Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 15 - 19. studenoga 2020.Objavljeno: 19.11.20.

158. Rješenje o imenovanju ravnatelja/ice Javne ustanove u kulturi Dubrovački simfonijski orkestar.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 34. sjednici, održanoj 16. studenog 2020., donijelo je

                                                     

               

R  J  E  Š  E  NJ  E

o imenovanju ravnatelja

Javne ustanove u kulturi Dubrovački simfonijski orkestar

 

 

 

  1. Damir Milat, iz Dubrovnika, imenuje se ravnateljem Javne ustanove u kulturi Dubrovački simfonijski orkestar na mandatno razdoblje od 25. studenog 2020. do 25. studenog 2022. godine.

 

  1. Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

O B R A Z L O Ž E NJ E:

 

Upravno vijeće Javne ustanove u kulturi Dubrovački simfonijski orkestar raspisalo je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice koji je objavljen u Slobodnoj Dalmaciji i Narodnim novinama.

 

U zakonskom roku na natječaj su pristigle dvije (2) prijave, i to prijava Matije Novakovića i Damira Milata.

 

Upravno vijeće Dubrovačkog simfonijskog orkestra, na sjednici održanoj 3. rujna 2020., otvorilo je i pregledalo pristiglu dokumentaciju i utvrdilo da prijave kandidata sadrže svu potrebnu dokumentaciju po raspisanom natječaju. Upravno vijeće je zatražilo od članova umjetničkog osoblja DSO-a mišljenje o kandidatima za izbor ravnatelja, te je na sjednici održanoj 10. rujna 2020. umjetničko osoblje većinom glasova podržalo kandidata Matiju Novakovića

 

Nakon uvida u programe rada oba kandidata, a ne umanjujući kompetencije ni jednog ni drugog od njih, Upravno vijeće Dubrovačkog simfonijskog orkestra na sjednici, održanoj 25. rujna 2020., jednoglasno je usvojilo odluku kojom predlaže Gradskom vijeću Grada Dubrovnika imenovati Damira Milata za ravnatelja. Upravno vijeće smatra kako je program Damira Milata prihvatljiviji jer proizlazi iz velikog iskustva na rukovodećem mjestu u DSO-u te odražava kontinuitet kvalitetnog i profesionalnijeg rada orkestra.

 

Kulturno vijeće za glazbu Grada Dubrovnika na sjednici održanoj 9. listopada 2020., pregledalo je natječajnu dokumentaciju svih kandidata sa predloženim programima rada, kao i prijedlog Upravnog vijeća DSO-a, te je jednoglasno predložilo Gradskom vijeću Grada Dubrovnika imenovati Damira Milata za ravnatelja Dubrovačkog simfonijskog orkestra.

 

Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, na sjednici održanoj 16. studenog 2020., razmotrio je prijedlog Upravnog vijeća, kao i dokumentaciju kandidata, te je predložilo Gradskom vijeću imenovati Damira Milata ravnateljem Javne ustanove u kulturi Dubrovački simfonijski orkestar.

 

Odbor smatra da je program kandidata Damira Milata usmjeren na bolje poštivanje pravila struke kao i bolju osmišljenost kadrovske politike i način primanja novih glazbenika putem audicije, te je u skladu s kulturnom politikom Grada Dubrovnika. U svom programu jasno razrađuje kadrovsku politiku ustanove, koja vodi većoj profesionalnosti i podizanju kvalitete rada Orkestra, te vodi računa naročito o zapošljavanju kvalitetnih mladih glazbenika kojima daje prostora u godišnjem programu nastupa. Damir Milat već godinama ulaže napora u rješavanje pitanja prostora za rad DSO-a kao i pitanje izgradnje prijeko potrebne koncertne dvorane u Dubrovniku. Kada je o osnovnoj djelatnosti riječ, pripremi i izvođenju glazbenih dijela, Damir Milat u svoj program uključuje nastavak, pod njegovim vodstvom osmišljenog i već godinama provođenog bogatog kalendara glazbenih zbivanja, od prigodnih koncerata do festivala, u kojima sudjeluju eminentni svjetski glazbenici kao solisti i dirigenti. Orkestar će nastaviti neprestano biti prisutan na dubrovačkoj kulturnoj sceni, što je važno za dugogodišnju vjernu publiku, mlade koji se tek educiraju ali i za sve goste grada. Nije manje važna činjenica da je unaprijeđen način propagiranja koncerata te općenito prisutnost orkestra u svim medijima, što doprinosi prepoznatljivosti ove ustanove, lokalno a i šire. Odbor je mišljenja kako je program rada Damira Milata logičan nastavak prethodnog uspješnog programa i određena garancija kako će DSO nastaviti dobru suradnju s ostalim gradskim ustanovama u kulturi.

 

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 34. sjednici, održanoj 16. studenog 2020., prihvatilo je prijedlog Odbora za izbor i imenovanja te je odlučilo kao u izreci ovog Rješenja.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može u zakonskom roku pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.                    

 

KLASA: 013-03/20-03/07

URBROJ: 2117/01-09-20-03

Dubrovnik, 16. studenog 2020.­                                                  

 

Predsjednik Gradskog vijeća:            

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------