Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 25 - 28. prosinca 2021.Objavljeno: 29.12.21.

185. Odluka o davanju u najam stanova u vlasništvu grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području grada Dubrovnika

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakona o najmu stanova („Narodne novine“, broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18, 105/20) i članka 17. i 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 7. sjednici održanoj, 27. prosinca 2021., donijelo je

 

O  D  L  U  K  U

O DAVANJU U NAJAM STANOVA U VLASNIŠTVU GRADA DUBROVNIKA

U SVRHU RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH I MLADIH OBITELJI

NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA

 

 

CILJ I KORISNICI MJERA

Članak 1.

 

Ova Odluka donosi se  u svrhu zadovoljavanja stambenih potreba mladih i mladih obitelji te poboljšanja kvalitete stanovanja na području grada Dubrovnika.

 

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za najam stanova na određeno vrijeme u vlasništvu Grada Dubrovnika, prema uvjetima iz ove Odluke i Javnog poziva, a sve u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji.

 

 

Članak 2.

 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Članak 3.

 

Područje Grada Dubrovnika u smislu ove Odluke je  područje utvrđeno člankom 4. i 5. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj: 2/21).

 

 

Članak 4.

 

Stanom se, u smislu ove Odluke, smatra skup prostorija namijenjenih za stanovanje, s prijeko potrebnim sporednim prostorijama, koje čine jednu samostalnu građevinsku cjelinu i imaju poseban ulaz.

 

Članak 5.

 

Lokacija i kvadratura stanova koje Grad Dubrovnik daje u najam biti će navedeni u Javnom pozivu.

 

Predmet najma zajedno sa stanom je i garažno ili parkirno mjesto kao pripadak stanu.

 

 

Članak 6.

 

Stanovi se daju u najam na određeno vrijeme od 10 godina od dana sklapanja Ugovora o najmu.

 

Najmoprimci iz stavka 1. ovog članka će imati prednost, pod jednakim uvjetima, prilikom kupoprodaje predmetnih stanova, u skladu s  odredbama odluke kojom bude regulirano pitanje kupoprodaje istih.

 

Članak 7.

 

Korisnici  mjera su mladi i mlade obitelji.

 

Mladom osobom u smislu ove Odluke smatra se punoljetan podnositelj zahtjeva koji nije navršio 46 godina života u trenutku raspisivanja Javnog poziva iz članka 10. ove Odluke.

 

Mlada obitelj u smislu ove Odluke je zajednica koju čine:

        podnositelj zahtjeva i njegov bračni drug ili izvanbračni drug, njihova zajednička djeca, te pastorci i posvojenici,

        jedan roditelj koji je podnositelj zahtjeva i dijete/djeca  (jednoroditeljska obitelj) ili samohrani roditelj koji je podnositelj zahtjeva i dijete/djeca (samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga),

 

koji zajedno žive, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno pod uvjetom da:

      je podnositelj zahtjeva punoljetan i da nije navršio 46 godina života u trenutku raspisivanja Javnog poziva.

 

Članom mlade obitelji smatra se i dijete koje ne živi u obitelji, a nalazi se na školovanju u drugom administrativnom području do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 26. godine života.

 

 

UVJETI I DOKUMENTACIJA ZA DAVANJE STANA U NAJAM

 

Članak 8.

 

Pravo na podnošenje zahtjeva za najam stana (dalje u tekstu: zahtjev) imaju državljani Republike Hrvatske i to mladi i mlade obitelji koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

 

1.   da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji nema/ju riješeno stambeno pitanje

 

2.   da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji:

        nemaju u vlasništvu/suvlasništvu kuću ili stan, kuću ili stan za odmor, kuću ili stan namijenjen iznajmljivanju, na području Republike Hrvatske, u vrijednosti većoj od 100.000,00 kn

        stanuju kao podstanari/najmoprimci, (status podstanara odnosno najmoprimca moraju imati u razdoblju od najmanje 1 godinu u kontinuitetu do dana utvrđenog u Javnom pozivu i na dan objave Javnog poziva, a podnositelj zahtjeva i članovi obitelji  s najmodavcem ne mogu biti u srodstvu i to: srodnici po krvi u ravnoj liniji, srodnici u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do trećeg stupnja zaključno, kao niti vlasnici ili suvlasnici trgovačkog društva ili obrta koji je najmodavac stana),

        ne koriste odgovarajući gradski stan temeljem Ugovora o najmu sklopljenim sa Gradom Dubrovnikom,

        nemaju u vlasništvu/suvlasništvu građevinsko zemljište na području Republike Hrvatske, u vrijednosti većoj od 100.000,00 kn,

        nemaju u vlasništvu/suvlasništvu poljoprivredno i drugo zemljište veće od 1 ha na području Republike Hrvatske, u vrijednosti većoj od 100.000,00 kn,

        nemaju u vlasništvu/suvlasništvu poslovni prostor na području Republike Hrvatske, u vrijednosti većoj od 100.000,00 kn,

        nisu oslobođeni od plaćanja komunalnog doprinosa u skladu s odredbama propisa Grada Dubrovnika,

        nisu vlasnici/suvlasnici trgovačkog društva ili obrta koji na području Republike Hrvatske ima u vlasništvu: kuću ili stan, kuću ili stan za odmor, kuću ili stan namijenjen iznajmljivanju, građevinsko zemljište, poljoprivredno i drugo zemljište veće od 1 ha, poslovni prostor, u vrijednosti većoj od 100.000,00 kn.

Ukupna vrijednost svih nekretnina iz alineje 1., 4., 5., 6., 8 ne može biti veća od 100.000,00 kuna.

