Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 15 - 19. studenoga 2020.Objavljeno: 19.11.20.

161. Plan vježbi civilne zaštite Grada Dubrovnika za 2020. godinu

Na temelju članka 17. stavka 3. točke 2. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15, 118/18), članka 41. statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst i 9/15, 5/18) gradonačelnik Grada Dubrovnika dana 18. rujna 2020.godine donosi

 

 

                                                                  PLAN

vježbi civilne zaštite Grada Dubrovnika za 2020. godinu

 

 

I.

 

Ovim planom vježbi civilne zaštite Grada Dubrovnika za 2020. (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se organiziranje i provođenje vježbe operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika.

 

II.

 

Vrijeme održavanja vježbe:  13. studeni 2020.godine.

           

Naziv vježbe:  Stožer.

 

Organizator vježbe: Grad Dubrovnik.

 

Lokacija održavanja vježbe: Grad Dubrovnik.

 

Tema vježbe: spremnost, odaziv, koordiniranost, sposobnost i uhodanost Stožera civilne zaštite Grada Dubrovnika u slučaju velike nesreće i katastrofa uz provjeru pozivanja/aktiviranja operativnih snaga  i korištenja planske dokumentacije

 

Cilj vježbe:

-       uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Dubrovnik korištenjem planske dokumentacije (Procjene rizika, Plana djelovanja cz te Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav cz)

-       postizanje novih sposobnosti te poticanje izgradnje integralnog sustava civilne zaštite,

-       provjera efikasnosti postupaka utvrđenih standardnim operativnim postupcima operativnih snaga sustava civilne zaštite te drugih sudionika u slučaju verlike nesreće (pozivanje, mobilizacija…),

-       provjera koordinacije sudionika civilne zaštite u uvjetima velikih nesreća,

-       podizanje razine informiranosti stanovništva o aktivnostima subjekata civilne zaštite,    

-       provjera sustava prenošenja informacija i obavijesti o događaju na lokalnoj i regionalnoj razini.

 

Sudionici:

-       Grad Dubrovnik,

-     Stožer,

-     pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite grada Dubrovnika.

 

Vrsta vježbe: stožerno-zapovjedna.

 

 

III.

 

Obvezuju se operativne snage civilne zaštite Grada Dubrovnika za sudjelovanje u vježbi u opsegu i sastavu koji će se utvrditi scenarijem vježbe.

 

 

IV.

           

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

V.

 

Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan vježbi civilne zaštite Grada Dubrovnika za 2020. godinu KLASA: 810-01/19-02/01, URBROJ: 2117/01-01-19-3 od 25.ožujka 2019.

 

KLASA: 810-01/19-02/01

URBROJ: 2117/01-01-20-3

Dubrovnik, 13. listopada 2020.

 

Gradonačelnik:

Mato Franković, v. r.

---------------------------