Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 15 - 19. studenoga 2020.Objavljeno: 19.11.20.

146. Odluka o sastavu urbanog područja Dubrovnika

Na temelju članka 14., stavka 7. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14, 123/17 i 118/18 ) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 34. sjednici, održanoj 16. studenog 2020., donijelo je 

 

O D L U K U

o sastavu urbanog područja Dubrovnika

                     

 

  Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se sastav urbanog područja Dubrovnika sa sjedištem u Dubrovniku.

                                                     

 

Članak 2.

 

U sastav urbanog područja Dubrovnika ulaze sljedeće jedinice lokalne samouprave:

   Grad Dubrovnik

   Općina Župa dubrovačka

   Općina Dubrovačko primorje

 

 

                                                      Članak 3.

 

Sastavni dio ove Odluke su prethodne suglasnosti općinskih vijeća jedinica lokalne samouprave koje ulaze u sastav urbanog područja Dubrovnik i pozitivno mišljenje na konačni prijedlog obuhvata urbanog područja Dubrovnik izdano od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. 

                                                

Članak 4.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 910-01/20-01/09

URBROJ: 2117/01-09-20-13

Dubrovnik, 16. studenog 2020.

                                                                      

Predsjednik Gradskog vijeća:            

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------