 

3.   da vrijednost pokretnina – prijevozna sredstva (automobil, brod i slično) te novčana sredstva i vrijednosni papiri podnositelja zahtjeva i članova obitelji ne prelaze ukupnu vrijednost veću od 300.000,00 tisuća kuna na dan koji će se utvrditi u Javnom pozivu,

 

4.   da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji u posljednjih 15 godina prije podnošenja zahtjeva za najam nisu nekretnine, u ukupnoj vrijednosti većoj od 100.000,00 kuna, iz st. 1. toč. 2. ovog članka u svom vlasništvu/suvlasništvu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili, odnosno odrekli se od nasljedstva ili na bilo koji drugi način ustupili nekretninu odnosno svoj suvlasnički udio trećoj osobi

 

5.   da podnositelj zahtjeva ima prijavljeno prebivalište na području Grada Dubrovnika:

     najmanje 7 godina neprekidno do podnošenja zahtjeva

     ili

     18 godina s prekidima, ali minimalno u kontinuitetu 1 godinu do podnošenja zahtjeva

     a članovi obitelji moraju imati prijavljeno prebivalište na području Grada Dubrovnika,

 

6.   da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji nemaju duga po osnovi javnih davanja

 

7.   da podnositelj zahtjeva i članovi  obitelji  nemaju s nikim potpisan ugovor o doživotnom i/ili dosmrtnom uzdržavanju

 

Podnositelj zahtjeva s kojim Grad Dubrovnik sklopi ugovor o najmu stana u skladu s odredbama ove Odluke dužan je sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresi stana koji je predmet ugovora o najmu u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora te zadržati to prebivalište za cijelo vrijeme trajanja najma.

 

Izuzetak od obveze zadržavanja prebivališta mogu imati djeca podnositelja zahtjeva ukoliko se u međuvremenu osamostale ili osnuju svoje obitelji, o čemu je potrebno pisano obavijestiti nadležni upravni odjel Grada Dubrovnika.

 

Podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti potvrde/uvjerenja o prebivalištu za sebe i članove svoje obitelji, nadležnom upravnom odjelu Grada Dubrovnika u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o najmu te za cijelo vrijeme trajanja istog svake godine, najkasnije do 31. siječnja za prethodnu godinu.

 

Iznimno i to u slučaju:

        smrti podnositelja zahtjeva ili člana obitelji,

        prestanka braka/izvanbračne zajednice,

do roka utvrđenog u prethodnom stavku moraju se dostaviti potvrde/uvjerenja o prebivalištu za članove obitelji koji i dalje žive u stambenom objektu.

 

U roku od 30 dana od smrti podnositelja zahtjeva ili člana obitelji, odnosno prestanka braka/izvanbračne zajednice, potrebno je dostaviti nadležnom upravnom odjelu Grada Dubrovnika smrtni list ili odgovarajuću sudsku odluku kojom je utvrđen prestanak bračne/izvanbračne zajednice. U slučaju prestanka braka/izvanbračne zajednice potrebno je dostaviti i izjavu oba ili jednog bračnog/izvanbračnog  druga ovjerenu od strane javnog bilježnika kojom se određuje osoba koja će se nadalje nastaviti koristiti sa  predmetnim stanom sa preostalim članovima obitelji.

 

Članak 9.

 

Zahtjev mora sadržavati:

        ime, prezime, mjesto rođenja, prebivalište i osobni identifikacijski broj podnositelja zahtjeva,

        ime i prezime, mjesto rođenja, prebivalište i osobni identifikacijski broj svih  članova obitelji za koje se podnosi zahtjev te srodstvo s  podnositeljem zahtjeva,

        vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva.

 

Zahtjev se predaje na Obrascu I.

 

Uz zahtjev podnositelj je obvezan za sebe i sve članove obitelji priložiti:

 

 1. presliku važeće osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave za podnositelja zahtjeva i članove obitelji,

 

 1. vjenčani list  ili javnobilježnički ovjerenu izjavu o postojanju izvanbračne zajednice (u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju obiteljski odnosi) potpisanu od strane podnositelja zahtjeva, izvanbračnog  supružnika ili supružnice i dva svjedoka, danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću (Obrazac II)

 

 1. javnobilježnički ovjerenu izjavu (Obrazac III) da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji:

   nemaju riješeno stambeno pitanje,

   nemaju u vlasništvu/suvlasništvu kuću ili stan, kuću ili stan za odmor, kuću ili stan namijenjen iznajmljivanju, na području Republike Hrvatske, ili imaju u vlasništvu/suvlasništvu kuću ili stan, kuću ili stan za odmor, kuću ili stan namijenjen iznajmljivanju, na području Republike Hrvatske, ali čija ukupna vrijednost nije veća od 100.000,00 kuna što se dokazuje izvornikom ili ovjerenim preslikom procjene vrijednosti nekretnine ovlaštenog sudskog vještaka

   stanuju kao podstanari/najmoprimci,

   ne koriste odgovarajući gradski stan temeljem Ugovora o najmu sklopljenim sa Gradom Dubrovnikom,

   nemaju u vlasništvu/suvlasništvu građevinsko zemljište, na području Republike Hrvatske ili imaju u vlasništvu/suvlasništvu građevinsko zemljište, na području Republike Hrvatske ali čija ukupna vrijednost nije veća od 100.000,00 kuna što se dokazuje izvornikom ili ovjerenim preslikom procjene vrijednosti nekretnine ovlaštenog sudskog vještaka,

   nemaju u vlasništvu/suvlasništvu poljoprivredno i drugo zemljište veće od 1 ha, na području Republike Hrvatske ili imaju u vlasništvu/suvlasništvu poljoprivredno i drugo zemljište veće od 1 ha, na području Republike Hrvatske ali čija ukupna vrijednost nije veća od 100.000,00 kuna što se dokazuje izvornikom ili ovjerenim preslikom procjene vrijednosti nekretnine ovlaštenog sudskog vještaka,

   nemaju u vlasništvu/suvlasništvu poslovni prostor na području Republike Hrvatske ili imaju u vlasništvu/suvlasništvu poslovni prostor na području Republike Hrvatske ali čija ukupna vrijednost nije veća od 100.000,00 kuna, što se dokazuje izvornikom ili ovjerenim preslikom procjene vrijednosti nekretnine ovlaštenog sudskog vještaka

   nisu oslobođeni od plaćanja komunalnog doprinosa u skladu s odredbama propisa Grada Dubrovnika

   nisu vlasnici/suvlasnici trgovačkog društva ili obrta koji na području Republike Hrvatske ima u vlasništvu kuću ili stan, kuću ili stan za odmor, kuću ili stan namijenjen iznajmljivanju, građevinsko zemljište, poljoprivredno i drugo zemljište veće od 1 ha, poslovni prostor ili jesu vlasnici/suvlasnici trgovačkog društva ili obrta koji na području Republike Hrvatske ima u vlasništvu kuću ili stan, kuću ili stan za odmor, kuću ili stan namijenjen iznajmljivanju, građevinsko zemljište, poljoprivredno i drugo zemljište veće od 1 ha, poslovni prostor ali čija ukupna vrijednost nije veća od 100.000,00 kuna što se dokazuje izvornikom ili ovjerenim preslikom procjene vrijednosti nekretnine ovlaštenog sudskog vještaka.

