Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 15 - 19. studenoga 2020.Objavljeno: 19.11.20.

153. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika za 2020. godinu

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine”, broj 82/15, 118/18 i 31/20) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 34. sjednici, održanoj 16. studenog 2020., donijelo je

 

 

ANALIZU STANJA

sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika za 2020. godinu

 

 

 

1. UVOD

 

 

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

 

Grad Dubrovnik obavezan je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

 

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18 i 31/20) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju Analizu stanja i godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

 

Područje preventive

Usvojenost strategija, normativne uređenosti te izrađenost procjena i planova od značaja za sustav civilne zaštite

 

Grad Dubrovnik donio je slijedeće dokumente:

     Procjenu rizika od velikih nesreća za Grad Dubrovnik,

     Plan djelovanja civilne zaštite Grada Dubrovnika,

     Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika,

     Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Dubrovnika za razdoblje četverogodišnje razdoblje,

     Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika sa fincijskim učincima za trogodišnje razdoblje,

     Odluka o imenovanju općih postrojbi civilne zaštite Grada Dubrovnika,

     Odluka o imenovanju specijalističkih postrojbi za traganje i spašavanje iz poplava,

     Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Dubrovnika,

     Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite na području Grada Dubrovnika,

     Zaključak o Planu vježbi civilne zaštite Grada Dubrovnika za 2021.godinu,

     Odluka o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Dubrovnika,

     Plan pozivanja Stožera civilne zaštite Grada Dubrovnika,

     Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Grada Dubrovnika,

     Odluka o osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Dubrovnika,

     Plan  evakuacije  i  spašavanja  (stare  gradske  jezgre)  kao  provedbeni  dokument,

     Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Grada Dubrovnika za 2020. godinu,

     Odluka o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe i Planu motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara,

     Operativnom programu održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javno-prometnih površina u zimskim uvjetima 2019/2020.

 

Spremnosti sustava civilne zaštite na temelju izrađenosti sektorskih strategija, normativne uređenosti te izrađenosti procjena i planova od značaja za sustav civilne zaštite uzimajući u obzir sve izrađene dokumente iz navedene kategorije, njihovu međusobnu povezanost i usklađenost te na temelju procjene implementiranosti ciljeva strategija u javne politike upravljanja rizicima na lokalnoj razini te do koje mjere su korišteni za potrebe definiranja sastava i strukture operativnih kapaciteta kao i za potrebe izrade planova djelovanja civilne zaštite procjenjuje se visokom.

 

Sustavi ranog upozoravanja i suradnja sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

Upozoravanje načelnika u slučaju nadolazeće i neposredne opasnosti obavlja se od strane Županijski centar 112 (ŽC 112), Službe civilne zaštite Dubrovnik (MUP,Ravnateljstvo, Služba CZ), Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), Hrvatskih voda, Policijske uprave, Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, pravnih osoba koji se zaštitom i spašavanjem bave u okviru vlastite djelatnosti, gospodarskih subjekta korisnika opasnih tvar, pojedinaca, stanovnika Grada. Nakon primitka obavijesti o nadolazećoj i neposrednoj opasnosti gradonačelnik će, kao odgovorna osoba zadužena za primanje obavijesti, postupiti sukladno protokolu pozivanja i aktiviranja operativnih snaga sustava civilne zaštite. U odsutnosti gradonačelnika, načelnik Stožera civilne zaštite Grada Dubrovnika postupa sukladno navedenom protokolu. Spremnost sustava civilne zaštite na temelju razvijenosti ranog upozoravanja, razmjene informacija i njihovog korištenja za podizanje spremnosti sustava civilne zaštite kroz pripreme za provođenje mjera i aktivnosti u svrhu smanjivanja posljedica neposrednih i nastupajućih prijetnji procjenjuje se visokom.

 

Stanje svijesti pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela

 

Stanje svijesti o rizicima pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela nedovoljno je razvijeno stoga je Civilna zaštita Grada Dubrovnika krenula, kroz informiranje i putem Gradskih kotara i Mjesnih odbora, razvijati komunikacijska i operativna rješenja usklađenih s potrebama pripadnika ranjivih skupina kako bi provođenje mjera po informacijama ranog upozoravanja doveo na zadovoljavajuću razinu.

