Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 15 - 19. studenoga 2020.Objavljeno: 19.11.20.

151. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini.

 

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18. i 32/20.), članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13., 73/17.,14/19. i 98/19.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13.– pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 34. sjednici, održanoj 16. studenog 2020., donijelo je

 

P R O G R A M

građenja objekata i uređaja komunalne

infrastrukture za 2021. godinu

 

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture na području Grada Dubrovnika za 2021. godinu za:

     građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,

     građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja,

     građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

     postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

 

Programom je obuhvaćeno dovršenje izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, započetih u prethodnom periodu, kao i novi objekti i uređaji definirani nastojanjem da se osigura kvalitetnije korištenje prostora, viši urbani standard i bolja zaštita prirodne sredine, istovremeno, koliko je god moguće, uvažavajući zahtjeve stanovnika Grada Dubrovnika  za 2021. godinu. Objekti i uređaji komunalne infrastrukture se odnose za:

   Nerazvrstane ceste

   Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

   Javnu rasvjetu

   Groblja

 

 

1.   GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

 

     Članak 2.

 

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u ukupnom iznosu od 7.315.000,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 5.250.000,00 kuna, proračunska sredstva u iznosu od 2.025.000,00 kuna, kredita u iznosu od 40.000,00 kuna kako slijedi:

 

a)    Nerazvrstane ceste

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kunama

1.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

                        200.000,00   

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

                                    200.000,00   

2.

CESTA TAMARIĆ

                          40.000,00   

2.1.

Izvor financiranja: kredit  

                                     40.000,00   

3.

TEHNIČKO - TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK

                        100.000,00   

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

                                   100.000,00   

4.

CESTA NUNCIJATA

                        200.000,00   

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

                                    200.000,00   

5.

CESTA MOKOŠICA

                     1.775.000,00    

5.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

                                    250.000,00    

5.2.

Izvor financiranja: proračunska sredstva

                                 1.525.000,00   

 

 

 

6.

Sveukupno nerazvrstane ceste

                                  2.315.000,00   

6.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

                                    750.000,00   

6.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva

                                 1.525.000,00   

6.3.

Sveukupno izvor financiranja: kredit

                                      40.000,00   

 

1.    PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova radi uređenja prometnica u neuređenim dijelovima građevinskog područja Grada Dubrovnika ( UO za izgradnju i upravljanje projektima )

2.    CESTA TAMARIĆ - izrada projektne dokumentacije, ishodovanje dozvola, te priprema za izvođenje nerazvrstane ceste od OŠ Mokošica do nerazvrstane ceste Lozica – Mokošica – Komolac -  Sustjepan.

3.    TEHNIČKO - TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK - izrada projektne dokumentacije ceste u obuhvatu UPU-a Tehničko - tehnološki blok Osojnik.

4.    CESTA NUNCIJATA - izrada projektne dokumentacije spojne ceste od državne ceste D8 prema naselju Nuncijata

5.    CESTA MOKOŠICA – izrada dokumentacije spojne ceste u Mokošici i priprema za izvođenje radova u 2021. godini (Ulica Put za Pobrežje i Put od Osojnika).

 

b)    Groblja

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kunama

1.

IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU

                     5.000.000,00   

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

                                4.500.000,00    

1.2.

Izvor financiranja: proračunska sredstva

                                   500.000,00   

 

 

 

2.

Sveukupno groblja

                     5.000.000,00   

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

                                4.500.000,00    

2.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva

                                   500.000,00   

 

 1. IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU – Rashodi za građenje groblja su vezani za sufinanciranje, zajedno sa Općinom Župa dubrovačka, izgradnja groblja sa svim pratećim objektima i infrastrukturom.

 

 

2.   GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

 

                                                    Članak 3.

 

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 14.896.000,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 2.260.000,00 kuna, proračunska sredstva u iznosu od 636.000,00 kuna, turistička pristojba u iznosu od 1.100.000,00 kuna te kredit u iznosu od 10.900.000,00 kuna kako slijedi:

 

a)    Nerazvrstane ceste

Red.br.

Naziv

Iznos u kunama

1.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

                        385.000,00   

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

                                   385.000,00    

2.

