Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 15 - 19. studenoga 2020.Objavljeno: 19.11.20.

156. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja-Stanica Dubrovnik u 2021. godini

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/96 i 110/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 34. sjednici, održanoj 16. studenog 2020., donijelo je

 

 

P R O G R A M

javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja

Stanica Dubrovnik za 2021.

 

 

I.

 

Programom javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Dubrovnik za 2021. (u daljnjem tekstu : Program) utvrđuju se javne potrebe Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Dubrovnik za 2021.

 

II.

 

U navedenom Programu i planu programskih aktivnosti Hrvatske gorske služe spašavanja Stanica Dubrovnik u 2021. godini, a od interesa za područje Grada Dubrovnika su :

     akcije spašavanja i intervencije,

     pružanje pomoći unesrećenim i njihovim obiteljima u kriznim stanjima,

     redovita djelatnost, održavanje i provjeru znanja i tjelesne spremnosti članstva,

     održavanje opreme u vlasništvu Stanice te osobne opreme spašavatelja,

     preventivna djelatnost na sprječavanju nesreća,

     održavanje hladnog pogona,

     edukacija izvan sustava HGSS.

 

III.

 

Za obavljanje javnih potreba iz točke II. ovog programa Grad Dubrovnik će u 2021. financirati:

 

     Tekući troškovi (režije stanice i plaća za administratora) …       230.000,00 kn

     Održavanje vježbi, prezentacija, edukacija i osiguranja ...…        40.000,00 kn

     Tečajevi, stručna osposobljavanja i relicenciranja………….         20.000,00 kn

     Održavanje voznog parka, osiguranje i registracija vozila…       100.000,00 kn

     Održavanje objekata i infrastrukture…………………………         10.000,00 kn

     Investicije - Oprema za spašavanje, vozila …………………       100.000,00 kn.     

 

IV.

 

Financijska sredstva iz točke III. ovog programa osigurana su u proračunu Grada Dubrovnika za 2021. godinu.

 

V.

 

Grad Dubrovnik i Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Dubrovnik sklopit će ugovor o načinu i uvjetima financiranja aktivnosti ovog Programa.

 

 

VI.

 

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 620-01/19-03/01

URBOJ: 2117/01-09-20-08

Dubrovnik, 16. studenog 2020.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:            

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------