 

Ocjena stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta

 

Grad Dubrovnik je izradio slijedeće planske dokumente:

-           Prostorni plan uređenja Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, 7/05, 6/07, 10/07, 3/14, 9/14, 19/15, 18/16, 25/18)

-           Generalni urbanistički plan Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, 10/05, 10/07, 8/12, 3/14, 9/14, 4/16, 25/18)

 

Urbanistički planovi uređenja

     UPU Športsko-rekreacijski centar s golf igralištem i turističkom zonom Bosanka-sjever i Bosanka-jug („Službenik glasnik Grada Dubrovnika“, 9/13)

     UPU Babin kuk („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, 2/09 i 13/14)

     UPU Gruški akvatorij („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, 7/11)

     UPU Radeljević – Libertas („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ 3/11)

     UPU turističke zone Orašac – vrtovi sunca („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ 9/06)

     UPU Šipanska Luka („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, 11/10)

     UPU naselja Lopud („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, 14/16)

     UPU turističke zone T1 i T2 unutar naselja Donje Čelo na Koločepu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ 10/16)

     UPU tehničko-tehnološki blok Osojnik („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, 17/18)

 

Detaljni planovi uređenja

     DPU Belvedere („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, 5/13)

     DPU Gorica sjever („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, 2/10)

     DPU športsko-rekreacijskog parka Gospino polje („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, 2/08)

     DPU stambenog naselja Solitudo u Dubrovniku („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, 2/08, 25/18)

     DPU Tamarić („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, 11/10)

     DPU Trsteno – Veliki stol („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, 7/16)

 

U tijeku su izmjene:

Prostorni plan uređenja Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, 13/19),

Generalni urbanistički plan Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, 13/19)

 

Spremnost sustava civilne zaštite na temelju ocjene stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta kao bitnog nacionalnog resursa, utjecaja provođenja legalizacije bespravno izgrađenih građevina na sigurnost zajednica te primjene posebnih građevinskih preventivnih mjera/standarda u postupcima ugradnje zahtjeva i posebnih uvjeta u projektnu dokumentaciju te u postupcima izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola procjenjena je visokom.

 

Ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive

 

Predviđena sredstva iz proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu za sustav civilne zaštite su slijedeća:

 

HGSS Stanica Dubrovnik– 500.000,00 kn

Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik – 800.000, 00 kn

Civilna zaštita – 465.000,00 kn

Vatrogatstvo –23.970.000,00 kn

 

Spremnost sustava civilne zaštite na temelju ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive posebno za prenamjenu dijela sredstava koja se koriste za reagiranje za potrebe financiranja provođenja preventivnih mjera procjenjuje se visokom.

 

Baze podataka

 

Pravilnikom o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite propisuje se vođenje evidencije osobnih podataka za:

        članove Stožera civilne zaštite

        operativne snage vatrogastva

        operativne snage Hrvatskog Crvenog križa

        operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja

        ostale udruge

        pripadnike postrojbi civilne zaštite i povjerenike civilne zaštite

        koordinatore na lokaciji

        pravne osobe u sustavu civilne zaštite

 

Grad Dubrovnik je ustrojio navedene evidencije, te se spremnost sustava civilne zaštite na temelju baze podataka procjenjuje visokom.

 

Procjena ukupne spremnosti sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika u području provođenje preventivnih mjera i aktivnosti usmjerenih na zaštitu svih kategorija društvenih vrijednosti koje su potencijalno izložene štetnim utjecajima velikih nesreća je visoka.

 

Područje reagiranja

Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta

 

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite provedena je analizom podataka o razini odgovornosti, osposobljenosti i uvježbanosti čelnih osoba Grada Dubrovnika koji su nadležni za provođenje zakonom utvrđenih operativnih obaveza u fazi reagiranja sustava civilne zaštite, spremnost Stožera civilne zaštite Grada Dubrovnika te spremnost koordinatora na mjestu izvanrednog događaja.

 

Spremnost operativnih kapaciteta

 

Ukupna spremnost operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite za provođenje svih mjera i aktivnosti spašavanja društvenih vrijednosti izloženih njihovim štetnim utjecajima u velikim nesrećama procjenjuje se visokom. Analiza je izvršena na osnovu slijedećih parametara:

       popunjenosti ljudstvom

       spremnosti zapovjednog osoblja

       osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja

       opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom

       vremenu mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti

       samodostatnosti i logističkoj potpori.