 

Ukupna vrijednost svih nekretnina iz alineje 2., 5., 6., 7., 9 ne može biti veća od 100.000,00 kuna.

 

 1. podnositelj zahtjeva i članovi obitelji koji žive kao najmoprimci/podstanari dostavljaju ovjereni preslik Ugovora o najmu stana ovjerenog kod javnog bilježnika ili prijavljenog poreznoj upravi koji je važeći na dan objave Javnog poziva i ovjereni preslik Ugovora o najmu stana ovjerenog kod javnog bilježnika ili prijavljenog poreznoj upravi koji je bio na snazi u razdoblju od najmanje 1 godinu u kontinuitetu do dana utvrđenog u Javnom pozivu,

 

 1. dokaz da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji nemaju  pokretnine – prijevozna sredstva (automobil, brod i slično) te novčana sredstva i vrijednosne papire u ukupnoj vrijednosti većoj od 300.000,00 tisuća kuna na dan utvrđen u Javnom pozivu. Isto se dokazuje javnobilježnički ovjerenom izjavom (Obrazac IV),  izvornikom izvoda računa svih banka kod kojih podnositelj zahtjeva i članovi obitelji  imaju otvoren račun, kao i izvornikom izlista iz Jedinstvenog registra računa, koji vodi Financijska agencija, a  iz kojeg su razvidni podaci o svim otvorenim računima za koje je potrebno dostaviti izvode,

 

 1. izvornik uvjerenja - potvrde porezne uprave da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji nisu evidentirani kao porezni obveznici od imovine nastale uslijed prometa nekretnina u posljednjih 15 godina prije podnošenja zahtjeva za najam stana. Za slučaj da su evidentirani kao porezni obveznici od imovine nastale uslijed prometa nekretnina u posljednjih 15 godina prije podnošenja zahtjeva za najam stana uz izvornik uvjerenja - potvrde porezne uprave dostavlja se izvornik ili ovjereni preslik procjene vrijednosti nekretnine ovlaštenog sudskog vještaka koji potvrđuje kako ukupna vrijednost svih navedenih nekretnina nije veća od 100.000,00 kuna.

 

 1. javnobilježnički ovjerenu izjavu (Obrazac V) da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji u posljednjih 15 godina prije podnošenja Zahtjeva:

   nisu nekretnine iz članka 8. stavak 1. točka 2. u svom vlasništvu/suvlasništvu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili, odnosno odrekli se od nasljedstva ili na bilo koji drugi način ustupili nekretninu odnosno svoj suvlasnički udio trećoj osobi

     ili

   su nekretnine iz članka 8. stavak 1. točka 2. u svom vlasništvu/suvlasništvu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili, odnosno odrekli se od nasljedstva ili na bilo koji drugi način ustupili nekretninu odnosno svoj suvlasnički udio trećoj osobi, čija ukupna vrijednost nije veća od 100.000,00 kn, a što se dokazuje izvornikom ili ovjerenim preslikom procjene vrijednosti nekretnine ovlaštenog sudskog vještaka

 

 1. izvornik uvjerenja policijske/skih uprava:

   o svim prebivalištima na području Republike Hrvatske,

   o svim boravištima  na području Republike Hrvatske

    

za podnositelja zahtjeva i za članove obitelji iz kojega će biti vidljivo ukupno vrijeme prebivanja na području Grada Dubrovnika kao i mjesta prebivanja i boravišta,

 

 1. izvornik potvrde porezne uprave i Grada Dubrovnika iz kojih je razvidno da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji nemaju dugovanja po osnovi javnih davanja,

 2. izvornik uvjerenja nadležnog ureda za katastar o neposjedovanju/posjedovanju nekretnina,

 

 1. izvornik uvjerenja općinskog suda ili drugog javnog registra da ima/nema u vlasništvu nekretnine,

12.   izvornik izjave kojim se Grad Dubrovnik ovlašćuje da provjeri, obradi, čuva i koristi podatke o ostvarenim dohodcima i primicima Podnositelja zahtjeva i članova obitelji (Obrazac VI),

 

13.  izvornik izjave o promjeni prebivališta (Obrazac VII),

 

14.  dokazi o ispunjavanju uvjeta za bodovanje iz članka 11. ove Odluke

 

15.  javnobilježnički ovjerena izjava (Obrazac VIII) da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji  nemaju s nikim potpisan ugovor o  doživotnom i/ili dosmrtnom uzdržavanju

 

Zahtjev i dokumentacija (za koju su propisani obrasci) predaju se na obrascima koji se čine sastavni dio ove Odluke.

 

Zahtjev i dokumentacija (za koju su propisani obrasci)  koji ne budu dostavljeni na obrascima koji čine sastavni dio ove Odluke neće se razmatrati.

 

Dokumentaciju iz stavka 3. točaka 6., 10. i 11. ovoga članka potrebno je pribaviti prema mjestu gdje su podnositelj zahtjeva i svi članovi obitelji na koje se odnosi zahtjev imali prijavljena prebivališta i boravišta te mjestu rođenja, ukoliko su rođeni u Republici Hrvatskoj.

 

Dokazi o ispunjavanju uvjeta u trenutku podnošenja zahtjeva ne smiju biti stariji od 30 dana od dana objave Javnog poziva iz članka 10. ove Odluke osim u slučaju kada je drugačije propisano odredbama Odluke.