CESTA - ZGRADE HRVI

                     9.000.000,00   

2.1.

Izvor financiranja: kredit  

                                9.000.000,00   

3.

MONTOVJERNA - BATALA                       OBORINSKA ODVODNJA

                          50.000,00   

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

                                     50.000,00   

4.

INFRASTRUKTURA SOLITUDO

                        100.000,00   

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

                                   100.000,00    

5.

IMPORTANE

                        750.000,00   

5.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

                                   750.000,00   

6.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (UO za promet)

                        400.000,00   

6.1.

Izvor financiranja: turistička pristojba

                                   400.000,00   

7.

LEGALIZACIJA CESTA (UO za promet )

                        400.000,00   

7.1.

Izvor financiranja: proračunska sredstva

                                   200.000,00   

7.2.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

                                   200.000,00   

8.

PROMETNE POVRŠINE ( UO za promet )

                        500.000,00   

8.1.

Izvor financiranja: turistička pristojba

                                   500.000,00   

9.

SEMAFORI ( UO za promet )

                          50.000,00   

9.1.

Izvor financiranja: turistička pristojba

                                     50.000,00    

10.

AUTOBUSNE ČEKAONICE ( UO za promet )

                        150.000,00   

10.1.

Izvor financiranja: turistička pristojba

                                   150.000,00   

 

 

 

11.

Sveukupno nerazvrstane ceste

                   11.785.000,00    

11.1.

Sveukupno izvor financiranja: kredit

                                9.000.000,00   

11.2.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

                                1.485.000,00   

11.3.

Sveukupno izvor financiranja: turistička pristojba

                                1.100.000,00    

11.4.

Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva

                                   200.000,00   

 

UO ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

 1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova radi uređenja prometnica i infrastrukturnih građevina u uređenim dijelovima građevinskog područja Grada Dubrovnika. ( UO za izgradnju i upravljanje projektima )
 2. CESTA – ZGRADE HRVI - izgradnja ceste sa infrastrukturom za zgrade HRVI u naselju Mokošica. U drugoj polovici 2020. godine počeli radovi koji se nastavljaju u 2021. godini, gdje će se duž 322 m duge ceste izvesti oborinska odvodnja, odvodnja otpadnih voda, instalacija vode, hidrantska mreža, elektro i dtk mreža, te javna rasvjeta.
 3. MONTOVJERNA - BATALA - OBORINSKA ODVODNJA – izrada projektne dokumentacije i priprema za izvođenje - odvodnja koja povezuje Ulicu Iva Vojnovića s Ulicom Marka Marojice i preko Ulice Od Sv. Mihajla se ispušta u kolektor na Batali u more.
 4. INFRASTRUKTURA SOLITUDO –  projektiranje i priprema dokumentacije ceste sa parkiralištem i infrastrukturom u Solitudu, a koja povezuje buduće Zgrade u Solitudu.
 5. IMPORTANE – povrat sredstava za izgrađenu cestu sa infrastrukturom, koja će prijeći u vlasništvo Grada Dubrovnika. Čeka se brisanje teretovnice sa čestice ceste.

 

UO ZA PROMET

 1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak radova tekućeg i pojačanog održavanja na prometnicama i javnim površinama Grada Dubrovnika koje je potrebno opremiti sa pripadajućom infrastrukturom. ( UO za promet ).
 2. LEGALIZACIJA CESTA – postupci uknjižbe cesta na području Grada Dubrovnika (UO za promet )
 3. PROMETNE POVRŠINE – kapitalna pomoć državnom proračunu za nabavu kamera za kontrolu brzine i nabava opreme na prometnim površinama ( UO za promet )
 4. SEMAFORI – nabava opreme za semafore i semaforsku opremu ( UO za promet )
 5. AUTOBUSNE ČEKAONICE – nabava i ugradnja novih čekaonica i nadstrešnica na autobusnim stajalištima ( UO za promet ).

 

b)    Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kunama

1.

ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA

                        500.000,00   

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

                                   100.000,00   

1.2.

Izvor financiranja: proračunska sredstva

                                   400.000,00   

2.