 

Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta

Spremnost sustava civilne zaštite provodi se na temelju procjene stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta na temelju procjene stanja transportne potpore i komunikacijskih kapaciteta.

 

Ukupna razina spremnosti operativnih kapaciteta na području Grada Dubrovnika procijenja je visokom i to posebno zbog spremnosti najvažnijih operativnih kapaciteta od značaja za sustav civilne zaštite u cjelini.

 

Područje reagiranja

 

Ukupna spremnost sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika u području reagiranja i aktivnosti usmjerenih na zaštitu svih kategorija društvenih vrijednosti koje su potencijalno izložene štetnim utjecajima velikih nesreća procjenjena je visokom.

 

Sustav civilne zaštite na području Grada Dubrovnika

Grad Dubrovnik organizira poslove civilne zaštite koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite, jača i nadopunjava spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na području Grada sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća.

Gradonačelnik Grada Dubrovnika, uz stručnu potporu Stožera civilne zaštite u katastrofama i velikim nesrećama izravno zapovijeda operativnim snagama civilne zaštite na području Grada Dubrovnika i odgovaran je za organizaciju ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika.

 

Operativne snage u sustavu civilne zaštite

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode operativne snage sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika:

1.      Stožer civilne zaštite Grada Dubrovnika

2.      Operativne snage vatrogastva

3.      Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnika

4.      Hrvatska gorska služba spašavanja-Stanica Dubrovnik

5.      Udruge

6.      Postrojbe civilne zaštite Grada Dubrovnika 

7.      Povjerenici civilne zaštite

8.      Koordinatori na lokaciji

9.      Pravne osobe u sustavu civilne zaštite Grada Dubrovnika

 

Stožer civilne zaštite Grada Dubrovnika

Odlukom o osnivanju stožera civilne zaštite Grada Dubrovnika i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, (KLASA: 214-01/17-01/07 URBROJ: 2117/01-01-17-1) od 04.srpnja 2017. godine, osnovan je Stožer civilne zaštite Grada Dubrovnika kao stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Načelnik Stožera civilne zaštite Grada Dubrovnika je Stijepko Krilanović, zapovjednik JVP„Dubrovački vatrogasci“, a članovi Stožera civilne zaštite Grada Dubrovnika su rukovodeće osobe komunalnih službi koje se zaštitom i spašavanjem bave kao redovitom djelatnošću, stručne osobe Službe civilne zaštite Dubrovnik, Policijske postaje Dubrovnik, zdravstvenih ustanova i druge rukovodeće osobe u sustavu civilne zaštite Grada Dubrovnika.

 

Članovi Stožera prošli su osposobljavanje za namjenske zadaće. Stožer civilne zaštite Grada Dubrovnika obavlja poslove koji se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja i upravljanja sustavom civilne zaštite, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluka o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Način rada i odlučivanja Stožera uredio se Poslovnikom o radu Stožera civilne zaštite Grada Dubrovnika.

 

U 2020. godini održani sastanci Stožera:

     09. ožujka 2020. (tema: o stanju zaštite od požara i Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH, postupanje u slučaju nadolazeće opasnosti od virusa COVID-19),

     17. ožujka 2020. godine donesena, sukladno zahtjevu stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, odluka o aktiviranju Stožera civilne zaštite Grada Dubrovnika.

Svakodnevni sastanci Stožera i Gradonačelnika uz stalno dežurstvo do 30. travnja 2020. godine, a dalje svakodnevni sastanci Načelnika Stožera i Gradonačelnika.

     25. lipnja 2020. godine sastanak Stožera vezano za ponovni povećani broj zaraženih virusom COVID-19, postupanje u slučaju otkrivanja zaraženih turista i požarnu sezonu.

     03.studenog.2020. godine sastanak Stožera vezano za stožerno-zapovjednu vježbu “Stožer”.