 

 

POSTUPAK I TIJELO NADLEŽNO ZA PROVEDBU DAVANJA STANA U NAJAM

 

Članak 10.

 

Postupak za davanje u najam stanova iz članka 1. stavak 2. ove Odluke pokreće se objavljivanjem Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam (dalje u tekstu: Javni poziv).

 

Javni poziv raspisuje Gradonačelnik Grada Dubrovnika na prijedlog nadležnog upravnog odjela.

 

Javni poziv će se objaviti u tjednom listu Grada Dubrovnika i na službenim stranicama Grada Dubrovnika sa točno određenim podacima o stanovima koji se daju u najam. Podnositelj zahtjeva se može natjecati samo za jednu kategoriju stanova (npr. jednosobni, dvosobni, trosobni i sl.), te je u zahtjevu dužan navesti za koju kategoriju stanova se natječe inače će se smatrati da je zahtjev nepotpun. Javnim pozivom će se odrediti najmanji i najveći broj članova obitelji koji se mogu natjecati za određenu kategoriju stanova.

 

Postupak davanja stanova u najam provode Povjerenstva i to:

      Povjerenstvo za provjeru  administrativne ispravnosti,

      Povjerenstvo za provedbu postupka i odlučivanje o najmu stanova,

      Povjerenstvo za rješavanje prigovora.

 

Svako Povjerenstvo čine predsjednik i najmanje četiri, a najviše osam članova, a imenuje ih  Gradsko vijeće Grada Dubrovnika za svaki Javni poziv.

 

Sve pristigle zahtjeve za koje Povjerenstvo za provjeru  administrativne ispravnosti procjeni da su prihvatljivi bodovati će Povjerenstvo za provedbu postupka i odlučivanje o najmu stanova. Dostava dokumentacije izvan roka nije dopuštena.

 

Ukoliko dva ili više zahtjeva imaju isti broj utvrđenih  bodova prednost za ostvarivanje prava   utvrđivati će se prema redoslijedu prioriteta kako slijedi:

      veći broj djece koja prebivaju na istoj adresi,

      dužini trajanja podstanarstva/najma na području Grada Dubrovnika,

      vremenu prebivanja podnositelja zahtjeva na području Grada Dubrovnika,

 

Ako više podnositelja zahtjeva istovjetno udovoljava prethodno navedenim prioritetima, izabrati će se onaj koji je vremenski prije podnio zahtjev Gradu Dubrovniku na raspisani Javni poziv pri čemu prednost ima vremenski prije zaprimljeni zahtjev. Vrijeme  predaje zahtjeva je  vrijeme predaje istog preporučeno poštanskom uredu ili vrijeme predaje na protokol Grada Dubrovnika.

 

Povjerenstvo za provedbu postupka i odlučivanje o najmu stanova utvrđuje prijedlog odluke o davanju stanova u najam na temelju Konačne liste reda prvenstva iz članka 12. ove Odluke.

Prijedlog odluke o davanju stanova u najam potpisuju Predsjednik i svi članovi Povjerenstva.

Prijedlog odluke o davanju stanova u najam dostavlja se Gradonačelniku.

 

Odluku o davanju stanova u najam donosi Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka i odlučivanje o najmu stanova.

 

Odluka o davanju stanova u najam sa svim potrebnim podacima objavljuje se na internetskim stranicama Grada Dubrovnika i na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika u roku od 15 dana od dana donošenja.

 

Odabrani podnositelj zahtjeva pisanim se putem poziva na sklapanje Ugovora o najmu stana.

Korisnik koji se neopravdano ne odazove pozivu na sklapanje ugovora u ostavljenom roku gubi pravo na sklapanje ugovora o najmu stana.

 

 

BODOVANJE

Članak 11.

 

Pravodobni i uredni zahtjevi boduju se na sljedeći način:

 

 1. Prema broju članova obitelji navedenih u zahtjevu, podnositelj zahtjeva ostvaruje za sebe 10 bodova, a za svakog sljedećeg člana 5 bodova.

 

 1. Prema broju djece predškolske dobi ili djece koja se redovito školuju navedenih u zahtjevu, podnositelj zahtjeva ostvaruje za svako dijete dodatnih 10 bodova.

 

Dokaz koji je potrebno dostaviti:

      za djecu predškolske dobi izvornik izvatka iz matične knjige rođenih,

      za djecu na redovnom školovanju izvornik potvrde škole, fakulteta odnosno druge obrazovne ustanove.

 

 1. Na temelju prosječnih mjesečnih primanja svih članova obitelji, u posljednjih godinu dana, prije objave Javnog poziva, podnositelj zahtjeva ostvaruje:

 

broj bodova

                                                                 kriterij

 

 

25

do 2.328,20 kn neto mjesečno po članu obitelji

20

od 2.329,20 kn- 3.000,00 kn neto mjesečno po članu obitelji

15

od 3.001,00-4.000,00 kn neto mjesečno po članu obitelji

 5

 

iznad 4.001,00 kn neto mjesečno po članu obitelji

 

 

Dokaz:

      za sve Podnositelje zahtjeva i članove njihove obitelji Grad Dubrovnik će pribaviti  podatke o dohodcima i primitcima za razdoblje od godinu dana prije objave Javnog poziva (u ovu svrhu Podnositelj zahtjeva dostavlja Izjavu iz članka 9. stavak 3. točka 12).

      Podnositelj zahtjeva dostavlja izvornik dokaza o nezaposlenosti za punoljetne članove obitelji koji nisu na redovnom školovanju, za razdoblje od godinu dana prije objave Javnog poziva.

 1. Prema ukupnoj dužini prebivanja na području grada Dubrovnika Podnositelja zahtjeva kojom Podnositelj zahtjeva ostvaruje:

 

broj bodova

                                                                 kriterij

 

 

25

                                                        35 i više od 35 godina

20

                                                          od 25 do 34 godine

15                                       

                                                           od 15 do 24 godine

 5

                                                           od 7 do 14 godina

 

Dokaz koji je potrebno dostaviti:

      izvornik uvjerenja o prebivalištu za Podnositelja zahtjeva.

