Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 15 - 19. studenoga 2020.Objavljeno: 19.11.20.

157. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provedbu Strategije razvoja sporta i sportske infrastrukture Grada Dubrovnika 2018.-2028. godina.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15. i  5/18.) i članka 3. Odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu Strategije razvoja sporta i sportske infrastrukture u Gradu Dubrovniku 2018 – 2028 („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 6/20.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 34. sjednici, održanoj 16. studenog 2020., donijelo je

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

 

Članak 1.

 

Ovim Zaključkom imenuju se članovi Povjerenstva za provedbu Strategije razvoja sporta i sportske infrastrukture u Gradu Dubrovniku 2018 – 2028. (u nastavku teksta: Povjerenstvo).

 

Članak 2.

 

U Povjerenstvo se imenuju:

  1. Alen Bošković – predsjednik,
  2. Marko Potrebica – član,
  3. Saša Selmanović– član,

 

Članak 3.

 

Zadaće Povjerenstva su:

     priprema, predlaganje, praćenja, analiza mjera i aktivnosti za provedbu Strategije razvoja sporta i sportske infrastrukture u Gradu Dubrovniku 2018 -2028 ( u nastavku teksta:  Strategije);

     izrada polugodišnjeg izvješća o provedbi mjera i aktivnosti  Strategije i predlaganje novih  mjera Gradskom vijeću Grada  Dubrovnika;

     i druge  aktivnosti vezane za provedbu Strategije.

 

Članak 4.

 

Članovi Povjerenstva imenuju se na mandat od 1 (jedne) godine i mogu se ponovno imenovati.

 

 

Članak 5.

 

Ovaj zaključak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 620-01/19-03/01

URBOJ: 2117/01-09-20-08

Dubrovnik, 16. studenog 2020.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:            

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------