 

Operativne snage vatrogastva

 

Na području Grada Dubrovnika djeluje Vatrogasna zajednica Grada Dubrovnika i članice:

-   1 Javna vatrogasna postrojba (postaja Dubrovnik i ispostava Orašac)

- 10 Dobrovoljnih vatrogasnih društava

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koje djeluju u sustavu civilne zaštite Grada Dubrovnika u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva, Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine“, broj 92/10) i Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine“, broj 125/19) i Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine“, broj 92/10, 118/18 i 31/20) sa pripadajućim pravilnicima.

 

Oprema i materijalna sredstva:

U tekućoj godini za nabavku potrebne vatrogasne opreme izdvojena su dostatna financijska sredstva za neophodnu nabavku zaštitne opreme kao, zaštitna odijela, zaštitni kombinezoni za šumske požare, radna odora za sve vatrogasce prema planu nabave (košulje hlače jakne, majice), nabavka komunikacijskih radio uređaja i panoramskih kamera ( stanice, repetitori, linkovi, kamere), nabava vatrogasnih pumpi, sredstava za gašenje ( pjenilo, prah).

U 2020. godini obavljene su sljedeće preventivne radnje na području Grada Dubrovnika:

Na području Grada su održavani protupožarni putovi sukladno financijskim mogućnostima i Planu održavanja. Održavani su svi putovi od Rijeke dubrovačke, Zatona, Orašca, Trstenoga i sa posebnim naglaskom putovi na elafitskim otocima.

U suradnji sa Vodovodom Dubrovnik vrši se kontrola ispravnosti hidrantske mreže na pojedinim područjima Grada Dubrovnika sa velikim požarnim opterećenjem (povijesna jezgra Grada).

Vatrogasna zajednica, JVP Dubrovački vatrogasci i DVD-i  su izradili:

- Plan protupožarnih putova i osmatračnica,

- Ažurirani su svi operativni planovi gašenja požara,

Od 01.01.2020 do 05.11.2020 Vatrogasni operativni centar JVP Dubrovački vatrogasci zaprimio je ukupno 226 dojava za intervenciju. Od tog broja  96 je požarnih intervencija, 113 tehničkih i 17 ostalih intervencija.

 

Gradsko društvo crvenog križa Dubrovnik

 

U Crvenom križu Dubrovnik je zaposleno devet osoba (4 na neodređeno i 5 na određeno vrijeme). Crveni križ Dubrovnik ima jedan osobni automobil i jedan kombi (8+1).

Gradski interventni tim za djelovanje u katastrofama ima 35 članova. Svi članovi prošli su tečajeve iz temeljne obuke u pružanju prve pomoći, područja veza i komunikacija, organizacije izmještajnog centra, skladištenja, službe traženja i psihosocijalne pomoći.

Ulaganje u interventni tim njihovu edukaciju i opremanje je jedan dio preventivne pripreme Grada Dubrovnika za pravodobno reagiranje u slučaju većih nesreća i katastrofa.

Od materijalnih sredstava timu je na raspolaganju: 2 veća šatora, 5 malih šatora, 11 isušivača zraka, mobilna kuhinja kapaciteta 100 obroka, stolovi, klupe, agregat Honda 7000 W, 230-400 V, 100 pokrivača, 30 madraca, 30 kanistera, 30 poljskih kreveta i 20 kompleta uniformi Hrvatskog Crvenog križa.

Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik ima i Krizni stožer imenovan od Skupštine društva. Crvenom križu Dubrovnik uredio i stavio na raspolaganje i korištenje sklonišni prostor na području Osnovne škole Lapad - "Cava-Pećina" za skladištenje opreme Crvenog križa Dubrovnik i dio opreme civilne zaštite. Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske Crveni križ Dubrovnik dobio je jedan kontejner, koji je smješten ispred „Cave“.

Crveni križ Dubrovnik stalno radi na promicanju i koordinaciji aktivnosti dobrovoljnih darovatelja krvi, kao jednom od strateških interesa svake zajednice u svim vrstama ugroza i opasnosti po lokalno stanovništvo. Iskazuje se potreba nabavke sanitetskog i drugog materijala za zbrinjavanje stanovništva  u slučaju katastrofa i većih nesreća. Iz sredstava Grada Dubrovnika ovisno o mogućnostima proračuna osigurava se dio novčane pomoći.

 

Tijekom ove godine Društvo je s članovima Interventnog tima od 17. ožujka 2020. do 15.svibnja 2020. svakodnevno 24 sata na dan sudjelovalo u pomoći stanovništvu radi ublažavanja posljedica koronavirusa.

