Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 15 - 19. studenoga 2020.Objavljeno: 19.11.20.

154. Godišnji plan razvoja civilne zaštite na području Grada Dubrovnika s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine”, broj 82/15, 118/18 i 31/20) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni vjesnik Grada Dubrovnika“ broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 9/15, 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 34. sjednici, održanoj 16. studenog 2020., donijelo je

 

 

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA S FINANCIJSKIM UČINCIMA

ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

 

 

1.            UVOD

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica koji se iz njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.

 

Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za relizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja razdoblja za koje se Smjernice usvoje.

 

 

2.            AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA    

           DUBROVNIKA U 2021. GODINI  

 

Grad Dubrovnik će, u skladu sa Smjernicama i analizom stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika u 2020.godini, u narednoj godini izvršiti slijedeće aktivnosti:

 

1.      Uskladiti Procjenu rizika od velikih nesreća

Nositelj izvršenja: Gradsko vijeće

Suradnici: Stožer civilne zaštite Grada Dubrovnika, Upravni odjel za poslove                      gradonačelnika

Rok izvršenja: prvo tromjesečje 2021.godine

 

2.      Uskladiti Plan djelovanja civilne zaštite Grada Dubrovnika

Nositelj izvršenja: Gradsko vijeće

Suradnici: Stožer civilne zaštite Grada Dubrovnika, Upravni odjel za poslove                      gradonačelnika

Rok izvršenja: travanj 2021.godine

 

3.      Kontinuirano ažurirati i popunjavati postrojbe civilne zaštite

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

Suradnici: MORH, Područni odsjek za poslove obrane Dubrovnik

Rok izvršenja: tijekom 2021.godine

4.      Kontinuirano usklađivati i popunjavati povjerenike i zamjenike civilne zaštite

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

Suradnici: MORH, Područni odsjek za poslove obrane Dubrovnik

Rok izvršenja: tijekom 2021.godine

 

5.      Osposobljavanje povjerenika, zamjenika i članova postrojbi civilne zaštite

Nositelj izvršenja: ovlaštena obrazovna ustanova

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik,                       Ovlaštena obrazovna ustanova

Rok izvršenja: tijekom 2021.godine

 

6.      Osigurati, za slučaj nezgode, povjerenike, zamjenike i članove postrojbi civilne zaštite

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

Suradnici: Osiguravajuća kuća

Rok izvršenja: po isteku police osiguranja za prethodno razdoblje

 

7.      Voditi evidenciju pripadnika snaga civilne zaštite na svom području:

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

Rok izvršenja: tijekom 2021.godine

 

8.      Donijeti Plan vježbi civilne zaštite za 2021.godinu

Nositelj izvršenja: Gradonačelnik

Rok izvršenja: ožujak 2021.

 

9.      Donijeti Odluku o održavanju vježbe civilne zaštite

Nositelj izvršenja: Gradonačelnik

Rok izvršenja: 30 do 90 dana prije početka vježbe

 

10.   Osigurati sredstva za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne    zaštite

Nositelj izvršenja: Gradsko vijeće

Suradnici: Operativne snage civilne zaštite

Rok izvršenja: kod donošenja proračuna

 

11.   Osigurati financijska sredstva za pozivanje, raspoređivanje, popunu,   

       osposobljavanje, uvježbavanje, aktiviranje, mobiliziranje i djelovanje operativnih 

       snaga civilne zaštite sukladno Smjernicama i Godišnjem planu razvoja sustava civilne

       zaštite

Nositelj izvršenja: Gradsko vijeće

Rok izvršenja: kod donošenja proračuna

 

Prijedlog proračuna za 2021. godinu:

 

VATROGASTVO:  23.970.000,00 kuna

 

Prijedlog proračun sustava civilne zaštite ( bez vatrogastva ):965.000,00 kuna

 

Potprogram:  Civilna zaštita 

kn

Materijal za higijenske potrepštine I njegu

Kn: 100.000,00

Sitni inventar

Kn: 10.000,00

Službena I radna oprema

Kn: 50.000,00

Tekuće investicije I održavanje

Kn: 20.000,00

Ostale intelektualne usluge

Kn: 20.000,00

Grafičke I tiskarske usluge

Kn: 20.000,00

Nespomenute usluge

Kn: 80.000,00

Naknade za rad

Kn: 90.000,00

Osiguranje za slučaj nezgode članova civilne zaštite

Kn: 25.000,00

Oprema za civilnu zaštitu

Kn: 50.000,00

Tekuće donacije Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Dubrovnik

Kn: 500.000,00

Ukupni proračun za sustav civilne zaštite Grada Dubrovnika  za 2021. godinu: ( bez vatrogastva )

Kn 965.000,00

 

PRIJEDLOG PLANA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE I VATROGASTVA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

 

 

 

 

 

Red. br.

OPIS POZICIJE

 

PLANIRANO
za 2022.g.
( kn )

PLANIRANO
za 2023.g.
( kn )

PLANIRANO
za 2024.g.
( kn )

 

 

1.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE, POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE

 

 

 

 

 

 

1.1.

Stožer civilne zaštite

 

2.000,00

2.000,00

2.000,00

 

 

1.1.1

Osposobljavanje člana stožera

 

2.000,00

2.000,00

2.000,00

 

 

1.2..

Postrojbe civilne zaštite

 

75.000,00

75.000,00

75.000,00

 

 

1.2.1

Vježbe civilne zaštite, naknade za rad na terenu, smotriranje

 

35.000,00

35.000,00

35.000,00

 

 

1.2.2.

Osiguranje, zdravstveni pregled

 

20.000,00

20.00,00

20.00,00

 

 

1.2.3.

Opremanje postrojbi CZ osobnom i skupnom opremom

 

20.000,00

20.000,00

20.000,00

 

 

 

UKUPNO

 

   77.000,00

77.000,00

77.000,00

 

 

2.

VATROGASTVO

 

 

 

 

 

 

2.1.

Javna vatrogasna postrojba

 

19.800.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

 

 

2.2.

Vatrogasna zajednica i DVD-ovi

 

4.300.000,00

4.300.000,00

4.300.000,00

 

 

 

UKUPNO

 

24.100.000,00

24.300.000,00

24.300.000,00

 

 

3.

SKLONIŠTA

 

 

 

 

 

 

3.1.

tekuće održavanje skloništa

 

10.000,00

10.000,00

10.000,00

 

 

 

UKUPNO

 

10.000,00

10.000,00

10.000,00

 

 

4.

PRAVNE OSOBE I UDRUGE GRAĐANA KOJE SUDJELUJU U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

 

 

 

 

 

 

4.1.

Osobna i skupna oprema za pravne osobe i udruge u sustavu civilne zaštite

 

30.000,00

30.000,00

30.000,00

 

 

4.2.

HGSS - Stanica Dubrovnik

 

500.000,00

500.000,00

500.000,00

 

 

4.3.

Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik

 

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

 

 

 

UKUPNO

 

1.530.000,00

1.530.000,00

1.530.000,00

 

 

5.

IZRADA DOKUMENTACIJE

 

 

 

 

 

 

5.1.

Izrada planske dokumentacije ( Procjena, planova, operativnih planova )

 

10.000,00

10.000,00

10.000,00

 

 

 

UKUPNO

 

10.000,00

10.000,00

10.000,00

 

 

 

SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE I VATROGASTVA

 

25.727.000,00

25.927.000,00

25.927.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 810-01/20-02/17

URBROJ: 2117/01-09-20-3

Dubrovnik, 16. studenog 2020.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:            

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------