Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 25 - 28. prosinca 2021.Objavljeno: 29.12.21.

187. Odluka o poništenju Odluke o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi – Gradski stadion Lapad

Na temelju članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 7. sjednici, održanoj 27. prosinca 2021., donijelo je

 

O  D  L  U  K  U

o poništenju Odluke o  proglašenju svojstva komunalne infrastrukture

kao javnog dobra u općoj uporabi – Gradski stadion Lapad

 

 

Članak 1.

 

Poništava se Odluka o  proglašenju svojstva komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi – Gradski stadion Lapad, KLASA: 363-01/21-09/10, URBROJ: 2117/01-09-21-3, a koju je Gradsko vijeće Grada Dubrovnika donijelo na sjednici održanoj 29. rujna 2021., u cijelosti.

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 363-01/21-09/10

URBROJ: 2117/01-09-21-6

Dubrovnik, 27. prosinca 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------