 

Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Dubrovnik

 

Na području stanice Dubrovnik trenutačno djeluje 42 aktivnih članova i 10 pričuvnih članova. Tijekom 2020. godine je na promatranje kao volontere uključilo još 3 potencijalnih članova, te su svi primljeni u stanicu. Od primljenih članova dvojica su dobili status suradnika.

U 2020. odrađeno je 22 akcije spašavanja na neurbanim terenima (na poziv MUP-a) te je nađeno i spašeno 10 osoba a jedna osoba je pronađena mrtva.

Tijekom ove godine HGSS – stanica Dubrovnik, u poslovima vezanim za COVID-19, sudjelovao je 31 član stanice Dubrovnik.

Od 14.ožujka 2020. sudjelovali su u poslovima dežuranja i pomoći karanteni u Kuparima a od 21.ožujka 2020. sudjelovali su u ophodnjama i upozoravanju građana na zabranu okupljanja.

 

Udruge

 

Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite (podvodne djelatnosti), pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite.

 

Povjerenici, zamjenici povjerenika i Postrojbe civilne zaštite Grada Dubrovnika

 

Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite na području Grada Dubrovnika ustrojene su postrojbe civilne zaštite sukladno Odluci o osnivanju postrojbi civilne zaštite Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik grada Dubrovnika”, br.15/19).

Istom Odlukom osnovane su postrojbe civilne zaštite Grada Dubrovnika za opće namjene u koje je, sukladno Procjeni rizika odvelikih nesreća za Grad Dubrovnik, imenovan 51 član i Specijalistička postrojba za traganje i spašavanje u poplavama (lake kategorije) sa 17 članova.

 

Tijekom 2020. godine svi povjerenici, zamjenici i pripadnici postrojbi civilne zaštite zadužili su odoru civilne zaštite Grada Dubrovnika.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici za područje Grada Dubrovnika imenovani su Odlukom o imenovanju povjerenika civilne zaštite na području Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik” br.15/19)

Kontinuirano se vrši ažuriranje povjerenika, zamjenika i članova postrojbi civilne zaštite Grada Dubrovnika.

Tijekom 2020. godine svi povjerenici, zamjenici i pripadnici postrojbi civilne zaštite zadužili su osobnu opremu civilne zaštite Grada Dubrovnika.

 

U razdoblju od 20.ožujka 2020.godine, kada je izvršena mobilizacija pripadnika civilne zaštite, do 30. travnja 2020.godine mobilizaciji se odazvalo 213 članova koji su na terenu, kao pomoć policijskim snagama  u ophodnjama i upozoravanju građana na zabranu okupljanja, proveli 21 600 sati.

 

Koordinatori na lokaciji

Odlukom Načelnika Stožera, dana 17.ožujka 2020.godine, imenovano je 13 koordinatora na lokaciji za područje Grada Dubrovnika sa zadaćom koordiniranja djelovanja različitih operativnih sustava civilne zaštite i komuniciranja sa Stožerom tijekom trajanja epidemije, a sve radi poduzimanja mjera i aktivnosti sa svrhom prevencije I umanjenja posljedica zbog ugroze od virusa COVID-19.

 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Dubrovnika

Odlukom o o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik” br.15/19) određeno je 28 pravnih osoba koje su od interesa za sustav civilne zaštite Grada Dubrovnika s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Dubrovnika su one pravne osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima značajni nositelji tih djelatnosti na području Grada. 

 

Sustav uzbunjivanja i obavješčivanja

Na području Grada Dubrovnika postoji pet sirena na adresama.

Bartola Kašića 15, Mokošica, Obala Stjepana Radića 65 Zaton Veliki, Na Komardi 30, Orašac, Sustjepanska 4, Gruž i Zagrebačka 1.

 

Edukacija građana

U 2020. godini Grad Dubrovnik je održao niz sastanaka sa članovima Vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora u svrhu upoznavanja istih o oraganiziranju sustava civilne zaštite na području Grada i načinu sudjelovanja istih u mjerama i postupcima u slučaju većih nesreća i katastrofa.

