Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 15 - 19. studenoga 2020.Objavljeno: 19.11.20.

160. Rješenje o imenovanju člana Kulturnog vijeća Grada Dubrovnika za audio-vizualne djelatnosti i medijske kulture

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.) i članka 5. Odluke o osnivanju Kulturnih vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 34. sjednici, održanoj 16. studenog 2020., donijelo je ­      

                                                                    ­                                                                                                                                                                              

R J E Š E NJ E

o imenovanju člana Kulturnog vijeća Grada Dubrovnika

za audio-vizualne djelatnosti i nove medijske kulture

 

 

1.   U Kulturno vijeće Grada Dubrovnika za audio-vizualne djelatnosti i nove medijske

      kulture imenuje se:

 

1. Matko Saltarić,

 

  1. Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

                                                                                                     

KLASA: 013-03/20-03/08

URBROJ: 2117/01-09-20-2

Dubrovnik, 16. studenog 2020.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:            

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------