke ugovor iz stavka 6. ovog članka smatra se raskinutim, izvršit će se naplata naknade iz članka 8. stavak 1. ove Odluke za navedeno zaustavljanje i parkiranje te će se rješenjem mjerodavnog upravnog odjela Grada Dubrovnika trajno zabraniti daljnje korištenje pravom na pokaz/vinjetu.“

 

 

Članak 9.

 

Dodaje se članak 8.c i glasi:

„Uvjeti za ishođenje pokaza/vinjeta iz članka 8.b ove Odluke su:

a)    za pokaz/vinjetu oznake „A“, „H“ i „Ž“

      zahtjev potpisan i ovjeren od ovlaštene osobe

      sklopljen ugovor sukladno članku 8.b stavak 6) ove Odluke.

 

b)    za pokaz/vinjetu oznake „X“

      zahtjev potpisan i ovjeren od ovlaštene osobe

      odobrenje Grada Dubrovnika sukladno odredbama članka 11. ove Odluke.

      sklopljen ugovor sukladno članku 8.b stavak 6) ove Odluke.

 

c)    za pokaz/vinjetu oznake „I“

      zahtjev potpisan i ovjeren od ovlaštene osobe

      ugovor sa Lučkom upravom Dubrovnik (koncesija)

      sklopljen ugovor sukladno članku 8.b stavak 6) ove Odluke.“

       

 

Članak 10.

 

U članku 9. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. i glasi:

„Iznimno, naknada se plaća i za parkiranje za ukrcaj ukoliko se parkiranje zbiva u vremenu naplate naknade iz stavka četiri (4) ovog članka, a istome toga dana nije prethodilo rezerviranje i parkiranje vozila za iskrcaj. U tom slučaju se na ovog korisnika glede parkiranja za ukrcaj na odgovarajući način primjenjuju sve ostale odredbe ove Odluke.“

 

U članku 9. stavci 2. i 3. postaju članci 3. i 4.

 

U članku 9. stavak 4. mijenja se i glasi:

„Naknada se neće naplaćivati u vremenu od 21:00 h do 07:00 h za razdoblje od 01. svibnja do 30. rujna. Naknada se neće naplaćivati u vremenu od 20:00 h do 08:00 h za razdoblje od 01. ožujka do 30. travnja i od 01. listopada do 30. studenog.“

 

 

Članak 11.

Članak 10. mijenja se i glasi:

Naknadu iz članka 8. nije dužna platiti turistička agencija te vlasnik vozila; pravna ili fizička osoba-obrtnik, koji prilikom rezervacije termina parkiranja i zaustavljanja dokaže kupnju grupnog Dubrovnik Card-a, upisom Voucher No Dubrovnik Carda i to ako se prijevoz obavlja:

      osobnim automobilom kategorije  M1 kapaciteta (7+1) i (8+1) dokaže kupnju za najmanje 5 osoba

      srednjim autobusom od 9-30 mjesta dokaže kupnju za najmanje 10 osoba

      velikim autobusom preko 30 mjesta dokaže kupnju za najmanje 30 osoba.“

 

 

Članak 12.

 

Članak 11. mijenja se i glasi:

„Oslobađanje od plaćanja naknade iz članka 8. stavka 1. ovog članka može se odobriti:

1)    u slučajevima kada to opravdava javni interes i uz poštivanje načela razmjernosti (npr. humanitarna, sportska, kulturna događanja, događanja od značaja za Grad Dubrovnik i slično).

 

U svrhu ostvarenja prava na oslobađanje od plaćanje naknade, turistička agencija ili vlasnik vozila ili pravna ili fizička osoba organizator događanja podnijet će zahtjev Gradu Dubrovniku, s detaljnim obrazloženjem i dokazima iz kojih je razvidno kako oslobađanje od plaćanja naknade opravdava javni interes, najkasnije 30 dana prije održavanja predmetnog događanja.

 

Na temelju prethodnog pozitivnog mišljenja stručnih službi Grada Dubrovnika, na podneseni zahtjev za ostvarenje prava na oslobađanje, Gradonačelnik Grada Dubrovnika može odobriti pokaz/vinjetu oznake „X“, u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

 

2)    u slučajevima kada se organizirano prevoze djeca iz vrtića, učenici osnovnih i srednjih škola te studenti.

 

U svrhu ostvarenja prava na oslobađanje od plaćanje naknade, predškolska ustanova (vrtić), javna ustanova koja obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja (osnovna škola, srednja škola, učenički dom, veleučilište ili sveučilište), podnijet će zahtjev Gradu Dubrovniku potpisan i ovjeren od ovlaštene osobe.

 

Na temelju prethodnog pozitivnog mišljenja stručnih službi Grada Dubrovnika, na podneseni zahtjev za ostvarenje prava na oslobađanje, Gradonačelnik Grada Dubrovnika može odobriti pokaz/vinjetu oznake „X“, u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

 

Korisnici pokaza/vinjete iz članka 8b. stavka 2) podstavak 1), 2) i 3) ove Odluke oslobođeni su od plaćanja naknade.“

 

Članak 13.

 

U članku 14. stavak 1. mijenja se alineja 2. i glasi:

„ - ako na cestama i/ili na javno prometnim površinama poduzima bilo kakve radnje ili djelatnosti koje bi mogle oštetiti javno prometnu površinu ili ugroziti sigurnost i protočnost prometa (članak 2.)“

 

U članku 14. stavak 1. mijenja se alineja 3. i glasi:

„ - ako se parkira u zoni posebnog prometnog režima na mjestu ili na način protivan odredbama ove Odluke ili se parkira, a da nije unaprijed platio naknadu za parkiranje i zaustavljanje putem web aplikacije ili ishodio pokaz/vinjetu ili se parkira a da prethodno nije rezervirao termin ili se parkira bez posebne dozvole mjerodavnog tijela (članak 3., 5., 8., 8.a., 8b.)“

 

U članku 14. stavak 1. mijenja se alineja 6. i glasi:

„ - ako stekne pravo na pokaz/vinjetu na temelju netočnih činjenica ili dovođenjem službenih osoba u zabludu (članak 8.b. i članak 8.c.)“

     

U članku 14. stavak 1. mijenja se alineja 7. i glasi

„ - ako se koristila ili pokušala koristiti prepaid sustavom i/ili pokazom/vinjetom suprotno odredbama članka 8.a i članka 8.b ove Odluke“

 

 U članku 14. stavak 1. mijenja se alineja 8. i glasi

„- ako se koristila ili pokušala koristiti pravom na oslobađanje od naknade temeljem neistinite dokumentacije (članak 11.).“   

 

 

Članak 14.

 

U članku 16. dodaje se stavak 3. i glasi:

„Izmjena dopune Prometnog Elaborata  za regulaciju zaustavljanja i parkiranja turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1) u zoni posebnog prometnog režima koje je izradilo Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, iz prosinca 2021. godine, sastavni je dio ove Odluke

 

Članak 15.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana obave u “Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 340-01/21-01/71

URBROJ: 2117/01-09-21-4

Dubrovnik, 27. prosinca 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------