PARK ŽRTAVA S DAKSE

                          50.000,00   

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

                                     50.000,00   

3.

SPORTSKO REKREATIVNI PARK - ZATON VELIKI

                        150.000,00   

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

                                   150.000,00   

4.

LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA (UO za promet)

                          36.000,00   

4.1.

Izvor financiranja: proračunska sredstva

                                     36.000,00   

 

 

 

5.

Sveukupno javne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

                        736.000,00   

5.1.

Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva

                                   436.000,00   

5.2.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

                                   300.000,00   

 

UO ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

 1. ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA – priprema dokumentacije, izgradnja, obnova i opremanje dječjih igrališta na području Grada Dubrovnika.
 2. PARK ŽRTAVA S DAKSE – uređenje postojećeg parka u Lapadu, hortikulturno uređenje sa pripadajućom urbanom opremom i pješačkim stazama.
 3. SPORTSKO REKREATIVNI PARK ZATON VELIKI – priprema projektne dokumentacije sportsko rekreativnog parka u Zatonu sa outdoor fitnesom i hortikulturno uređenje parka.

 

UO ZA PROMET

 1. LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIH VOZILA – postupci uknjižbe javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima na području Grada Dubrovnika ( Uo za promet )

 

c)    Javna rasvjeta

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kunama

1.

JAVNA RASVJETA  STARA MOKOŠICA

                     1.900.000,00   

1.1.

Izvor financiranja: kredit  

                                1.900.000,00   

2.

JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA

                        475.000,00   

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

                                   475.000,00   

 

 

 

3.

Sveukupno javna rasvjeta

                     2.375.000,00   

3.1.

Sveukupno izvor financiranja: kredit

                                1.900.000,00   

3.2.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

                                   475.000,00   

 

 1. JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA –  rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete u Staroj Mokošici (Staro selo, Put uz more, Ulica Put od Osojnika).
 2. JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA – izgradnja javne rasvjete u naselju Štikovica. Nova rasvjeta postavit će se na dionici od skretanja u Štikovicu s državne ceste D8 iz smjera Zatona do podvožnjaka u Štikovici ( D8 ), u ukupnoj dužini od 680 m.

 

 

 1. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

 

                                                          Članak 4.

 

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja u ukupnom iznosu od 13.158.000,00 kuna, financirat će se iz kredita u iznosu od 13.158.000,00 kuna kako slijedi:

 

a)    Nerazvrstane ceste

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kunama

1.

CESTA MOST DR. FRANJA TUĐMANA - OSOJNIK

                   12.828.000,00   

1.1.

Izvor financiranja: kredit  

                                12.828.000,00   

2.

CESTA OSOJNIK - LJUBAČ

                        330.000,00   

2.1.

Izvor financiranja: kredit  

                                     330.000,00   

 

 

 

3.

Sveukupno nerazvrstane ceste

                   13.158.000,00   

3.1.

Sveukupno izvor financiranja: kredit

                                13.158.000,00   

 

 1. CESTA MOST DR. FRANJA TUĐMANA - OSOJNIK - izgradnja nove ceste i infrastrukture sa rekonstrukcijom bivše županijske ceste, sanacija odlagališta kojim prolazi trasa ceste, a  koja bi povezivala Most dr. Franja Tuđmana i Put za Osojnik. Izgradnja ceste je počela krajem 2019. godine i nastavlja se i u 2021. godini.
 2. CESTA OSOJNIK - LJUBAČ – izrada projektne dokumentacije i ishodovanje potrebnih dozvola  za izgradnju ceste od naselja Osojnika do Ljubača.

 

 

5.  POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE              

     REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

                                  

                                                                      Članak 5.

 

Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u ukupnom iznosu od 18.785.000,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 2.625.000,00 kuna, fondova 16.000.000,00 kuna, te proračunska sredstva u iznosu od 160.000,00 kuna, kako slijedi:

 

a)    Nerazvrstane ceste

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kunama

1.

CESTA GORNJA SELA

                        200.000,00   

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

                                   200.000,00   

2.

LAPADSKA OBALA

                   16.000.000,00   

2.1.

Izvor financiranja: fondovi

                              16.000.000,00   

 

 

 

3.