 

 1. Prema invaliditetu podnositelja zahtjeva ili člana obitelji navedenog u zahtjevu, ovisno o utvrđenom stupnju invaliditeta, za svaku osobu s utvrđenim invaliditetom pripada:

 

broj bodova

                                              kriterij

 

 

15

osobe s invaliditetom 90% -100% oštećenja organizma, uz utvrđen IV stupanj funkcionalnog oštećenja (teški invaliditet)

10

                

osobe s invaliditetom 60% - 80% oštećenja organizma uz utvrđen III stupanj funkcionalnog oštećenja (teži invaliditet)

 

  5

osobe s 20%-59% oštećenja organizma uz  utvrđen  I i II stupanj funkcionalnog oštećenja.

Ako se radi o malodobnom djetetu članu obitelji navedenom u zahtjevu, za svako malodobno dijete ovisno o stupnju oštećenja organizma odnosno funkcionalnoj nesposobnosti pripada:

 

broj bodova

                                              kriterij

 

 

 

15

djeca s oštećenjem organizma 90%-100%, odnosno kod kojih je utvrđen IV stupanj  funkcionalnog oštećenja (teški invaliditet)

 

10

 

djeca s oštećenjem organizma 60% - 80%, odnosno kod kojih je utvrđen III stupanj funkcionalnog oštećenja (teži invaliditet)

 

5

osobe s oštećenjem organizma 20%-59%, odnosno  kod kojih je utvrđen I i II stupanj funkcionalnog oštećenja.

 

 

Dokaz koji je potrebno dostaviti: ovjereni preslik pravomoćnog Rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom postotku tjelesnog oštećenja, ovjereni preslik pravomoćnog Rješenja Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na osobnu  invalidninu (dokazuje postojanje teškog invaliditeta-IV stupanj funkcionalnog oštećenja), ovjereni preslik pravomoćnog Rješenja Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na doplatak za pomoć i njegu (dokazuje postojanje težeg invaliditeta-III stupanj funkcionalnog oštećenja), ovjereni preslik pravomoćnog Rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o priznavanju prava na uvećani dječji doplatak (III i IV stupanj funkcionalnog oštećenja), Rješenje centra za socijalnu skrb o funkcionalnom oštećenju te rješenja nadležnih tijela kojima je status osoba s invaliditetom utvrđen  prema posebnim propisima.

 

 1. Prema ukupnoj dužini dokazanog statusa najmoprimca/podstanara kojom Podnositelj zahtjeva ostvaruje:

 

broj bodova

                                                                 kriterij

 

 

25

                                   20 i više od 20 godina u statusu najmoprimca/podstanara

20

                                   od 10 do 19 godina u statusu najmoprimca/podstanara

15                                       

                                   od 5 do 9 godina u statusu najmoprimca/podstanara

  5

                                   od 1 do 4 godine u statusu najmoprimca/podstanara

 

Dokaz koji je potrebno dostaviti: ovjerene preslike Ugovora o najmu stana ovjerene kod javnog bilježnika ili prijavljene poreznoj upravi.

 

 

LISTA REDA PRVENSTVA

Članak 12.

 

Pravodobni i uredni zahtjevi boduju se u skladu s propisanim kriterijima i uvrštavaju na prijedlog Liste reda prvenstva.

 

Za svaki Javni poziv utvrđuju se Liste reda prvenstva.

 

Prijedlog Liste reda prvenstva sadrži:

      redni broj

      ime i prezime podnositelja zahtjeva

      broj bodova po pojedinom kriteriju

      ukupan broj bodova

      mjesto i datum utvrđivanja Liste reda prvenstva

 

Povjerenstvo za provedbu postupka i odlučivanje o najmu stanova, objavljuje prijedlog Liste reda prvenstva na internetskim stranicama Grada Dubrovnika i na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

 

Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na prijedlog Liste reda prvenstva Povjerenstvu za rješavanje prigovora u roku od 8 (osam) dana od dana objave prijedloga Liste reda prvenstva na internetskim stranicama Grada Dubrovnika i oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

 

Pravo na prigovor odnosi se na utvrđeni redoslijed u prijedlogu Liste reda prvenstva odnosno  na neuvrštavanje na prijedlog Liste reda prvenstva.

 

Nakon što Povjerenstvo za rješavanje prigovora odluči o prigovorima, na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka i odlučivanje o najmu stanova Gradonačelnik utvrđuje Konačnu listu reda prvenstva.

 

Konačna lista reda prvenstava sadrži:

      redni broj

      ime i prezime podnositelja zahtjeva

      broj bodova po pojedinom kriteriju

      ukupan broj bodova

      mjesto i datum utvrđivanja Konačne liste reda prvenstva

 

Konačna lista reda prvenstava objavljuje se na internetskoj stranici Grada Dubrovnika i oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

 

Ako se tijekom postupka utvrdi da je Podnositelj zahtjeva dao netočne podatke o činjenicama koje utječu na bodovanje ili da je dao netočne podatke u izjavama iz članka 9. ove Odluke, u tom slučaju će se njegov zahtjev smatrati nepotpun te se neće bodovati.

 

Ako  za vrijeme važenja Liste reda prvenstva/Konačne liste reda prvenstva podnositelj zahtjeva uvršten na istu i članovi njegove obitelji navedeni u zahtjevu steknu:

        vlasništvo/suvlasništvo kuće ili stana, kuće ili stana za odmor, kuće ili stana namijenjenog iznajmljivanju, na području Republike Hrvatske, u vrijednosti većoj od 100.000,00 kuna

        pravo na korištenje odgovarajućeg gradskog stana temeljem Ugovora o najmu sklopljenim sa Gradom Dubrovnikom,

        u vlasništvo/suvlasništvo građevinsko zemljište, na području Republike Hrvatske, u vrijednosti većoj od 100.000,00 kuna

        u vlasništvo/suvlasništvo poljoprivredno i drugo zemljište veće od 1 ha, na području Republike Hrvatske, u vrijednosti većoj od 100.000,00 kuna

        u vlasništvo/suvlasništvo poslovni prostor na području Republike Hrvatske, u vrijednosti većoj od 100.000,00 kuna

        pravo na oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u skladu s odredbama propisa Grada Dubrovnika,

        vlasništvo/suvlasništvo trgovačkog društva ili obrta koji na području Republike Hrvatske ima u vlasništvu: kuću ili stan, kuću ili stan za odmor, kuću ili stan namijenjen iznajmljivanju, građevinsko zemljište, poljoprivredno i drugo zemljište veće od 1 ha, poslovni prostor, u vrijednosti većoj od 100.000,00 kuna

 

(ukupna vrijednost svih nekretnina iz alineje 1., 3., 4., 5. i 7. ne može biti veća od 100.000,00 kuna) dužni su bez odgode o tome obavijestiti Grad Dubrovnik koji će ih potom brisati s Liste reda prvenstva/ Konačne liste reda prvenstva te ih se o tome pismeno obavijestiti.