Načelnik Stožera civilne zaštite sudjelovao je na sastancima s građanima, koje je organizirao Gradski kotar Mokošica

Na službenim stranicama Grada Dubrovnika izrađena je podstranica za civilnu zaštitu Grada Dubrovnika (https://www.dubrovnik.hr/za-gradane/civilna-zastita) na kojoj su građanima dostopne informacije o planskim dokumentima, podatci o Stožeru kao i Plan evakuacije i spašavanja iz stare gradske jezgre Grada Dubrovnika i prihvatne površine za evakuaciju građana uslučaju potresa.

 

Ostalo

-           Gradu Dubrovniku odobren europski projekt DiMaND koji je prijavljen u sklopu programa Mehanizama Unije za civilnu zaštitu u kojoj Grad Dubrovnik u projektu sudjeluje kao projektni partner dok je Javna vatrgasna postrojba Dubrovački vatrograsci pridruženi partner na projektu.

Projektne aktivnosti u sklopu DiMaND-a imaju za cilj poboljšanje međunarodne/regionalne suradnje u smislu djelovanja i reakcija na prirodne katastrofe. Grad Dubrovnik je vodeći parner u projektnoj aktivnosti koja će se baviti suradnjom i djelovanjem općina/gradova sa svojim postrojbama civilne zaštite.  Grad Dubrovnik je pristao biti koordinator navedene aktivnosti zbog višegodišnje iskustva i dobre suradnje i koordinacije svojih postrojbi civilne zaštite, vatrogasne postrojbe i ostalih žurnih službi a sukladno Procjeni rizika Republike Hrvatske odnosno Plana djelovanja civilne zaštite Grada Dubrovnika. Brojni će rezultati podržati navedene planirane aktivnosti; poput infografike, kratkih videozapisa, studija, platforme znanja koja će funkcionirati kao web stranica na kojoj se mogu podijeliti projektni rezultati.           

Vrijednost projekta je € 42.158,00  od čega EU financira 85% (35.834,30),

 

-           Ostvareno partnerstvo na projektu E-CITIJENS u sklopu EU programa INTERREG V-A Italija-Hrvatska, (projekti tipa Standard) u okviru programske prioritetne osi 2. – „Sigurnost i otpornost“.

 

Glavni cilj projekta E-CITIJENS jest povećati sigurnost hrvatskog i talijanskog jadranskog bazena od prirodnih i ljudskih uzrokovanih katastrofa kroz poboljšanje preventivnog praćenja te hitnih mjera upravljanja, iskorištavajući karakteristike društvenih mreža i medija u svrhu značajnog povećanja sposobnosti civilne zaštite u smanjenju rizika od katastrofa.

 

S tim u vezi, Grad Dubrovnik je osigurao nabavku vrijedne opreme za postrojbe civilne zaštite, a u svrhu povećanja spremnosti i djelovanja u slučajevima prirodnih katastrofa, točnije u slučaju potresa.

Grad Dubrovnik će realizacijom projektnih aktivnosti nabaviti vibrafon i kameru za pretrage iz ruševina te šatore na napuhavanje za potrebe civilne zaštite.                                                                    

 

Također, projektom će se sufinancirati plaće zaposlenika Grada Dubrovnika uključenih u projektnu realizaciju.

 

Projekt E-CITIJENS osigurava civilnoj zaštiti i obalnoj straži učinkovite alate za predviđanje geofizičkih čimbenika i njihovih svojstava koji utječu na ljude, radi što bolje koordinacije hitnih intervencija i uspostavljanje što kvalitetnijih komunikacijskih kanala za pružanje komunikacije između institucija i građanstva uz korištenje informacija građana za integraciju podataka kod upravljanja u hitnim slučajevima.

 

Uz Grad Dubrovnik projektni partneri su: Regija Molise (IT), Splitsko – dalmatinska županija (HR), Regija Veneto (IT), Sveučilište u Splitu – Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije (HR), EEIG EURelations (IT), Alma Mater Studiorum – Sveučilište u Bologni (IT), Općina Pescara (IT), Jadransko Jonska Euroregija (HR) i Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA (HR).

