Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 15 - 19. studenoga 2020.Objavljeno: 19.11.20.

141. Odluka o davanju jamstva Hotelu Gruž d.d.

Na temelju članka 91. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine", broj 55/09, 139/10) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 34. sjednici, održanoj 16. studenoga 2020., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

o davanju jamstva Hotelu Gruž d.d.

 

 

 

Članak 1.

 

Grad Dubrovnik daje jamstvo Hotelu Gruž d.d.. kao instrument osiguranja za dugoročni kredit kod Erste & Steiermarkische bank d.d. Zagreb, Iva lučića 2, MB:3337367, OIB: 23057039320, za financiranje Rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) Hotela Gruž u dom za starije i nemoćne osobe tipa hotel.  Jamstvo se daje na 88,18% iznosa odobrenog kredita u skladu sa udjelom u vlasništvu Društva, čime se jamči povrat u visini 88,18% odobrenog  kredita koji uzima Hotel Gruž d.d. po sljedećim uvjetima

Korisnik kredita:                                                          Hotel Gruž d.d., OIB: 02829627475

Iznos kredita:                                                               15.000.000,00 kn

Kreditor:                                                                     Erste & Steiermarkische bank d.d

Vrsta kredita:                                                               Dugoročni kunski kredit

Metoda obračuna kamata:                                        Proporcionalna metoda obračuna na temelju stvarnog broja dana u kamatnom razdoblju i 360 dana u godini

Kamatna stopa za korisnika kredita:                         1,5% (slovima:jedancijelihpetposto) godišnje na iskorišteni iznos kredita, fiksna na iznos kredita iskazan u kunama, a obračunava se i naplaćuje mjesečno

Interkalarna kamata:                                                 U razdoblju korištenja kredita na iskorišteni iznos kredita obračunavat će se kamata u visini ugovorene kamatne stope. Kamate se obračunavaju i naplaćuju mjesečno

Krajnji rok i način korištenja kredita:                          Do 30.11.2021.godine.Kredit se može iskoristiti u cjelokupnom iznosu ili djelomično. Iskorišteni iznos kredita prenosi se u otplatu po isteku Roka korištenja, bez obzira na ugovoreni iznos Kredita.

Rok i način otplate kredita:                                        U 84 (osamdesetčetiri) jednakih uzastopnih mjesečnih   rata od kojih  prva dospijeva na naplatu 01.12.2022. godine

 

Zatezna kamata:                                                        U visini stope zatezne kamate određene

                                                                                  propisima   Republike hrvatske

 

Naknada za neiskorišteni kredit:                               Bez troškova naknade na neiskorišteni iznos kredita

Naknada za obradu zahtjeva.                                   Erste & Steiermarkische bank d.d će Korisniku kredita, u roku od 8 (osam) dana od dana sklapanja Ugovora  naplatiti jednokratnu naknadu u visini 0,25% od iznosa Kredita, odnosno minimalno 450,00 kuna koja će se obračunati na dan sklapanja ugovora o kreditu

Instrumenti osiguranja:                                              Hotel Gruž d.d.

-          Grad Dubrovnik – jamstvo na  88,18% iznosa odobrenog kredita u skladu sa udjelom vlasništva u Društvu

-          Založno pravo na nekretnini zk.ul.1451, k.č.br.271/6 ko Gruž u vlasništvu Hotela Gruž d.d. u formi i sadržaju prihvatljivom banci, pri čemu će opis i popis nekretnine/a biti određen u Sporazumu te dokaz o osiguranju nekretnine

-          1 (jedna) zadužnica na iznos odobrenog kredita, u obliku i sadržaju prihvatljivom  za Erste & Steiermarkische bank d.d

 

 

Članak 2.

 

Nakon dobivanja suglasnosti ministra financija daje se suglasnost gradonačelniku za potpisivanje jamstva Hotelu Gruž d.d. na iznos od 88,18% odobrenog kreditnog zaduženja  Hotela Gruž d.d.

 

Članak 3.

 

Hotel Gruž d.d. dužan je odmah nakon sklapanja ugovora o kreditu dostaviti Gradu Dubrovniku – Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu – jedan primjerak sklopljenog ugovora.

O izvršenju obaveza uplate kredita po ugovoru iz stavka 1. ovoga članka, Hotel Gruž d.d.. dužan je Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu dostavljati tromjesečna izvješća

 

 

Članak 4.

 

Ova odluka, sukladno članku 15. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 55/09, 139/10), stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti ministra financija.

 

Ova odluka objavit će se u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

 

KLASA: 301-01/20-01/18

URBROJ: 2117/01-09-20-11

Dubrovnik, 16. studenog 2020.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:            

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------