Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 15 - 19. studenoga 2020.Objavljeno: 19.11.20.

142. Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje Hotela Gruž d.d.

 

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 34. sjednici, održanoj 16. studenoga 2020., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

o davanju suglasnosti za zaduživanje Hotela Gruž d.d.

 

 

Članak 1.

 

Daje se suglasnost za zaduživanje Hotela Gruž d.d., OIB: 02829627475, putem dugoročnog kunskog kredita kod Erste & Steiermarkische bank d.d. Zagreb, Iva Lučića 2, MB:3337367, OIB: 23057039320, za financiranje Rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) Hotela Gruž u dom za starije i nemoćne osobe tipa hotel.

Korisnik kredita:                                                          Hotel Gruž d.d., OIB: 02829627475

Iznos kredita:                                                               15.000.000,00 kn

Kreditor:                                                                     Erste & Steiermarkische bank d.d

Vrsta kredita:                                                               Dugoročni kunski kredit

Metoda obračuna kamata:                                        Proporcionalna metoda obračuna na temelju stvarnog broja dana u kamatnom razdoblju i 360 dana u godini

Kamatna stopa za korisnika kredita:                         1,5% (slovima:jedancijelihpetposto) godišnje na iskorišteni iznos kredita, fiksna na iznos kredita iskazan u kunama, a obračunava se i naplaćuje mjesečno

Interkalarna kamata:                                                 U razdoblju korištenja kredita na iskorišteni iznos kredita obračunavat će se kamata u visini ugovorene kamatne stope. Kamate se obračunavaju i naplaćuju mjesečno

Krajnji rok i način korištenja kredita:                          Do 30.11.2021.godine.Kredit se može iskoristiti u cjelokupnom iznosu ili djelomično. Iskorišteni iznos kredita prenosi se u otplatu po isteku Roka korištenja, bez obzira na ugovoreni iznos Kredita.

Rok i način otplate kredita:                                        U 84 (osamdesetčetiri) jednakih uzastopnih mjesečnih   rata od kojih  prva dospijeva na naplatu 01.12.2022. godine

Zatezna kamata:                                                        U visini stope zatezne kamate određene                  propisima   Republike hrvatske

Naknada za neiskorišteni kredit:                               Bez troškova naknade na neiskorišteni iznos kredita

Naknada za obradu zahtjeva.                                   Erste & Steiermarkische bank d.d će Korisniku kredita, u roku od 8 (osam) dana od dana sklapanja Ugovora  naplatiti jednokratnu  naknadu u visini 0,25% od iznosa Kredita, odnosno minimalno 450,00 kuna koja će se obračunati na dan sklapanja ugovora o kreditu

Instrumenti osiguranja:                                              Hotel Gruž d.d.

-          Grad Dubrovnik – jamstvo na  88,18% iznosa odobrenog kredita u skladu sa udjelom vlasništva u Društvu

-          Založno pravo na nekretnini zk.ul.1451.k.č.br. 271/6. ko Gruž u vlasništvu Hotela Gruž d.d. u formi i sadržaju prihvatljivom banci, pri čemu će opis i popis nekretnine/a biti određen u Sporazumu te dokaz o osiguranju nekretnine

-          1 (jedna) zadužnica na iznos odobrenog kredita, u obliku i sadržaju prihvatljivom  za Erste & Steiermarkische bank d.d

 

 

Članak 2.

 

Odmah po sklapanju Ugovora o zaduživanju, Hotel Gruž d.d. dužan je izvijestiti Upravni odjel za proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika

 

Članak 3.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

 

KLASA: 301-01/20-01/18

URBROJ: 2117/01-09-20-12

Dubrovnik, 16. studenog 2020.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:            

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

--------------------------------------