 

Ukupan proračun Grada Dubrovnika iznosi ukupno 133.150,00 € te je u 85-postotnom iznosu sufinanciran sredstvima Europske Unije

 

-           Grad Dubrovnik pokrenuo je postupak dopune Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Dubrovnik za koje su imenovani i članovi iz zdravstvenog sustava,

 

-           U 2020. godini Grad Dubrovnik nabavio je 100 montažnih kreveta i 100 madraca koje je postavio u prostorije studentskog doma dok je služio kao karantena. Po prestanku potrebe za karantenom isti su razmontirani i pohranjeni na adekvatno mjesto.

 

-           U drugoj polovici veljače svi pripadnici civilne zaštite Grada Dubrovnika zadužili su osobnu opremu koja se za povjerenike i zamjenike sastoji od hlača, jakne s podstavom, košulje, reflektirajućeg prsluka, kape, amblema s hrvatskom zastavom, amblema sa znakom civilne zaštite Grada Dubrovnika i obuće a za pripadnike općih i specijalističkih postrojbi sastoji se od kape, kombinezona, reflektirajućeg prsluka, amblema s hrvatskom zastavom, amblema sa znakom civilne zaštite Grada Dubrovnika i obuće. Također, nabavljeno je i po dvije ljetne, polo, majice.

 

-           Za sve pripadnike civilne zaštite uplaćena premija osiguranja za slučaj nezgode pri obaljanju dužnosti,

 

-           Provedena stožerno -zapovjedna vježba civilne zaštite Grada Dubrovnika “Stožer”. Cilj vježbe je bio             uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Dubrovnik korištenjem planske dokumentacije (Procjene rizika, Plana djelovanja CZ te Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav cz), postizanje novih sposobnosti te poticanje izgradnje integralnog sustava civilne zaštite, provjera efikasnosti postupaka utvrđenih standardnim operativnim postupcima operativnih snaga sustava civilne zaštite te drugih sudionika u slučaju verlike nesreće (pozivanje, mobilizacija…), provjera koordinacije sudionika civilne zaštite u uvjetima velikih nesreća, podizanje razine informiranosti stanovništva o aktivnostima subjekata civilne zaštite, provjera sustava prenošenja informacija i obavijesti o događaju na lokalnoj razini,

 

-           U razdoblju od 20. ožujka do 30.travnja 2020. godine 213 pripadnika civilne zaštite sudjelovalo je u ophodnjama i upozoravanju građana na zabranu okupljanja, te su na terenu sveukupno proveli 21 600 sati,

 

-           Uspostavljen je informativni centar koji je zaprimio 5094 poziva u sklopu kojeg je, služba za izdavanje, izdala 3.400,00 propusnica,

 

-           Grad Dubrovnik je u 2020. godini sudjelovao kao član (jedan od osnivača) u radu Platforme hrvatskih gradova i županija za smanjenje rizika od katastrofa – udruge osnovane radi lakšeg organiziranja, umrežavanja i koordinacije aktivnosti gradova i županija s ciljem smanjenja rizika od nastanka katastrofa i izgradnju funkcionalnog sustava civilne zaštite, putem koje se provode i redovite edukacije za predstavnike članova Platforme.

 

Zaključak

 

Temeljem ove analize, stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika možemo zaključiti kako je očit konstantan napredak u organizaciji svih djelova sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika.

 

Svi doneseni planski dokumenti iz sustava civilne zaštite doprinose boljoj i učinkovitijoj organizaciji između Grada Dubrovnika i svih operativnih snaga civilne zaštite te se može zaključiti da je  sustav civilne zaštite na području Grada Dubrovnika dobro organiziran.

 

Situacija sa epidemijom virusa COVID-19 pokazala je, u realnosti, kako Grad Dubrovnik ima spremne operativne snage civilne zaštite te kako je cijeli sustav na visokom nivou.

 

Značajan pomak ukazuje i činjenica kako su tijela Europske unije prepoznala vrijednost i napredak sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika te su Grad Dubrovnik uvrstili u europske projekte kojim se ostvaruje opremanje, osposobljavanje i suradnja s drugim članicama.

 

Grad Dubrovnik će uvijek nastojati usavršavati organizaciju sustava civilne zaštite kao i djelovanje svih operativnih snaga na području Grada Dubrovnika pazeći na ugroženost svojih stanovnika, kulturno materijalnih dobara i okoliša našega Grada.

 

KLASA: 810-01/20-02/16

URBROJ: 2117/01-09-20-3

Dubrovnik, 16. studenog 2020.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:            

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------