Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 15 - 19. studenoga 2020.Objavljeno: 19.11.20.

162. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.), na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, a nakon savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom sukladno članku 150., a u svezi s člankom 153. stavak 3. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14., 127/17. i 98/19.), gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU

GRADSKE UPRAVE

 

 

 

Članak 1.

 

Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dubrovnika („Službeni glasnik“ Grada Dubrovnika broj 21/17., 1/18., 4/18., 8/18., 12/18., 13/18., 14/18., 21/18., 26/18., 8/19., 9/19., 14/19., 17/19., 1/20., 5/20. i 11/20.) mijenja se na način:

 

„U članku 23. u sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za poslove gradonačelnika otvara se novo radno mjesto 1.6.3. Viši savjetnik – specijalist za informatiku.

 

Nastavno u tekstu je tabelarni prikaz izmjene sistematizacije radnih mjesta Upravnog odjela za poslove gradonačelnika.

 

Članak 2.

 

Ovaj Pravilnik objaviti će se u Službenom glasniku Grada Dubrovnika i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

 

Ovaj Pravilnik objaviti će se i na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

 

 

KLASA: 023-05/18-01/01

URBROJ: 2117/01-01-20-112

Dubrovnik, 13. studenog 2020.

 

Gradonačelnik:

Mato Franković, v. r.

---------------------------

 

1.    Upravni odjel za poslove gradonačelnika

 

BROJ RADNOG MJESTA

 

NAZIV RADNOG MJESTA

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

NAZIV UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

BROJ IZVRŠITELJA

 

1.6.3.

 

 

Viši savjetnik – specijalist za informatiku

 

II.

 

Viši savjetnik - specijalist

 

-

 

2.

 

 

1

 

Opis poslova radnog mjesta

 

Opis poslova i zadataka

Približni postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

Obavljanje najsloženijih stručnih i analitičkih poslova planiranja i pripreme projekata i informatičkih rješenja.

 

50%

Koordinacija potrebne suradnje u provedbi osmišljenih informatičkih rješenja.

 

10%

Pružanje savjeta i stručnu pomoć dužnosnicima i službenicima u vezi sa pitanjima iz njegova područja savjetovanja.

 

20%

Izrada planova, analiza i drugih stručnih materijala.

 

10%

Drugi poslovi po nalogu pročelnika i gradonačelnika.

 

10%

 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

Potrebno stručno znanje:

 

magistar struke ili stručni specijalist računalne, elektrotehničke ili ekonomske struka, najmanje osam godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje četiri na najsloženijim poslovima iz odgovarajućeg područja, te istaknuti rezultati u području povezanom sa samoupravnim djelokrugom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a osobito sudjelovanje u izradi i provedbi propisa, strategija i drugih akata, višegodišnje izvrsno rješavanje predmeta, objavljeni znanstveni i stručni radovi, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, poznavanje jednog svjetskog jezika

 

Stupanj složenosti poslova:

Stupanj složenosti posla uključuje obavljanje najsloženijih zadataka izrade i provedbe općih i drugih akata, strategija i programa, vođenje projekata, te pružanje savjeta i stručne pomoći službenicima i dužnosnicima u rješavanju složenih zadataka iz određenog područja

 

Stupanj samostalnosti:

Stupanj samostalnosti uključuje rad u skladu s općim i specifičnim uputama rukovodećeg službenika

Stupanj odgovornosti:

Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te donošenje odluka od značenja za pojedino područje iz djelokruga upravnog tijela

 

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija:

 

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija uključuje stalne kontakte unutar i izvan upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta