Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 15 - 19. studenoga 2020.Objavljeno: 19.11.20.

143. Odluka o davanju suglasnosti za davanje založnog prava u korist Erste & Steiermaerkische Bank d.d.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13, 6/13.- pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 34. sjednici, održanoj 16. studenog 2020., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

o davanju suglasnosti za davanje založnog prava u korist

Erste&Steiermarkische bank d.d. na nekretnini Hotela Gruž d.d.

 

 

 

Članak 1.

 

Daje se suglasnost Hotelu Gruž d.d. za davanje založnog prava u korist Erste &Steiermarkische bank d.d. na sljedećoj nekretnini: derutni/ruševni Hotel Gruž upisanoj u zk.ul.1451,.k.č.br.271/6 ko Gruž u vlasništvu Hotela Gruž d.d.  kao instrument osiguranja za zaduživanje Hotela Gruž d.d., OIB: 02829627475, putem dugoročnog kunskog kredita kod Erste & Steiermarkische bank d.d. Zagreb, Iva Lučića 2, MB:3337367, OIB: 23057039320, za financiranje Rekonstrukcije (dogradnja i nadogradnja) Hotela Gruž u Dom za starije i nemoćne osobe tipa hotel  u iznosu od 15.000.000,00 kuna.

 

Procijenjena tržišna vrijednost nekretnine na dan 4.svibnja 2020. godine je iznosila 7.140.000,00 kuna.  Procijenjena vrijednost nekretnine je izvršena putem procjembenog Elaborata tržišne vrijednosti procjenjivane nekretnine za potrebe financijskog poslovanja izrađene od strane Erste nekretnine d.o.o. iz Zagreba , Ivana Lučića 2a registrirane za obavljanje poslova sudskog vještačenja iz područja Graditeljstva i procjene nekretnina.

 

Založno pravo se daje na cijeli rok korištenja i otplate kredita gdje zadnja rata dospijeva na naplatu 01.11.2029.godine.

 

Članak 2.

 

Obvezuje se Hotel Gruž d.d. odmah po provedbi založnog prava na predmetnoj nekretnini na način da se s vlasnikom nekretnine provede javnobilježničko ili sudsko osiguranje novčane tražbine uknjižbom založnog prava na temelju sporazuma stranaka, slijedom odredbi Ovršnog zakona, izvijestiti Upravni odjel za proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika.

 

Članak 3.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u  "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

 

 

KLASA: 301-01/20-01/18

URBROJ: 2117/01-09-20-13

Dubrovnik, 16. studenog 2020.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:            

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

---------------------------------------