Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 15 - 19. studenoga 2020.Objavljeno: 19.11.20.

139. Odluka o dopuni Odluke o reklamiranju na području Grada Dubrovnika

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 34. sjednici, održanoj 16. studenog 2020., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

O DOPUNI ODLUKE O REKLAMIRANJU

NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o reklamiranju na području Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 15/19. i 4/ 20.) u članku 55.a dodaje se novi stavak koji glasi:

 

„Obveznici plaćanja naknade za postavljanje reklama oslobađaju se od obveze plaćanja naknade za prosinac 2020. godine, te za mjesece siječanj, veljaču i ožujak 2021. godine zbog okolnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19.“

 

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 363-01/19-09/27

URBROJ: 2117/01-09-20-11

Dubrovnik, 16. studenog 2020.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:            

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------