 

Ako se za vrijeme važenja Liste reda prvenstva/Konačne liste reda prvenstva utvrdi da su podnositelj zahtjeva uvršten na istu i članovi njegove obitelji navedeni u zahtjevu stekli:

        vlasništvo/suvlasništvo kuće ili stana, kuće ili stana za odmor, kuće ili stana namijenjenog iznajmljivanju, na području Republike Hrvatske, u vrijednosti većoj od 100.000,00 kuna

        pravo na korištenje odgovarajućeg gradskog stana temeljem Ugovora o najmu sklopljenim sa Gradom Dubrovnikom,

        u vlasništvo/suvlasništvo građevinsko zemljište, na području Republike Hrvatske, u vrijednosti većoj od 100.000,00 kuna

        u vlasništvo/suvlasništvo poljoprivredno i drugo zemljište veće od 1 ha, na području Republike Hrvatske, u vrijednosti većoj od 100.000,00 kuna

        u vlasništvo/suvlasništvo poslovni prostor na području Republike Hrvatske, u vrijednosti većoj od 100.000,00 kuna

        pravo na oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u skladu s odredbama propisa Grada Dubrovnika,

        vlasništvo/suvlasništvo trgovačkog društva ili obrta koji na području Republike Hrvatske ima u vlasništvu: kuću ili stan, kuću ili stan za odmor, kuću ili stan namijenjen iznajmljivanju, građevinsko zemljište, poljoprivredno i drugo zemljište veće od 1 ha, poslovni prostor, u vrijednosti većoj od 100.000,00 kuna

 

(ukupna vrijednost svih nekretnina iz alineje 1., 3., 4., 5. i 7. ne može biti veća od 100.000,00 kuna) brišu se s Liste reda prvenstva/Konačne liste reda prvenstva te ih se o tome pismeno obavještava.

 

 

VISINA NAJAMNINE

Članak 13.

 

Visina mjesečne najamnine utvrđuje se u skladu s odredbama akta Gradskog vijeća Grada Dubrovnika kojim je regulirana slobodno ugovorena najamnina.

 

Članak 14.

 

Najamnina se plaća najkasnije do 15. u mjesecu za tekući mjesec.

 

Na uplate najamnine izvršene nakon roka dospijeća Grad Dubrovnik ima pravo obračunati zakonske zatezne kamate.

 

 

UGOVOR O NAJMU

Članak 15.

 

Ugovor o najmu sadrži osobito:

        ugovorne strane,

        podatke o osobama koje će se zajedno s najmoprimcem koristiti nekretninom,

        opis stana odnosno ostalih prostorija (podaci o lokaciji, adresi, oznaci, površini, katu, sobnosti),

        visinu najamnine i način plaćanja,

        vrstu troškova koji se plaćaju u svezi sa stanovanjem,

        odredbe o obvezi najmoprimca na davanje pologa od tri mjesečne najamnine prilikom sklapanja ugovora te obvezu najmoprimca na davanje ovjerene bjanko zadužnice ovjerene od strane javnog bilježnika na iznos do 50.000,00 kuna,

        odredbe o primjerenom načinu korištenja stana odnosno ostalih prostorija,

        zabranu davanja u podnajam ili kratkoročnog iznajmljivanja stana,

        vrijeme trajanja najma,

        pravo na svakodobni pregled stana od strane najmodavca,

        odredbe o opravdanim razlozima za otkaz ugovora o najmu,

        odredbe o obvezi prijave i zadržavanja prebivališta,

        odredbe o održavanju stana odnosno ostalih prostorija,

        odredbe o korištenju zajedničkih prostorija, zajedničkih dijelova i uređaja zgrade i zemljišta koje služi zgradi,

        odredbe o primopredaji stana odnosno ostalih prostorija,

        mjesto i datum sklapanja ugovora.

 

Ako Grad Dubrovnik kao najmodavac želi izmijeniti sklopljeni ugovor o najmu, dužan je o tome obavijestiti najmoprimca najmanje 30 dana prije isteka ugovorenog vremena najma, u pisanom obliku, te pozvati najmoprimca na zaključenje dodatka ugovoru  odnosno novog ugovora.

 

Ako najmoprimac u roku od osam dana od dana primitka poziva ne pristupi zaključenju dodatka odnosno novog ugovora, ugovor o najmu smatra se raskinutim te se primjenjuju odredbe ove Odluke o raskidu ugovora o najmu.

 

Članak 16.

 

Ugovor o najmu sklapa se obvezno u obliku javnobilježničkog akta, s ovršnom odredbom o neposrednoj i prisilnoj ovrsi duga najmoprimca prema Gradu Dubrovniku na njegovoj cjelokupnoj imovini kao i ovrsi radi iseljenja.

 

Troškove solemnizacije ugovora o najmu snosi najmoprimac.

 

 

Članak 17.

 

Ugovor o najmu stana sklapa se na rok od 10 godina.

Članak 18.

 

Najmoprimac se obvezuje prilikom sklapanja ugovora o najmu, na račun Grada Dubrovnika, kao najmodavca, položiti jamčevinu u iznosu od tri mjesečne najamnine, kao jamstvo za plaćanje najamnine za vrijeme trajanja najma, otkaznog roka, režijskih troškova i popravaka prouzročenih oštećenja u stanu i zajedničkim dijelovima zgrade kao i jednu bjanko zadužnicu ovjerenu od strane javnog bilježnika na iznos do 50.000,00 kuna.

