Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 15 - 19. studenoga 2020.Objavljeno: 19.11.20.

147. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra

Na temelju članka 24.  Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12, 10/17 dalje: Uredba), članka  16. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika je na 34. sjednici, održanoj 16. studenog 2020., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U
o  imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije

za posebnu upotrebu pomorskog dobra  Grada Dubrovnika

 

 

 

Članak 1.

 

Osniva se Stručno povjerenstvo za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra  Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) radi pregleda i ocjene zahtjeva za dodjelu Koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi prava prvenstva priveza na dva privezišta, a na dijelu neospornog pomorskog dobra, čest. zem. 1170/9 (s.i. 1170/2) k.o. Petrovo selo. 

 

Članak 2.

 

U Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke imenuju se:

1.     Jelena Dadić, predsjednik Povjerenstva

2.     Božidar Mitrović, član

3.     Maro Kristić, član  

 

  

 Članak 3.

 

Rad Povjerenstva iz članka 1. Odluke definiran je člankom 16. Zakona o koncesijama.

  

Članak 4.

 

Tehničke, stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za  turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika.

 

   Članak 5.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: UP/I-342-01/20-02/117

URBROJ: 2117/01-09-20-08

Dubrovnik, 14. rujna 2020.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:            

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------