Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 15 - 19. studenoga 2020.Objavljeno: 19.11.20.

144. Odluka o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi

Na temelju članak 132.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18. - Odluka Ustavnog suda i 32/20.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko viječe Grada Dubrovnika na 34. sjednici, održanoj 16. studenog 2020., donijelo je

 

O D L U K U

o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi

 

 

Članak 1.

 

Ovom odlukom potvrđuje se da skalinata „Podljut“ i pješačka ulica Masarykov put - obala uz zapadni dio hotela Adriatic predstavljaju komunalnu infrastrukturu, javnu prometnu površinu na kojima nije dopušten promet motornih vozila, koja je postojala prije dana stupanja na snagu Zakona o komunalnom gospodarstvu (stupio na snagu 2018. godine).

 

 

Članak 2.

 

Svojstvo komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama katastarske oznake proglašava se kako slijedi:

 

Redni broj

Naziv komunalne infrastrukture

Vrsta komunalne infrastrukture

Katastarska i zemljišnoknjižna čestica

Katastarska općina

1.

Javna prometna površina na kojoj nije dopušten promet motornim vozilima

 

 

 

Skalinata

2183

 

K.O. Orašac

 

2.

Javna prometna površina na kojoj nije dopušten promet motornim vozilima

 

 

 

Skalinata

 

 

848/49  s.i.

1828 n.i.

k.o. Gruž

k.o. Dubrovnik

 

 

Članak 3.

 

Primjenom članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a na temelju skica izmjere, kopija katastarskog plana stanja prije i poslije promjene, te prijavnih listova za katastar i zemljišnu knjigu izrađenih od GEO GRUPE d.o.o., Vukovarska 22. iz Dubrovnika i GEO MODUS d.o.o., Trg Marina Držića b.b. iz Dubrovnika, komunalna infrastruktura iz točke 1. ove Odluke nakon izrađenih elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture evidentirat će se u katastarskom operatu Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar u Dubrovniku i zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Dubrovniku.

 

 

Članak 4.

 

Nalaže se Općinskom sudu u Dubrovniku navedenu komunalnu infrastrukturu iz članka 1. ove Odluke upisati u zemljišne knjige na način:

 

      čest. zem. 2183 k. o. Orašac kao:

 

                   Javno dobro u općoj uporabi – pješački pravac (skalinata)

neotuđivo vlasništvo Grada Dubrovnika OIB: 21712494719

 

     čest. zem. 848/49 s.i. K. o. Gruž kao:

      1828 n.i. K.o Dubrovnik

 

Javno dobro u općoj uporabi – pješački pravac (ulica skalinata)

                   neotuđivo vlasništvo Grada Dubrovnika OIB: 21712494719

 

 

Članak 5.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Dubrovnika.

 

 

KLASA: 363-01/20-09/31

URBROJ: 2117/01-09-20-03

Dubrovnik, 16. studenoga 2020.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:            

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

---------------------------------------