 

Otkazom ugovora o najmu ili istekom roka na koji je ugovor sklopljen, jamčevina se vraća najmoprimcu ovisno o podmirenosti dospjelih iznosa najamnine i stanju u kojem je stan koji je bio predmetom najma.

 

Ukoliko se službena valuta u Republici Hrvatskoj do isteka ugovora o najmu promjeni, u tom slučaju će se preračunati kunski iznos uplaćene jamčevine u novu valutu s tečajem važećim na prvi dan uvođenja nove valute kao službenog platežnog sredstva u Republici Hrvatskoj.

Stanje stana danog u najam, utvrđuje se zapisnikom o primopredaji stana u posjed najmoprimcu ili Gradu Dubrovniku, nakon sklapanja ili nakon otkaza ugovora o najmu odnosno nakon isteka vremena na koje je ugovor sklopljen.

 

Grad Dubrovnik će iz primljenog iznosa jamčevine i bjanko zadužnice namiriti nastale troškove prema sljedećem redoslijedu:

        pretrpljenu štetu na stanu,

        druge nespecificirane troškove i obveze, koji mogu nastati tijekom trajanja ovog ugovora,

        zakonsku zateznu kamatu za nepravodobno plaćenu najamninu i režijske troškove,

        dospjelu neplaćenu najamninu i režijske troškove.

 

Najmoprimac je dužan Gradu Dubrovniku kao najmodavcu ili osobi koju najmodavac ovlasti (službena osoba iz nadležnog upravnog odjela, komunalni redar i sl.) dopustiti ulaz u stan te dopustiti kontrolu korištenja stana i bez prethodne najave. Ukoliko mu to najmoprimac ne dopusti, isto predstavlja valjan razlog za otkaz ugovora o najmu.

 

 

Članak 19.

 

Ugovorom o najmu najmoprimac se obvezuje uz trošak najamnine snositi troškove komunalne naknade, odvoza smeća, električne energije i vode te naknadu za odvodnju, čišćenje zajedničkih prostorija i uređaja stambene zgrade i pričuvu, kao i sve ostale naknade koje terete stan u najmu, i to putem izvornih uplatnica pojedinog davatelja usluga te se obvezuje iste podmiriti u roku dospijeća naznačenom na svakoj od uplatnica.

 

Grad Dubrovnik ima pravo uvida i kontrole podmirenja obveza najmoprimca iz stavka 1. ovog članka te ga u svako doba može pozvati da dostavi dokaze o podmirenju istih.

 

 

Članak 20.

 

Najmoprimac se obvezuje preuzeti plaćanje troškova tekućeg održavanja stana i opreme, a za popravke koji prelaze granice tekućeg održavanja (nužne popravke) odnosno popravke koji se mogu smatrati korisnima i luksuznima, dužan je ishoditi prethodnu pisanu suglasnost Grada Dubrovnika kao najmodavca.

 

Najmoprimac nije ovlašten vršiti preinake na stanu i zajedničkim prostorijama, kao i uređajima zgrade bez prethodne pisane suglasnosti Grada Dubrovnika kao najmodavca.

 

 

PRESTANAK UGOVORA O NAJMU

 

Članak 21.

 

Ugovor o najmu sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom toga vremena.

 

Ugovor iz stavka 1. ovog članka prestaje i otkazom koji svaka strana može dati drugoj poštujući otkazni rok.

 

Otkazni rok iznosi tri mjeseca i počinje teći prvog dana sljedećeg mjeseca nakon mjeseca u kojem je otkaz primljen.

 

Članak 22.

 

Najmodavac može otkazati ugovor o najmu ako najmoprimac koristi stan suprotno odredbama ove Odluke i ugovora, a osobito:

      ako najmoprimac ne plati u ugovorenom roku ugovoreni iznos najamnine tri puta tijekom kalendarske godine i druge ugovorene troškove u svezi s korištenjem stana,

      ako najmoprimac ne prijavi sebe i članove svoje obitelji na adresi stana u roku od 30 dana od zaključenja ugovora o najmu i ne dostavlja dokaze o prijavi u ugovorenim rokovima,

      ukoliko najmoprimac i/ili članovi njegove obitelji koji su prijavljeni na adresi stana ne borave u predmetnom stanu duže od dva mjeseca neprekidno tijekom kalendarske godine, osim zbog opravdanih razloga (redovito školovanje i sl.),

      ako najmoprimac svojim radnjama ili propustima ometa druge suvlasnike ili korisnike zgrade u mirnom korištenju njihovih posebnih dijelova zgrade odnosno zajedničkih dijelova zgrade,

      ako najmoprimac ili drugi korisnici stana (članovi obitelji) ne koriste stan za stanovanje, već u cijelosti ili djelomično za druge namjene,

      ako najmoprimac ne dopusti Gradu Dubrovniku kao najmodavcu ili osobi koju najmodavac ovlasti ulaz u stan, odnosno ako ne dopusti kontrolu korištenja stana u skladu s uvjetima ove Odluke i ugovora o najmu,

      ako najmoprimac stan ili dio stana daje u podnajam ili ga kratkoročno iznajmljuje,

      ako najmoprimac ili članovi njegove obitelji na zajedničkim prostorijama, uređajima i dijelovima zgrade svojom krivnjom nanose štetu koju u roku od 30 dana nisu otklonili,

      ako najmoprimac ili članovi njegove obitelji preinačuju stan, zajedničke prostorije i uređaje zgrade bez prethodne pisane suglasnosti najmodavca,

      ako se naknadno utvrdi da je najmoprimac kao podnositelj zahtjeva po javnom pozivu najmodavca za davanje stana u najam dao neistinite podatke temeljem kojih je isti ostvario pravo na najam stana.

 

Ako najmoprimac odbije primiti pisani otkaz ugovora,  a koji se može dostavljati i putem javnog bilježnika,  otkazni rok počinje teći protekom roka od tri dana od kada je obavijest o pisanom otkazu ugovora izvješena na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika te objavljena na internetskoj stranici Grada Dubrovnika.

