Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 15 - 19. studenoga 2020.Objavljeno: 19.11.20.

140. Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije

Na temelju članka 66. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 39/17 i 107/20) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 34. sjednici, održanoj 16. studenoga 2020., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS KONCESIJE

 

 

I.

 

Grad Dubrovnik je suglasan na prijenos Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i građana unutar Povijesne jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima (elektrovučna prijevozna sredstva), KLASA: UP/I-363-01/19-01/06, URBROJ: 2117/01-01-19-5 od 18. studenog 2019. (u daljnjem tekstu: osnovni Ugovor o koncesiji), s obrta MESNICE „T-BONE STEAK“ vl. Božo Pulić, Dubrovnik,  Obala Stjepana Radića 26 A, OIB 06420080241, na trgovačko društvo T-BONE STEAK d.o.o. iz Dubrovnika, Mata Vodopića 12/E, OIB 29218727443 (u daljnjem tekstu: Koncesionar).

 

II.

 

Izmjene navedene u točki I. ove Odluke utvrdit će se Ugovorom o prijenosu Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i građana unutar Povijesne jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima (elektrovučna prijevozna sredstva).

 

III.

 

Koncesionar stječe sva prava i preuzima sve obveze utvrđene osnovnim Ugovorom o koncesiji i Odlukom o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i građana unutar Povijesne jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima (elektrovučna prijevozna sredstva), KLASA: UP/I-363-01/19-01/06, URBROJ: 2117/01-09-19-01 od 23. rujna 2019., danom sklapanja Ugovora o prijenosu iz točke II. ove Odluke.

 

IV.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Dubrovnika sklopiti Ugovor o prijenosu iz točke II. ove Odluke čiji tekst čini sastavni dio ove Odluke.

 

V.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

                                                                      

KLASA: UP/I-363-01/19-01/06

URBROJ: 2117/01-09-20-11

Dubrovnik, 16. studenog 2020.

                                                                      

Predsjednik Gradskog vijeća:            

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------