Sveukupno nerazvrstane ceste

                   16.200.000,00    

3.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinosi

                                   200.000,00   

3.2.

Sveukupno izvor financiranja: fondovi

                              16.000.000,00   

 

 1. CESTA GORNJA SELA - izrada projektne dokumentacije ceste kroz Gornja sela (1. dionica Kliševo - Mrčevo, te 2. dionica Mrčevo - Riđica).
 2. LAPADSKA OBALA – rekonstrukcija i proširenje prometnice Lapadske obale sa infrastrukturom. Ishođena je građevinska dozvola. Početak radova je planiran u travnju 2021. godine.

 

b)    Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kunama

1.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

                        400.000,00   

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

                                   400.000,00   

2.

SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE

                          50.000,00    

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

                                     50.000,00   

3.

TRG I RIVA SUĐURAĐ

                          50.000,00   

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

                                     50.000,00    

4.

PARK GRADAC

                     1.000.000,00   

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

                               1.000.000,00   

5.

IGRALIŠTE KOMOLAC

                          20.000,00   

5.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

                                     20.000,00   

6.

DJEČJE IGRALIŠTE I PARK MONTOVJERNA

                        160.000,00   

6.1.

Izvor financiranja: proračunska sredstva

                                   160.000,00   

7.

IGRALIŠTE NA GORICI

                          50.000,00    

7.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

                                     50.000,00   

8.

PARK PILE

                        210.000,00   

8.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

                                   210.000,00   

9.

SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK

                        645.000,00   

9.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

                                   645.000,00   

 

 

 

10.

Sveukupno javne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

                     2.585.000,00   

10.1.

Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva

                                   160.000,00    

10.2.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

                                2.425.000,00    

 

 1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova radi uređenja javnih površina koje će se rekonstruirati. ( UO za izgradnju i upravljanje projektima )
 2. SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE –  sanacija obale Rijeke Dubrovačke. Proširenje obale, izgradnja šetnice sa biciklističkom stazom i infrastrukturom. U tijeku je nacrt prijedloga izmjena i dopuna PPU-a
 3. TRG I RIVA SUĐURAĐ uređenje trga u naselju Suđurađ na otoku Šipanu (kat. čest. 1558/1 k.o. Suđurađ), izrada projektne dokumentacije u suradnji sa konzervatorima.
 4. PARK GRADAC – završen natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog rješenja. Ugovorena je izrada projektne dokumentacije, slijedi izrada iste.
 5. IGRALIŠTE KOMOLAC – rekonstrukcija dječjeg i sportskog igrališta u Komolcu.
 6. DJEČJE IGRALIŠTE I PARK MONTOVJERNA – dječje igralište i uređenje postojećeg parka sa urbanom opremom, te hortikulturno uređenje.
 7. IGRALIŠTE NA GORICI – rekonstrukcija dječjeg i sportskog igrališta na Gorici.
 8. PARK PILE – izrada projektne dokumentacije parka u Pilama, obuhvaća hortikulturno uređenje sa dječjim igralištem, urbanom opremom i spravama.
 9. SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK – rekonstrukcija podloge postojećeg igrališta.

 

                                                          Članak 6.

 

Sastavni dio ovog Programa je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom koji sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom, kao i iskaz financijskih sredstava u kunama potrebnih za njegovo ostvarivanje s naznakom izvora financiranja.

 

Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom financirat će se iz komunalnih doprinosa u iznosu od 100.000,00 kuna.

 

a)    Gospodarenje komunalnim otpadom

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kunama

1.

SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA

                        100.000,00   

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

                                   100.000,00   

 

 

 

2.

Sveukupno gospodarenje komunalnim otpadom

                        100.000,00   

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

                                   100.000,00   

 

 1. SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA – završeno izvođenje radova na I. fazi sanacije odlagališta komunalnog otpada Grabovica. Završno uređenje odlagališta.

 

     Članak 7.

 

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 54.254.000,00 kuna.

 

                                                                     Članak 8.

 

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 363-01/20-09/30

URBROJ: 2117/01-09-20-03

Dubrovnik, 16. studenog 2020.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:            

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------