 

Ako najmoprimac odbije predati stan u posjed Gradu Dubrovniku, nakon isteka otkaznog roka, odnosno u roku koji je odredio najmodavac, najmodavac će pred nadležnim tijelom pokrenuti postupak radi iseljenja najmoprimca.

 

 

Članak 23.

 

Najmoprimac može otkazati ugovor o najmu stana prije isteka ugovorenog vremena.

 

Grad Dubrovnik će otkazati ugovor o  najmu stana ako se utvrdi da je najmoprimac stekao u vlasništvo/suvlasništvo kuću ili stan, kuću li stan za odmor, kuću ili stan namijenjen iznajmljivanju, na području Republike Hrvatske, u vrijednosti većoj od 100.000,00 kuna.

 

O okolnostima iz stavka 2. najmoprimac je dužan obavijestiti Grad Dubrovnik bez odgode.

Stručne službe Grada Dubrovnika  mogu u svrhu provjere okolnosti iz stavka 2. ovog članka vršiti  provjere te tražiti dostavu relevantne dokumentacije kojom se dokazuje da najmoprimac i članovi obitelji  nisu stekli nekretnine iz stavka 2. ovog članka.

 

Ne udovoljavanje zahtjevu iz stavka 4. ovog članka predstavlja razlog za raskid ugovora o najmu.

 

Članak 24.

 

U slučaju smrti najmoprimca prava i dužnosti najmoprimca iz ugovora o najmu stana prelaze na jednog od njegovih nasljednika – članova obitelji koji su s njim živjeli na adresi stana koji je predmet ugovora o najmu, ovisno o njihovu sporazumu.

 

O nastaloj promjeni, nasljednici najmoprimca dužni su obavijestiti najmodavca u roku od 30 dana od smrti najmoprimca.

 

Ako osobe iz stavka 1. ovoga članka ne postignu sporazum o tome tko će preuzeti prava i obveze iz ugovora o najmu, protekom roka od 30 dana od smrti najmoprimca, smatrat će se da nekretninu koriste bez ugovora.

 

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 

Članak 25.

 

UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) sadrži niz pravila kojima se osigurava zaštita temeljnih prava i sloboda pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka. Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18, dalje u tekstu: Zakon) osigurava se provedba Opće uredbe o zaštiti podataka. Temeljem članka 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka Grad Dubrovnik, obavještava o osobnim podacima koje kao voditelj obrade prikuplja i obrađuje u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, zaštiti privatnosti, pravnim osnovama i svrhama obrade, primateljima obrade, rokovima čuvanja kao i o pravima koja ispitanici imaju vezano za obradu osobnih podataka.

 

Grad Dubrovnik je voditelj obrade koji obrađuje osobne podatke podnositelja zahtjeva u svrhu zadovoljenja stambenih potreba sukladno odredbama ove Odluke.

 

Traženi osobni podaci i priloženi dokumenti podnositelja zahtjeva nužni su radi utvrđivanja i ostvarivanja prava na zadovoljenja stambenih potreba te formiranje Liste reda prvenstva, Konačne liste reda prvenstva kao i odluke o davanju stana u najma koji će se objaviti na internetskim stranicama Grada Dubrovnika te na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika. Grad Dubrovnik neće davati na korištenje osobne podatke koji su prikupljeni u naznačenu svrhu drugim primateljima, osim u slučajevima predviđenim zakonskim propisima. Sukladno Pravilniku o čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivskog i registraturnog gradiva Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj: 02/13), podaci se čuvaju na rok od 10 godina.

 

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka osigurano je pravo pristupa osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja („pravo na zaborav“), pravo na ograničenje obrade, pravo na prijenos podataka, pravo na prigovor, pravo podnošenja pritužbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka i pravo na povlačenje privole. Prava se mogu ostvariti podnošenjem zahtjeva Službeniku za zaštitu podataka, poštom, preporučenom pošiljkom s povratnicom na adresu: Grad Dubrovnik, Službenik za zaštitu podataka, Dubrovnik, Pred Dvorom 1, osobno na adresu: Grad Dubrovnik, Službenik za zaštitu podataka, Dubrovnik, Pred Dvorom 1 ili putem elektroničke pošte na e-mail: szop@dubrovnik.hr. Obrasci za ostvarivanje prava ispitanika dostupni su na linku: https://www.dubrovnik.hr/pravo-na-pristup-informacijama/zastita-podataka, a isti se mogu preuzeti i na pisarnici  Grada Dubrovnika.

 

Vlastoručnim potpisom na obrascima koji su sastavni dio ove Odluke kojima se traži ostvarivanje prava u svrhu zadovoljavanja stambenih potvrđuje se i daje se suglasnost da Grad Dubrovnik može obrađivati osobne podatke navedene u obrascima. Ujedno, vlastoručnim potpisom potvrđuje se identitet podnositelja zahtjeva te da su informacije i izjave dane na obrascima istinite i točne.

 

 

OSTALE ODREDBE

Članak 26.

 

Grad Dubrovnik zadržava pravo provjere i uvida, na terenu, svih kriterija o kojima  ovisi odobravanje najma stana.

 

Pravo provjere i uvida Grad Dubrovnik ima prije i nakon donošenja odluke o najmu stana.

 

 

Članak 27.

 

Grad Dubrovnik zadržava pravo tražiti od podnositelja zahtjeva dostavu dodatne dokumentacije koja nije taksativno navedena u ovoj Odluci ili Javnom pozivu, a sve u svrhu utvrđivanja važnih činjenica i okolnosti vezano za provedbu ove Odluke za svaki pojedini postupak.

 

Članak 28.

 

Podnositelji zahtjeva koji ostvare pravo u skladu s odredbama ove Odluke nemaju pravo na ostvarenje drugih prava koja se odnose na stambeno zbrinjavanje u skladu s važećim propisima Grada Dubrovnika.

 

Članak 29.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA:371-01/21-01/181

URBROJ: 2117/01-09-21-3

Dubrovnik, 27. prosinca 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------